Menu

Navigácia

List rodičom Stanovy ZRPŠ Účet ZRPŠ, členský príspevok ZRPŠ Darovacia zmluva Celoškolský výbor Združenia Dohoda o spolupráci 2 % List rodičom - prijímacie skúšky Možnosti materiálnej pomoci škole Plenárne zasadnutie Združenia Aktivity ZRPŠ

ZRPŠ

Darovacia zmluva

 

 

Darovacia  zmluva.

 

 

Zmluvné strany:

 

Darca:                       

adresa/sídlo: 

                       

IČO:                

bankové spojenie:       

číslo účtu:  

IBAN:    

 

a

 

Obdarovaný:              ZRPŠ pri Gymnáziu BAS v Sučanoch

                                   Komenského 215

                                   038 52  Sučany

zastúpený:                 Ing. Maroš Ujhelyi,  predseda Celoškolského výboru ZRPŠ

IČO:                           37 803 344

bankové spojenie:     UniCredit banka, a.s, pobočka  Martin

číslo účtu:                  686056007 / 1111

IBAN:                        SK47 1111 0000 0068 60656007

 

uzatvárajú v zmysle Občianskeho zákonníka §628 a nasledujúcich, túto darovaciu zmluvu.

 

1.   Darca daruje obdarovanému finančnú čiastku   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   

    (slovom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eur) prevodom na bankový účet obdarovaného / úhradou do pokladne obdarovaného *.

 

2.   Obdarovaný dar prijíma a zaväzuje sa ho použiť v zmysle svojich stanov na podporu vzdelávania na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch.

 

3.    Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.

 

 

 

V Sučanoch dňa   . . . . . . . . . . . . . .   .

 

 

 

 

____________________________                 ____________________________

                      darca                                                  za obdarovaného

 

 

 

·         - nehodiace sa prečiarknite

 

ZRPŠ pri Gymnáziu BAS v Sučanoch,                 Tel:  +421 43 4293474

IČO: 37803344     DIČ: 2021652050                FAX: +421 43 4293086

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria