Menu

Navigácia

List rodičom Stanovy ZRPŠ Účet ZRPŠ, členský príspevok ZRPŠ Darovacia zmluva Celoškolský výbor Združenia Dohoda o spolupráci 2 % List rodičom - prijímacie skúšky Možnosti materiálnej pomoci škole Plenárne zasadnutie Združenia Aktivity ZRPŠ

ZRPŠ

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

Uzatvorená medzi

Poskytovateľ:                   Slovenská republika – Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

                                               so sídlom:           Komenského 215, 038 52 Sučany

                                               zastúpené:         RNDr. Vasilom Dorovským, riaditeľom

                                               IČO:                       00627844

                                               (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „BGMH“

a

Objednávateľom:           Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu

                                               so sídlom:           Komenského 215, 038 52 Sučany

                                               zastúpené:         Alexandrou Kašjakovou, predsedkyňou

                                               IČO:                       37803344

                                               (ďalej len „objednávateľ“ alebo „ZRPŠ“

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

V súlade so Stanovami Združenia rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch (ďalej len „stanovy“) a predovšetkým § 8 ods. 2 písm c) stanov a na základe záverov zasadnutia Celoškolského výboru ZRPŠ zo dňa 12.9.2018 bolo uložené predsedovi uzavrieť dohodu o spolupráci medzi ZRPŠ a vedením BGMH. Cieľom dohody je podpora zlepšovania podmienok vyučovania, výchovy a vzdelávania žiakom BGMH, podpora aktivít, činností, služieb a materiálneho zabezpečenia v súlade so stanovami a školským vzdelávacím programom.

 

Čl. II

Predmet dohody

 1. Predmetom tejto Dohody o spolupráci (ďalej len „dohoda“) je stanovenie rozsahu spolupráce medzi objednávateľom a poskytovateľom
 2. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi služby špecifikované v čl. V tejto dohody
 3. Účastníci dohody sa dohodli, že služby budú poskytované:
  1. Bezodplatne tým žiakom, ktorých rodičia si riadne a načas splnia svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v ZRPŠ, najmä uhradia schválený členský príspevok pre školský rok 2018/2019, v sume 130€ (slovom jednostotridsať eur), prípadne uhradili v minulých školských rokoch zvýhodnený príspevok v sume 100€ (slovom jednosto eur)  podľa stanovených pravidiel, v termíne schválenom Celoškolským výborom ZRPŠ, alebo
  2. za úhradu tým žiakom, ktorých rodičia nie sú členmi ZRPŠ, resp. si neplnia povinnosti vyplývajúce z členstva v ZRPŠ, predovšetkým do stanoveného termínu neuhradili členský príspevok. Finančné prostriedky za úhradu služieb uvedených v Čl. V tejto dohody sú príjmom ZRPŠ.
  3. v zmysle rozhodnutia Celoškolského výboru ZRPŠ o iných podmienkach čerpania výhod v súlade s § 2 ods.24 stanov.

 

Čl. III

Účel dohody

Účelom dohody je zabezpečiť zo strany poskytovateľa pre objednávateľa služby, ktoré nevyplývajú poskytovateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov, avšak objednávateľ má o poskytnutie týchto služieb záujem.

 

Čl. IV

Doba platnosti dohody

 1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, pre školský rok 2018/2019.
 2. K predčasnému ukončeniu platnosti dohody môže dôjsť len písomnou formou a to
  1.  dohodou účastníkov dohody k dojednanému dňu, alebo
  2. okamžitým odstúpením, pričom účinky odstúpenia nastávajú k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie jednej zo strán dohody doručené druhej strane.

 

Čl. V

Práva a povinnosti

 1. Objednávateľ požaduje od poskytovateľa nasledovné služby:
  1. Umožniť žiakom 4. a 5. ročníka BGMH vykonanie štátnej jazykovej skúšky z jazyka anglického v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými legislatívnymi normami platnými pre jazykové školy, internými predpismi BGMH a jazykovej školy. Zabezpečiť vykonanie, prípravu a organizáciu štátnej jazykovej skúšky ako súčasť ukončovania štúdia BGMH.
  2. Umožniť žiakom 4. ročníka vykonanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka a literatúry – časť počúvanie a čítanie v nebytových priestoroch MsÚ v Martine (veľká zasadačka), alebo v iných vhodných priestoroch v blízkosti školy.
  3. Spravovať knižničný a učebnicový fond zakúpený z prostriedkov ZRPŠ a požičiavať žiakom BGMH.
  4. Zabezpečiť inventarizáciu knižničného a učebnicového fondu, ako aj iného majetku zakúpeného z prostriedkov ZRPŠ k 31.8.2019 a inventarizáciu predložiť Celoškolskému výboru ZRPŠ a Revíznej komisii ZRPŠ.
  5. V prípade doplatenia členského príspevku za žiaka po stanovenom termíne sa poplatok za požičanie kníh a učebníc z knižného, resp. učebnicového fondu ZRPŠ nevracia a tento zostáva príjmom ZRPŠ.
  6. Umožniť účasť žiakov na platených kultúrnych, športových, spoločenských a alternatívnych programoch organizovaných ZRPŠ v spolupráci s BGMH na náklady ZRPŠ za predpokladu, že spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2.3. a) článku II tejto dohody.
  7. Poskytnúť jednorazové prospechové štipendium žiakom 5. ročníka, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, pričom z ústnej formy internej časti dosiahli priemer do 1,5 a počas celého štúdia v každom hodnotiacom období (polrok a koniec roku) prospeli s vyznamenaním. O výške jednorazového štipendia rozhodne Celoškolský výbor ZRPŠ na svojom zasadnutí v apríli 2019.
  8. Bezodplatne dodať žiakom členov ZRPŠ (podľa bodu 3 a) čl. II) školskú ročenku Potpourri vydanú poskytovateľom a ďalšie školou vydané publikácie hradené z prostriedkov ZRPŠ.
  9.  Zverejňovať informácie o činnosti a aktivitách ZRPŠ v priestoroch školy (nástenky a informačné tabule) aj na webovom sídle školy a v tlačovinách.
  10. Spolupracovať pri hotovostných finančných operáciách ZRPŠ a poskytovať podklady pre zúčtovanie týchto operácií aspoň jedenkrát mesačne k piatemu pracovnému dňu v mesiaci za mesiac predchádzajúci.
  11. Zabezpečiť archiváciu stanov, zápisníc zo zasadnutí orgánov ZRPŠ, účtovných dokladov a ďalších dokumentov.
  12. Zabezpečiť slávnostné ukončenie štúdia a vyhodnotenie maturitných skúšok žiakov 5. ročníka v priestoroch Národného domu v Martine alebo iných vhodných reprezentačných priestoroch v blízkosti školy.
  13. Umožniť čiastočnú úhradu nákladov za žiakov zúčastňujúcich sa plaveckého kurzu, lyžiarskeho kurzu, kurzu KOŽAZ a ďalších pohybových aktivít organizovaných školou na základe rozhodnutia Celoškolského výboru ZRPŠ.
  14. Vypracovať písomné referencie, hodnotenia, charakteristiky atď. žiakov členov ZRPŠ za účelom študijných pobytov na školách podobného typu a ďalšieho štúdia na vysokých školách a univerzitách.
  15. Overiť správnosť údajov o výchovných a vzdelávacích výsledkoch žiaka v anglickej verzii dokumentov, ako sú vysvedčenia, výpisy z katalógov, potvrdenia o štúdiu a pod. za účelom ďalšieho štúdia na vysokých školách v zahraničí.
  16. Objednať alebo zaplatiť služby pre objednávateľa v súlade s touto dohodou a rozpočtom schváleným Celoškolským výborom ZRPŠ.
    
 2. Za poskytnutie uvedených služieb objednávateľ:
  1. Uhradí poskytovateľovi finančnú úhradu za služby a tovary zjednané poskytovateľom v súlade s bodom 1, písm. a-p, čl. V dohody a v súlade so schváleným rozpočtom ZRPŠ na školský rok 2018/2019
  2. Celoškolský výbor a členovia ZRPŠ budú bezodplatne poskytovať svoju pomoc, poradenstvo  a spoluprácu pri príprave, organizácii a realizácii výchovno-vzdelávacích činností, mimoškolských podujatí, alternatívnych programov a ďalších aktivít pre žiakov školy.
  3. ZRPŠ poskytne peňažné prostriedky na realizáciu platieb súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou, jej materiálno-technickým zabezpečením, organizovaním rôznych aktivít v súlade so schváleným rozpočtom ZRPŠ na školský rok 2018/2019.

 

ČL. VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľ poskytne služby objednávateľa špecifikované v čl. V dohody len žiakom, ktorých rodičia majú uhradené členské príspevky schválené Celoškolským výborom ZRPŠ pre daný školský rok.
 2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá strana dostane  jeden rovnopis.
 3. Zmeny a dodatky k tejto dohode je možné vykonať len písomnou formou.
 4. Na znak súhlasu s obsahom účastníci dohody slobodne a dobrovoľne s vylúčením nápadne nevýhodných podmienok túto dohodu vlastnoručne podpisujú.
 5. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

 

 

V Sučanoch 12.9.2018

 

Za poskytovateľa:                                                                          Za objednávateľa:

 

 

.............................................                                                  ........................................

RNDr. Vasil Dorovský                                                                   Alexandra Kašjaková

Riaditeľ školy                                                                                   Predseda Celoškolského výboru ZRPŠ

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria