Menu

Navigácia

O škole

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2008/2009

 


 


Vypracovali:

RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ školy

RNDr. Ľubica Bošanská, zástupkyňa riaditeľa školy

Ing. Jozef Ristvej, zástupca riaditeľa školy pre technicko – ekonomické činnosti

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. .
 3. Koncepcia školy na roky 2005 – 2010.
 4. Plán práce školy na školský rok 2008/2009.
 5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.
 6. Informácie o činnosti Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch.
 7. Ďalšie podklady – ročné zúčtovanie za rok 2008, správa o činnosti a rozpočte ZRPŠ prednesená 2.10.2009 na plenárnom zasadnutí ZRPŠ.

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch za školský rok 2008/2009.

 

a) Základné identifikačné údaje o škole

1. Názov školy:  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

2. Adresa školy: Komenského 215, 038 52 Sučany

3. telefónne číslo: 043/ 4293 474                        faxové číslo: 043/ 4293 086

4. Internetová adresa: www.gbas.sk                    e-mailová adresa: gbas@gbas.sk

5. Zriaďovateľ: Krajský školský úrad v Žiline, Komenského 35,  010 01 Žilina

 

6. Vedúci zamestnanci školy

Meno a priezvisko                                   Funkcie

RNDr. Vasil Dorovský                               riaditeľ školy

RNDr. Ľubica Bošanská                            zástupkyňa riaditeľa školy, koordinátorka MS

Ing. Jozef Ristvej                                        zástupca riaditeľa školy pre tech.- ekon. činnosti

PhDr. Blanka Valentová                             vedúca MZTU

PhDr. Beáta Makovická                             vedúca PK – SJL, NOS, ETV, výchovná poradkyňa

PaedDr. Katarína Stankovianska                vedúca PK – AJL

Mgr. Tatiana Stanová                                 vedúca PK – cudzie jazyky

Mgr. Roman Záborský                               vedúci PK – prírodovedné predmety, MAT, INF

Mgr. Aneta Nagyová                                  vedúca PK – spoločenskovedné predmety, TEV, koordinátor environmentálnej výchovy

PaedDr. Katarína Vantarová                      koordinátor prevencie sociálno-patologických javov

Mgr. Michal Gombársky                            koordinátor Žiackej školskej rady

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

7.1) Údaje o rade školy

Rada školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie Rady školy v novom zložení začalo ustanovujúcou schôdzou dňa  1.5. 2008.

 

Členovia Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu

Meno a priezvisko                 Obdobie             Zvolený /delegovaný/ za 

PhDr. Darina Kostelná                                        KŠÚ Žilina – zriaďovateľ

Ing.Marianna Bartošová                                      KŠÚ Žilina – zriaďovateľ

Ing. Jaroslav Hičík                    od 1.9.2008        KŠÚ Žilina – zriaďovateľ

PhDr. Ladislav Skyba              od 1.9.2008        KŠÚ Žilina – zriaďovateľ

Ing Juraj Bednárik                                               rodičov

PhDr. Eva Holíková                                            rodičov

JUDr. Renáta Kňazúrová                                    rodičov

Mgr.Michal Gombársky                                      pedagogických zamestnancov

Mgr. Michal Sadloň                                            pedagogických zamestnancov

Katarína Ondrejkovičová                                    nepedagogických zamestnancov

Roman Bašár                                                      žiakov

 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2008/2009

Rada školy sa vyjadrovala k otázkam, ktoré súviseli predovšetkým s:

 • učebným plánom Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch v kontexte zámerov MŠ SR a ŠPÚ ukončiť „experiment“ na bilingválnych školách a sekciách a pripraviť jednotný učebný plán pre tento typ výchovy a vzdelávania,
 • ďalším rozvojom školy a to v oblasti investičnej – rekonštrukcia podláh v učebniach, výmena pôvodných okien ( z roku 1928 ), rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie, úprava školského parku, ihriska a dvora, naprojektovanie a realizácia prístavby budovy školy v západnom trakte,
 • plánom práce na školský rok 2008/2009,
 • normatívom prijímaných žiakov na štúdium do prvého ročníka pre školský rok 2009/2010,
 • vyhodnotením plnenia úloh za školský rok 2007/ 2008 vrátane prerokovania Správy o činnosti školy za školský rok 2007/2008,
 • finančným zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • zmenami a doplnkami v školskom poriadku.

Rada školy sa v priebehu celého školského roku aktívne zapájala do diania v škole,   vyjadrovala podporu návrhom a zámerom  školy na zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania  žiakov a zamestnancov a ostatným prvkom každodenného života školy. Počas celého obdobia sa nevyskytli zásadne odlišné názory na otázky výchovy a vzdelávania a ďalšieho rozvoja školy medzi školou a Radou školy.

 

7.2) Údaje o poradných orgánoch a iných iniciatívnych samosprávnych orgánoch na

       podporu a kontrolu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu školy

      Poradnými orgánmi riaditeľa školy v zmysle rokovacieho poriadku sú:

 • pedagogická rada školy, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci (PZ), zasadala 1-krát mesačne podľa terminovníka pedagogických porád z ročného plánu školy a operatívne pri prerokovaní nevyhnutných a neočakávaných problémov súvisiacich s porušovaním školského poriadku,
 • gremiálna porada, ktorú tvoria riaditeľ školy (RŠ) a zástupcovia riaditeľa školy (ZRŠ), rokovala pravidelne 1-krát týždenne (utorok),
 • kurikulárna rada, ktorú tvoria   RŠ, ZRŠ a vedúci predmetových komisií, stretávala sa spravidla 2-krát mesačne na základe mesačného plánu,
 • predmetové komisie, ktorej členmi sú PZ s rovnakou alebo príbuznou aprobáciou predmetov, pracovali priebežne a stretávali sa podľa plánu činnosti PK,
 • prijímacia komisia, ktorú tvorili piati pedagogickí zamestnanci školy, pracovala priebežne a zasadala podľa aktuálnosti úloh počas celého školského roka, predsedom prijímacej komisie bol Mgr. Roman Záborský a ďalšími členmi PaedDr. Šárka Dobrotová, Mgr. Michal Gombársky, Mgr. Lenka Katanová  a PaedDr.Katarína Stankovianska,
 • metodické združenie triednych učiteľov, ktorého členmi bolo 17 triednych učiteľov, schádzalo sa podľa potreby, minimálne 1-krát mesačne,
 • rodičovská rada (RR), ktorú tvoria zástupcovia rodičov jednotlivých tried, schádza sa pravidelne jedenkrát za mesiac, predsedom RR bola Mgr. Zuzana Tomášková, podpredsedom JUDr. Renáta Kňazúrová, pokladníkom Mgr. Jana Môciková, tajomníkom Mgr. Gabriela Pecková,
 • žiacka školská rada (ŽŠR), ktorú tvoria zvolení  zástupcovia jednotlivých tried, predsedom ŽŠR bol Roman Bašár, žiak 4.ročníka.

Všetky poradné a iniciatívne orgány školy pracovali na základe ročného plánu práce, ktoré tvorili prílohu ročného plánu práce školy.

Plány práce vychádzali z platných pedagogických dokumentov pre daný školský rok (napr. pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR) a analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov za školský rok 2007/2008, ktorá spolu so správou o činnosti za školský rok 2007 / 2008 a vyhodnotením plnenia cieľov a úloh školy tvorili organickú súčasť a východisko pre plán práce školy pre školský rok 2008/ 2009.

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2008/2009

 

 Ročník

Stav k 15. 9. 2008

Stav k 31. 8. 2009

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho integro-vaných

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho integro-vaných

1.

3

71

1

3

70

1

2.

4

94

 

4

94

 

3

3

84

 

3

83

 

4.

4

105

 

4

105

 

5.

3

81

 

3

81

 

Spolu

17

435

1

17

433

1

 

c)  Uvádzajú len základné školy

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie

                Prihlásení                                                                       371

                Chlapci                                                                            92

                Dievčatá                                                                        279

                Zúčastnili sa prijímacích skúšok                                      352

                Nezúčastnili sa prijímacích skúšok                                    19

                Úspešní na prijímacích skúškach                                     181

                Neúspešní na prijímacích skúškach                                 171

                Vyhoveli – prijatí                                                              96

                Vyhoveli – neprijatí                                                          85

                Nevyhoveli – neprijatí                                                    171

                8. ročník                                                                         176

                9. ročník                                                                         177

                iný ročník                                                                         18

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov za školský rok 2008/ 2009 sú uvedené v prílohe č.1.

Výsledky externej a internej časti maturitnej skúšky sú uvedené v prílohe č.2. Iné externé merania neboli v školskom roku 2008/ 2009 na škole realizované.

 

 

 

 

        ročník

4-tý

5-ty

Počet žiakov prihlásených na MS

100

81

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník

0

0

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ

100

81

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS

100

81

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky

0

0

Počet žiakov, ktorí majú povolené opakovať celú MS (reprobovaní)

0

0

 

Externá časť MS

1.1Predmet

úroveň

 

Počet žiakov prihlásených na MS

z toho písalo

EČMS

Ø žiakov

školy v %

(úroveň B2 v jazykoch)

Všetci

maturanti v SR

Ø žiakov v SR v %

(úroveň B2 v jazykoch)

slovenský jazyk a literatúra1

 

102

102

82,3

57683

62,9

anglický jazyk

B2

102

102

74,0

5356

65,1

francúzsky jazyk

B2

3

3

87,8

95

72,6

nemecký jazyk

B2

1

1

78,3

856

67,3

ruský jazyk

B2

7

7

73,9

23

71,5

matematika

 

21

21

65,9

9250

51,2

 

Žiaci 4. a 5.ročníka sa zúčastnili testovania v cudzích jazykoch, matematike a slovenskom jazyku a literatúre„Pilotáž EČ maturitnej skúšky“ podľa výberu NÚCEMu v Bratislave.

Žiaci 3.ročníka sa zúčastnili celoslovenského testovania zo slovenského jazyka a literatúry KOMPARO firmy EXAM.

 

Medzinárodne uznávané certifikáty

Jedným z výchovno-vzdelávacích cieľov školy je pripraviť žiakov na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov, Cambridgeských skúšok CAE (Certificate in Advanced English) a IELTS ( International English Language Teaching System) organizovaných Cambridgeskou univerzitou prostredníctvom Britskej rady na Slovensku. V školskom roku 2008/ 2009 skúšku CAE úspešne absolvovalo 7 žiakov 5.ročníka. 18 žiakov sa prihlásilo a úspešne absolvovalo skúšku IELTS s priemerom 7,67 (na stupnici 0 - 9).

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom roku 2008/2009

  študijný odbor: gymnázium 7902574 bilingválne štúdium

  Škola uplatňuje upravený učebný plán  gymnázia pod číslom 4413/ 1999-42 schválený MŠ SR 20. 12. 1999 s platnosťou od 1. 9. 2000.

Škola bola zaradená do siete stredných škôl v SR v roku 1991 na základe schváleného projektu experimentálneho overovania ako bilingválna stredná škola v súlade so Smernicou MŠaV SR z 20. 11. 1993 na pokusné overovanie organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania a spôsobu riadenia škôl. Experimentálne overovanie nebolo doteraz oficiálne vyhodnotené a ukončené, a preto je možné robiť priebežné úpravy v základných pedagogických dokumentoch na základe skúsenosti a analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov smerom k ďalšiemu zefektívneniu a skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu.

 

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 

Číslo 4413/1999-42

 

 

U Č E B N Ý  P L Á N  G Y M N Á Z I A

 

Študijné zameranie: 74 bilingválne štúdium pre Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské

v Sučanoch, platný od 1. 9. 2000

 

Predmet

 

Ročník

týždenný počet hodín

 

I.

II.

III.

IV.

V.

Spolu

Slovenský jazyk a literatúra (a)

3

3

3

4

-

13

Náuka o spoločnosti

-

-

1

2

-

3

Estetická výchova (b)

-

2

-

-

-

2

Etická výchova/ Náboženská výchova (c)

1

1

-

-

-

2

Telesná výchova (d)

2

2

2

2

2

10

Anglický jazyk  a literatúra (e)

10

4

4

4

-

22

Dejepis (f)

2

2

2

-

-

6

Cudzí jazyk (g)

-

3

3

-

-

6

Matematika (h)

3

3

4

-

-

10

Informatika (h)

2

-

-

-

-

2

Fyzika (i)

2

2

3

-

-

7

Chémia (i)

2

2

3

-

-

7

Biológia (i)

2

3

2

-

-

7

Geografia (f)

2

2

2

-

-

6

Rozširujúce predmety (j)

-

2

2

18

22/26

44/48

Spolu:

31

31

31

30

24/28

147/151

Nepovinné predmety (k)

4/6

4/6

4/6

4/6

4/6

20/30

Ochrana človeka

a prírody (l)

 

 

 

 

 

 

 

P o z n á m k y:

(a) V každom ročníku sa trieda delí na skupiny na základe realizácie projektu .Projekt

     maturitnej skúšky zo slovenského jazyka literatúry podporovaného Inovačným fondom

     Phare, Ministerstvom školstva SR -Odbor Phare I. a Metodickým centrom v Banskej

     Bystrici.

(b) Predmet sa neklasifikuje. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie »absolvoval -a".

(c) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo náboženská výchova podľa rozhodnutia žiakov.

      Na vyučovanie etickej výchovy sa vytvárajú skupiny s počtom najviac 20 žiakov.  

      Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v kata1ógu sa uvedie »absolvoval -a".

(d) Trieda sa delí na skupiny chlapcov a dievčat podľa príslušných predpisov.

(e) Vyučuje sa ako jeden z dvoch vyučovacích jazykov bilingválneho štúdia. Trieda sa delí na

      skupiny podľa príslušných predpisov.

(f) Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku. V každom ročníku sa trieda delí na skupiny.

(g) Vyučuje sa jeden z týchto jazykov: jazyk nemecký, jazyk francúzsky, jazyk ruský alebo

      jazyk španielsky. Trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov.

(h) Predmet má charakter cvičení, trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov.

(i) Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku. Trieda sa delí na dve skupiny. V prvom ročníku

     tvoria predmety fyzika, chémia a biológia integrovaný celok Prírodovedné predmety.

(j) Rozširujúce hodiny zohľadňujú záujmy žiakov a ich rodičov, ako aj personálne

     a priestorové podmienky školy. Určená časová dotácia môže byt' použitá:

           pre ďalšie povinné predmety alebo pre povinné predmety uvedené v učebnom pláne,

           pre voliteľné predmety podľa zoznamu v prílohe A učebného plánu pre gymnázia

           č. 813/1998-152 doplnený o predmet Občan a verejná správa, ktorý schválilo

           Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. 8. 1996 pod číslom 2106/1999-15.

(k) Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie

     „absolvoval - a". Zoznam nepovinných predmetov je uvedený v prílohe B učebného plánu

     gymnázia č. 813/1998-152 doplnený o predmet Výchova k podnikaniu, ktorý schválilo

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 17. 6. 1994 pod číslom 1553/19994-21.

(1) Súčasťou Ochrany človeka a prírody je samostatný kurz na ochranu človeka a prírody

      v 3. ročníku a účelové cvičenia na ochranu človeka a prírody v 1. a 2. ročníku.

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

                                   Počet

zamestnanci  školy          47

Z toho PZ                      37

Z počtu PZ                        

- kvalifikovaní                 37

- nekvalifikovaní               0

Z toho NZ                      10

Z počtu NZ                       

- upratovačky                   4

Vysvetlivky:PZ – pedagogickí zamestnanci,  NZ – nepedagogickí zamestnanci

 

Pedagogickí zamestnanci školy v školskom roku 2008/2009 spĺňali kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Väčšina pedagogických zamestnancov počas celého školského roku si priebežne rozširovala svoje kompetencie v duchu celoživotného vzdelávania absolvovaním celého radu vzdelávacích  aktivít (krátkodobých aj dlhodobých) organizovaných vzdelávacími inštitúciami, predovšetkým MPC, ŠPÚ, VŠ, ŠJŠ.

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračovalo

začalo

DPŠ

1

 

 

1

Seminár k vzdelávaniu nevidiacich sa žiakov

1

1

 

 

anglický jazyk

9

1

 

8

začínajúci učiteľ

8

4

3

1

ŠKŠ cez MPC

1

1

 

 

cyklické vzdelávania cez MPC

4

4

 

 

2. kvalifikačná skúška

1

1

 

 

doktorandske št.

1

 

1

 

1. kvalifikačná skúška

1

1

 

 

tréning 1.pomoci

34

 

 

 

Odborno-metodický seminár „Ako pracovať s učebnicou SJL“

1

 

 

 

Seminár Microsoftu Slovakia:“Používateľské rozhrania novej generácie

2

 

 

 

 

 

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Aktivity a kurzy

- Plavecký výcvik pre žiakov 1.ročníka

- Lyžiarsky kurz na Malinom Brde pre žiakov 2.ročníka

- Kurz ochrany človeka a prírodypre žiakov 3.ročníka

- Športom proti drogám účasť na plaveckých súťažiach

 

Prednášky a besedy

- „Žena v tiesni“ pre žiakov 3.ročníka

- v rámci Žilinského literárneho festivalu s p.Istvánom Kollaiom a Czabom Záhoranom, maďarskými historikmi

- „Prezidentské voľby v USA,, cestovanie občanov SR do USA bez vízovej povinnosti“, p.Bill Daliasero z veľvyslanectva USA

- „Poznaj svoje ženské práva“, v rámci projektu schváleného Radou vlády SR pre dievčatá

- „S Tebou a o Tebe“ pre dievčatá 1.ročníka

- „Formovanie postojov ku drogám“ s členom policajného zboru v rámci prevencie sociálno-patologických javov

- „Antikoncepcia – pre a proti“ pre dievčatá 4.ročníka

- „Deň Zeme a 100 dní Baracka Obamu vo funkcii prezidenta“, p. Simon Hankinson, konzul amerického veľvyslanectva v Bratislave

- „Šikanovanie, jeho prejavy, prevencia“, PPP Martin pre žiakov 1.roč

- „Metodika učenia sa „ pre žiakov 1.ročníka v spolupráci s Centrum PPPaP v Žiline

 

Alternatívne výchovno – vzdelávacie programy

- program ku Dňu boja za demokraciu – koncert ŠKO Žilina a Imatrikulácie žiakov 1. ročníka v Dome umenia Fatra

- Festival Jána Palacha pri príležitosti 17.novembra, zorganizovanie športových aktivít

- operné predstavenie „Carmen“ , Banská Bystrica

- Artschool, o umení, s umením a milovníkmi umenia pre žiakov a hostí organizované Žiackou školskou radou

- Hodžafest – 5.ročník, alternatívne kultúrno-spoločenské aktivity organizované Žiackou školskou radou pre žiakov BGMH (besedy, výstavy, malé divadelné formy, hudobné vystúpenia, filmy)

- Halloween , tradičné „strašenie“ s vyhodnotením „najstrašidla“ a strašidelného poschodia- - - Mikulášsky deň organizovaný Žiackou školskou radou

- Deň Lucií o tradíciách na Slovensku organizovaný Žiackou školskou radou

- Vianočné assembly,  tradície Vianoc na spoločnom zhromaždení žiakov a zamestnancov školy s programom

- Valentínsky ples organizovaný študentskou spoločnosťou „GBAS here“ a Žiackou školskou radou

- Stavanie mája v záhrade školyMajáles organizovaný študentskou spoločnosťou  a Žiackou školskou radou

- Slávnostné vyhodnotenie výsledkov žiakov 5.ročníka po maturitných skúškach, zhromaždenie žiakov a učiteľov školy za účasti p. M.Robertsa, britského veľvyslanca

- festival Dreams a Teams „Pirátsky poklad“

- Garden Party, tradičná záhradná slávnosť  pre žiakov a zamestnancov školy, rodičov a priateľov školy spojená so športovými, kultúrnospoločenskými a prezentačnými aktivitami

 

Prezentácie školy na verejnosti

- otvorenie školského roka s TV Markíza

- „Čo je britské na Slovensku“, relácia Slovenského rozhlasu Popoludnie s rozhlasom

- „Príbeh na týždeň z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, týždenné vysielanie Slovenského rozhlasu pri príležitosti Dňa študentov

- Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium, výchovných poradcov ZŠ, rodičov, učiteľov

- 5.ročník súťaže Hodžova esej pre žiakov gymnázií z celého Slovenska, konaná pod záštitou predsedu vlády SR

- účasť 5 žiakov na medzinárodnom festivale Dreams a Teams v Aquacity v Poprade a 3 žiakov na medzinárodnej environmentálnej konferencii pri príležitosti návštevy britskej kráľovnej

- účasť 6 žiakov v úlohe asistentov (tlmočníkov a prekladateľov) na Majstrovstvách Slovenska v sudoku v Žiline, ktoré organizoval Slovenský zväz krížovkárov a hádankárov

 

Výchovno – vzdelávacie exkurzie

-    exkurzia do Oswiencimu pre 40 žiakov

-    recipročná návšteva študentov z nemeckej sekcie Gymnázia D.Tatarku v Poprade

-    jazykovo – poznávacia exkurzia do Veľkej Británie pre 63 žiakov 1.ročníka, 12 dní ,

            zameraná na rozvoj kompetencíí v anglickom jazyku

 • exkurzia na Dni otvorených dverí univerzít v Manchestri a Liverpoole, Veľká Británia pre 31 žiakov 3.ročníka
 • exkurzia zameraná na poznávanie reálií v nemecky hovoriacej krajine – Viedeň pre 40 žiakov
 • fyzikálno – geografická exkurzia Rakúsko, Švajčiarsko do Cernu   pre 27 žiakov

 

 

ii) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

 

Názov súťaže, olympiády

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dosiahnuté výsledky

Umiestnenie v medzinárodných súťažiach

regionál. kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

názov súťaže

umiestnenie

 

 

 

 

Majstrovstvá sveta v debatingu, Atény

 

Hodžova esej – 5.roč

 

1

1,2,3

 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka

 

1,6

3

 

 

Olympiáda v nemeckom j

2

 

 

The SPUSA Writing Competition 2008-COLOURS

Senior category – 1

Olympiáda z geografie

 

3

 

Majstrovstvá Európy v debatingu, Stutgart 2008

Účasť

Olympiáda ľudských práv

 

1

1

 

 

Olympiáda z matematiky, kat Z9, C

1,2

1, 1

 

 

 

Ars poetica

 

 

1

 

 

Vajanského Martin

2,2

 

 

 

 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2008

 

 

2

 

 

Gerbócova literárna Sniná

 

 

2

 

 

Slovenská debatná liga

 

 

2

 

 

Fyzikálna súťaž CASCADE

 

 

2

 

 

Literárne Topoľčany 2009

 

 

3

 

 

 Literárne Košice Jána Štiavnického

 

 

3

 

 

Literárny Zvolen 2008

 

 

 

 

 

Literárny Kežmarok, kat próza

 

 

1

 

 

Veľtrh študentských spoločností 2009, kat Najlepší manažérsky tím

 

 

3

 

 

Basketbal

4

 

 

 

 

šach

1, 1,3

 

 

 

 

Halový futbal

2

 

 

 

 

Badminton, kat chlapci

1

 

 

 

 

Cezpoľný beh

1,1

 

 

 

 

Okresné kolo v atletike

2,3,1,1,1

 

 

 

 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Názov projektu a výsledky

Dreams a Teams, Britská rada                                               

-účasť 5 lídrov na Royal festivale pri príležitosti návštevy kráľovnej  Aquacity v Poprade

  v októbri 2008

- účasť 3 žiakov na environmentálnej konferencii v Aquacity v Poprade pri príležitosti 

  návštevy kráľovnej

-  založenie klubu Dreams a Teams s finančnou podporou Britskej rady vo výške 916,-€

 

„Zelené oázy“, Revitalizácia školského parku a školského dvora,

Ekopolis Banská Bystrica                                                         

- získanie grantu vo výške 4315,-€ a úprava areálu pred budovou školy

 

Otvorená škola, Slovenská asociácia športu

- získanie finančnej čiastky 1963,-€

 

Modernizácia vyučovania na SŠ, ÚIPS – pokračovanie v školskom roku 2009/ 2010                                          

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

V školskom roku 2008/ 2009 neboli v škole vykonané inšpekcie.

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

V školskom roku 2008 / 2009 boli už plne využívané priestory získané  rekonštrukciou, nadstavbou a prístavbou budovy školy, na ktorých boli ešte začiatkom roka odstraňované kolaudačné závady. Dofinancovanie rekonštrukciebudovy školy bolo finančne zabezpečované zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra pre opatrenie 3.1. Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch  (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR) a rozpočtu školy.  V roku 2008 bolo ešte preinvestovaných 781 tis. Sk. Zrealizovanými stavebnými úpravami škola získala nové priestory – učebne, novoupravené priestory pre školskú jedáleň a výdajnú školskú kuchyňu, knižnicu, kabinety matematiky a telesnej výchovy, IKT učebne, posilňovňu a prebudovaná bola telocvičňa. Škola vyššie uvedenými prácami získala priestory ktoré prispievajú k zlepšeniu psychohygienickým, bezpečnostným  a ďalším podmienkam súvisiacich s výchovou a vzdelávaním na našom type škole.

V budúcnosti bude potrebné dobudovať časť budovy smerom k ihrisku a na budove školy ešte vymeniť 2/3 pôvodných okien s predpokladaným nákladom cca. 73 tis. €. V pôvodnej, starej časti školskej budovy  je potrebné rekonštruovať podlahoviny v 7 učebniach, na dvoch poschodiach sociálne zariadenia, kanalizáciu a elektrické rozvody. Vykurovací systém je potrebné rekonštruovať v celej časti starej budovy. Je tiež potrebné dokončiť úpravu vonkajšieho okolia (chodníky, záhrada, park, ihrisko, oplotenie) a do vybavovať interiér školským nábytkom (žiacke šatne skrinkami pre žiakov, do vybaviť ďalšie učebne, laboratória, relaxačno-oddychové zóny). Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu by bolo vhodné do vybaviť jazykové učebne modernou didaktickou a audiovizuálnou technikou,  vybudovať multimediálnu učebňu, do vybaviť posilňovňu a telocvičňu ďalším telocvičným náradím a v prebudovanej telocvični obnoviť podlahové nátery so zmenou rozmerov vyznačených ihrísk.

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka

- pre rok 2008 mohli byť škole, v zmysle normatívneho financovania WEB_2008_ZA_V1 pridelené finančné prostriedky spolu vo výške – 17.752 tis.Sk, z toho na osobné náklady – 14.928,6 tis.Sk - a na prevádzku - 2.823,4 tis.Sk (100% normatívu).

- v skutočnosti boli škole zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ pridelené finančné prostriedky na Bežné výdavky pre zabezpečenie prevádzky školy vo výške spolu  17.297 tis.Sk (97 % normatívu), z toho boli škole pridelené finančné prostriedky na osobné náklady  14.546 tis.Sk (97 % normatívu) (10.791 tis.Sk na mzdy a 3.755 tis.Sk na odvody) a na prevádzku školy 2.529  tis.Sk (89,57%). V rozpočte školy sme získali aj účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 781 tis.Sk určené na dofinancovanie zrealizovanej rekonštrukcie školskej budovy, ktoré boli dodávateľovi uhradené až po odstránení kolaudačných závad a na zabezpečenie čítacieho zariadenia pre slabozrakého integrovaného žiaka, ktorý v školskom roku 2008/2009 nastúpil do prvého ročníka školy.

Na bežných transferoch jednotlivcom boli škole pridelené finančné prostriedky vo výške 285 tis.Sk, z čoho boli normatívne prostriedky v objeme 251 tis.Sk a nenormatívne, určené na odchodné, v objeme 34 tis.Sk.

 

 1. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- škola ako štátna rozpočtová organizácia nevyberá príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov, alebo inej osoby ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

 1. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v členení podľa financovaných aktivít,

- rozpočtovými opatreniami v roku 2008 boli škole pridelené finančné prostriedky za prijaté vzdelávacie poukazy. spolu vo výške 188 tis.Sk, pričom boli všetky použité na úhradu tovarov a služieb. Z finančných prostriedkov na tovary a služby bol zakúpený materiál pre jednotlivé, najmä športové krúžky a boli uhradené náklady služby spojené s vedením krúžkov.

 1. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít,

- škola v roku 2008 získala mimorozpočtové finančné prostriedky na realizáciu projektu Britskej rady - DREAM & TEAMS v objeme 61,8 tis.Sk.

 1. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

- v roku 2008 škola získala finančné prostriedky vo výške 6,4 tis.Sk. Z toho za prenájom priestorov školy pre aktivity Rodičovského združenia pri škole prostredníctvom Študijného fondu, n.o. vo výške 5,99 tis.Sk a za prenájom nápojového automatu v škole 0,4 tis.Sk.

Podrobná správa o hospodárení  za  kalendárny rok 2008 a obdobie od 1.1.2009 do 31.8.2009 tvorí prílohu č.3.

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia           

Vychádzajúc zo strategických cieľov školy pre školský rok 2008/2009 sa určili ciele a úlohy:

1.Maturitná skúška

 1. Pripraviť žiakov 5. ročníka na úspešné zvládnutie maturitných skúšok z povinne voliteľných  predmetov v riadnom termíne v jarnom období.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

 Pripraviť žiakov 4.ročníka tak, aby všetci úspešne vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka a literatúry v riadnom termíne v jarnom období.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

 1. V externej časti z  jednotlivých predmetov dosiahnuť lepšiu úspešnosť ako je celoslovenský priemer v danom roku v hodnotenom predmete.

Vyhodnotenie podľa jednotlivých predmetov:

                                        anglický jazyk (B2),                 cieľ splnený

                                        francúzsky jazyk (B2),cieľ splnený

                                        matematika,                             cieľ splnený

                                        nemecký jazyk (B2),                cieľ splnený

                                        ruský jazyk (B2),                     cieľ splnený

 1. V externej časti z anglického jazyka dosiahnuť v rebríčku (poradí) škôl umiestnenie medzi desiatimi najúspešnejšími školami.

Vyhodnotenie: MŠ SR (ŠPÚ) nezverejnilo poradie jednotlivých škôl podľa úspešnosti EČ MS 2008 z jednotlivých maturitných predmetov, preto tento bod nie je možné objektívne vyhodnotiť.

 

2.Prijímacie skúšky

Pripraviť transparentné, objektívne a spravodlivé prijímacie skúšky s rovnosťou šancí pre zúčastnených záujemcov. Mierou plnenia  cieľa je "spokojnosť", resp. "nespokojnosť" uchádzačov (alebo ich zákonných zástupcov), kontrolných orgánov, monitorovacích  subjektov - zriaďovateľ , ŠPÚ, SGI, Rada školy a pod., ktoré sú vyjadrené ústnou alebo písomnou  formou sťažností, námietok a iných kritických vyjadrení zapísaných v evidencii sťažností a riešených v zmysle  zákona o sťažnostiach a správneho poriadku.

Vyhodnotenie: cieľ splnený , počas prijímacieho konania nebola zo strany uchádzačov alebo ich rodičov (zákonných zástupcov), zriaďovateľa alebo kontrolných orgánov vznesená sťažnosť alebo zásadná námietka voči ktorejkoľvek časti prijímacieho konania. Z prihlásených 371uchádzačov bolo prijatých na štúdium do 1.ročníka 96 žiakov.

 

3.Dochádzka do školy

3.1. Znížiť alebo udržať priemernú ospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s rovnakým  klasifikačným obdobím školského roku 2007/2008.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený.

Komentár: cieľ splnený v 1.polroku (viď tabuľka), v 2.polroku nesplnený

 

Priemerná ospravedlnená absencia v školskom roku 2008/ 2009 v hodinách

Priemerná ospravedlnená absencia v školskom roku 2007/ 2008 v hodinách

1.polrok

2.polrok

1.polrok

2.polrok

46,20

68,30

50,90

60,41

 

3.2. Znížiť alebo udržať priemernú neospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s rovnakým klasifikačným obdobím školského roku 2007/2008.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený.

Komentár: cieľ splnený v 1.polroku (viď tabuľka), v 2.polroku nesplnený

 

Priemerná neospravedlnená absencia v školskom roku 2008/ 2009 v hodinách

Priemerná neospravedlnená absencia v školskom roku 2007/ 2008 v hodinách

1.polrok

2.polrok

1.polrok

2.polrok

0,10

0,28

0,11

0,14

 

4.Vysokoškolské štúdium

a) cieľ: vytvoriť také študijné podmienky pre maturantov, aby všetci , ktorí sa rozhodli pokračovať v  štúdiu na vysokých školách, úspešne zvládli prijímacie skúšky.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

b) cieľ: pripraviť maturantov tak, aby úspešnosť prijatia na vysokú školu bola 100% u tých, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na VŠ.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený, 1 žiak neprijatý pozri časť p).

 

5.Personálna oblasť

Zabezpečiť anglicky hovoriacich učiteľov – lektorov s požadovanou kvalifikáciou (odborné VŠ a pedagogické vzdelanie na úrovni "MASTERS" alebo BAKALÁR) pre školský rok 2008/2009. Zabezpečiť kvalifikovanosť  pedagogických zamestnancov pre školský rok 2008/2009 v zmysle požadovaných kvalifikačných predpokladov (štátna jazyková skúška z anglického jazyka, pedagogické vzdelanie, odborné vysokoškolské vzdelanie).

Vyhodnotenie: úloha splnená čiastočne

V školskom roku 2008/ 2009 budú na škole pôsobiť 3 zahraniční lektori, 1 z Veľkej Británie pre vyučovanie anglického jazyka a literatúry a biológie, 1 z Francúzska pre vyučovanie anglického jazyka a literatúry, 1 z Nového Zélandu pre vyučovanie anglického jazyka a literatúry a informatiky.

Pedagogickým zamestnancom vyučujúcim v/ cez anglický jazyk (v počte 9) boli vytvorené podmienky úpravou rozvrhu hodín pre absolvovanie štúdia anglického jazyka na Jazykovej škole v Žiline. V školskom roku 2008/ 2009 úspešne absolvovali štátnu jazykovú skúšku dvaja. Úloha zostáva.

 

6.Štátna jazyková skúška

6.1. Úspešné vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi v jarnom období roku 2009.

Vyhodnotenie: úloha nesplnená.

Komentár: Základnú ŠJS úspešne vykonalo 83 žiakov, 19 žiakov vykonalo neúspešne (zmena podmienok)

6.2. Úspešne vykonanie odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi v jarnom období roku 2009.

Vyhodnotenie: úloha splnená.

Komentár: Odbornú ŠJS úspešne vykonalo 79 žiakov.

 

7.Medzinárodný certifikát

Úspešné vykonanie medzinárodnej skúšky z anglického jazyka - "Cambridge Exam"- všetkými prihlásenými študentmi školy v priebehu školského roka 2008/2009.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

Komentár: 18 žiakov 5.ročníka absolvovalo skúšku IELTS s priemerným hodnotením 7,67 (na stupnici 0-9), 7 žiakov absolvovalo skúšku CAE s výsledkom A–3 žiaci, B–2 žiaci, C–2 žiaci.

 

 1. Vzdelávanie

Zrealizovať obsahové splnenie časovo - tematických plánov vo všetkých predmetoch a skupinách.

Vyhodnotenie: úloha splnená.

 

 1. Výchova

Zrealizovať všetky plánované výchovné programy a projekty v školskom roku 2008/2009.

Vyhodnotenie: úloha splnená.

 

 1. Plat

Zabezpečiť finančné prostriedky na funkčné platy počas celého školského roka 2008/2009, vrátane osobných príplatkov  na úrovni „Kolektívnej dohody“ na rok 2008 a 2009,  na vyplatenie polročných odmien na konci roka 2008 a konci školského roka 2008/2009 tak, aby celkový  objem vyplatených prostriedkov na osobné príplatky a odmeny za rok 2008 bol na úrovni mesačného priemeru funkčných platov za rok 2008 vyplatených zamestnancom školy.

Vyhodnotenie: cieľ splnený.

 

 1. Prevádzka školy

Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na základnú prevádzku školy v priebehu  školského roka 2008/2009 z rozpočtu školy. Zabezpečiť finančné zdroje na ďalší rozvoj školy konkrétne: vybavenie posilňovne, pokračovať vo výmene starého nábytku novým školským nábytkom aspoň v jednej učebni, zariadiť „oddychové zóny“ vhodným nábytkom, dobudovať kabinety a pracoviská – mzdová účtáreň, správca IKT, NEJ, AJ – vhodným a účelovým nábytkom vrátane bezpečnostných skríň, dobudovať ozvučenie na 4. poschodí („jazykový trakt“). V spolupráci so Študijným fondom, n.o. a ZRPŠ zabezpečiť zdroje na nákup osobného vozidla, prevádzkového vozidla na dovoz stravy a výkonné viacúčelové zariadenia na tlač, kopírovanie a skenovanie školských materiálov na podporu vyučovania.

Vyhodnotenie: cieľ splnený čiastočne

Komentár: V priebehu školského roka sa nepodarilo zariadiť vyššie uvedené pracoviská a oddychové zóny vhodným nábytkom.

 

 1. Investície

12.1. Zabezpečiť prostriedky na vypracovanie projektu viacúčelového školského ihriska s umelým povrchom

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený .

12.2. Zabezpečiť prostriedky na vypracovanie projektu úpravy zelene, chodníkov a príjazdovej cesty v areáli školy.

Vyhodnotenie: cieľ splnený, prostriedky poskytlo ZRPŠ

12.3. Zabezpečiť prostriedky na realizáciu projektu komunikácií - chodníkov a príjazdovej cesty v areáli školy.

Vyhodnotenie: cieľ  splnený čiastočne, prostriedky na úpravu vstupnej časti – školský park vznikli združením prostriedkov z nadácie Ekopolis v rámci grantových prostriedkov „Zelená oáza“, ZRPŠ, Prefa,a.s., Obecný úrad Sučany a individuálnych sponzorov, práce žiakov školy

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

SILNÉ  STRÁNKY

1. Učebný plán (UP) školy

rešpektujúci základné princípy demokracie a humanizmu, poslanie školy, ciele výchovy a vzdelávania, požiadavky spoločnosti a individuálne záujmy a potreby žiakov a rodičov.

 1. Žiaci počas 5-ročného štúdia absolvujú vzdelávanie v celkovej týždennej dotácii 151 vyučovacích hodín. Z tohto počtu je 26 vyučovacích hodín uskutočňovaných v súlade s obsahom učebných osnov (UO) MŠ SR pre gymnáziá a 125 realizovaných podľa učebných osnov školy, vypracovaných v spolupráci slovenských a britských odborníkov – expertov pri založení školy. Z uvedeného vyplýva, použijúc terminológiu „školského zákona“, že štátny vzdelávací program je uplatnený na 1/6 a školský vzdelávací program na 5/6 vyučovacích hodín.
 2. Zo 151 hodín týždennej dotácie počas 5-ich rokov štúdia tvoria rozširujúce hodiny (RH) 56 hodín. RH môže škola vo všeobecnosti využiť na posilnenie hodinovej dotácie povinných predmetov alebo zavedenie nových vyučovacích predmetov – voliteľné predmety (VP) alebo kombináciu oboch prístupov. RH teda môžu byť využité na vnútornú diferenciáciu vzdelávacieho programu v rámci školy a vytvárať tak zameranie a profiláciu tried alebo skupín napríklad posilnením cudzích jazykov, prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov. Zavedením nových predmetov v rámci RH sa posilňuje princíp všeobecného vzdelania.

Z uvedeného počtu 56 RH vo forme VP škola ponúka žiakom IV. ročníka 18 a žiakom V. ročníka 26 hodín na vlastnú profiláciu podľa ich individuálneho výberu zo škály voliteľných predmetov. Obsah voliteľných predmetov je zameraný na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok a štúdium na vysokých školách na Slovensku, v Českej republike, Veľkej Británii a ostatných krajinách sveta, predovšetkým anglicky hovoriacich. Voliteľné predmety majú 2 alebo 4-hodinovú týždennú dotáciu a formu seminárov, cvičení, konverzácií a ďalších foriem.

 1. UP je produktom práce odborníkov, poradcov, expertov, metodikov, pedagógov a učiteľov zastupujúcich slovenské a anglické inštitúcie, predovšetkým univerzity, rezortné ministerstvá, úrady miestnej správy, regionálnych miestnych autorít a reprezentantov Britskej rady na Slovensku a veľvyslanectva Veľkej Británie a Severného Írska. UP je syntézou tých najlepších prvkov slovenského a britského vzdelávacieho systému.
 2. Anglický jazyk nie je cieľom ale prostriedkom, v ktorom a cez ktorý sa žiaci vzdelávajú a rozvíjajú svoje znalosti, vedomosti, zručnosti a formujú svoje názory a postoje. „Bilingvalizmus“ nie je iba prostredie dvoch rovnocenných vyučovacích jazykov – slovenského a anglického. „Bilingvalizmus“ je štýl, idea, filozofia, prístup k všetkému, čo obidva jazyky reprezentujú. „Bilingvalizmus“ je tolerovanie, pochopenie, rešpektovanie a stotožnenie sa s kultúrou, spôsob myslenia, správania sa aj konania v duchu aj „druhého“ jazyka.
 3. V anglickom jazyku a cez anglický jazyk sa vyučujú predmety anglický jazyk a literatúra, matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, informatika a ekonomika od I. do V. ročníka v celej predpísanej hodinovej dotácii.
 4. Spolupráca s rodičmi

Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu Sučanoch je občianskym združením v zmysle zákona. Riadiacim orgánom je výbor ZRPŠ, ktorý pozostáva zo zvolených zástupcov každej triedy. Najvyšším orgánom v zmysle stanov je plenárna schôdza, ktorá sa koná na začiatku a na konci školského roka. Plenárna schôdza ZRPŠ predovšetkým schvaľuje členský príspevok na školský rok, rozpočet, správu o činnosti, zmeny stanov, členov výboru ZRPŠ a zástupcov rodičov do Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu. Výbor ZRPŠ zasadá spravidla 1-krát mesačne a rieši spolu s vedením školy aktuálne otázky života školy. Výbor sa vyjadruje ku všetkým dôležitým prvkom výchovy a vzdelávania a prevádzky školy. Vyjadruje sa napríklad k školskému poriadku, plánu práce školy, školskému vzdelávaciemu programu a iným dokumentom a zámerom rezortného ministerstva a ním zriadených inštitúcií k ukončeniu experimentálneho overovania metód, foriem,  obsahu, spôsobu riadenia a financovania školy.

 1. Členovia výboru ZRPŠ a rodičia spolupracujú so školou, podporujú ju a ponúkajú poradenstvo v tých oblastiach, kde sú z hľadiska svojej profesie odborníkmi, predovšetkým v oblasti práva, ekonomiky, medicíny, reklamy a marketingu, médií, finančníctva, vzdelávania a poradenstva  . Neoceniteľnou pomocou je finančná podpora aktivít školy po vypršaní zmluvy s britskou stranou reprezentovanou Know How Fondom a Britskou radou. Rodičia v minulom školskom roku podporili napríklad nákup učebníc v anglickom jazyku, ocenenia najlepších žiakov školy, ocenenia jednorazovým prospechovým štipendiom najlepších maturantov, ocenia súťažiacich, organizovanie výchovných koncertov, vydávanie školského časopisu, nákup literatúry do školskej a učiteľskej knižnice, financovanie testov a interných materiálov na prijímacie skúšky a ich opravu, preplatenie nákladov celoškolských tradičných aktivít ako sú Open Day, Artschool, Hodžafest, Christmas assembly, Hodžova esej, projekt revitalizácie školského parku a dvora a mnoho ďalších.
 2. Študijný fond, n.o. založený a spravovaný rodičmi školy, svojimi aktivitami, predovšetkým organizovaním kurzov anglického jazyka pre širokú verejnosť, vzdelávacích projektov pre uchádzačov o štúdium a prijímaním 2% z daní, vytvoril aj v školskom roku 2008/2009 nezanedbateľný finančný zdroj. Z prostriedkov fondu sa zabezpečili nákup osobného automobilu pre potreby školy, veľkokapacitnej kopírky pre žiakov a zamestnancov, financovanie aktivít Žiackej školskej rady a vybavenie všetkých učiteľov školy osobnými počítačmi.
 3. Morálna podpora výchovno-vzdelávacieho projektu školy a škole vo všeobecnosti.
 4. Kritické hodnotenie výsledkov a činnosti školy a snaha nájsť návrhy na efektívne riešenia zlepšenia stavu.
 5. Schopnosť samostatne riadiť, zabezpečovať a plniť tie úlohy školy, ktoré v minulosti zabezpečoval zahraničný partner (Britská rada, Know How Fond) a garantovala medzinárodná zmluva.
 6. Bilingválny výchovno – vzdelávací program, ktorý sa realizuje vo všetkých triedach gymnázia. Zaradením do siete škôl rozhodnutím MŠ SR v roku 1993 nadobudla    škola postavenie jediného štátneho gymnázia na Slovensku s vyučovacím jazykom anglickým a slovenským.
 7. Objektívne, transparentné a spravodlivé prijímacie skúšky s rovnakou šancou pre všetkých uchádzačov, legitimita tvrdenia vyplýva zo skutočnosti, že na spôsob a priebeh prijímacieho konania zo strany uchádzačov ani rodičov neboli podané žiadne sťažnosti ani námietky, rovnako ani zo strany kontrolných orgánov, prijímacie skúšky sa pripravovali a robili v spolupráci s externým dodávateľom obsahu testov na prijímacie skúšky, rovnako ako aj ich oprava a ich vyhodnotenie.
 8. Spolupráca so Žiackou školskou radou a žiakmi školy, pravidelné zhromaždenia celej školy (assembly), pravidelné zasadnutia ŽŠR jedenkrát týždenne, koordinácia žiackych aktivít a záujmov pedagogického zboru školy prostredníctvom koordinátora ŽŠR, vlastný plán aktivít ŽŠR a jeho úspešná realizácia v priebehu roka s podporou ZRPŠ a žiakov.
 9. Všetci maturanti vykonali maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na úrovni B2 a z anglického jazyka a literatúry na úrovni C1 spoločného európskeho jazykového rámca, rovnako všetci maturanti úspešne zmaturovali z ostatných predmetov.
 10. Priemerná úspešnosť maturantov v externej časti MS v slovenskom jazyku a literatúre, anglickom jazyku a literatúre, francúzskom jazyku, ruskom jazyku, nemeckom jazyku a v matematike bola vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.
 11. Celoslovenská pôsobnosť školy.
 12. Vysoký počet uchádzačov o štúdium  niekoľkonásobne prevyšujúci  možnosti prijatia na školu a umožňujúci výber tých najlepších žiakov na štúdium.
 13. Vysoko motivovaní žiaci, ktorí majú záujem tvrdo na sebe pracovať, zlepšovať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie.
 14. Možnosť absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí (prevažne žiaci tretieho ročníka, okolo 10% žiakov ročníka) a pokračovať v štúdiu na škole bez prerušenia štúdia.
 15. Dlhodobá vysoká úspešnosť prijatia na najlepšie univerzity a vysoké školy doma a v zahraničí.
 16. Vysoká úroveň  vyučovania anglického jazyka (na úrovni C1 podľa spoločného európskeho referenčného rámca) a cudzích jazykov (na úrovni B2) slovenskými učiteľmi a zahraničnými lektormi umožňujúca vytvárať vlastný školský vzdelávací program a priestor pre tvorivých, aktívnych,  iniciatívnych a náročných učiteľov.
 17. Experimentálny charakter školy.
 18. Progresívne vyučovacie metódy – partnership, CLIL, projektové vyučovanie, využívanie IKT, slovné hodnotenie v prvom ročníku, používanie a vytváranie pracovných listov, test ako objektívna spätná väzba pre získavanie.
 19. Prepracovaný a transparentný systém hodnotenia a klasifikácie.
 20. Kvalitné a moderné vybavenie učební IKT.
 21. Priateľská a otvorená atmosféra a komunikácia medzi žiakmi.
 22. Spolupráca školy s obcou Sučany.
 23. Výborné  výsledky a úspechy žiakov v individuálnych a kolektívnych športových súťažiach.

