Menu

Navigácia

O škole

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2007/2008

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

 za školský rok 2007/2008.

 

 

 

Predkladá:

                                                             

RNDr. Vasil Dorovský

riaditeľ školy                           

                                   

                                                                        Prerokované v pedagogickej rade školy                                                                                dňa 15. októbra 2008

 

                                                                        Vyjadrenie rady školy:

                                                                        Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                        Krajskému školskému úradu v Žiline

                                                                        s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu

v Sučanoch za školský rok 2007/2008

 

                                                                        PhDr. Eva Holíková              

predseda Rady školy pri BGMH v Sučanoch

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

KŠÚ Žilina

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu

v Sučanoch za školský rok 2007/2008

 

 

 

................................................................              

   za zriaďovateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali:

RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ školy

RNDr. Ľubica Bošanská, zástupkyňa riaditeľa školy

Ing. Jozef Ristvej, zástupca riaditeľa školy

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

1.      Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2.      Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. .

3.      Koncepcia školy na roky 2005 – 2010.

4.      Plán práce školy na školský rok 2007/2008.

5.      Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.

6.      Informácie o činnosti Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch.

7.      Ďalšie podklady – ročné zúčtovanie za rok 2007, správa o činnosti a rozpočte ZRPŠ prednesená 27.9.2008 na plenárnom zasadnutí ZRPŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch za školský rok 2007/2008.

 

(1)

a) Základné identifikačné údaje o škole

1. Názov školy:  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

2. Adresa školy: Komenského 215, 038 52 Sučany

3. telefónne číslo: 043/ 4293 474                        faxové číslo: 043/ 4293 086

4. Internetová adresa: www.gbas.sk                    e-mailová adresa: gbas@gbas.sk

5. Zriaďovateľ: KŠÚ Žilina

 

6. Vedúci zamestnanci školy

Meno a priezvisko

Funkcie

RNDr. Vasil Dorovský

riaditeľ školy

RNDr. Ľubica Bošanská

zástupkyňa riaditeľa školy pre ped. oblasť, koordinátorka MS

Ing. Jozef Ristvej

zástupca riaditeľa školy pre tech.- ekon. veci

PhDr. Blanka Valentová

vedúca MZTU

PhDr. Beáta Makovická

vedúca PK – SJL, NOS, ETV, výchovná poradkyňa

PaedDr. Katarína Stankovianska

vedúca PK – AJL

Mgr. Tatiana Stanová

vedúca PK – cudzie jazyky

Ing. Silvia Babíková do 10.3.2008

vedúca PK – MAT, INF, EKO

Mgr. Roman Záborský

vedúci PK – prírodovedné predmety

Mgr. Aneta Nagyová

vedúca PK – spoločenskovedné predmety, TEV, koordinátor environmentálnej výchovy

PaedDr. Katarína Vantarová

koordinátor prevencie sociálno-patologických javov

Mgr. Michal Gombársky

koordinátor Žiackej školskej rady

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

7.1) Údaje o rade školy

Rada školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie Rady školy v novom zložení začalo ustanovujúcou schôdzou dňa  1.5. 2008. V tabuľke sú uvedení členovia Rady školy v predchádzajúcom a novom funkčnom období. Členovia Rady školy, ktorí pôsobili v predchádzajúcom období a boli zvolení alebo delegovaní aj pre ďalšie obdobie sú označení * v kolonke „Obdobie“.

 

Členovia rady školy

P.č.

Meno a priezvisko

Obdobie

Zvolený /delegovaný/ za 

1.

PhDr. Darina Kostelná

*

KŠÚ Žilina – zriaďovateľ

2.

Bc.Marianna Bartošová

*

KŠÚ Žilina – zriaďovateľ

3.

Ing. Vladimír Pĺžik

Ing. Jana Bednáriková                

do 30.4.2008

od 1.5.2008

obec  Sučany

4.

 

 

Mgr. Ľudmila Sýkorová

PaedDr.Danica Gondová

 

 

do 30.4.2008

od 1.5.2008

 

zástupca právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove

ZŠ Sučany

Žilinská univerzita Žilina

5.

Rastislav Fľak

Ing Juraj Bednárik

do 30.4.2008

od 1.5.2008

rodičov

6.

Róbert Mátéffy

PhDr. Eva Holíková

do 30.4.2008

od 1.5.2008

rodičov

7.

Peter Lauček

JUDr. Renáta Kňazúrová

do 30.4.2008

od 1.5.2008

rodičov

8.

Mgr.Stanislava Karkošiaková

Mgr.Michal Gombársky

do 30.4.2008

od 1.5.2008

pedagogických zamestnancov

9.

Mgr. Jozef Ruman

Mgr. Michal Sadloň

do 30.4.2008

od 1.5.2008

pedagogických zamestnancov

10.

Katarína Ondrejkovičová

*

nepedagogických zamestnancov

11.

David Krišťák

Roman Bašár

do 30.4.2008

od 1.5.2008

žiakov

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2007/2008

Rada školy sa vyjadrovala k otázkam, ktoré súviseli predovšetkým s:

-         učebným plánom BGMH v Sučanoch v kontexte zámerov MŠ SR a ŠPÚ ukončiť „experiment“ na bilingválnych školách a sekciach a pripraviť jednotný učebný plán pre tento typ výchovy a vzdelávania,

-         ďalším rozvojom školy a to v oblasti kurikulárnej a investičnej – rekonštrukcia podláh v učebniach, výmena pôvodných okien ( z roku 1928 ), rekonštrukcia sociálnych zariadenía kanalizácie, úprava školského parku, ihriska a dvora, naprojektovanie a realizácia prístavby budovy školy v západnom trakte,

-         plánom práce na školský rok 2007/2008,

-         normatívom prijímaných žiakov na štúdium do 1.ročníka pre školský rok 2009/2010,

-         vyhodnotením plnenia úloh za školský rok 2006/ 2007 vrátane prerokovania Správy o činnosti školy za školský rok 2006/2007,

-         finančným zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu,

-         zmenami v školskom poriadku.

Rada školy sa v priebehu celého školského roku aktívne zapájala do diania v škole,   vyjadrovala podporu návrhom a zámerom  školy na zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania  žiakov a zamestnancov a ostatným prvkom každodenného života školy. Počas celého obdobia sa nevyskytli zásadne odlišné názory na otázky výchovy a vzdelávania a ďalšieho rozvoja školy medzi školou a Radou školy.

 

7.2) Údaje o poradných orgánoch a iných iniciatívnych samosprávnych orgánoch na

       podporu a kontrolu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu BGMH

      Poradnými orgánmi riaditeľa školy v zmysle rokovacieho poriadku sú:

-         pedagogická rada školy, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci (PZ), zasadala 1 až 2-krát mesačne podľa terminovníka pedagogických porád z ročného plánu školy a operatívne pri prerokovaní nevyhnutných a neočakávaných problémov súvisiacich s porušovaním školského poriadku ,

-         gremiálna porada, ktorú tvoria riaditeľ školy (RŠ) a zástupcovia riaditeľa školy (ZRŠ), rokovala pravidelne 1-krát týždenne (utorok),

-         rozšírená gremiálna porada, ktorú tvoria   RŠ, ZRŠ a vedúci predmetových komisií, stretávala sa spravidla 2-krát mesačne na základe mesačného plánu,

-         predmetové komisie, ktorej členmi sú PZ s rovnakou alebo príbuznou aprobáciou predmetov, pracovali priebežne a stretávali sa podľa plánu činnosti PK,

-         prijímacia komisia, ktorú tvorili piati pedagogickí zamestnanci školy, pracovala priebežne a zasadala podľa aktuálnosti úloh počas celého školského roka, predsedom prij. komisie bola PaedDr. Katarína Stankovianska a ďalšími členmi PaedDr. Šárka Dobrotová, Mgr. Roman Záborský, Mgr. Michal Gombársky a Mgr. Lenka Katanová,

-         metodické združenie triednych učiteľov, ktorého členmi bolo 17 triednych učiteľov, schádzalo sa podľa potreby, minimálne 1-krát mesačne,

-         rodičovská rada, ktorú tvoria zástupcovia rodičov jednotlivých tried, schádza sa pravidelne jedenkrát za mesiac, predsedom RR bola Mgr. Zuzana Tomášková, podpredsedom p.Peter Lauček, pokladníkom p. Alena Baková, zapisovateľom Mgr. Gabriela Pecková,

-         žiacka školská rada, ktorú tvoria zvolení  zástupcovia jednotlivých tried, predsedom ŽR bol Roman Bašár, žiak 3.ročníka.

 

Všetky poradné a iniciatívne orgány školy pracovali na základe ročného plánu práce, ktoré tvorili prílohu ročného plánu práce školy.

Plány práce vychádzali z platných pedagogických dokumentov pre daný školský rok (napr. pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR) a analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov za školský rok 2006/ 2007, ktorá spolu so správou o činnosti za šk.rok 2006 / 2007 a vyhodnotením plnenia cieľov a úloh školy tvorili organickú súčasť a východisko pre plán práce školy pre školský rok 2007/ 2008.

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2007/2008

 

 Ročník

Stav k 15. 9. 2007

Stav k 31. 8. 2008

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho integro-vaných

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho integro-vaných

1.

     4

     96

 

     24

    96

 

2.

     4

     85

 

     3

    84

 

3

     4

    107

 

     4

    107

 

4.

     3

      81

 

     3

      81

 

5.

     3

      69

 

     3

      73

 

Spolu

    17

     438

 

    17

     441

 

 

c)  Uvádzajú len základné školy

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie

 

Prihlásení

429

 

Chlapci

130

 

Dievčatá

299

 

Zúčastnili sa prijímacích skúšok

409

 

Nezúčastnili sa prijímacích skúšok

20

 

Úspešní na prijímacích skúškach

91

 

Neúspešní na prijímacích skúškach

318

 

Vyhoveli – prijatí

72

 

Vyhoveli – neprijatí

19

 

Nevyhoveli – neprijatí

338

 

8. ročník

200

 

 

 

 

9. ročník

210

 

iný ročník

19

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov za školský rok 2007/ 2008 sú uvedené v prílohe č.1.

Výsledky externej a internej časti maturitnej skúšky sú uvedené v prílohe č.2. Iné externé merania neboli v školskom roku 2007/ 2008 na škole realizované.

 

 

 

        ročník

4-tý

5-ty

Počet žiakov prihlásených na MS

79

 69

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník

  0

   1

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ

79

  69

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS

79

  69

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky

  0

    0

Počet žiakov, ktorí majú povolené opakovať celú MS (reprobovaní)

  0

    0


Externá časť MS

Predmet

úroveň

 

Počet žiakov prihlásených na MS

z toho písalo

EČMS

Ø žiakov

v SR v %

úroveň A

Všetci

maturanti v SR

Ø žiakov školy v %

úroveň A

slovenský jazyk a literatúra1

A

79

79

71,3

4203

82,7

anglický jazyk

A

79

69

70,5

6762

84,3

francúzsky jazyk

A

9

8

72,9

243

83,0

nemecký jazyk

A

4

2

73,1

1564

71,1

ruský jazyk

A

6

6

80,4

40

88,3

matematika

A

16

14

60,2

3539

70,9

 

1Všetci žiaci štvrtého ročníka vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry v úrovni A. Priemer žiakov našej školy v porovnaní s celoslovenským priemerom a umiestnenie v celkovom poradí škôl, ktorý bol zverejnený v Hospodárskych novinách z 23. júla 2008, potvrdzujú veľmi dobrú úroveň znalosti a vedomosti našich maturantov, kvalitnú prípravu,  odborné a zodpovedné vedenie vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry a kvalitný vzdelávací a výchovný program školy. Výsledky opäť potvrdili, že škola patrí k top školám na Slovensku, ako je to vidieť z priloženej tabuľky prevzatej z Hospodárskych novín (Tabuľka nie je úplná vzhľadom na vysoký počet škôl v SR, ktorej žiaci absolvovali MS zo slovenského jazyka a literatúry. Kompletný prehľad je na archiv.hnonline.sk v článku „Najlepších slovenčinárov vychováva východ“ z 23.júla 2008)

Rebríček gymnázií podľa výsledkov externých maturít v roku 2008  zo slovenského jazyka a literatúry

 

Názov školy

Počet žiakov A

Priemerná
úspešnosť A

Počet
žiakov B

Priemerná
úspešnosť B

Gymnázium Antona Pridav ka Komenského 40 Sabinov 083 01

1

96,9

80

76,6

Gymnázium J. F. Rimav ského Kláštorská 37 Levoča 054 67

2

90,6

72

78

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Teplická 7 Bratislava 3 831 02

1

89,1

7

73,4

Gymnázium sv. Frant. z Assisi J. M. Hurbana 44 Žilina 010 01

7

87,5

55

78,9

Gymnázium sv. Michala Archanjela Pod Párovcami 127 Piešťa

2

85,2

57

71,4

Gymnázium Javorová 16 Spišská Nová Ves 052 01

2

85,2

77

74,3

Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina 011 09

1

84,4

158

78

Spojená škola Juraja Henisha - Gymnázium Slovenská 5 Bardejov 085 29

1

84,4

66

72,8

Gymnázium sv. Vincenta de Paul 17. novembra 1056 Topoľčany 955 01

1

82,8

26

64,7

Gymnázium Komenského 215 Sučany 038 52

79

82,7

0

0

Gymnázium F. Švantnera Bernolákova 9 Nová Baňa 968 01

3

82,3

61

70,1

Gymnázium Konštantínova 2 Prešov 080 65

5

81,9

180

77,9

Gymnázium sv. Andreja Námestie A.Hlinku 5 Ružomberok 034 50

8

81,8

89

72,1

Gymnázium Šrobárova 1 Košice 042 23

14

81,4

141

80,6

Gymnázium sv. T. Akvinského Zbrojničná 3 Košice 040 01

15

81,1

121

79,8

Gymnázium P. de Coubertina Nám. SNP 9 Piešťany 921 26

20

80,9

112

79

Gymnázium Komenského 32 Trebišov 075 36

2

80,5

106

70,6

Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina-Vlčince 010 08

34

80,1

25

76,4

Gymnázium gen. L. Svobodu Komenského 4 Humenné 066 80

10

80

195

77

Gymnázium Komenského 3 Hlohovec 920 01

1

79,7

111

69,9

Gymnázium Školská 1232/26 Vráble 952 80

3

79,7

59

73,5

Gymnázium Opatovská 7 Košice 041 35

1

79,7

150

70,3

Gymnázium Karola Štúra Nám. slobody 5 Modra 1 900 01

7

79,2

56

70,4

Gymnázium Alejová 1 Košice 040 11

3

79,2

56

75,7

Gymnázium Poštová 9 Košice 042 52

24

79

104

79,7

Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice 934 03

16

78,9

118

80,5

Evanjelické gymnázium Jana Amos a Komenského Puškinova  3 Košice 040 01

22

78,8

110

77,4

Gymnázium M. M. Hod žu Hodžova 13 Liptovský Mikuláš 031 36

6

78,4

109

79

Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 Michalovce 071 01

11

78,4

77

69,9

Bilingválne gymnázium C.S.Lewis a Beňadická 16 Bratislava 5 851 06

20

78,3

16

74,6

Gymnázium Ul. Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39

21

78,2

93

78,3

Gymnázium Ladis lava Novomeského Dlhá 12 Senica 905 40

7

78,1

100

74,4

Gymnázium P.O. Hv iezdoslava Hviezdoslavovo nám.18 Dolný Kubín 026 24

8

78,1

122

74,8

Gymnázium A. Sládkoviča M. R. Štefánika 8 Krupina 963 88

1

78,1

57

69,5

Gymnázium Dukelská 30 Giraltovce 087 20

3

78,1

53

71,3

Gymnázium SNP 1 Gelnica 056 80

1

78,1

72

66,7

Gymnázium Ivana Bellu Novomeského č. 15 Handlová 972 51

9

78

71

71,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodne uznávané certifikáty

Jedným z výchovno-vzdelávacích cieľov školy je pripraviť žiakov na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov, Cambridgeských skúšok CAE (Certificate Advanced English), organizovaných Cambridgeskou univerzitou prostredníctvom Britskej rady na Slovensku. V školskom roku 2007/ 2008 sa tejto skúšky zúčastnilo a úspešne absolvovalo 5 žiakov 5.ročníka. 18 žiakov sa prihlásilo a úspešne absolvovalo skúšku IELTS.

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom roku 2007/2008

  študijný odbor: gymnázium 7902574 bilingválne štúdium

  Škola uplatňuje upravený učebný plán  gymnázia pod číslom 4413/ 1999-42 schválený MŠ SR 20. 12. 1999 s platnosťou od 1. 9. 2000.

  Škola bola zaradená do siete stredných škôl v SR v roku 1991 na základe schváleného projektu experimentálneho overovania ako bilingválna stredná škola v súlade so Smernicou MŠaV SR z 20. 11. 1993 na pokusné overovanie organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania a spôsobu riadenia škôl. Experimentálne overovanie nebolo doteraz oficiálne vyhodnotené a ukončené, a preto je možné robiť priebežné úpravy v základných pedagogických dokumentoch na základe skúsenosti a analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov smerom k ďalšiemu zefektívneniu a skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu.

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

    

 

Počet

zamestnanci  školy

45

Z toho PZ

35

Z počtu PZ

 

- kvalifikovaní

35

- nekvalifikovaní

0

Z toho NZ

10

Z počtu NZ

 

- upratovačky

4

Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci,  NZ – nepedagogickí zamestnanci

 

Pedagogickí zamestnanci BGMH v školskom roku 2007/ 2008 spĺňali kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Väčšina pedagogických zamestnancov počas celého školského roku si priebežne rozširovala svoje kompetencie v duchu celoživotného vzdelávania absolvovaním celého radu vzdelávacích  aktivít (krátkodobých aj dlhodobých) organizovaných vzdelávacími inštitúciami, predovšetkým MPC, ŠPÚ, VŠ, ŠJŠ.

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračovalo

začalo

DPŠ

1

1

 

 

anglický jazyk

4

1

3

 

začínajúci učiteľ

13

3

3

7

ŠKŠ cez MPC

1

 

1

 

cyklické vzdelávania cez MPC

3

3

 

 

2. kvalifikačná skúška

2

1

 

1

doktorandske št.

1

 

1

 

Projekt „Účinná prevencia-dobrá investícia“: Zhubné sekty a kulty

1

1

 

 

tréning 1.pomoci

34

 

 

 

Moduly k ukončovaniu štúdia na SŠ v rámci projektu Ďalšieho vzdelávania ped.zamestnancov

26

15

 

26

National Workshop pre organizátorov Masterclasses z fyziky

1

 

 

 

Uvedenie nových produktov Microsoftu

2

 

 

 

Celoštátna konferencia Asociácie výchovných poradcov

1

 

 

 

Konferencia rusistov

1

 

 

 

Odborný seminár venovaný otázkam slov.j. a lit a valné zhromaždenie SAUS

združenia Občan a demokracia

1

 

 

 

 

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 

Beseda „Boj proti terorizmu“ s p.J.Pottsom, ekonomickým atašé veľvyslanectva USA v SR

Plavecký kurz pre žiakov 1.ročníka

Besedy v rámci Žilinského literárneho festivalu s p.I.Štrpkom, Š.Hríbom, J.Kušnierikom, M.Ferkom, S.Lavríkom, K.D.Horváthom

Beseda „Esperanto ako prostriedok dorozumievania a zbližovania ľudí“ s p.S.Marčekom, učiteľom, publicistom, spisovateľom

Infostánok občianskeho združenia VLK so zastúpením žiakov z environmentálneho krúžku

Alternatívny výchovno-vzdelávací program ku Dňu boja za demokraciu - koncert akordeónového orchestra AMANDOLO z D.Kubína a Imatrikulácie žiakov 1.roč

Stužková slávnosť žiakov 5.ročníka v Žiline

Športom proti drogám účasť na plaveckých súťažiach

Beseda „S Tebou a o Tebe“ pre dievčatá 1.ročníka

Beseda „Formovanie postojov ku drogám“ s členom policajného zboru v rámci prevencie sociálno-patologických javov

Festival Jána Palacha pri príležitosti 17.novembra, zorganizovanie športových aktivít

Operné predstavenie „La Traviata“ , Bratislava

Halloween , tradičné „strašenie“ s vyhodnotením „najstrašidla“ a strašidelného poschodia

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium, výchovných poradcov ZŠ, rodičov, učiteľov

Mikulášsky deň organizovaný Žiackou školskou radou

Deň Lucií o tradíciách na Slovensku organizovaný Žiackou školskou radou

Artschool, dva dni o umení, s umením a milovníkmi umenia pre žiakov a hostí organizované Žiackou školskou radou

Vystúpenie školského spevokolu Black and White v predvianočnom čase pre verejnosť v Turčianskej galérii v Martine

Vianočné assembly,  tradície Vianoc na spoločnom zhromaždení žiakov a zamestnancov školy s programom

Novoročný beh do schodov,  tradične netradičná športová aktivita organizovaná Žiackou školskou radou

Beseda o antikoncepcii pre dievčatá 4.ročníka

Beseda „Obete násilia v párových vzťahoch“ s PhDr.Brnovou z Krízového centra ZENA V TIESNI

Valentínsky ples organizovaný študentskou spoločnosťou PUB a Žiackou školskou radou

Beseda „Systém volieb v USA“ s p. D.Galessom, vojenským pridelencom veľvyslanectva USA v SR

Lyžiarsky kurz v Zuberci pre 83 žiakov 2.ročníka

Alternatívny výchovno-vzdelávací program predstavenie „Amore Mio“ divadla Maska zo Zvolena

Beseda „Brána jazykov otvorená“ s p. V.Mruškovičom v rámci Slovesnej jari

Stavanie mája v záhrade školy

Majáles organizovaný štud.spoločnosťou  a Žiackou školskou radou

Kurz ochrany človeka a prírody pre žiakov 3.ročníka

Festival Dreams a Teams Prsteň Nibelungov

Posledné zvonenie -  zhromaždenie žiakov a zamestnancov školy pri príležitosti rozlúčky so žiakmi 5.ročníka a odchodu na akademické voľno pred maturitnými skúškami

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov žiakov 5.ročníka po maturitných skúškach, zhromaždenie žiakov a učiteľov školy

Futbalový turnaj J.Dubovského

Divadelný pretek 2008 -  9 divadelných foriem pre žiakov školy a verejnosť, divadelné predstavenie zostavy 3T – Tri tvorivé tvory zo Žiliny pre všetkých žiakov školy

Hodžafest – 4.ročník, alternatívne kultúrno-spoločenské aktivity organizované Žiackou školskou radou pre žiakov BGMH (besedy, výstavy, malé divadelné formy, hudobné vystúpenia, filmy)

Večerná škola

Garden Party, tradičná záhradná slávnosť  pre žiakov a zamestnancov školy, rodičov a priateľov školy spojená so športovými, kultúrnospoločenskými a prezentačnými aktivitami

 4.ročník súťaže Hodžova esej pre žiakov gymnázií z celého Slovenska, konaná pod záštitou predsedu vlády SR

Cyklus prednášok „Metodika učenia sa „ pre žiakov 1.ročníka v spolupráci s KPPP v Žiline

„Profesijná orientácia“,  informatívno – metodické pracovné dielne pre žiakov 3.ročníka v spolupráci s KPPP v Žiline

Vydávanie časopisov POTPOURRI 

Organizovanie certifikovaných kurzov anglického jazyka pre širokú verejnosť počas školského roka  v spolupráci so Študijným fondom, n.o. pri BGMH

Organizovanie vzdelávacieho programu „Pretestovanie“ pre uchádzačov o štúdium v spolupráci so Študijným fondom, n.o. pri BGMH

Organizovanie letného kurzu anglického jazyka pre prijatých uchádzačov  v spolupráci so Študijným fondom, n.o. pri BGMH

Organizovanie letného kurzu slovenského jazyka pre zahraničných študentov študujúcich na stredných školách v SR  v spolupráci so Študijným fondom, n.o. pri BGMH

 

Výchovno – vzdelávacie exkurzie

-    exkurzia do Oswiencimu pre 40 žiakov

-             recipročná návšteva študentov z nemeckej sekcie Gymnázia D.Tatarku v Poprade

-             jazykovo – poznávacia exkurzia do Veľkej Británie pre 83 žiakov 1.ročníka, 12 dní ,

            zameraná na rozvoj kompetencíí v anglickom jazyku

-         exkurzia na Dni otvorených dverí univerzít v Manchestri a Liverpoole, Veľká Británia pre 31 žiakov 3.ročníka

-         exkurzia zameraná na poznávanie reálií v nemecky hovoriacej krajine – Viedeň pre 75 žiakov

-         exkurzia Rakúsko, Švajčiarsko do Cernu na Deň otvorených dverí pri príležitosti spustenia urýchľovača pre 27 žiakov

-         exkurzia do NR SR v Bratislave pre 40 žiakov

-         exkurzia do Bratislavy na predstavenie La Traviata pre 40 žiakov

 

Názov súťaže, olympiády

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dosiahnuté výsledky

Umiestnenie v medzinárodných súťažiach

regionál. kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

názov súťaže

umiestnenie

ii) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

 

Názov súťaže, olympiády

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dosiahnuté výsledky

Umiestnenie v medzinárodných súťažiach

regionál. kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

názov súťaže

umiestnenie

Mladý líder 2008

 

1

účasť

 

 

Veľtrh študentských spoločností kat. Marketingová prezentácia študentskej spoločnosti

 

2

 

The International UNESCO Essay Contest for Young People 2007

Účasť

Olympiáda v nemeckom j

2

 

 

The SPUSA Writing Competition 2008-COLOURS

Senior category – 1

Olympiáda v anglickom j.

1

1

4

 

 

Olympiáda ľud.práv

 

9

 

 

 

Ars poetica

 

 

1

 

 

SOČ – odbor dejepis

Účasť

 

 

 

 

Paulínyho Turiec 2.kategória – próza

 

 

2

 

 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2007

 

 

3

 

 

Mažgútovej pero 2007

 

 

3

 

 

Benediktova literárna Prievidza 2007

 

 

3

 

 

Študentská esej 2007 na tému „Globálne otepľovanie – pravda a spoločenské mýty“

 

 

3

 

 

42.roč. literárnej súťaže Literárny Kežmarok, kat próza

 

 

3

 

 

Hviezdoslavov Kubín

2, 3

 

 

 

 

Počítačová simulácia trhu Team SAP 2007

 

 

2

 

 

Cezpoľný beh – družstvo chlapcov

1

1

3

 

 

Volejbal chlapci

2

 

 

 

 

Majstrovstvá v atletike

1,1,1,1,2,2

2,3,3,3

 

 

 

Majstrovstvá v šachu

2, 2

 

 

 

 

ŽSK v bedmintone

 

2

 

 

 

 

 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Názov projektu

Termín začatia realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

Výsledky

Dreams a Teams

Britská rada

január 2005

dlhodobo

- návšteva lídrov z HBHS v UK 16.-21.9.2007 s fin. podporou Britskej rady

- festival 3 škôl – G v Nitre, G S.Lewisa v Bratislave a BGMH s finančnou podporou Britskej rady

Konto Orange – Učme sa inak

Projekt „Som občan – človek modernej občianskej spoločnosti“

december 2007

máj 2008

finančná podpora 

„Rozvoj efektívnych nástrojov kariérneho poradenstva na SŠ“ – projekt Kariérny poradca K.A.B.A.

september 2006

apríl 2008

 

V rámci projektu Dreams a Teams  10 žiakov  – mladých lídrov z partnerskej školy Haydon Bridge High School vo Veľkej Británii navštívilo našu školu.

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

V školskom roku 2007/ 2008 neboli v škole vykonané inšpekcie.

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

V školskom roku 2007 / 2008 ešte prebiehalo odstraňovanie kolaudačných závad po  dokončovacích stavebných prácach súvisiacich s ukončenou  rekonštrukciou, nadstavbou a prístavbou budovy školy, ktoré boli vykonávané na základe kolaudácie stavebných činností, ktorá bola uskutočnená v priebehu roka 2006. Dofinancovanie rekonštrukcie budovy školy bolo finančne zabezpečované zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra pre opatrenie 3.1. Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch  (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR) a rozpočtu školy.  V roku 2007 bolo ešte preinvestovaných 2.100 tis. Sk realizovanými stavebnými úpravami škola získala nové priestory – učebne, novoupravené priestory pre školskú jedáleň a výdajnú školskú kuchyňu, knižnicu, kabinety matematiky a telesnej výchovy, IKT učebne, posilňovňu a prebudovaná bola telocvičňa. Škola vyššie uvedenými prácami získala priestory, ktoré prispievajú k zlepšeniu psychohygienických, bezpečnostných  a ďalších podmienok, súvisiacich s výchovou a vzdelávaním na našom type školy.

V budúcnosti bude ešte nutné na budove školy vymeniť 2/3 pôvodných okien s predpokladaným nákladom cca. 2.200 tis. Sk, v niektorých učebniach je potrebné rekonštruovať podlahoviny, na dvoch poschodiach sociálne zariadenia, elektrické rozvody a kanalizácie. Vykurovací systém je potrebné rekonštruovať v celej časti starej budovy. Je potrebné tiež dokončiť úpravu vonkajšieho okolia (chodníky, záhrada, park, ihrisko, oplotenie) a dokončiť vybavenie interiéru školským nábytkom (šatne skrinkami pre žiakov, vybaviť ďalšie učebne, laboratóriá, relaxačno-oddychové zóny). Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu by bolo vhodné vybaviť jazykové učebne modernou didaktickou a audiovizuálnou technikou,  vybudovať multimediálnu učebňu, dokončiť vybavenie posilňovne a  telocvične ďalším telocvičným náradím.

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

1.         o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka

- pre rok 2007 mohli byť škole, v zmysle normatívneho financovania WEB_2007_ZA_k10_07 pridelené finančné prostriedky spolu vo výške – 15.909 tis. Sk, z toho na osobné náklady - 13.422 tis. Sk - a na prevádzku - 2.487 tis. Sk (pri 100% normatívu).

- v skutočnosti boli škole zo štátneho rozpočtu pridelené finančné prostriedky na prevádzku vo výške spolu  18.597 tis. Sk (128,95% normatívu), z toho boli škole pridelené finančné prostriedky na osobné náklady  11.696 tis. Sk (95,37% normatívu) (8.685 tis. Sk na mzdy a 3.011 tis. Sk na odvody) a na prevádzku školy 3.094  tis. Sk (143,37%), ktoré boli určené na zvýšené náklady spojené s dofinancovaním realizovanej prestavby školy. V rozpočte školy sme mali aj účelové finančné prostriedky vo výške 60 tis. Sk určené na zabezpečenie organizácie celoslovenskej esejistickej súťaže „Hodžova esej 2007“.

Na transferoch boli škole pridelené finančné prostriedky vo výške 201 tis. Sk, z čoho boli v roku 2007 uhrádzané náhrady miezd pri nemoci zamestnancov a úhrady príspevku na ubytovanie zahraničným učiteľom,

- v roku 2007 bola z investičných prostriedkov dofinancovaná stavba - Prístavba a nadstavba školy v objeme 2.100 tis. Sk, zo štátneho rozpočtu.

2.         o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- škola ako štátna rozpočtová organizácia nevyberá príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov, alebo inej osoby ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

3.         o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v členení podľa financovaných aktivít,

- rozpočtovými opatreniami v roku 2007 boli škole pridelené finančné prostriedky za prijaté vzdelávacie poukazy. spolu vo výške 212 tis.Sk, pričom 167 tis.Sk na osobné náklady ( 124 tis.Sk na mzdy a 43 tis.Sk na odvody ) a 45 tis.Sk na tovary a služby, pričom finančné prostriedky na mzdy boli použité v roku 2007 na odmeny pre pedagogických zamestnancov, ktorí v priebehu roka viedli záujmové krúžky a za finančné prostriedky na tovary a služby bol zakúpený materiál pre jednotlivé, najmä športové krúžky a boli uhradené náklady na vedenie krúžku maľovania a esperanta, ktoré viedli externí vedúci.

4.         o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít,

- škola v roku 2007 získala mimorozpočtové finančné prostriedky na realizáciu projektu Britskej rady - DREAM & TEAMS, prostriedky na realizáciu projektu Hodžafest a na realizáciu projektu financovaného z konta ORANGE spolu v objeme 221 tis. Sk.

5.         iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

- v roku 2007 škola získala finančné prostriedky vo výške 4,38 tis. Sk. Z toho za prenájom priestorov školy pre aktivity Rodičovského združenia pri škole prostredníctvom Študijného fondu, n.o. vo výške 3,5 tis. Sk a za prenájom nápojového automatu a bufetu v škole koncom roka 2007 v objeme 0,8 tis. Sk.

 

Podrobná správa o hospodárení  za predchádzajúci kalendárny rok tvorí prílohu č.3.

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia          

Vychádzajúc zo strategických cieľov BGMH pre školský rok 2007/2008 sa určili ciele a úlohy:

1.        Maturitná skúška

1.1.  Pripraviť žiakov 5. ročníka na úspešné zvládnutie maturitných skúšok z povinne voliteľných  predmetov v riadnom termíne v jarnom období.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

 Pripraviť žiakov 4.ročníka tak, aby všetci úspešne vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka a literatúry v riadnom termíne v jarnom období.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

1.2.   V externej časti z  jednotlivých predmetov dosiahnuť lepšiu úspešnosť ako je celoslovenský priemer v danom roku v hodnotenom predmete.

Vyhodnotenie podľa jednotlivých predmetov:

                                        anglický jazyk (A),     cieľ splnený

                                        francúzsky jazyk (A), cieľ splnený

                                        matematika (A),         cieľ splnený

                                        nemecký jazyk (A),    cieľ nesplnený(71,1/73,1)

                                        ruský jazyk (A),          cieľ splnený

1.3.   V externej časti z anglického jazyka dosiahnuť v rebríčku (poradí) škôl umiestnenie medzi desiatimi najúspešnejšími školami.

Vyhodnotenie: MŠ SR (ŠPÚ) nezverejnilo poradie jednotlivých škôl podľa úspešnosti EČ MS 2008 z jednotlivých maturitných predmetov, preto tento bod nie je možné objektívne vyhodnotiť.

 

2.        Prijímacie skúšky

Pripraviť transparentné, objektívne a spravodlivé prijímacie skúšky s rovnosťou šancí pre zúčastnených záujemcov. Mierou plnenia  cieľa je "spokojnosť", resp. "nespokojnosť" uchádzačov (alebo ich zákonných zástupcov), kontrolných orgánov, monitorovacích  subjektov - zriaďovateľ , ŠPÚ, SGI, Rada školy a pod., ktoré sú vyjadrené ústnou alebo písomnou  formou sťažností, námietok a iných kritických vyjadrení zapísaných v evidencii sťažností a riešených v zmysle  zákona o sťažnostiach a správneho poriadku.

Vyhodnotenie: cieľ splnený , počas prijímacieho konania nebola zo strany uchádzačov alebo ich rodičov (zákonných zástupcov), zriaďovateľa alebo kontrolných orgánov vznesená sťažnosť alebo zásadná námietka voči ktorejkoľvek časti prijímacieho konania. Z prihlásených 429 uchádzačov bolo prijatých na štúdium do 1.ročníka 72 žiakov.

 

3.        Dochádzka do školy

3.1. Znížiť alebo udržať priemernú ospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s rovnakým  klasifikačným obdobím šk. roku 2006/2007.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený.

Komentár: cieľ splnený v 2.polroku (viď tabuľka), v 1.polroku nesplnený

 

Priemerná ospravedlnená absencia v školskom roku 2007/ 2008 v hodinách

Priemerná ospravedlnená absencia v školskom roku 2006/ 2007 v hodinách

1.polrok

2.polrok

1.polrok

2.polrok

50,90

60,41

46,43

61,65

 

3.2. Znížiť alebo udržať priemernú neospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s rovnakým klasifikačným obdobím šk. roku 2006/2007.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený.

Komentár: cieľ splnený v 2.polroku (viď tabuľka), v 1.polroku nesplnený

 

Priemerná neospravedlnená absencia v školskom roku 2007/ 2008 v hodinách

Priemerná neospravedlnená absencia v školskom roku 2006/ 2007 v hodinách

1.polrok

2.polrok

1.polrok

2.polrok

0,11

0,14

0,07

0,33

 

4.        Vysokoškolské štúdium

a) cieľ: vytvoriť také študijné podmienky pre maturantov, aby všetci , ktorí sa rozhodli pokračovať v  štúdiu na vysokých školách, úspešne zvládli prijímacie skúšky.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

b) cieľ: pripraviť maturantov tak, aby úspešnosť prijatia na vysokú školu bola 100% u tých, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na VŠ.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený, 1 žiak neprijatý pozri časť p).

 

5.        Personálna oblasť

Zabezpečiť anglicky hovoriacich učiteľov – lektorov s požadovanou kvalifikáciou (odborné VŠ a pedagogické vzdelanie na úrovni "MASTERS" alebo BAKALÁR) pre šk. rok 2008/2009. Zabezpečiť 100% kvalifikovanosť  pedagogických zamestnancov pre šk. rok 2007/2008 v zmysle požadovaných kvalifikačných predpokladov (štátna jazyková skúška z anglického jazyka, pedagogické vzdelanie, odborné vysokoškolské vzdelanie).

Vyhodnotenie: úloha splnená.

V školskom roku 2007/ 2008 budú na škole pôsobiť 3 zahraniční lektori, 1 z Veľkej Británie pre vyučovanie AJL a BIO, 1 z Francúzska pre vyučovanie FRJ a AJL, 1 z Nového Zélandu pre vyučovanie AJL a INF.

 

6.        Štátna jazyková skúška

6.1. Úspešné vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi v jarnom období roku 2008.

Vyhodnotenie: úloha nesplnená.

Komentár: Základnú ŠJS úspešne vykonalo 78 žiakov, 1 žiak vykonal neúspešne.

6.2. Úspešne vykonanie odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi v jarnom období roku 2008.

Vyhodnotenie: úloha splnená.

Komentár: Odbornú ŠJS úspešne vykonalo 68 žiakov.

 

7.        Medzinárodný certifikát

Úspešné vykonanie medzinárodnej skúšky z anglického jazyka - "Cambridge Exam"- všetkými prihlásenými študentmi školy v priebehu šk. roka 2006/2007.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

Komentár: 18 žiakov 5.ročníka absolvovalo skúšku IELTS s priemerným hodnotením 7,4 (na stupnici 0-9), 5 žiakov absolvovalo skúšku CAE s výsledkom A–2 žiaci, B–2 žiaci, C–1 žiak.

 

8.        Vzdelávanie

Zrealizovať obsahové splnenie časovo - tematických plánov vo všetkých predmetoch a skupinách.

Vyhodnotenie: úloha splnená.

 

9.        Výchova

Zrealizovať všetky plánované výchovné programy a projekty v šk. roku 2007/2008.

Vyhodnotenie: úloha splnená.

 

10.    Plat

Zabezpečiť finančné prostriedky na tarifné platy v priebehu školského roka 2007/2008, osobné príplatky minimálne na úrovni „Kolektívnej zmluvy pre rok 2007“, odmeny na konci roka 2007 a konci školského roka 2007/2008 tak, aby objem vyplatených prostriedkov na osobné príplatky za rok 2007 bol aspoň 6% z objemu vyplatených tarifných zložiek platu a objem finančných prostriedkov vyplatených za rok 2007 na odmeny bol minimálne na úrovni 50% mesačného priemeru tarifných platov v roku 2007.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

 

11.    Prevádzka školy

Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na základnú prevádzku školy v priebehu celého školského roka 2007/2008 z rozpočtu školy.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

 

12.    Investície

12.1. Zabezpečiť prostriedky na dofinancovanie záverečných prác na Prestavbe a prístavbe budovy školy z roku 2006 v objeme 2.780 tis. Sk.

Vyhodnotenie: cieľ splnený čiastočne.

Komentár: zo záväzkov bolo uhradených 2.100 tis. Sk a záväzok v objeme 680 tis. Sk prešiel do roku 2008.

12.2. Zabezpečiť prostriedky na vypracovanie projektu úpravy zelene, chodníkov a príjazdovej cesty v areáli školy.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

12.3. Zabezpečiť realizáciu úprav – zelene, chodníkov a príjazdovej cesty v areáli školy, v zmysle spracovaného projektu.

Vyhodnotenie: cieľ  nesplnený.

Komentár: nepodarilo sa zrealizovať úpravy v zmysle vypracovaného projektu obnovy a revitalizácie areálu školy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

           

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

SILNÉ STRÁNKY

Ø  jedinečný učebný plán ako produkt najlepších prvkov slovenského a anglického školského vzdelávacieho a výchovného systému s cieľom vyučovať v a cez  anglický jazyk (metóda CLIL) predmety vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Ø  schopnosť samostatne riadiť, zabezpečovať a plniť tie úlohy školy, ktoré v minulosti zabezpečoval zahraničný partner (Britská rada, Know How Fond) a garantovala medzinárodná zmluva

Ø  všetky triedy gymnázia majú rovnaké študijné zameranie a výchovno-vzdelávací program sa realizuje podľa jednotného učebného plánu, čím škola nadobudla     postavenie jediného štátneho gymnázia na Slovensku s vyučovacím jazykom anglickým

Ø  objektívne, transparentné a spravodlivé prijímacie skúšky s rovnakou šancou pre všetkých uchádzačov

Ø  spolupráca školy so ZRPŠ,  podpora a aktívna pomoc rodičov škole (poradenstvo, organizovanie školských a mimoškolských aktivít, spoluvytváranie interných školských dokumentov, nezanedbateľná finančná podpora pri zabezpečovaní učebníc a knižničného fondu, učebných pomôcok, didaktickej techniky, odmien pre žiakov, exkurzií, výletov, kurzov, školského časopisu, prijímacích a maturitných skúšok

Ø  spolupráca so Žiackou školskou radou a žiakmi školy, pravidelné zhromaždenia celej školy (assembly), pravidelné zasadnutia ŽŠR jedenkrát týždenne, koordinácia žiackych aktivít a záujmov pedagogického zboru školy prostredníctvom koordinátora ŽŠR, vlastný plán ŽSR mimovyučovacích aktivít

Ø  všetci maturanti vykonali maturitnú skúšku na úrovni A (148 žiakov – 79 žiakov 5.ročníka a 69 žiakov 4.ročníka úspešne absolvovalo maturitnú skúšku vo všetkých maturitných predmetoch)

Ø  priemerná úspešnosť maturantov v externej časti MS v slovenskom jazyku a literatúre, anglickom jazyku a literatúre, francúzskom jazyku, ruskom jazyku a v matematike bola vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom

Ø  výborné výsledky v externej časti MS z anglického jazyka 2008 vytvárajú dobré predpoklady na úspešné absolvovanie  skúšky CAE (zatiaľ čo iné školy pripravujú absolventov na úroveň FCE)

Ø  príprava a vzdelávanie vlastných pedagogických zamestnancov v súlade s potrebami a poslaním školy

Ø  celoslovenská pôsobnosť a vysoký počet uchádzačov o štúdium, ktorý niekoľkonásobne prevyšuje  možnosti prijatia na školu

Ø  vysoko motivovaní žiaci, ktorí majú záujem tvrdo na sebe pracovať, zlepšovať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie

Ø  dlhodobá vysoká úspešnosť prijatia na vysoké školy doma a v zahraničí

Ø  100%-ná kvalifikovanosť pedagogického zboru

Ø  vysoká úroveň  vyučovania anglického jazyka (na úrovni C1 podľa spoločného európskeho referenčného rámca) a cudzích jazykov (na úrovni B2)

Ø  experimentálny charakter školy

Ø  progresívne vyučovacie metódy – partnership, CLIL, projektové vyučovanie, využívanie IKT, slovné hodnotenie v 1.ročníku, používanie a vytváranie pracovných listov, test ako objektívna spätná väzba pre získavanie podkladov výsledkov vyučovania a učenia sa

Ø  prepracovaný a transparentný systém hodnotenia a klasifikácie

Ø  špičkové vybavenie učební výpočtovej techniky

Ø  lokalita školy (minimalizácia negatívnych vplyvov na žiakov,  pokojná pracovná atmosféra, zdravé životné prostredie s dobrou dostupnosťou do mestských aglomerácií Martina a Vrútok)

Ø  priateľská a otvorená atmosféra a komunikácia

Ø  spolupráca školy s obcou Sučany

 

SLABÉ STRÁNKY

Ø  využívanie IKT

Ø  sebavzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti informatiky a cudzích jazykov

Ø  zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov

Ø  pokles záujmu zamestnancov o teambuildingové aktivity

Ø  používanie anglického jazyka (druhý vyučovací jazyk) v bežnej komunikácii mimo vyučovacích hodín

Ø  hodnotová orientácia časti žiakov na pragmatizmus a materializmus

Ø  starostlivosť o učebnicový a knižný fond

Ø  starostlivosť o majetok v správe školy

Ø  využívanie času po vyučovaní na mimoškolskú činnosť

Ø  nižšie právne vedomie v oblasti školskej legislatívy

Ø  evidencia dochádzky

Ø  liberálny postoj niektorých pedagogických zamestnancov, rodičov a okolia školy k „drobným“ priestupkom a porušovaniu školského poriadku

Ø  tolerancia neskorých príchodov žiakov na vyučovanie

Ø  fajčenie niektorých žiakov a zamestnancov v okolí školy

Ø  chýbajúci vlastný domov mládeže

Ø  absencia vlastnej školskej kuchyne

 

 

PRÍLEŽITOSTI

Ø  školská reforma

príležitosť (zmeniť, doplniť) obsah vzdelávania v predmetoch vyučovaných v anglickom jazyku v kontexte nových poznatkov, vedecko – technického rozvoja, požiadaviek verejnosti na výchovu a vzdelávanie, meniacich sa ekonomických, sociálnych, kultúrnych, spoločenských, etických a politických podmienok a globálnych trendov

    príležitosť vo väčšej miere zapojiť rodičov do diskusie k obsahu, metódam a formám vzdelávania na gymnáziu

    príležitosť motivovať a aktivizovať pedagogických zamestnancov k inovácii vzdelávania na škole

      príležitosť podporiť tímovú prácu, spolupatričnosť, vzájomnú podporu, budovanie pozitívneho vzťahu k učiteľskému povolaniu, vzdelávaniu, ku škole

Ø  zriaďovateľ školy je KŠÚ

Ø  veľmi dobrá spolupráca s prednostkou a zamestnancami KŠÚ v Žiline 

Ø  výborné podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií

Ø  vlastný domov mládeže

Ø  jazyková škola

Ø  Eurofondy s možnosťou získať a využiť finančné prostriedky na:

-    ďalšie vzdelávania pedagogických zamestnancov

-     zlepšovanie materiálno – technického zabezpečenia v oblasti učebných pomôcok, didaktickej techniky, IKT, vybavenia laboratórií, učebnicového a knižného fondu

-    revitalizáciu vonkajšieho areálu školy

-    rekonštrukciu budovy (kúrenie, kanalizácia, okná, podlahy)

-    dobudovanie západného krídla budovy

Ø  medzinárodné vzdelávacie projekty

Ø  podnikateľské aktivity

Ø  spolupráca so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami na výchovno-vzdelávacích programoch

Ø  spolupráca  s bilingválnymi školami (spoločné konferencie)

Ø  konferencia – vytvoriť platformu s cieľom predstaviť a diskutovať o jedinečnosti učebných plánov jednotlivých bilingválnych gymnázií a sekcií s predstaviteľmi Ministerstva školstva SR a ŠPÚ. Na základe konštruktívnej diskusie vytvoriť východiská pre vyhodnotenie „experimentu“ na bilingválnych školách a formulovať princípy, pri rešpektovaní ktorých je možný ďalší kvalitatívny rozvoj tohto typu vzdelávania

Ø  realizácia prístavby budovy školy

Ø  školský vzdelávací program

Ø  ukončenie experimentu

RIZIKÁ A OHROZENIA

Ø  zmena názvu školy, ktorý je zaužívaný a známy a široká žiacka a rodičovská verejnosť je s ním stotožnená, môže spôsobiť znížený záujem až nezáujem o školu, ktorej názov je pre nich neznámy a nič nehovoriaci

Ø  zmena osvedčeného a rokmi praxe odskúšaného učebného plánu (UP), ktorý  žiakom umožňuje v posledných dvoch ročníkoch široký výber voliteľných predmetov (4.roč 18 hodín, 5.roč 26 hodín) a tým kvalitnú prípravu na maturitné skúšky, prijímacie konanie na vysoké školy a vlastný osobný rozvoj a profiláciu a jeho nahradenie jednotným UP pre bilingválne školy a sekcie neprihliadajúc na rôznorodosť podmienok, za ktorých vznikali vrátane kultúrnych, spoločenských a sociálnych a rozdielnej úrovne  jazykových kompetencií žiakov základných škôl

Ø  účelové a netransparentné vyhodnotenie experimentálneho overovania metód, foriem, riadenia a financovania bilingválnej školy

Ø  nedopracovaná legislatíva pre bilingválne školstvo

Ø  absencia kritérií na porovnávanie kvality škôl v rámci rezortu školstva

Ø  nedostatok finančných prostriedkov na investície – na realizáciu prístavby budovy školy, revitalizáciu školského parku a záhrady, vybudovanie ihriska

Ø  nedostatočné vybavenie pedagogických zamestnancov IKT technológiami z prostriedkov štátneho rozpočtu

Ø  lokalita školy (zmeny grafikonu SAD a ŽSR v priebehu školského roka, nie vždy vyhovujúce spojenie na začiatku a konci vyučovania, pomerne veľká vzdialenosť, ktorú niektorí žiaci prekonávajú z domu do školy – každodenne, napr. Dolný Kubín, Považská Bystrica, Kysucké Nové Mesto)

Ø  zvýšené náklady na dopravu a ubytovanie pre študentov

Ø  nedostatočné a nekvalitné služby poskytované žiakom  subjektmi pôsobiacimi mimo školy, na ktoré škola nemá priamy dosah (napr. internáty, jedáleň, centrá voľného času, permanentné  zmeny v grafikone dopravných spojení – vlaky, autobusy – ktoré nerešpektujú obvyklý začiatok a koniec vyučovania)

Ø  nepriaznivý demografický vývoj populácie

Ø  nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj školy a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu (napr.učebnice v anglickom jazyku, pracovné listy, kopírovacia technika)

Ø  odchod kvalifikovaných učiteľov zo školy na iné atraktívnejšie pracovné miesta z dôvodov:

-   nedostatočné finančné ocenenia práce vzhľadom na náročnosť práce a kvalifikáciu,

-   vyššie nároky na kvalifikáciu (vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa, pedagogická kvalifikácia, štátna jazyková skúška z anglického jazyka) a prácu v porovnaní s učiteľmi na stredných školách, kde sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v materinskom jazyku,

-   nedostatočné pracovné podmienky (učebné pomôcky, didaktická technika, pripojenie na širokopásmový internet, administratívne a kancelárske potreby, personálna podpora – kopírovanie, obsluha IKT, laboratóriá, stiesnené priestory,

-   obmedzenia (redukcia, potláčanie slobody, tvorivosti a kompetencií učiteľa pri vytváraní obsahu, používaní metód a foriem vzdelávania,

-   administratívno – byrokratické a autoritatívne riadenie výchovy a vzdelávania z úrovne vedenia školy, zriaďovateľa a MŠ SR

-   absencia kritérií kvality alebo formálne a subjektívne hodnotenie práce učiteľa,

-   nezáujem žiakov, rodičov a širšieho okolia školy o prácu učiteľa a z toho vyplývajúca absencia podpory, motivácie a ocenenia jeho práce,

-   vysoká tolerancia žiakov, rodičov a spoločnosti k porušovaniu noriem správania žiakov a ich nekritická obhajoba v prípade porušenia takejto normy,

-   nesúlad medzi deklarovaným záujmom spoločnosti o výchovu a vzdelávanie a reálnou školskou praxou,

-   absencia hodnotenia kvality škôl a ich meranie

Ø  byrokracia a neodborné plánovanie termínov a úloh zo strany nadriadených orgánov a v dôsledku toho  ich operatívne plnenie (mnohokrát ihneď)

Ø  zväzujúca a obmedzujúca legislatíva

Ø  riešenie formálnych a nepodstatných problémov na úkor samotnej podstaty výchovy a vzdelávania

Ø  nezáujem zo strany rodičov o aktívnu a konkrétnu pomoc a spoluprácu

Ø  netransparentné a neobjektívne prerozdeľovanie rozpočtových prostriedkov a nezohľadnenie náročnosti práce na takomto type školy v normatívoch

 

 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

   V školskom roku 2007/2008 ukončilo štúdium maturitnou skúškou na našej škole 69 žiakov denného štúdia. Na ďalšie vysokoškolské štúdium sa prihlásilo 68 a prijatých bolo 67 študentov.

 

   Počet podaných prihlášok sa pohyboval od 1 do 9, veľa študentov bolo prijatých na 4 až 5 vysokých škôl súčasne. Výhodou v posledných rokoch je zvýšená ponuka štúdia v zahraničí bez prijímacích skúšok, len na základe motivačného listu a odporúčania, jazykových testov, testov študijných predpokladov alebo len výborných študijných výsledkov na strednej škole. A tieto možnosti využili aj naši študenti.

 

   V Slovenskej republike bude študovať 13 študentov, v Českej republike 38, vo Veľkej Británii 15 študentov a 1 v Rakúsku.         

 

Prehľad zamerania absolventov:

 

Spoločenskovedné                 24 -  Brno 10, Banská Bystrica 3, Praha 2, Bratislava 2, Nitra 1,

         Trnava 1, Ostrava 1, Veľká Británia 4

Ekonomické                           12 -  Praha 6, Brno 1, Bratislava 1, Veľká Británia 3, Rakúsko 1 Prírodovedecké             12 -  Praha 4, Brno 3, Bratislava 1, Veľká Británia 4                

Informatika                              6 -  Praha 4, Brno 1, Veľká Británia 1                                                   Právnické                                     5 -  Brno 2, Trnava 1, Košice 1, Veľká Británia 1

Lekárske                                   3 -  Martin 1, Praha 1, Brno 1                                

Technické                                 3 -  Žilina 1, Praha 1, Brno 1

Umelecké                                 2 -  Veľká Británia 2

                                                            

 

Vyberáme z  postrehov  niektorých študentov v ankete:

 

  „Myslím, že systém voliteľných predmetov je veľmi prínosný z hľadiska prípravy na VŠ. Vzhľadom na to, že som robila prijímacie skúšky zo základov spoločenských vied, veľmi som ocenila mať možnosť až 6 hodín náuky zo spoločnosti. Bola som tak kvalitne pripravená aj na analytický typ otázok v SCIU. Nemôžem zabudnúť ani na desiatky hodín angličtiny, ktoré ma vynikajúco pripravili na prijímačky z prekladu na Karlovej univerzite.“

      Vesna Verešová, Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií: Enviromentální studia- antropológie

 

   „Vysoko hodnotím hodiny chémie a fyziky, ktorých kvalitná úroveň súvisela aj s prípravou na maturitné skúšky. Dobré bolo ich rozdelenie na 4-hodinovky a semináre. Som rada, že na GBAS-e funguje výber predmetov, ktorý zabezpečuje, že ich študujú študenti, ktorí o ne majú skutočný záujem a umožňuje im sústrediť sa na ne už od 4. ročníka.“

      Petra Lavríková,  Karlova univerzita Praha, 3.lekárska fakulta – všeobecné lekárstvo

 

   „Hoci budem študovať v Bratislave, do Nitry som sa dostala zásluhou dobrého prospechu bez prijímacích skúšok. Takže snažiť sa získať čo najlepšie výsledky sa oplatí.“

      Lucia Nezvalová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, archeológia

 

   „Považujem pre seba za veľkú výhodu, že som mala taký priemer známok na vysvedčeniach za prvé 4 ročníky, ktorý mi zabezpečil prijatie na VŠ. Mala som tak priestor venovať sa maturite a svojmu rozvoju v mimoškolských aktivitách.

Ako mi pomôže štúdium voliteľných predmetov, ešte posúdiť nemôžem. No dúfam, že sľub p. profesorky sa vyplní, že  nebudem mať na hodinách ekonómie prvý rok čo robiť.“

    Katarína Kultanová, Ekonomická univerzita Bratislava, zahraničnoobchodné podnikanie

 

   „Absolvovala som písomné testy a pohovor na získanie štipendia japonskej vlády  Monbukagakusho na vysokoškolské štúdium  (Natural   Sciences). Odporučili ma na prijatie, konečné rozhodnutie sa dozviem v decembri, školský rok sa v Japonsku začína v apríli.

   Ja som si v 4. a 5. ročníku vybrala Science predmety. Na testy na štipendium do Japonska ma pripravovalo v podstate celých 5 rokov štúdia. Testy boli v angličtine, takže po prijímačkách na Slovensko a do Česka bolo celkom príjemné vidieť známu terminológiu. V piatom ročníku sme na hodinách chémie veľa času venovali Mock Maturita testom, to sa mi veľmi zišlo, pretože „japonský“ test z chémie bol v podobnom formáte.

    Katarína Petrášová, Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, biológia

 

   „Veľmi záleží na osobnom prístupe, pokiaľ má študent záujem, dokáže z voliteľných predmetov na GBASe vyťažiť skutočne veľa. Tým, ktorí sa rozhodnú študovať v zahraničí, odporúčam veľa trpezlivosti pri výbere tej správnej školy, napísať o sebe čo najlepšiu prácu, aby si ju niekto medzi stovkami ďalších zapamätal. Samozrejme, treba sa preto podieľať na projektoch, ktoré vám prinesú nové skúsenosti, mať záujem, byť flexibilní a kreatívni.“

     Michaela Černáková, Cardiff University - Business management

 

   „Ak rozmýšľate o štúdiu chémie, myslím, že GBAS Vám zaručí vedomosti zodpovedajúce študentovi hlásiacemu sa na vysokú školu. Najväčším pozitívom pre vás na našej škole je však to, že profesori chémie na našej škole patria medzi stálice a počas rokov si už vytvorili svoj systém výučby, vedia čo vás chcú naučiť a ako vás to chcú naučiť.

   Nezabúdajte však na to, že študovať môžete aj sami, nejde len o prácu počas hodín, ide hlavne o váš záujem pri samoštúdiu. Študujete síce na vynikajúcej škole, ale neznamená to, že na iných školách ľudia nepracujú, úspech vám zaručí až vaša snaha.“
    Matej Švaňa, Karlova univerzita Praha - Chemie v přírodních vědách

 

   „Osobne si myslím, že možnosť vytvoriť si prakticky vlastný rozvrh v posledných dvoch ročníkoch je veľkou výhodou, ktorú máme oproti ostatným stredným školám. Po tento čas sa môžeme plne koncentrovať na predmety, ktoré budeme potrebovať či už na prijímačky alebo aj počas samotného štúdia na VŠ a „nestrácať“ čas s ostatnými. Z toho samozrejme aj vyplýva, že vďaka vyššej hodinovej dotácii sa počas seminárov dostaneme k veciam, na ktoré by počas normálnych hodín nebol priestor, vďaka čomu máme na VŠ výhodu oproti študentom „normálnych“ gymnázií.

Na záver treba dodať: Vážme si túto možnosť a bojujme za ňu!!! Ak to nedoceníte teraz, tak na VŠ určite.“

     David Krišťák, Vysoká škola ekonomická Praha

 

Spracovala: PhDr. Beáta Makovická, výchovná poradkyňa

Sučany 25.9.2008

 

o) Voľnočasové aktivity školy

V školskom roku 2007/ 2008 pracovali na škole krúžky záujmovej činnosti anglického jazyka, ruského jazyka, debatný,  spevácky Black and White, Dreams a Teams, environmentálny, floorbalový, počítačový, turistický, žurnalistický, matematický, volejbalový, basketbalový, hudobný, výtvarný, Esperanto, tanečný pod vedením pedagogických zamestnancov školy, lezecký organizovaný Žiackou školskou radou.

V priebehu školského roka boli organizované školské turnaje vo futbale, basketbale, volejbale.

Žiacka rada organizovala vo voľnom čase diskusné fóra „Speaker´s corner“ na aktuálne témy.

Debatný krúžok organizoval celoročnú debatnú ligu pre tímy z jednotlivých ročníkov.

V školskom roku 2007/ 2008 Žiacka školská rada zrealizovala pravidelné vysielanie školského rádia.

Študentská spoločnosť Bakelita organizovala celoročne separáciu odpadu na škole a besedy zamerané na ekologickú výchovu.

Spoločnosť Jeden svet organizovala besedy, premietanie filmov a diskusií zameraných na boj proti xenofóbii, rasizmu.

 

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom            

Združenie rodičov a priateľov školy pri našej škole (ďalej len ZRPŠ) je „Občianskym združením“ v zmysle zákona. Členstvo v ZRPŠ je dobrovoľné. Najvyšším orgánom ZRPŠ je Plenárne združenie tvorené všetkými členmi združenia. Výkonným orgánom ZRPŠ je celoškolský výbor ZRPŠ. Celoškolský výbor ZRPŠ tvorili zástupcovia jednotlivých tried (za každú triedu jeden zástupca) a členovia Rady školy zvolení za rodičov. V školskom roku 2007/ 2008 sa celoškolský výbor ZRPŠ (ďalej len výbor) pravidelne mesačne stretával na svojich zasadnutiach, na ktorých za účasti riaditeľa školy riešil otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním na BGMH (prijímacie skúšky, maturitné skúšky, personálne zabezpečenie vyučovania slovenskými a zahraničnými učiteľmi, mimoškolskými aktivitami, študijnými výsledkami a predovšetkým materiálnou a finančnou pomocou a podporou školy). Spoluprácu školy a rodičovskej verejnosti hodnotíme ako veľmi dobrú a považujeme ju za prirodzenú, neoddeliteľnú a silnú stránku školy. Pripomienky a návrhy zo strany ZRPŠ boli cennými impulzmi k zlepšovaniu práce školy a pravidelná a otvorená vzájomná komunikácia obojstranne zvyšovala dôveru, zodpovednosť a kvalitu vzdelávacieho procesu. ZRPŠ svojou finančnou podporou školy bolo nezastupiteľným zdrojom rozvoja školy a realizovania väčšiny mimoškolských a školských aktivít. ZRPŠ v školskom roku 2007/ 2008 (Správa o činnosti z plenárneho združenia ZRPŠ z 27.septembra 2008) podporilo školu celkovou sumou 987 300,-Sk. Z tejto sumy boli prefinancované predovšetkým exkurzie, nákup učebníc v anglickom jazyku, tlač školských časopisov, organizovanie rôznych súťaží, vrátane ocenení pre najlepších,  jednorazové prospechové štipendiá pre maturantov, ktorí počas celého štúdia prospievali s vyznamenaním, podpora zahraničných učiteľov, tvorba a vyhodnotenie testov na prijímacích skúškach, nákup PC techniky, podpora vzdelávacích aktivít pre žiakov, organizovanie Garden Party a ďalších tradičných školských akcií.

            Významným zdrojom financovania potrieb školy bol aj Študijný fond, n.o (ďalej ŠF), zriaďovateľom ktorého je ZRPŠ. V spolupráci BGMH, ŠF a ZRPŠ sa zrealizovali mnohé vzdelávacie aktivity pre verejnosť, predovšetkým celoročné kurzy anglického jazyka (akreditované MŠ SR) pre verejnosť, letné kurzy anglického jazyka pre žiakov a slovenského jazyka pre zahraničných žiakov. ŠF materiálne a finančne podporil školu pri nákupe nových notebookov v počte 17 ks v celkovej sume 414 000,-Sk, aktivít pre žiakov v sume 96 500,-Sk  a prefinancovaním vzdelávacích aktivít pre zamestnancov školy 46 000,-Sk

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

-          Prírodovedecká fakulta Žilinskej univerzity, Jeseniova lekárska fakulta UK v Martine,  Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku - zabezpečovanie predsedov školskej a predmetových maturitných komisií

-          Základná škola v Sučanoch

-          Gymnázium D.Tatarku – nemecká sekcia v Poprade – recipročné výmeny žiakov

-          Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci

-          8-ročné gymnázium J.Lettricha v Martine

-          Gymnázium Vrútky

-          Stredná priemyselná škola v Martine

-          Stredná združená škola Martin - Priekopa

-          Britská rada na Slovensku    

spolupráca na projekte Dreams a Teams

organizovanie Cambridgeských skúšok FCE, CAE v subcentre na našej škole

-          SOL – organizovanie jazykovej exkurzie do Veľkej Británie pre žiakov 1.roč

vyhľadávanie učiteľov ANJ z Veľkej Británie

-          KPPP v Žiline – cyklus pracovných seminárov pre žiakov

-          MPC Bratislava – vzdelávanie pedagogických zamestnancov

-          MPC Banská Bystrica – vzdelávanie pedagogických zamestnancov

-          MPC Prešov – vzdelávanie pedagogických zamestnancov

-          ŠPÚ – garant experimentálneho overovania

-          MŠ SR – spolupráca pri zabezpečovaní predsedov maturitných komisií

-          KŠÚ Žilina     - zriaďovateľ školy,

- poradenstvo metodické, právne, ekonomické,

- investor stavebných rekonštrukčných prác na budove školy

                             - príprava a schvaľovanie rozpočtu, školy, dohadovacie konanie

                             - usmerňovanie vo všetkých oblastiach riadenia školy

                             - podpora projektovej činnosti a rozvoja školy

-     MÚ Martin

-          PPP v Martine

-          ARŠG

-          Veľvyslanectvo Veľkej Británie

-          Veľvyslanectvo USA

-          SNK Martin – organizovanie súťaže Hodžova esej, Hodžových dní a inštalovanie výstavy Hodža v priestoroch školy, besedy pre žiakov

-          KD Martin – spolupráca pri organizácii divadelných predstavení pre žiakov

-          SAV – Historický ústav a Ústav politických vied – odborná porota súťaže Hodžova esej

-          K.A.B.A. Martin – projekt Kariérové poradenstvo

-          Spoločnosť pre zahraničné veci – besedy pre žiakov, spoluorganizátor Hodžových dní

-          obec Sučany – pomoc pri zabezpečovaní rôznorodých pracovných aktivít VPP

                                        - pomoc pri organizovaní alternatívnych výchovno-vzdelávacích

                                                programov v Robotníckom dome

-          Rotary klub Martin – organizácia vzdelávacieho kurzu SJL pre zahraničných študentov

-          Štátna jazyková škola v Žiline – štátna jazyková skúška

-          Policajný zbor v Martine – cyklus prednášok pre žiakov

-          ŠKO Žilina – koncerty pre žiakov

-          ZRPŠ pri BGMH – všestranná pomoc škole

-          Študijný fond, n.o pri BGMH  - materiálna a finančná podpora školy

-          Exam – príprava testov na prijímacie skúšky a vyhodnotenie

-          Úrad vlády – spolupráca pri organizovaní Hodžových dní a 4.ročníka Hodžovej eseje

-          KÚ životného prostredia Žilina  - besedy pre žiakov s environmentálnou tématikou

-          Junior Achievement Slovensko – realizácia nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia a súťaží s tým spojených

-          Littera – zabezpečovanie cudzojazyčnej literatúry

-          Haydon Bridge High School vo Veľkej Británii – partnerská škola v projekte Dreams a Teams

-          Gymnázium S.Lewisa v Bratislave

-          Gymnázium J.Goliána v Nitre

 

 

 

 

 

1

účasť

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  poverená riadením školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria