• Grantový program

     • Grantový program Ešte lepšia škola

     • Grantový program:  Ešte lepšia škola

       

      Cieľ:  podpora aktivít, smerujúcich k zlepšovaniu úrovne vzdelávania na škole a zvyšovaniu kvality života v školskom prostredí, prostredníctvom

      • podpory zlepšovania vyučovania,
      • mimo vyučovacieho vzdelávania,
      • organizácie a účasti na mimoškolských aktivitách a záujmových činnostiach,
      • zlepšenie materiálneho vybavenia školy

      Komu je určený: 

      • žiadosť o poskytnutie grantu môžu podať študenti GBAS, ktorých rodičia sú členmi ZRPŠ s uhradeným príspevkom

      Podmienky poskytnutia grantu:

      • spracovaný projekt, jeho realizácia a vyhodnotenie

      Povinný obsah projektu:

      • čo je podstatou projektu, ciele, aké činnosti a aktivity, ako tieto aktivity prispejú k naplneniu cieľa grantu
      • časový horizont realizácie – predpokladaný začiatok, trvanie
      • koho sa projekt bude týkať – kto sa môže zapojiť, podmienky účasti v projekte
      • potrebné personálne, organizačné, materiálne a finančné zabezpečenie
      • garant projektu – učiteľ BGMH 
      • stanovisko ŽŠR

      Hodnotenie projektov:

      • Výbor ZRPŠ

      Alokácia zdrojov:

      • na grantový program bude v šk. roku 2018/2019 vyčlenené 5000 €
      • príspevok na jeden projekt aktuálne bez limitu