 

OHROZENIA
 1. Zmena učebného plánu

Návrh jednotného UP pre bilingválne sekcie a školy tak, ako ho vypracoval ŠPÚ je veľmi závažným momentom, ktorý by po schválení UP Ministerstvom školstva SR viedol k závažným zmenám celého výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Koncepcia jednotného UP potláča všetky progresívne prvky, ktoré bilingválne vzdelávanie prinieslo po roku 1989 do jednotnej školy. Predovšetkým sa potlačí rozmanitosť metód, foriem, obsahu a riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré dnes „bilingvalizmus“ prináša. Vo veľkej miere sa obmedzí aj sloboda škôl vytvárať vlastné vzdelávacie programy oproti existujúcemu stavu, čo je v zásadnom protirečení s princípmi deklarovanými v reforme vzdelávania, t.j. dať viac voľnosti školám.

 1. Legislatívne zmeny v priebehu školského roka

K skvalitňovaniu vzdelávania neprispievali legislatívne zmeny v priebehu rozbehnutého školského roka a ich vydávanie na poslednú chvíľu (napr. vyhláška o organizácii školského roka, o stredných školách, uznávanie náhrad MS)  a absencia vykonávacích predpisov, napr. k zákonu o pedagogických zamestnancov. Zakomponovať zmeny legislatívnych noriem, smerníc a pokynov do života školy tak, aby boli účinné a všetkými prijaté a uplatňované, si vyžaduje dostatočný časový priestor.

 1. Nedopracovaná legislatíva pre bilingválne školstvo.
 2. Nedostatok finančných prostriedkov na investície – na realizáciu prístavby budovy školy, revitalizáciu školského parku a záhrady, vybudovanie ihriska, generálne opravy (vykurovaceho systému, kanalizácie, hygienických a elektrických zariadení, okien, podláh).
  1. Zmeny grafikonu SAD a ŽSR v priebehu školského roka a nie vždy vyhovujúce spojenie na začiatku a konci vyučovania, pomerne veľká vzdialenosť, ktorú niektorí žiaci prekonávajú z domu do školy – každodenne, napr. z Dolného Kubína, Považskej Bystrice, Kysuckého Nového Mesta.
  2. Zvýšené náklady na dopravu a ubytovanie pre študentov.

 

 

SLABÉ   STRÁNKY

1.  Využívanie IKT zamestnancami školy a elektronizácia pracovných činností a vzdelávacích oblastí.

2.   Sebavzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti informatiky a cudzích jazykov.

3.   Zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov.

5. Používanie anglického jazyka (druhý vyučovací jazyk) v bežnej komunikácii mimo vyučovacích hodín.

6.   Orientácia časti žiakov na pragmatizmus a materializmus.

7.   Starostlivosť o učebnicový a knižný fond.

8.   Starostlivosť o majetok v správe školy.

9.   Využívanie času po vyučovaní na mimoškolskú činnosť.

10.  Nižšie právne vedomie v oblasti školskej legislatívy a pracovného práva.

12. Liberálny postoj niektorých pedagogických zamestnancov, rodičov a okolia školy k „drobným“ priestupkom a porušovaniu školského poriadku.

13.  Tolerancia neskorých príchodov žiakov na vyučovanie.

14.  Chýbajúci vlastný školský internát.

15.  Absencia vlastnej školskej kuchyne.

16. Zneužívanie IKT a e-priestoru internetu na šikanovanie, znevažovanie a urážanie a vyhrážanie sa medzi žiakmi druhého ročníka.

17. Nerealizovaná elektronizácia výdajne stravy v dôsledku vyradenia všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu z príslušného operačného programu.

 

PRÍLEŽITOSTI
 1. Školská reforma

- príležitosť (zmeniť, doplniť) obsah vzdelávania v predmetoch vyučovaných v anglickom jazyku v kontexte nových poznatkov, vedecko – technického rozvoja, požiadaviek verejnosti na výchovu a vzdelávanie, meniacich sa ekonomických, sociálnych, kultúrnych, spoločenských, etických a politických podmienok a globálnych trendov

- príležitosť vo väčšej miere zapojiť rodičov do diskusie k obsahu, metódam a formám vzdelávania na gymnáziu

- príležitosť motivovať a aktivizovať pedagogických zamestnancov k inovácii vzdelávania na škole

- príležitosť podporiť tímovú prácu, spolupatričnosť, vzájomnú podporu, budovanie pozitívneho vzťahu k učiteľskému povolaniu, vzdelávaniu, ku škole .

2.   Výborné podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií

3.   Vlastný školský internát.

4.   Eurofondy s možnosťou získať a využiť finančné prostriedky na:

- ďalšie vzdelávania pedagogických zamestnancov,

- zlepšovanie materiálno – technického zabezpečenia v oblasti učebných pomôcok, didaktickej techniky, IKT, vybavenia laboratórií, učebnicového a knižného fondu,

- revitalizáciu vonkajšieho areálu školy,

- rekonštrukciu budovy (kúrenie, kanalizácia, okná, podlahy),

- dobudovanie západného krídla budovy.

8.   Medzinárodné vzdelávacie projekty.

9.   Podnikateľské aktivity.

10. Spolupráca so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami na výchovno-vzdelávacích programoch.

11.  Spolupráca  s bilingválnymi školami (spoločné konferencie).

      12.  Realizácia prístavby budovy školy .

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

   Maturitné štúdium v školskom roku 2008/2009 ukončilo 81 študentov, na ďalšie vysokoškolské štúdium sa prihlásilo 80 a prijatých bolo 79 študentov.

   Mnohí študenti opäť využili možnosť štúdia v zahraničí bez prijímacích skúšok, len na základe odporúčania, motivačného listu, výborných študijných výsledkov na strednej škole alebo výborných jazykových výsledkov. Narástol tak počet študujúcich vo Veľkej Británii na 13, vo Švajčiarsku 1 študent, v Dánsku 1, v Českej republike 44 a na Slovensku 20. Veľa študentov bolo prijatých na viac škôl súčasne.

Prehľad zamerania absolventov:

Spoločenskovedné                  35 ( Brno 9, V.Británia 8, Olomouc 5, Praha 4, Košice 3,

                                                  Bratislava 2, Ružomberok 1, Prievidza 1, B.Bystrica 1,

                                                  Dánsko 1)

Ekonomické                            14 ( Brno 6, Bratislava 2, V. Británia 2, Žilina 1, Trenčín 1,

                                                  B.Bystrica 1, Švajčiarsko 1)

Prírodovedecké                       11 ( Praha 3, Brno 3, V. Británia 3, Žilina 1, Bratislava 1)

 

Informatika                                7 ( Brno 3, Praha 2, Bratislava 1, Žilina 1)

Právnické                                  6 ( Praha 3, Brno 1, Košice 1, Bratislava 1)

Technické                                  3 ( Praha 2, Zvolen 1)

Lekárske                                   3 ( Praha 1, Brno 1, Olomouc 1)

Z postrehov študentov v ankete vyberáme:

   Podľa mojich skúseností ako rozhodujúce faktory prijímacích skúšok na VŠ sú kritické myslenie, zdravá sebadôvera a najmä, v prípade že súčasťou prijímacích skúšok je aj interview (motivation letter/essay), je veľmi dôležité vedieť správnym spôsobom podať dôvody Vášho záujmu o daný odbor a školu, ukázať motiváciu, odhodlanie a mať predstavu o Vašej potenciálnej kariére. Skrátka, byť iný ako ostatní, byť sám sebou a mať o štúdium skutočný záujem – a to by pri správnom výbere odboru nemal byť žiadny problém.

        Jakub Riziky, Ecole Hoteliére de Lausanne,manažment hoteliérstva, Švajčiarsko

 

   Naše gymnázium je v princípe skvelá a elitná škola, ktorá stále ponúka veľmi kvalitnú výuku, hoci sa Vám to počas štúdia zdať nemusí. S odstupom času si skutočne asi každý absolvent BGMHu uvedomí, že táto škola je dobrá voľba. Pokiaľ neskĺznete k zneužívaniu inak prospešného liberalizmu. Všetko je len o Vás a Vašom prístupe. Pokiaľ máte záujem o humanitne orientovanú výuku, myslím, že tá je na BGMHu  nadpriemerná.

                                                            Patrícia Holíková, UK Praha, Právnická fakulta

 

   Ja som moje odborné predmety (dejepis a matematika) na prijímačky vlastne ani nepotrebovala, pretože do Anglicka sa prijímačky robia úplne iným spôsobom ako tu na Slovensku alebo Česku.

   Ale išla som vyskúšať pohovory na Univerzitu Komenského v BA aj napriek tomu, že som už bola prijatá do Anglicka. Jedinou mojou prípravou bolo vlastne štúdium na maturitu z dejepisu. Všetky moje vedomosti z dejepisu, ktoré som nadobudla vo štvrtom a piatom ročníku a počas prípravy na maturitu, mi stačili na to, aby som zvládla napísať ten test a aby som sa umiestnila medzi prvou desiatkou prijatých.

                           Silvia Štubňová, Univerzita v Liverpoole, egyptológia, Veľká Británia

 

    Odporúčam už študentom v nižších ročníkoch, aby sa snažili mať čo najlepší študijný priemer. Moje výsledné známky mi pomohli prejsť cez prijímacie konanie bez skúšok.

             František Korček, VUT Brno, Fakulta podnikatelská, Manažérska informatika

 

   S vyučovaním predmetov v piatom a štvrtom ročníku som bola spokojná, mala som humanitne zamerané predmety: dejepis, náuka a spoločnosti, geografia a francúzština. Na prijímačky do Prahy som potrebovala v prvom kole prejsť testom z reálií Číny. Pripravovať som sa musela sama. Test z reálií nebol až taký ťažký, dal sa zvládnuť. V druhom kole som mala písomný test z angličtiny, bol naozaj jednoduchý a ústny preklad z francúzštiny do slovenčiny. Prekladala som pomerne náročný historický článok o zámorských objavoch. Našťastie som sa v piataku dosť venovala francúzštine, pretože som z nej maturovala. Druhú časť tvoril ústny pohovor. Bolo treba predložiť zoznam prečítanej literatúry (odbornej aj beletrie). Pýtali sa ma na motiváciu k štúdiu, potom si vybrali asi 3 knihy zo zoznamu a dávali mi dosť podrobné otázky na témy, ktoré boli spomenuté v knihách. Ak máte naozaj naštudovanú literatúru na zozname, nie je sa čoho báť.

                                                     Lenka Čavojská, Karlova univerzita Praha, sinológia

 

 

 

Spracovala:  PhDr. Beáta Makovická, výchovná poradkyňa

 

o) Voľnočasové aktivity školy

V školskom roku 2008/2009 pracovali na škole krúžky záujmovej činnosti anglického jazyka, ruského jazyka, debatný,  spevácky Black and White, Dreams a Teams, environmentálny, floorbalový, počítačový, turistický, žurnalistický, matematický, volejbalový, basketbalový, hudobný,  Esperanto, tanečný pod vedením pedagogických zamestnancov školy, lezecký, krúžok španielskeho jazyka organizovaný Žiackou školskou radou.

V priebehu školského roka boli organizované školské turnaje vo futbale, basketbale, volejbale, šachu.

Žiacka rada organizovala vo voľnom čase diskusné fóra „Speaker´s corner“ na aktuálne témy.

Debatný krúžok organizoval celoročnú debatnú ligu pre tímy z jednotlivých ročníkov. Najlepší tím sa zúčastnil finálového kola rozhlasovej a televíznej exhibície najlepších debatérskych tímov „Debate Europe – Argument“ v priestoroch Slávnostnej sály Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

V školskom roku 2008/2009 Žiacka školská rada zrealizovala pravidelné vysielanie školského rádia.

Študentská spoločnosť Bakelita organizovala celoročne separáciu odpadu na škole a besedy zamerané na ekologickú výchovu.

Spoločnosť Jeden svet organizovala besedy, premietanie filmov a diskusií zameraných na boj proti xenofóbii, rasizmu.

Vysokú úroveň jazykových kompetencií potvrdili aj žiaci (6) vybraní v spolupráci so Slovenským zväzom hádankárov a krížovkárov, ktorí sa zúčastnili ako asistenti na Majstrovstvách sveta v sudoku, kde využili svoje jazykové a osobné danosti  a prispeli k výbornej reprezentácii Slovenska.

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

- Prírodovedecká fakulta Žilinskej univerzity, Jeseniova lekárska fakulta UK v Martine,  Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku - zabezpečovanie predsedov školskej a predmetových maturitných komisií

- Základná škola v Sučanoch

- Gymnázium D.Tatarku – nemecká sekcia v Poprade – recipročné výmeny žiakov

- Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci

- Gymnázium V. Paulinyho – Tótha v Martine

- 8-ročné gymnázium J.Lettricha v Martine

- Gymnázium Vrútky

- Stredná priemyselná škola  Martin

- Stredná odborná škola dopravná Martin

- Britská rada na Slovensku     –spolupráca na projekte Dreams a Teams

organizovanie Cambridgeských skúšok FCE, CAE v subcentre na našej škole

- SOL – organizovanie jazykovej exkurzie do Veľkej Británie pre žiakov 1.roč

              vyhľadávanie učiteľov ANJ z Veľkej Británie

- Metodicko-pedagogické centrum – regionálne pracoviská Banská Bystrica a Žilina - vzdelávanie pedagogických zamestnancov

- Štátny pedagogický ústav – garant experimentálneho overovania

- NÚCEM

- Krajský školský úrad v Žiline - zriaďovateľ školy,

- Mestský úrad Martin

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine

- Krajské centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline

- Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií  SR

- Veľvyslanectvo Veľkej Británie

- Veľvyslanectvo USA

- Slovenská národná knižnica v Martine – organizovanie súťaže Hodžova esej, Hodžových dní a inštalovanie výstavy Hodža v priestoroch školy, besedy pre žiakov

- Komorné divadlo Martin – spolupráca pri organizácii divadelných predstavení pre žiakov

- SAV – Historický ústav a Ústav politických vied – odborná porota súťaže Hodžova esej

- Spoločnosť pre zahraničné veci – besedy pre žiakov, spoluorganizátor Hodžových dní

- obec Sučany – pomoc pri zabezpečovaní rôznorodých pracovných aktivít VPP

                 - pomoc pri organizovaní alternatívnych výchovno-vzdelávacích

                         programov v Robotníckom dome

                       - pomoc pri úprave školského parku

- Rotary klub Martin – organizácia vzdelávacieho kurzu SJL pre zahraničných študentov

- Jazyková škola  Žilina – štátna jazyková skúška

- Policajný zbor v Martine – cyklus prednášok pre žiakov

- ŠKO Žilina – koncerty pre žiakov

- ZRPŠ pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu – všestranná pomoc škole

- Študijný fond, n.o pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu  - materiálna a finančná podpora školy

- Exam – príprava testov na prijímacie skúšky a vyhodnotenie

- Úrad vlády – spolupráca pri organizovaní Hodžových dní a 5. ročníka literárnej súťaže Hodžova esej

- Krajský úrad životného prostredia Žilina  - besedy pre žiakov s environmentálnou tématikou

- Junior Achievement Slovensko – realizácia nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia a súťaží s tým spojených

- Littera – zabezpečovanie cudzojazyčnej literatúry

- Slovenský zväz krížovkárov a hádankárov – organizácia Majstrovstiev sveta v sudoku

- Železnice SR – úprava grafikónu

- Native School of English

- Slovenská asociácia športu

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria