Menu

Navigácia

O škole

Správa o výsledkoch činnosti 2009/2010

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

 za školský rok 2009/2010.

 

 

 

Predkladá:

                                                            

RNDr. Vasil Dorovský

riaditeľ školy                          

                                  

                                                                       Prerokované v Pedagogickej rade školy                                                                                  dňa 23. septembra 2010

 

                                                                       Vyjadrenie Rady školy:

                                                                      

Rada školy  odporúča / neodporúča

zriaďovateľovi

                                                                       Krajskému školskému úradu v Žiline

                                                                       s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu

za školský rok 2009/2010

 

 

 

 

                                                                       PhDr. Eva Holíková                

predseda Rady školy

pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Krajský školský úrad v Žiline

s ch v a ľ u j e / n e s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu

za školský rok 2009/2010

 

 

 

................................................................

   za zriaďovateľa        

 

 

 

 

Vypracovali:

RNDr. Bošanská – 1 písmeno a), b), e), f), g), i), j), n); 2 písmeno a), b), d)

RNDr. Dorovský – 1 písmeno a), d), e), k), n); 2 písmeno c), d)

Mgr. Gombársky –1 písmeno i)

Mgr. Karkošiaková – 1 písmeno d)

Ing. Lojdová – 1 písmeno l), m)

PhDr. Makovická – 1 písmeno h), i), p)

Mgr. Nagyová – 1 písmeno h), i)

PaedDr. Stankovianska – 1 písmeno h), i)

Mgr. Stanová – 1 písmeno h), i)

Mgr. Turzová – 1 písmeno o)

PaedDr. Vantarová – 1 písmeno i)

Mgr. Záborský – 1 písmeno d), h), i)

 

 

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch za školský rok 2009/2010.

 

(1)

a) Základné identifikačné údaje o škole

1. Názov školy:  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

2. Adresa školy: Komenského 215, 038 52 Sučany

3. telefónne číslo: 043/ 4293 474                        faxové číslo: 043/ 4293 086

4. Internetová adresa: www.gbas.sk                    e-mailová adresa: gbas@gbas.sk

5. Zriaďovateľ: Krajský školský úrad v Žiline, Komenského 35,  010 01 Žilina

6. Vedúci zamestnanci školy

RNDr. Vasil Dorovský                               riaditeľ strednej školy

RNDr. Ľubica Bošanská                            zástupca riaditeľa strednej školy

                                                                                                                                                         koordinátor maturitnej skúšky

Ing. Jozef Ristvej                                        zástupca riaditeľa  pre technicko–ekonomické
činnosti v gymnáziu

Pedagogickí zamestnanci špecialisti

PhDr. Blanka Valentová                             vedúca metodického združenia triednych učiteľov

PhDr. Beáta Makovická                             vedúca predmetovej komisie

                                                                  výchovná poradkyňa

PaedDr. Katarína Stankovianska                vedúca predmetovej komisie

Mgr. Tatiana Stanová                                 vedúca predmetovej komisie

Mgr. Roman Záborský                               vedúci predmetovej komisie

Mgr. Aneta Nagyová                                  vedúca predmetovej komisie

                                                                                                                                                         koordinátor environmentálnej výchovy

PaedDr. Katarína Vantarová                      koordinátor prevencie sociálno-patologických javov

Mgr. Michal Gombársky                            koordinátor žiackej školskej rady

                                                                  koordinátor prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri vyučovaní

                                                                                                                                                         koordinátor prevencie požiarnej ochrany

Ing. Peter Paulík                                         koordinátor civilnej ochrany

                                                                  koordinátor školskej web stránky

Mgr. Michal Sadloň                                   špecialista na informatizáciu a elektronizáciu  
                  procesov a dokumentácie

 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

7.1) Údaje o rade školy

Rada školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch je zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z.z.. Rada školy bola ustanovená na ustanovujúcom zasadnutí  dňa  1. 5. 2008.

 

Členovia Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu

Meno a priezvisko                    Obdobie             Zvolený /delegovaný/ za 

PhDr. Darina Kostelná                                        Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing.Marianna Bartošová                                      Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing. Jaroslav Hičík                                              Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

PhDr. Ladislav Skyba                                         Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing Juraj Bednárik                                               rodičov

PhDr. Eva Holíková                                            rodičov

JUDr. Renáta Kňazúrová                                    rodičov

Mgr.Michal Gombársky                                      pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Michal Sadloň                                            pedagogických zamestnancov školy

Katarína Ondrejkovičová                                    nepedagogických zamestnancov školy

Roman Bašár                           do 11. 5. 2010    žiakov

Diana Jeleňová                         od 23. 6. 2010    žiakov

 
Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2009/2010

Termíny zasadnutí Rady školy:

27. október 2009

29. október 2009

12. november 2009

 9. december 2009

23. jún 2010.

 

Predmet rokovaní Rady školy:

 • prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu za školský rok 2008/2009,
 • rozpočet školy,
 • plán práce školy na školský rok 2009/2010,
 • otázky personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2009/2010 a s výhľadom na školský rok 2010/2011,
 • otázky ďalšieho rozvoja školy, predovšetkým:
  • potreba vybudovania vlastného internátu pre žiakov školy vzhľadom na celoslovenskú pôsobnosť školy,
  • zväčšenie kapacity budovy školy zriadením odborných učební, laboratórií, zborovne, žiackych šatní, kabinetov, skladov a ďalších obslužných priestorov vybudovaním prístavby k súčasnej budove,
  • modifikácia školského vzdelávacieho programu v kontexte prebiehajúceho procesu vyhodnotenia experimentálneho overovania obsahu, metód a foriem, riadenia a financovania výchovno-vzdelávacieho procesu na bilingválnych školách v Slovenskej republike pod odborným dohľadom a garanciou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave a následne príprava legislatívnych noriem pre bilingválne vzdelávanie Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len MŠ SR),
 • materiálno-technické zabezpečenie vyučovania na školský rok 2010/2011,
 • vyučovanie povinne voliteľných a nepovinných predmetov a počtoch žiakov v týchto predmetoch pre školský rok 2010/2011,
 • návrh normatívu pre počet prijímaných žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2011/2012,
 • zmeny a doplnky v Školskom poriadku,
 • proces prijímacieho konania, kritériá pre prijímacie konanie, prijímacie skúšky, výsledky prijímacích skúšok,
 • ukončovanie štúdia – výsledky externej časti a internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2009/2010.

Zdroj: ŠTATÚT Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch

 

7.2) Údaje o poradných orgánoch a iných iniciatívnych samosprávnych orgánoch na

       podporu a kontrolu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu školy

      Poradnými orgánmi riaditeľa školy v zmysle rokovacieho poriadku sú:

 • Pedagogická rada školy, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci (ďalej len PZ), zasadala 1-krát spravidla aspoň mesačne podľa termínovníka pedagogických porád z ročného plánu školy a operatívne pri prerokovaní nevyhnutných a neočakávaných problémov súvisiacich s porušovaním školského poriadku,
 • gremiálna porada, ktorú tvoria riaditeľ školy ( ďalej len RŠ) a zástupcovia riaditeľa školy ( ďalej len ZRŠ), rokovala pravidelne 1-krát týždenne (utorok),
 • kurikulárna rada, ktorú tvoria   RŠ, ZRŠ a vedúci predmetových komisií, stretávala sa spravidla 2-krát mesačne na základe mesačného plánu,
 • predmetové komisie, ktorej členmi sú PZ s rovnakou alebo príbuznou aprobáciou predmetov, pracovali priebežne a stretávali sa podľa plánu činnosti predmetových komisií,
 • prijímacia komisia, ktorú tvorili piati pedagogickí zamestnanci školy, pracovala priebežne a zasadala podľa aktuálnosti úloh počas celého školského roka, predsedom prijímacej komisie bol Mgr. Roman Záborský a ďalšími členmi PaedDr. Šárka Dobrotová, Mgr. Michal Gombársky, PaedDr. Katarína Stankovianska a PhDr. Blanka Valentová,
 • metodické združenie triednych učiteľov, ktorého členmi bolo 18 triednych učiteľov, schádzalo sa podľa potreby, minimálne 1-krát mesačne,
 • rodičovská rada ( ďalej len RR), ktorú tvoria zástupcovia rodičov jednotlivých tried, schádza sa pravidelne jedenkrát za mesiac, predsedom RR bola MUDr. Igor Habánik, podpredsedom JUDr. Renáta Kňazúrová, pokladníkom Mgr. Jana Môciková, tajomníkom Mgr. Gabriela Pecková,
 • žiacka školská rada ( ďalej len ŽŠR), ktorú tvoria zvolení  zástupcovia jednotlivých tried, predsedom ŽŠR bol Juraj Kubinec, žiak 3. ročníka.

Všetky poradné a iniciatívne orgány školy pracovali na základe ročného plánu práce, ktoré tvorili prílohu ročného plánu práce školy.

Plány práce vychádzali z platných pedagogických dokumentov pre daný školský rok (napr. pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR) a analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov za školský rok 2008/2009, ktorá spolu so správou o činnosti za školský rok 2008/2009 a vyhodnotením plnenia cieľov a úloh školy tvorili organickú súčasť a východisko pre plán práce školy pre školský rok 2009/ 2010.

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2009/2010

 

 Ročník

Stav k 15. 9. 2009

Stav k 31. 8. 2010

Počet

Tried

Počet žiakov

Z toho integro-vaných

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho integro-vaných

1.

4

95

 

4

94

 

2.

3

71

1

3

71

1

3

4

91

 

4

92

 

4.

3

83

 

3

82

 

5.

4

105

 

4

103 1)

 

Spolu

18

445

 

18

442

 

1)  Počet žiakov 5. ročníka je k 11. 5. 2010, kedy ukončili štúdium.

Zmena v stave žiakov: prestup na inú školu, zanechanie štúdia (prijatie na VŠ), úmrtie.

 

c) Uvádzajú len základné školy

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie

 

Prijímacie skúšky sa konali 29. marca 2010. Priebeh prijímacieho konania vrátane prijímacej skúšky hodnotíme v zmysle hlavných cieľov výchovy a vzdelávania pre školský rok 2009/2010 (viď písmeno n) Správy) ako transparentné a objektívne, nakoľko neboli oficiálne podané žiadne opodstatnené sťažnosti ani zo strany uchádzačov, ich zákonných zástupcov, alebo zo strany kontrolných orgánov.

Počet žiakov prihlásených na prijímacie skúšky: 410

Z toho 133 chlapcov

            277 dievčat

            223 z 8. ročníka

            164 z 9. ročníka

Počet žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok a svoju neúčasť dopredu oznámili:1

Počet žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok a svoju neúčasť dopredu neoznámili: 26

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok: 383

Počet žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky: 130

Počet žiakov, ktorí neúspešne vykonali prijímacie skúšky:  253

Počet žiakov prijatých na štúdium na školu: 96

 

V deň konania prijímacích skúšok sme požiadali prítomných  rodičov o vyplnenie dotazníka s cieľom zistiť z ich pohľadu očakávania a názory o našej škole a na základe vyhodnotenia a analýzy prijať opatrenia na zlepšenie našej práce. Dotazník vyplnilo 232 rodičov a odpovedali na otázky:

 • „Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej škole?“

83 rodičov dozvedelo o našej škole od známych, 74 rodičov z internetu- webovej stránky školy, 47 od kamarátov svojho dieťaťa a rovnako 47 od výchovného poradcu. 38 rodičov sa dozvedelo o našej škole počas Dňa otvorených dverí“ – OPEN DAY, 7 z masmédii a 7 z internetu- portálu MŠ SR ( školské výpočtové stredisko ) o stredných školách.

 • „Prečo ste sa rozhodli prihlásiť Vaše dieťa na štúdium na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch ?“

152 rodičov odpovedalo, že škola veľmi dobre pripravuje svojich žiakov na ďalšie štúdium na univerzitách doma a v zahraničí, 125 rodičov sa rozhodlo kvôli štúdiu v anglickom jazyku, 74 rodičov kvôli tomu, že žiaci dosahujú veľmi vysokú úroveň kompetencií v anglickom jazyku a 51 rodičov preto, lebo sme veľmi dobrá štátna škola, na ktorej môžu študovať nadaní a usilovní žiaci aj z menej priaznivého sociálneho prostredia. Pre 35 rodičov bola rozhodujúca skutočnosť, že žiaci sa môžu v posledných rokoch štúdia profilovať na základe širokej ponuky a výberu povinne voliteľných predmetov a rovnako pre 35 rodičov možnosť uchádzať sa o štúdium z 8. ročníka ZŠ. 32 rodičov si myslí, že na škole je dobrá vzdelávacia atmosféra a vzťah medzi žiakmi a učiteľmi vzájomne a 22 rodičov sa tak rozhodlo kvôli náročnému štúdiu. 16 rodičov oslovil zaujímavý mimovyučovací program a aktivity a 4 rodičia si myslia, že spolupráca školy a rodičov nie je iba formálna, ale rodičia môžu spolurozhodovať o dianí v škole.

 • „Aké ďalšie aktivity – činnosti by ste privítali na zlepšenie poskytovania služieb verejnosti ?“

Odpovede respondentov:

- komunikácia je na vysokej úrovni,

- v rámci poskytovania služieb verejnosti ste na vysokej úrovni, aktivity Vašej školy sú nadštandardné,

- Open Day- dobrá vec, častejšie

- som milo prekvapená celkovou organizáciou, nemám pripomienky

- sú postačujúce- 3x

-  z pohľadu uchádzača sme boli spokojní

- prezentácia školy je na vysokej úrovni

- toto pre začiatok pred prijatím postačuje

- som spokojná s aktivitami, aké sú

- vaše aktivity sú postačujúce-5x

- som spokojný s poskytovanými službami-2x

 • informácie o absolventoch školy, ktoré pokračovali  štúdiu na zahraničných VŠ a univerzitách (ich rady a odporúčania).
  • „Aké sú Vaše očakávania ako rodiča žiaka našej školy ?“

 150  rodičov uviedlo kvalitný vzdelávací program, pre 112 rodičov je to príprava na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na vybrané vysoké školy a univerzity a pre 106 rodičov je to výchova k samostatnosti a zodpovednosti. 104 rodičov očakáva dosiahnutie vysokej úrovne kompetencií v anglickom jazyku, 84 rodičov ochranu dieťaťa pred negatívnymi javmi a 83 rodičov objektívne a spravodlivé hodnotenie. 73 očakáva, že ich dieťa získa medzinárodný  jazykový certifikát z anglického jazyka ( napr.„Cambridge  exam“) a 72 rodičov, že ich dieťa získa štátnu jazykovú skúšku. 58 rodičov uviedlo dosiahnutie vysokých úrovní kompetencií v cudzích jazykoch a rovnaký počet rodičov úspešné ukončenie štúdia  maturitnou skúškou. 37 rodičov očakáva bohatú mimovyučovaciu činnosť a 31 rodičov výchovu k slobode, humanite a demokracii.

 

380 uchádzačov o štúdium, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok, odpovedalo v dotazníku na otázky:

 •  „ Ako si sa dozvedel o Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu?“

146 žiakov dozvedelo o našej škole od svojich kamarátov, 107 žiakov sa dozvedelo od známych, 92 žiakov od výchovného poradcu, 83 žiakov od rodičov a 43 žiakov z webovej stránky školy.

Žiaci tiež uvádzali, že im sem chodí/ chodil súrodenec či sesternica a mnohých oslovila aj prezentácia žiakov BGMH (ambasádorov v počte 51 na ich základnej škole) na ich základnej škole.

 • „Prečo si sa rozhodol pre štúdium na tomto gymnáziu ?“

266 žiakov odpovedalo, že kvôli angličtine. 242 žiakov si myslí, že gymnázium dobre pripravuje žiakov na ďalšie štúdium v zahraničí, 128 žiakov odpovedalo, že gymnázium má dobré meno. 75 žiakov sa rozhodlo pre štúdium na BGMH kvôli možnosti ísť na gymnázium z 8. ročníka, 46 žiakov  kvôli bohatému mimovyučovaciemu programu a 44 žiakov si myslí, že gymnázium dobre pripravuje žiakov na ďalšie štúdium na Slovensku.  42 žiakov uviedlo ako dôvod, že sa chcú osamostatniť, 27 žiakov sa hlásilo na školu, lebo na školu sa hlásili aj ich kamaráti a 19 žiakov preto, lebo je to želanie rodičov.

 • „Ako hodnotíš aktivity,  informácie a organizáciu  prijímacích  skúšok?“

Deň otvorených dverí hodnotilo 142 žiakov pozitívne, 38 žiakov neutrálne a 197 žiakov sa ho nezúčastnilo.

Program „Pretestovanie“ hodnotilo 127 žiakov pozitívne, 63 žiakov neutrálne a 191 žiakov sa ho nezúčastnilo.

Informácie pre uchádzačov o talentovej skúške  boli pre 208 žiakov vyčerpávajúce, pre 146 žiakov neutrálne a pre 14žiakov nedostatočné.

Kritériá na prijímaciu skúšku boli pre 278 žiakov zrozumiteľné a objektívne, pre 89 žiakov neutrálne a pre 7 žiakov neobjektívne.

Organizácia prijímacích skúšok bola pre 320 žiakov dobrá, pre 50 žiakov neutrálna a pre 2 žiakov zlá.

Stres a napätie počas prijímacích skúšok boli pre 195 žiakov v pohode, pre 129 žiakov neutrálne a pre 41 žiakov to bol veľký stres.

Test bol pre 48 žiakov primerane náročný, pre 215 žiakov  neutrálny a pre 104 žiakov veľmi náročný. 65 žiakov považovalo čas na riešenie testu za dostatočný, 134 žiakov nevedelo zaujať názor a 167 žiakov si myslelo, že má málo času na riešenie testu.   Úlohy testu boli pre 181 žiakov zaujímavé, pre 165 žiakov neutrálne a pre 16 žiakov nezaujímavé.

Úlohy testu boli pre 181 žiakov zrozumiteľné, pre 18 žiakov nezrozumiteľné a 165 žiakov nevedelo zaujať názor.

Žiaci mali priestor napísať svoje názory, návrhy a pripomienky, z ktorých vyberáme aspoň niektoré:

- bolo tu krásne, každý nám prial šťastie, zlatí ľudia

- veľmi sa mi páčila organizácia a priateľský žiacky dozor

- úžasná spolupráca žiakov a profesorov

- veľmi príjemná žiacka služba

- prvý test skoro nikto nestíhal; veľmi sa mi tu páči, ale nemám šancu sa tu dostať

- cítila som sa tu super

- nemám čo dodať, super pripravené

- renovovať školu, postaviť internát

- bola to zaujímavá skúsenosť, no neviem, či prejdem. Ďakujem za možnosť.

- viac času

- nepáčili sa mi typy úloh z matematiky

- úlohy testu boli ťažké

- prijímanie žiakov vyššieho počtu

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov za školský rok 2009/ 2010 sú uvedené v prílohe č.1.

Výsledky externej a internej časti maturitnej skúšky sú uvedené v prílohe č.2.

 

 

        ročník

4-tý

5-ty

Počet žiakov prihlásených na MS

82

105

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník

 

21)

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ

82

102  2)

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS

82

102  2)

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky

 

 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opakovať celú MS (reprobovaní)

 

 


1) 1 žiak úmrtie, 1 žiak zanechanie štúdia

2)1 žiak bude konať náhradnú ÚFIČ MS v mimoriadnom skúšobnom období 30. 9. 2010 .

 

Externá časť maturitných skúšok ( ďalej EČMS)

 

Predmet

úroveň

 

Počet žiakov prihlásených na MS

z toho písalo

EČMS

Ø žiakov

školy v %

(úroveň B2 v jazykoch)

Všetci

maturanti v SR

Ø žiakov v SR v %

(úroveň B2 v jazykoch)

slovenský jazyk a literatúra

 

86

86

82,1

58 926

60,6

anglický jazyk

B2

84

84

84,9

3 953

70,3

Francúzsky jazyk

B2

15

11

69,1

100

64,5

nemecký jazyk

B2

4

1

70,8

869

58,5

ruský jazyk

B2

4

4

84,6

46

80,7

matematika

 

23

21

76,7

9 010

59,0

 

Škola dosiahla v externej časti maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch výsledky, ktoré ju radia podľa tohto kritéria ako najúspešnejšiu strednú školu na Slovensku. Nižšie uvedené výsledky sú spracované na základe oficiálne zverejnených výsledkov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Výsledky EČMS  potvrdili stálu dlhoročne vysokú úroveň vzdelávania na našej škole a výsledky sú potvrdením systematickej a cieľavedomej práce pedagogických zamestnancov a žiakov a ojedinelého učebného plánu školy.

 

Slovenský jazyk a literatúra

Národný priemer 60,6 %, počet maturantov v Slovenskej republike 58 926 a počet zapojených škôl 723.

 

Absolútne poradie

Škola

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť školy %

Priemerný percentil školy

1.

Bilingválne gymnázium

Nové mesto n/Váhom

31

86,2

97,2

2.

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany

86

82,1

93,9

 

 

Anglický jazyk

V úrovni B2 bol národný priemer 70,3 %, počet maturantov v Slovenskej republike 3 953
a počet zapojených škôl 329.

V úrovni B1 bol národný priemer 54,2 %, počet maturantov v Slovenskej republike 37 939                            a počet zapojených škôl 727.

 

Absolútne

poradie

Škola

Počet

maturantov

Priemerná

úspešnosť

školy %

Priemerný percentil školy

1.

Gymnázium

Kráľovský Chlmec

1

89,2

92,8

2.

Gymnázium  Matky Terezy

Svidník

1

88,3

91,4

3.

Gymnázium Sv. Vincenta de Paul

Topoľčany

2

87,9

90,3

4.

SOŠ polygrafická

Bratislava

1

87,5

90,0

5.

Súkromné gymnázium

Košice

1

86,7

87,7

6.

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany

84

84,9

81,2

 

Poznámka: Žiaci 4.ročníka vykonali EČ MS ako dobrovoľnú skúšku. Skúšku konali všetci maturanti. Vzhľadom na nízky počet maturantov zo škôl na 1.-5. mieste možno konštatovať, že žiaci školy dosiahli najlepšiu priemernú úspešnosť medzi strednými školami na Slovensku.

 

Francúzsky  jazyk

Z francúzskeho jazyka maturovalo 11 žiakov v jazykovej úrovni B2. Priemerná úspešnosť školy bola 69,1 %. Národný priemer úspešnosti bol 64,5 % vo vyššej úrovni B2 a 46,8 % v nižšej úrovni B1.

Poznámka: Hodnotenie úspešnosti a porovnávanie s inými školami vzhľadom na nízky počet maturantov (celkovo v úrovni B2 100 žiakov na Slovensku a v úrovni B1 145 žiakov)  nepovažujeme za relevantné.

Nemecký jazyk

Z nemeckého jazyka maturovala jedna žiačka. V úrovni B2 dosiahla úspešnosť 70,8 %. Národný priemer bol 58,5 % vo vyššej úrovni B2 a 49,7 % v nižšej úrovni B1.

Poznámka: Hodnotenie úspešnosti a porovnávanie s inými školami vzhľadom na jedinú maturantku nepovažujeme za relevantné.

 

Ruský jazyk

Z ruského jazyka maturovali 4 žiaci vo vyššej úrovni B2 a škola dosiahla priemernú úspešnosť 84,6 %. Národný priemer v úrovni B2 bol 80,7 % a v úrovni B1 49,7%

Poznámka: Hodnotenie a porovnávanie s inými strednými  školami nepovažujeme za relevantné uvádzať vzhľadom na nízky počet maturantov z ruského jazyka v našej škole (4) a aj v celej Slovenskej republike (46 žiakov v úrovni B2).

 

Matematika

Národný priemer 59 %, počet maturantov v Slovenskej republike 9 010 a počet zapojených škôl 404.

Absolútne

poradie

Škola

Počet

maturantov

Priemerná

úspešnosť

školy %

Priemerný percentil školy

1.

Gymnázium

Kráľovský Chlmec

24

93,9

96,6

2.

Bilingválne gymnázium

Nové Mesto n/Váhom

4

90,0

93,9

3.

Gymnázium M.R.Štefánika

Nové Mesto N/Váhom

45

87,6

88,7

4.

Gymnázium

Lipany

45

84,1

86,4

5.

Gymnázium

Poprad

53

83,2

84,2

6.

Gymnázium Sv.Mikuláša

Stará Ľubovňa

12

82,8

83,8

21.

Bilingválne gymnázium Milan Hodžu Sučany

21

76,7

74,3

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom roku 2009/2010

  študijný odbor: gymnázium 7902574 bilingválne štúdium

  Škola uplatňuje upravený učebný plán  gymnázia pod číslom 4413/ 1999-42 schválený MŠ SR 20. 12. 1999 s platnosťou od 1. 9. 2000.

Škola bola zaradená do siete stredných škôl v SR v roku 1991 na základe schváleného projektu experimentálneho overovania ako bilingválna stredná škola v súlade so Smernicou MŠaV SR z 20. 11. 1993 na pokusné overovanie organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania a spôsobu riadenia škôl. Experimentálne overovanie nebolo doteraz oficiálne vyhodnotené a ukončené, a preto je možné robiť priebežné úpravy v základných pedagogických dokumentoch na základe skúsenosti a analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov smerom k ďalšiemu zefektívneniu a skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu.

 

 

 

 

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 

                                                                                                                      Číslo 4413/1999-42

 

 

U Č E B N Ý  P L Á N  G Y M N Á Z I A

 

Študijné zameranie: 74 bilingválne štúdium pre Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské

                                 v Sučanoch, platný od 1. 9. 2000

 

Predmet

 

Ročník

týždenný počet hodín

 

I.

II.

III.

IV.

V.

Spolu

Slovenský jazyk a literatúra (a)

3

3

3

4

-

13

Náuka o spoločnosti

-

-

1

2

-

3

Estetická výchova (b)

-

2

-

-

-

2

Etická výchova/ Náboženská výchova (c)

1

1

-

-

-

2

Telesná výchova (d)

2

2

2

2

2

10

Anglický jazyk  a literatúra (e)

10

4

4

4

-

22

Dejepis (f)

2

2

2

-

-

6

Cudzí jazyk (g)

-

3

3

-

-

6

Matematika (h)

3

3

4

-

-

10

Informatika (h)

2

-

-

-

-

2

Fyzika (i)

2

2

3

-

-

7

Chémia (i)

2

2

3

-

-

7

Biológia (i)

2

3

2

-

-

7

Geografia (f)

2

2

2

-

-

6

Rozširujúce predmety (j)

-

2

2

18

22/26

44/48

Spolu:

31

31

31

30

24/28

147/151

Nepovinné predmety (k)

4/6

4/6

4/6

4/6

4/6

20/30

Ochrana človeka

a prírody (l)

 

 

 

 

 

 

 

 

P o z n á m k y:

(a) V každom ročníku sa trieda delí na skupiny na základe realizácie projektu .Projekt

     maturitnej skúšky zo slovenského jazyka literatúry podporovaného Inovačným fondom

     Phare, Ministerstvom školstva SR -Odbor Phare I. a Metodickým centrom v Banskej

     Bystrici.

(b) Predmet sa neklasifikuje. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie »absolvoval -a".

(c) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo náboženská výchova podľa rozhodnutia žiakov.

      Na vyučovanie etickej výchovy sa vytvárajú skupiny s počtom najviac 20 žiakov.  

      Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v kata1ógu sa uvedie »absolvoval -a".

(d) Trieda sa delí na skupiny chlapcov a dievčat podľa príslušných predpisov.

(e) Vyučuje sa ako jeden z dvoch vyučovacích jazykov bilingválneho štúdia. Trieda sa delí na

      skupiny podľa príslušných predpisov.

(f) Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku. V každom ročníku sa trieda delí na skupiny.

(g) Vyučuje sa jeden z týchto jazykov: jazyk nemecký, jazyk francúzsky, jazyk ruský alebo

      jazyk španielsky. Trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov.

(h) Predmet má charakter cvičení, trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov.

(i) Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku. Trieda sa delí na dve skupiny. V prvom ročníku

     tvoria predmety fyzika, chémia a biológia integrovaný celok Prírodovedné predmety.

(j) Rozširujúce hodiny zohľadňujú záujmy žiakov a ich rodičov, ako aj personálne

     a priestorové podmienky školy. Určená časová dotácia môže byt' použitá:

           pre ďalšie povinné predmety alebo pre povinné predmety uvedené v učebnom pláne,

           pre voliteľné predmety podľa zoznamu v prílohe A učebného plánu pre gymnázia

           č. 813/1998-152 doplnený o predmet Občan a verejná správa, ktorý schválilo

           Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. 8. 1996 pod číslom 2106/1999-15.

(k) Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie

     „absolvoval - a". Zoznam nepovinných predmetov je uvedený v prílohe B učebného plánu

     gymnázia č. 813/1998-152 doplnený o predmet Výchova k podnikaniu, ktorý schválilo

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 17. 6. 1994 pod číslom 1553/19994-21.

(1) Súčasťou Ochrany človeka a prírody je samostatný kurz na ochranu človeka a prírody

      v 3. ročníku a účelové cvičenia na ochranu človeka a prírody v 1. a 2. ročníku.

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

                                                                       počet

zamestnanci  školy                                          44

pedagogickí zamestnanci                     34

z počtu pedagogických zamestnancov 

- kvalifikovaní                                                 34

- nekvalifikovaní                                              0

nepedagogickí zamestnanci                             10

z počtu nepedagogických zamestnancov         

- upratovačky                                                 4

 

                                  

 1. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

Druhy vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračovalo

začalo

Doplnkové pedagogické štúdium

1

 

1

 

Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné

4

 

4

 

Kontinuálne vzdelávanie - adaptačné

4

3

 

1

Vzdelávanie jazykové

4

2

2

 

Metodické semináre  Metodicko – pedagogického centra

2

 

 

 

Odborný seminár pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí

1

 

 

 

 

 

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 

6. ročník súťaže Hodžova esej 2010

Už po šiestykrát sme vyhlásili celoslovenskú literárnu súťaž v tvorbe esejí určenú pre žiakov stredných škôl v Slovenskej republike ako hlavný organizátor  na základe odporúčaní spoluorganizátorov - Ústavu politických vied SAV v Bratislave a Slovenskej národnej knižnice v Martine  pripravili tento ročník súťaže Hodžova esej opätovne pod záštitou predsedu vlády SR, pána Róberta Fica.

Téma s názvom Dve desaťročia žijeme vo svete nových možností – je tento svet lepší ? sledovala prioritný cieľ - zamyslieť sa nad historickým zvratom v našich novodobých dejinách v živom kontexte s našou prítomnosťou. Cieľom bolo  vyjadriť   jednak dobové postoje  a   porovnať ich  s postojmi súčasnej mladej generácie. Zmenili sa hodnoty ľudí, vzťahy vo vnútri spoločnosti, aké sú východiská, aké sú návrhy na riešenia. Šiesty ročník súťaže Hodžova esej predpokladal, že prieniky k tak závažným otázkam náročnou esejistickou formou   budú vyžadovať nielen  nevyhnutné intelektuálne vedomosti, ale i štylistické zručnosti  a nápaditosť pri spracovaní zvolenej témy. Mladí literárni tvorcovia si museli nájsť voľný  čas na  hľadanie v prameňoch a  zamyslieť sa  nad  novými explikáciami  a  interpretáciami, ktoré by boli objavné, odvážne, otvorené. Práve pomenovanie novo poznaných súvislostí  i osobné precítenie a hodnotné literárne vyjadrenie, teda cez srdce i dušu  súčasných mladých ľudí,  mohlo dostať   od porotcov  tie najvyššie ocenenia.

            V porote šiesteho ročníka súťaže pracovali zástupcovia renomovaných inštitúcií, historici, umenovedci, novinári. Konkrétne PhDr. Marián Hronský DrSc., PhDr. Jozef Kiss, CSc, PhDr. Valerián Bystrický DrSc. – všetko pracovníci Historického ústavu a Ústavu politických vied SAV, PhDr. Peter Zelenák CSc. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Mgr. Vlasta Kunovská – novinárka z Martina a PhDr. Jozef Beňovský – riaditeľ SNLM SNK v Martine, ktorý sa stal aj predsedom tejto jury. Práce sa hodnotili ako anonymné, práce dostali len číselné označenie.

            Celkovo  porotcovia vyjadrili, že šiesty ročník súťaže si udržal vysokú odbornú i štylistickú úroveň a konštatovali, že stúpol počet prihlásených prác. Jednoznačne hodnotili že mladá generácia zaujala  kritické postoje k súčasnej spoločenskej klíme i k epoche predchádzajúcej.

Zdroj:Hodnotenie 6. ročníka súťaže Hodžova esej 2010, PhDr. Jozef Beňovský – predseda poroty

 
Výchovno – vzdelávacie exkurzie:

-   exkurzia do Paríža ( 5 dní) pre žiakov školy, ktorí študujú francúzsky jazyk

-   exkurzia do Oswiencimu ( 1 deň)

-    jazykový projekt vzájomnej výmeny žiakov (po 3 dni) a učiteľov  Bilingválneho
gymnázia Milana Hodžu a nemeckou sekciou Gymnázia D. Tatarku v Poprade            D.Tatarku v Poprade

-    jazykovo – poznávacia exkurzia do Veľkej Británie (12 dní) pre žiakov 1.ročníka
            zameraná na rozvoj kompetencií a zručností v anglickom jazyku

 • exkurzia na Dni otvorených dverí univerzít v Manchestri a Liverpoole, Veľká Británia pre žiakov 3.ročníka v rámci profesijnej orientácie
 • exkurzia zameraná na poznávanie reálií v nemecky hovoriacej krajine – Viedeň 
 • exkurzia do Europarlamentu v Štrasburgu v rámci projektu Euroscola 2010

 

Alternatívne výchovno-vzdelávacie programy

 • „Adaptačný týždeň“ pre žiakov 1. ročníka s cieľom oboznámiť žiakov s organizáciou školy, okolím školy v Sučanoch a v Martine, informovať ich o programe školy, používať anglický jazyk, ktorý je druhým vyučovacím jazykom v škole, diskutovať s odborníkmi v oblasti prevencie sociálno-patologických javov
 • „Vážna hudba v jazzovom štýle – Nothing But Swing Trio“ so speváčkou Ninou Michelle z Kanady v Dome umenia Fatra v Žiline pri príležitosti Dňa študentov
 • Divadelné predstavenie „Nežná“ v Slovenskom komornom divadle v Martine
 • Divadelné predstavenie „Višňový sad“ v Divadle J.Bagára v Nitre
 • Divadelné predstavenie „Zabudni na Hollywood“ v Slovenskom komornom divadle v Martine
 • Divadelné predstavenie „Rozum a vášeň“ divadlo Pôtoň Batovce
 • „Hodžafest“ -  študentský festival, ktorý je organizovaný  žiakmi školy. Zahŕňal opäť širokú škálu aktivít, ktoré rozmanitým spôsobom manifestujú tvorivosť človeka - od vystúpení (nielen) školských kapiel, diskusií, po rozmanité workshopy, galériu a projekciu originálnych filmov. Tento rok sa pre tých, ktorí majú radi knihy a literatúru, uskutočnila čítačka s Janom Cígerom, predsedom Združenia literárnych klubov Slovenska a básnikom Petrom Starčákom. Návštevníci mali možnosť zakúpiť si aj zaujímavú literatúru z antikvariátu. S dobrým ohlasom sa stretla aj akcia Filozofovanie nad fyzikou.
 •  Súčasťou programu 44. ročníka Slovesnej jari, najstaršieho širokospektrálneho podujatia venovaného knižnej kultúre, slovenskej literatúre a umeleckému slovu, bolo aj stretnutie s mladými autormi na pôde našej školy. 29. 4. 2010 sa predstavili svojou tvorbou mladí básnici P. Garan, P. Staríček, S. Kaľavský a prozaik M. Zvrškovec.  Neformálna diskusia bola venovaná práci literárnych klubov ale aj spisovateľom a pracovníkom Národného osvetového centra Petrovi Jarošovi a Júliusovi Balcovi. Bola to jedinečná príležitosť aj pre našich tvorivých literátov nielen stretnúť osobnosti, ale aj získať inšpiráciu a chuť dokázať v budúcnosti svoje tvorivé schopnosti.
 • Divadelný pretek – vystúpenie amatérskyh divadiel a skupín
 • Večerná škola – alternatívny vyučovací program
 • Garden Party – záhradná slávnosť – neformálne stretnutie žiakov, rodičov a priateľov školy

 

Besedy

Ivo Samson, „Bezpečnostná a jazyková politika EU“

Organizácia Týrané ženy, „Ženu ani kvetinou neudrieš“

Vladimír Sorokin, „Ruská tvorba“ v rámci Žilinského literárneho festivalu

MUDR. Ľubomír Jurgoš, „Gastroentrológia a zdravá výživa“

Baťa Junior Achievement, „Spoločensky zodpovedné podnikanie“

Matej Medvecký ÚPN, „Vznik ŠtB a nástup komunizmu v ČSR“

„Zdrava výživa“

„Drogy nie!“

L. Žitňanská, „Možnosti štúdia v krajinách EU“

Daniel Lipšic, „Trestnoprávna zodpovednosť detí, mládeže a dospelých“

 MUDr. Krešáková: „ Čo by malo dievča vedieť“

Ivan Bella, Juraj Zámečník: „Kozmonautika – nový predmet v škole“

Juraj Droba, Robert Mistrík: „ Štúdium v zahraničí, súkromné podnikanie“

Ivana Sendecká, Tomáš Paulík: „ Univerzitné štúdium vo Veľkej Británii“

 

Kurzy pohybových aktivít a športové súťaže:

Plavecký výcvik pre žiakov prvého ročníka

Lyžiarsky a snowboardový výcvik pre žiakov druhého ročníka

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka

Turistický prechod Malej Fatry pre žiakov štvrtého ročníka

 

Športom proti drogám – školské pravidelné športové súťaže a aktivity:

Vianočný volejbalový turnaj o putovný pohár BGMH Sučany

Veľkonočný basketbalový turnaj o putovný pohár BGMH Sučany

Futbalový turnaj o putovný pohár „Memoriál Petra Dubovského“

Festivaly klubu Dreams a Teams – Palach fest, veľkonočný festival, Paralympijský festival

 

 

 

 

 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

 

Názov súťaže, olympiády

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dosiahnuté výsledky

Umiestnenie v medzinárodných súťažiach

Regionál kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

názov súťaže

umiestnenie

Olympiáda v anglickom jazyku

1

1

2

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

2

 

 

 

 

Olympiáda ľudských práv

 

2

 

 

 

Olympiáda z geografie

 

2, 5

 

 

 

Chemická olympiáda

 

6,7,8,10,13

 

 

 

Matematická olympiáda

1

5, 6

 

 

 

Olympiáda v slovenskom jazyku

 

2, 6

9

 

 

Literárne súťaže

Vajanského Martin, Literárna Senica, Paulinyho Turiec, Sniná

2, 2, 1, 1, 1

 

 

 

 

Šachová súťaž

1, 2, 3

 

 

 

 

Volejbal – chlapci

1

2

 

 

 

Futbal – chlapci

3

 

 

 

 

Floorbal – chlapci

3

 

 

 

 

Projekt CASCADE

 

 

2

 

 

Euroscola 2010

 

 

2

Návšteva Europarlamentu v Štarsburgu

 

Veľtrh študentských

spoločností ApE 2010, kat.

Najlepší manažérsky tím

 

 

2.

 

 

Social Innovation Camp 2010 – súťaž ApE v Bratislave

 

 

1. a 2.

Social Innovation Camp 2010 celoeurópske kolo  v Bruseli

2. a 3. miesto

Chemický workshop na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

 

 

2

 

 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Názov projektu a výsledky

„Dreams a Teams“ – slávnostné vyhodnotenie a ukončenie mimoriadne úspešného projektu na Slovensku za účasti pána M. Robertsa, veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a severného Írska a pána A. Spellsa, riaditeľa Britskej rady Slovensko (grant)

 

„Euroscola 2010“ – program s cieľom oboznámiť európsku mládež vo veku 16 – 18 rokov s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia vymieňajú názory o práci s európskym rozmerom a poukázať na význam znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe (grant)

 

„Študenti proti chudobe“

Cieľom projektu bolo dosiahnuť zvýšenie povedomia a informovanosti o probléme chudoby a sociálneho vylúčenia a o právach ľudí postihnutých chudobou medzi mládežou. Ďalej podpora solidarity mladých ľudí, dosiahnutie rovnakých príležitosti pre všetkých v rámci kolektívnej spolupráce a získanie väčšieho prehľadu o živote vo svojom okolí. Projekt spojil aktívnych mladých ľudí s manažérsko-vodcovskými schopnosťami, ktoré získali v projekte British Council – Dreams and Teams. Päť členov klubu Dreams a Teams sa  zúčastnilo na 4-dňovom interaktívnom workshope. Workshopu  predchádzala analýza stavu tejto problematiky v ich regióne a s tým spojené domáce úlohy pre zapojených študentov. Počas workshopu študenti absolvovali besedu s odborníkom na tému chudoby a sociálneho vylúčenia v Európe a rôzne facilitované diskusie so zaujímavými hosťami. Účastníci z gymnázií z celého Slovenska pracovali v skupinách na vízií ako riešiť tento problém. Víťazi navštívia Europarlament v Bruseli (grant).

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

            V dňoch 29. a 30. marca 2010 bola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou, Školským inšpekčným centrom Žilina. Predmetom školskej inšpekcie bola realizácia prijímacieho konania na gymnáziu s bilingválnym štúdiom.

Závery inšpekčnej činnosti:

Organizácia prijímacieho konania a prijímacie skúšky škola realizovala v súlade s právnym predpisom. Prijímacia komisia zabezpečila prípravu, priebeh a spracovanie výsledkov prijímacej skúšky a posúdila študijné predpoklady uchádzačov o štúdium

Kľúčové pozitíva:

Prijímaciu skúšku konali uchádzači formou písomného testu, ktorý bol zameraný na overenie vedomostí uchádzačov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v časovom trvaní 120 minút. Obsah testu bol v súlade s učebnými osnovami a požiadavkami vzdelávacieho štandardu zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre 5. – 8. ročník základnej školy. Pre žiakov bola časová dotácia na riešenie úloh zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky postačujúca. Otázky zo slovenského jazyka a literatúry boli zamerané na vedomosti zo zvukovej stránky jazyka, pravopisu, lexikológie, morfológie a syntaxu. Otázky z matematiky boli orientované na zisťovanie úrovne logického a kritického myslenia a aplikácie matematiky v reálnom živote. Úlohy boli zadané aj pomocou diagramov, grafov, schém a tabuliek a ich riešenie si vyžadovalo čítanie s porozumením, aplikáciu poznatkov zo štatistiky, pravdepodobnosti a kombinatoriky.

Zdroj: Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti, ŠŠI-ŠIC Žilina (číslo: 5121/2009 – 2010)

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

V školskom roku 2009 / 2010 sa pokračovalo v zlepšovaní podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, konkrétne: strecha pôvodnej nerekonštruovanej časti budovy bola opatrená novým náterom a zároveň boli urobené opravy v tých častiach, cez ktoré do priestorov školy zatekalo. Dve šatne boli renovované a vymaľované špeciálnym náterom odolávajúcim vlhkosti a plesniam. Pokračovalo sa vo výmene okien,  školská jedáleň bola zariadená novým antikorovým príslušenstvom a novým servisom a riadom. Bola vykonaná aj údržba počítačového systému, ktorá pomohla k zavedeniu elektronického dochádzkového systému a stravovacieho systému. Nahradili sme lístkový systém objednávania elektronickým systémom, ktorý umožňuje efektívnejšie a rýchlejšie objednávanie stravy prostredníctvom internetu. Zaujímavosťou je burza jedál. V prípade, že si žiak nebude môcť vyzdvihnúť obed v deň, keď ho má objednaný, tak tento lístok môže ponúknuť do burzy prostredníctvom internetu. Za pomoci rodičov sa škole podarilo zaviesť kamerový systém, ktorým budú monitorované šatne a zaistila sa tak ochrana majetku žiakov.  Na uvedené služby a tovary sa čerpali  finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ako aj z prostriedkov ZRPŠ a Študijného fondu, n.o..

V školskom roku 2010/2011 má škola v pláne:

 1. vymaľovať 2 poschodia,
 2. pokračovať výmenou okien 2 až 3 učebne, čím predpokladá ušetrenie finančných prostriedkov na spotrebované energie,
 3. pokračovať v obnove   školského  nábytku v učebniach,
 4. zabezpečovať školské revízie v zadaných termínoch a získavať peniaze na odstránenie zistených nedostatkov,
 5. v spolupráci s obcou vybudovať kanalizáciu na Pionierskej ulici s cieľom eliminovať presak dažďovej a odpadovej vody do suterénnych priestorov školy spôsobujúci vlhnutie stien a rast pliesne.

 

V budúcnosti je potrebné pokračovať aj v už začatých plánoch z minulého roka 2009/2010 -  dobudovať časť budovy smerom k ihrisku, v pôvodnej  časti školskej budovy  rekonštruovať podlahoviny v  učebniach, na dvoch poschodiach sociálne zariadenia, kanalizáciu a elektrické rozvody. Vykurovací systém je nutné rekonštruovať v celej časti starej budovy. Nevyhnutné je tiež dokončenie úpravy vonkajšieho okolia (chodníky, záhrada, park, ihrisko, oplotenie) a dovybavenie interiéru školským nábytkom (žiacke šatne skrinkami pre žiakov,  ďalšie učebne, laboratória, relaxačno-oddychové zóny). Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu by bolo vhodné do vybaviť jazykové učebne modernou didaktickou a audiovizuálnou technikou, vybudovať multimediálnu učebňu, do vybaviť posilňovňu a telocvičňu ďalším telocvičným náradím a v prebudovanej telocvični obnoviť podlahové nátery so zmenou rozmerov vyznačených ihrísk.

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka

    - zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ v Žiline boli našej škole 

      pridelené finančné prostriedky na rok 2009 :

rozpočet celkom                     647948,- €

z toho: - osobné náklady                      519691,- €

               z toho: - mzdy                       383824,- €

                           - odvody                  135867,- €

            - prevádzkové náklady            118042,- €

            - transfery                                  10215,- €

 

Skutočné čerpanie rozpočtu v školskom roku 2009/2010:

                                   1.9.-31.12.2009          1.1. – 31.8.2010

Spolu                              303843,38 €               382937,39 €                                                    

z toho: - mzdy,  platy         63201,78 €               217839,11 €

            - odvody               61890,98 €                 82274,32 €

            - tovary a služby    2879,44 €                     6188,94 €

           

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy

   od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť       

   - gymnázium ako štátna rozpočtová organizácia nevyberá príspevky na čiastočnú úhradu

   nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov, alebo inej osoby, ktorá má

   voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v

   členení podľa finančných aktivít

   - rozpočtovými opatreniami v roku 2009 boli pridelené škole finančné prostriedky za prijaté

   vzdelávacie poukazy vo výške 6804,- €. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu

  tovarov a služieb. Boli to služby spojené s vedením krúžkov a materiál pre jazykový,

  športový a hudobný krúžok,

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a

    spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

   - v roku 2009 škola získala mimorozpočtové finančné prostriedky na zelenú oázu od

   nadácie EKOPOLIS vo výške 3983,- € a na realizáciu projektu Dreams a Teams čiastku

   916,02 €,

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

    - škola získala z prenájmu priestorov  nájomné za bufet 83,- €, od Študijného fondu n.o.

    79,17 € a za prenájom nápojového automatu 16,60 €. Škole boli poskytnuté aj finančné

    prostriedky  od poisťovne za haváriu kotolne vo výške 4633,16 €.

Podrobná správa o hospodárení za kalendárny rok 2009 tvorí prílohu č. 3  tejto správy.

 

Evidencia školských úrazov:

10 zapísaných v knihe evidovaných školských úrazov.

Registrovaný školský úraz:

2 zapísané v knihe registrovaných školských úrazov, z toho 1 odškodnený a 1 neodškodnený.

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia           

Vízia:           „Šťastní žiaci, úspešní absolventi, spokojní rodičia a učitelia.“

 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch ( ďalej len BGMH ) je všeobecno-vzdelávacou strednou školou, ktorá poskytuje prvotriedne služby v oblasti výchovy a vzdelávania v prostredí dvoch vyučovacích jazykov – anglickom a slovenskom. Je dynamickou vysoko účinnou a efektívnou inštitúciou, v ktorej človek ( žiak, rodič, učiteľ, zamestnanec, verejnosť – zákazník) a kvalita ( vzdelávanie, výchova, vzťahy, produkty, materiálne podmienky) sú hlavnými prioritami, kde žiaci zažívajú pocity šťastia z úspechov a dosahujú lepšie výsledky aj v podmienkach a prostredí, ktoré sú menej priaznivé -  sociálne, osobnostné, materiálne, vôľové, mravné a intelektuálne determinanty.

BGMH je iniciatívna a aktívna škola s cieľom uspokojovať potreby svojich žiakov a ich rodičov, zákazníkov a zamestnancov. Vytvára také pracovné podmienky a prostredie, v ktorom môžu jeho zamestnanci nájsť uplatnenie svojich profesionálnych a osobných ambícií. BGMH zabezpečuje efektívny rozvoj, monitorovanie a implantáciu progresívnych vzdelávacích technológií do výchovno-vzdelávacieho programu školy.

Poslaním Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch je poskytovanie úplného stredného všeobecného vzdelania a príprava žiakov na vysokoškolské štúdium doma aj v zahraničí.

BGMH spoluzodpovedá za výchovu a vzdelávanie svojich žiakov, formuje ich intelektuálny, mravný a fyzický rozvoj, všestranne rozvíja osobnosť žiakov, rešpektujúc ich individualitu, požiadavky, potreby a schopnosti.

BGMH pripravuje svojich absolventov na samostatný, slobodný, zodpovedný a zmysluplný život, na reálne podmienky sveta neustálych zmien a konkurencie na trhu práce i vzdelávania, slobodných ale zodpovedných za svoje rozhodnutia a konania, kreatívnych, flexibilných, sociálne cítiacich, humánnych, demokraticky orientovaných, kriticky mysliacich, tolerantných a rešpektujúcich kultúrne, sociálne, etnické, národnostné, náboženské, historické a iné prirodzené odlišnosti, zvyky, tradície a rozdiely, rešpektujúcich a chrániacich prírodu, ekologicky cítiacich a konajúcich a hrdých na seba, rodinu, školu, spoločnosť a krajinu v ktorej žijú.

Hodnoty školy :

 • právo na kvalitné vzdelanie,
 • úcta k vzdelaniu a vzdelávaniu,
 • sloboda a zodpovednosť za riadenie vlastného vzdelávania a života,
 • humanita a demokracia,
 • tolerancia k akejkoľvek prirodzenej odlišnosti etnickej, jazykovej, národnostnej, náboženskej, kultúrnej, historickej a inej,
 • vzájomná komunikácia, kritická diskusia,                    
 • prostredie motivujúce a podporujúce vzdelávanie sa, rozvoj osobnosti žiaka a učiteľa, snáh dosahovať lepšie výsledky a pokrok pri štúdiu,
 • bezpečné prostredie chrániace žiakov a zamestnancov pred rôznymi negatívnymi vplyvmi, ktoré by ohrozovali ich duševný a intelektuálny rozvoj, zdravie a život
 • rešpektovanie identity a integrity jednotlivca a dôstojnosti každého člena školskej komunity,
 • rešpektovanie práva na individuálny rozvoj v závislosti na špecifické potreby žiaka,
 • vzájomná pomoc a podpora, sociálne cítenie a správanie,
 • priateľstvo a kamarátstvo,
 • sebaúcta a hrdosť na seba, rodinu, školu, spoločnosť a krajinu, v ktorej žijem,
 • rešpektovanie mravných, etických a právnych noriem spoločnosti v škole,
 • osobný úspech, šťastie a radosť zo života.

 

Zdroje a legitimita hodnotového systému a poslania BGMH:

-  skĺbenie tých najlepších domácich prvkov výchovy a vzdelávania a tradičného hodnotového  systému importovaného z Veľkej Británie v čase vzniku a realizácie projektu bilingválneho anglicko-slovenského gymnázia na Slovensku,

-  skúsenosti z devätnásťročnej existencie Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch,

- výborné výsledky a spokojnosť žiakov školy počas jej existencie,

- požiadavky rodičov a žiakov školy vyjadrené v rôznych dotazníkoch a spätných väzbách,

- koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike a Národný program      vzdelávania v Slovenskej republike,

- ciele reformy vzdelávania na základných a stredných školách v Slovenskej republike,

- ciele a požiadavky EK na členské štáty EÚ v oblasti výchovy a vzdelávania.

Charakteristika súčasného stavu BGMH

- všeobecno-vzdelávacia štátna škola s 5-ročným denným štúdiom určená pre absolventov základných škôl a žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a absolventov ZŠ,

- bilingválne – dvojjazyčné vyučovanie  a výchova, vyučovacími – pracovnými jazykmi sú slovenský a anglický jazyk na základe UP,

- experimentálne overovanie obsahu, metód, foriem, financovania a organizácie výchovy a vzdelávania ako produktu najlepších tradícií britského a slovenského vzdelávacieho systému,

- zameranie štúdia  na základe vnútornej diferenciácie podmienenej individuálnou voľbou povinne voliteľných predmetov v posledných dvoch rokoch štúdia podľa záujmu, potrieb a schopností študentov,

- ukončenie štúdia maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry v 4. ročníku štúdia a 2 – 4 povinne voliteľných maturitných predmetov v 5.ročníku štúdia, štátna jazyková skúška – základná a odborná vo 4. respektíve 5. ročníku, možnosť vykonať a získať medzinárodne uznávaný certifikát z anglického jazyka FCE, CAE, IELTS

- pomerne široká ponuka voliteľných vzdelávacích programov,

- snaha o inovatívne a kreatívne vyučovanie, „investigatívny“ prístup k učeniu,

- motivácia, podpora, výzvy, pochvala a uznanie za úspech,

- pomerne kvalitný učebnicový a knižničný fond, študijné materiály, ktoré pripravujú učitelia, vybavenosť didaktickou technikou štandardná, podpora a rozvoj IKT veľmi dobrá, elektronizácia  činností predovšetkým administratívnych, evidenčných a informačných,

- pestrý doplnkový program mimoškolských aktivít,

- podnecujúce vzdelávacie prostredie,

- snaha o dobrú vzájomnú spoluprácu medzi všetkými partnermi – školou, rodičmi a okolím školy.

 

 Strategické ciele

 Naplnenie  poslania a vízie školy sa realizuje dosiahnutím strategických cieľov:

 1. Neustály rozvoj ľudských zdrojov – vedúci a pedagogickí zamestnanci, technický, ekonomický a obslužný personál.
 2. Efektívna komunikácia a kritická diskusia na všetkých úrovniach.
 3. Vytvorenie otvorenej školy.
 4. Spokojnosť  žiakov a rodičov.
 5. BGMH koná iniciatívne a aktívne, komunikuje so vzdelávacími inštitúciami, monitoruje a implantuje  progresívne trendy vo výchove a vzdelávaní a predvída vývoj, zmeny a budúce potreby spoločnosti.

Strategické ciele (dlhodobé ciele)  sa rozpracujú do hlavných cieľov v ročných plánoch práce a ďalších pedagogických dokumentoch a tie do operatívnych štvrťročných, mesačných a týždenných plánov. Realizácia cieľov sa uskutočňuje určovaním, plnením, kontrolou a vyhodnocovaním konkrétnych úloh.

 

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania pre školský rok 2009/2010

1. Maturitná skúška

 1. Pripraviť žiakov 5. ročníka na úspešné zvládnutie maturitných skúšok z povinne voliteľných  predmetov v riadnom termíne v jarnom období.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

Poznámka: Jeden žiak 5.ročníka ukončil posledný ročník štúdia 27. augusta 2010 a z tohto dôvodu bude konať náhradnú maturitnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období.

 1. Pripraviť žiakov 4.ročníka tak, aby všetci úspešne vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka a literatúry v riadnom termíne v jarnom období.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

 1. V externej časti z jednotlivých predmetov dosiahnuť lepšiu úspešnosť ako je celoslovenský priemer v danom roku v hodnotenom predmete.

Vyhodnotenie: cieľ splnený (pozri písmeno e) Správy)

 

2. Prijímacie skúšky

Pripraviť transparentné, objektívne a spravodlivé prijímacie skúšky s rovnosťou šancí pre zúčastnených záujemcov. Kritériom plnenia takého cieľa je "spokojnosť", resp. "nespokojnosť" uchádzačov (alebo ich zákonných zástupcov), vyjadrená v opodstatnených sťažnostiach alebo podaniach  kontrolných orgánov, monitorovacích  subjektov - zriaďovateľ, ŠPÚ, SGI, Rada školy a pod..

Vyhodnotenie: cieľ splnený, žiadny z uchádzačov o štúdium ani ich zákonní zástupcovia nepodali námietku alebo sťažnosť súvisiacu s prijímacím konaním

 

3. Dochádzka do školy

3.1. Znížiť alebo udržať priemernú ospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený (viď tabuľka)

 

Priemerná ospravedlnená absencia v školskom roku 2009/ 2010 v hodinách

Priemerná ospravedlnená absencia v školskom roku 2008/ 2009 v hodinách

1.polrok

2.polrok

1.polrok

2.polrok

57,17

64,12

46,20

68,30

 

3.2. Znížiť alebo udržať priemernú neospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený (viď tabuľka)

 

Priemerná neospravedlnená absencia v školskom roku 2009/ 2010 v hodinách

Priemerná neospravedlnená absencia v školskom roku 2008/ 2009 v hodinách

1.polrok

2.polrok

1.polrok

2.polrok

0,15

0,02

0,10

0,28

 

4. Vysokoškolské štúdium

4.1. Vytvoriť také študijné podmienky pre maturantov, aby všetci , ktorí sa rozhodli pokračovať v  štúdiu na vysokých školách, úspešne zvládli prijímacie skúšky.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

4.2. Pripraviť maturantov tak, aby úspešnosť prijatia na vysokú školu bola 100%.

Kritériom plnenia cieľa je spätná väzba od absolventov formou dotazníka, ktorý sa absolventom zasiela na náklady školy (poštou aj e - formou) a spracováva v mesiaci september (október).

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený

 

5. Personálna oblasť

Zabezpečiť zahraničných anglicky hovoriacich učiteľov alebo lektorov s požadovanou kvalifikáciu (vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa) pre nasledujúci školský rok v takom počte ako v predchádzajúcom období. Zabezpečiť 100% kvalifikovanosť  pedagogických zamestnancov pre každý nasledujúci školský rok v zmysle požadovaných kvalifikačných predpokladov. Zabezpečiť pre útvar prevádzky školy zamestnancov schopných plniť pracovné úlohy samostatne, ochotne, zodpovedne, efektívne a dodržiavať etiku v pracovných vzťahoch. Aj naďalej zvyšovať odborné, metodické, didaktické, pedagogické a psychologické kompetencie pedagogických zamestnancov, ich zručnosti v používaní IKT, kompetencie v používaní druhého vyučovacieho jazyka a neustále rozvíjať ich právne vedomie. Zvyšovať zainteresovanosť a podiel zamestnancov na priamom riadení, organizovaní a plánovaní činností, aktivít, projektov a procesov školy.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

 

6. Štátna jazyková skúška

6.1. Úspešné vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi v jarnom období daného roku.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený

Z 86 prihlásených žiakov úspešne vykonalo 82 žiakov.

6.2. Úspešné vykonanie odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi v jarnom období aktuálneho školského roku.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený

Z 95 prihlásených žiakov úspešne vykonalo 91 žiakov.

7. Medzinárodné jazykové certifikáty

Úspešné vykonanie medzinárodnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi školy, predovšetkým skúšky FCE alebo CAE konanej na pôde našej školy.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

IELTS: 26 žiakov, ktorí dosiahli priemer 7,34 bodov

CAE: 6 žiakov (3xC, 1xB a 2xA)

 

8. Vzdelávanie

Zrealizovať obsahové splnenie  tematických plánov vo všetkých predmetoch a skupinách.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

Zdroj: správy o činnosti predmetových komisií a tematické plány jednotlivých predmetov

 

9. Výchova

Zrealizovať všetky naplánované výchovné programy a projekty, ktoré sú súčasťou školských vzdelávacích programov, mimo vyučovacích a alternatívnych aktivít v danom  školskom roku počas nasledujúceho obdobia.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

 

10. Plat

Zabezpečiť finančné prostriedky na funkčné platy tak, aby  nenárokovateľné zložky platu za tento kalendárny rok – osobné príplatky a odmeny, boli v priemere na úrovni predchádzajúceho kalendárneho  roka.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

 

11. Prevádzka školy

Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na základnú prevádzku školy z  rozpočtu školy. Zabezpečiť finančné zdroje na opravy, rekonštrukcie, revízie a ďalší rozvoj školy, konkrétne:

 • výmena  starých okien na budove školy,
 • oprava podlahových krytín v učebniach,
 • pokračovať vo výmene a obnove školského nábytku v učebniach,
 • pokračovať a dokončiť generálnu opravu elektrických sietí,
 • rekonštrukcia toaliet na 1. a 2. poschodí,
 • generálna oprava vykurovacieho systému,
 • vybudovanie jednotného respektíve vzájomne spolupracujúcich elektronických systémov „vrátnika“, výdajne stravy, evidencie prítomnosti a hodnotenia žiakov, administrácie dokumentácie a vyučovania.

 Vyhodnotenie: základná prevádzka školy bola plne financovaná z rozpočtu školy, a preto v tomto bode možno konštatovať splnenie cieľa, v školskom roku sa zabezpečili finančné prostriedky na:

 • vybudovanie elektronického  systému dochádzky, stravovania a ochrany majetku žiakov v šatniach,
 • opravu a náter strechy budovy školy,
 • opravu šatní v suteréne školy, ktoré nevyhovovali hygienickým podmienkam v zmysle kontroly a opatrení z Ústavu verejného zdravotníctva (ďalej len ÚVZ) v Martine,
 • rekonštrukciu hygienických zariadení na 1. a 2. poschodí v zmysle opatrení ÚVZ v Martine,
 • výmenu školských lavíc a školských stoličiek v 2 učebniach,
 • výmenu školských tabúľ v 4 učebniach,
 • výmenu okien v 2 učebniach, školskej jedálni, výdajni stravy a kancelárii účtovníčky školy,
 • výmenu vchodových dverí školy zo školského dvora,
 • vybavenie výdajne stravy a školskej jedálne chýbajúcim nábytkom a zariadením, ako aj novým jedálenským riadom (príbory, taniere, tácky, poháre),
 • rekonštrukciu miestnosti pre upratovačky,
 • pokračovanie v revitalizácii zelene školy a úpravy okolia vrátane opravy časti plotu, vykopanie studne na školskom dvore,
 • zariadenie kancelárie školy novým nábytkom,

 

12. Investície

12.1. Zabezpečiť prostriedky na dobudovanie prístavby školy:

 • laboratória pre prírodovedné predmety,
 • viacúčelové učebne na vyučovanie rôznych predmetov,
 • posilňovňa alebo gymnastické štúdio pre potreby telesnej výchovy,
 • zväčšenie kapacity výdajne stravy a školskej jedálne,
 • šatne pre žiakov,
 • skladové priestory ( učebnice, čistiace potreby, spotrebný materiál ),
 • šatne pre prevádzkových zamestnancov,
 • kabinet pre učiteľov prírodovedných predmetov,
 • sociálne zariadenia.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený

 

12.2. Zabezpečiť prostriedky na revitalizáciu a dobudovanie vonkajšieho areálu školy:

 • polyfunkčné ihrisko s umelým trávnikom,
 • studňa s čerpadlom,
 • sprchy,
 • chodníky,
 • kompostovisko,
 • altánok.

Vyhodnotenie: cieľ čiastočne splnený, podarilo sa vykopať studňu a zabezpečiť čerpadlo

 

12.3. Zabezpečiť prostriedky na vybudovanie internátu pre ubytovanie žiakov školy aj s príslušnou infraštruktúrou.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

SILNÉ  STRÁNKY
 • zodpovedný prístup maturantov v príprave na  externú a  internú časť maturitnej skúšky, svojimi výbornými výsledkami prispeli  k šíreniu dobrého mena našej školy a zároveň potvrdili opodstatnenosť jej existencie medzi strednými školami v Slovenskej republike

Externú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka a literatúry 82 žiakov 4. ročníka a 2 žiaci 5. ročníka. Internú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka a literatúry konalo 82 žiakov 4. ročníka a 4 žiaci 5. ročníka. Externú maturitnú skúšku vykonali na úrovni B2, internú maturitnú skúšku vykonali na úrovni C1. S radosťou konštatujeme, že 100 percentil v externej časti dosiahla čerstvá absolventka našej školy, Katarína Chlebíková. V Žilinskom kraji sa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany umiestnilo na 1. mieste.

Interná časť maturitnej skúšky z anglického jazyka a literatúry pozostávala z dvoch foriem – písomnej a ústnej. Obsah  bol  v súlade s európskym referenčným rámcom na úrovni C1 – pokročilí. V písomnej forme internej časti dosiahli žiaci 82%, čomu podľa internej stupnice hodnotenia a klasifikácie anglického jazyka a literatúry zodpovedá klasifikácia stupňom 2. V ústnej forme internej  časti dosiahli priemernú známku 1,3.

V externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry žiaci dosiahli celkovú úspešnosť 82,1%, čo zabezpečilo veľmi vysoký percentil 93,9 a umiestnenie našej školy na 1. mieste v Žilinskom kraji a 2. mieste v SR.

 • vysoká úroveň  vyučovania predmetov
 • kontakty s absolventmi gymnázia a ich záujem o rozvoj školy a podpora vzdelávaciemu programu školy a činnosť Sučany Alumni – združenia absolventov pri BGMH
 • dobrá IKT vybavenosť
 • školské a mimoškolské aktivity – úspešnosť žiakov v predmetových olympiádach, v súťažiach v národnom aj medzinárodnom meradle
 • aktívna  spolupráca žiakov a pedagógov
 • mimoriadne vysoká úspešnosť absolventov na prijímacích pohovoroch na kvalitné vysoké školy
 • aktívna spolupráca vedenia školy so ZRPŠ – odborná, materiálna a finančná pomoc
 • štipendiá pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci školy so ZRPŠ, Žiackou školskou radou a spoločnosťou  Sučany Alumni 
 • vo väčšine priestorov školy možnosť prístupu k internetu, wi-fi pripojenie
 • upravený interiér aj exteriér školy
 • dobrá dopravná dostupnosť
 • žiaci motivovaní dosahovať výborné študijné výsledky, rozvíjať svoje znalosti, vedomosti, kompetencie a zručnosti, svoju osobnosť,
 • odborne zdatní pedagogickí zamestnanci, pre ktorých práca so žiakmi nie je iba zamestnanie

 

OHROZENIA
 • zmeny v legislatíve o bilingválnych školách
 • nízky prírastok obyvateľstva
 • konkurencia v regióne
 • dochádzanie žiakov a rast cien cestovného

 

SLABÉ   STRÁNKY
 • neexistencia vlastného ubytovacieho zariadenia pre žiakov v blízkosti školy
 • nedostatok niektorých druhov anglických odborných učebníc
 • nedovybavenosť laboratórnych učební
 • neexistencia bezbariérového prístupu do budovy školy

 

PRÍLEŽITOSTI
 • motivujúci vzdelávací program
 • dostupnosť nových technológií
 • využívať možnosti získavať granty z európskych fondov
 • spolupráca so školami podobného zamerania doma aj v zahraničí

 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

V školskom roku 2009/2010 ukončilo maturitné štúdium na našej škole 102 žiakov, na ďalšie vysokoškolské štúdium sa prihlásilo 100 a prijatých bolo 98 žiakov.

Počet podaných prihlášok sa pohyboval od 1 po 8, veľa žiakov bolo opäť prijatých na 4 až 5 vysokých škôl súčasne. Znovu sa potvrdil rastúci záujem o štúdium v zahraničí. V Slovenskej republike bude študovať 20 žiakov, v Českej republike 52, vo Veľkej Británii 19, v Holandsku 2, v Dánsku 2 a po 1 žiakovi v Poľsku, Kanade a Rakúsku. Veľa žiakov opäť dokázalo výborne uplatniť svoje vedomosti, jazykové schopnosti získané na našej škole, a tak bez prijímacích skúšok, na základe odporúčania vyučujúceho, motivačného osobného listu (personal statement) alebo výborných študijných výsledkov dosiahli umiestnenie aj na prestížnych zahraničných školách.

 

Prehľad zamerania absolventov:

Spoločenskovedné       29 - Brno 9, Praha 6, Veľká Británia 6, Olomouc 3, Dánsko 2,

                                             Kanada 1, Banská Bystrica 1, Bratislava 1

Prírodovedné               22- Brno 9, Veľká Británia 6, Praha 2, Bratislava 2, Hradec

                                             Králové 1, Žilina 1, Banská Bystrica 1

Ekonomické                16- Praha 7, Veľká Británia 5, Bratislava 2, Rakúsko1, Opava 1     

Lekárske                     10- Bratislava 3, Martin 2, Praha 2, Olomouc 1, Brno 1, Košice 1

Právnické                       6- Holandsko 2, Brno 2, Praha 1, Trnava 1

Technické                       6 - Brno 2, Bratislava 2, Veľká Británia 1, Žilina 1

Informatika                     6 – Brno 4, Praha 1, Bratislava 1

Umelecké                       3 - Veľká Británia 1, Poľsko 1, Bratislava 1

 

Z postrehov študentov v ankete vyberáme:

 

Národní srovnávací skoušky z matematiky som spravila vďaka matematike zo 4. a 5. ročníka. Na tento test som sa skoro vôbec špeciálne nepripravovala, lebo hodiny oboch vyučujúcich plne stačili. Rovnako otázky matematického charakteru, ktoré som dostala na interview v Cambridge, spadali do učiva 4. a 5.ročníka. Podobne kladne hodnotím aj hodiny anglického jazyka. Pri písaní personal statementu na britské školy mi veľmi pomohli hodiny písania esejí. A aj keď sa to môže niekomu zdať zvláštne, hodiny angličtiny mi pomohli aj na teste na českých univerzitách. Veľká časť tohto testu sa totiž zakladala na čítaní s porozumením, ktoré sme donekonečna trénovali na anglických readingoch.

            Paradoxne, z ekonómie som nemusela robiť žiaden odborný test. Niektoré otázky na interview v Cambridge boli takmer identické ako tie, o ktorých sme diskutovali v škole. Obsah hodín mi dal užitočný prehľad a ochota vyučujúcej požičať mi odborné knihy si zaslúži moje poďakovanie.

            Najmä pri vysokých školách v ČR a Veľkej Británii, kde sa nerobia žiadne prijímačky v tradičnom slova zmysle, je dobré zobrať si čo najviac zo všetkých predmetov na GBASe. Nikdy totiž neviete, čo sa vám môže zísť. 

                                    Mária Balgová, University of Cambridge, Veľká Británia – Ekonomika

 

             Vzhľadom na to, že som sa pripravovala a hlásila iba na vysoké školy do zahraničia, musím uznať, že celý pedagogický zbor anglického kabinetu nám dal dostatočnú prípravu, aby sme sa nehanbili uchádzať o miesta a dosiahli úspech i na prestížnych univerzitách, kde anglický jazyk zohráva najdôležitejšiu úlohu pri prijímacích pohovoroch, resp. pri písaní personal statement, za čo im zo srdca ďakujem.

        Alžbeta Korčeková, Edinburgh Napier University, Veľká Británia – hotelový manažment

 

            Každá vysoká škola má iné požiadavky, treba ich postupne sledovať. Výberom odborných predmetov si študent na našom gymnáziu uľahčí štúdium, aby mal viac priestoru venovať sa práve prijímacím skúškam. Hodnotím túto možnosť výberu voliteľných predmetov veľmi pozitívne, hoci netreba podceniť samoštúdium a dostatočnú osobitnú prípravu na prijímacie skúšky.

    Lenka Kozoňová, UK Bratislava, Filozofická fakulta, prekladateľstvo – anglický jazyk a arabský jazyk

 

            Britské univerzity sa na vedomosti nepozerajú spôsobom ako tie slovenské. Sú tam ale dôležitejšie úplne iné veci spojené so štúdiom. Napríklad čítanie doplnkovej literatúry a zanietenie pre daný odbor. Neexistuje žiaden predpísaný zoznam literatúry. Ak študent ukáže skutočný záujem vo svojom personal statemente, ani Cambridge či Oxford nemusia byť nedosiahnuteľné. Čo sa ale týka náročnosti odborných predmetov, ktoré sa spájajú s mojím terajším štúdiom, teda matematiky a ekonomiky, musím jednoznačne povedať, že tieto dva predmety sú na našej škole na veľmi vysokej úrovni.

                                                   Roman Bašár, University of Aberdeen, Škótsko -  Ekonomika

 

         Možnosť zvoliť si predmety vo vyšších ročníkoch gymnázia je veľkým plusom. Hodiny chémie a biológie pokladám za veľmi kvalitné a na vysokej úrovni. Keďže sa na GBASe kladie dôraz na logické a analytické myslenie, nie na „bifľovanie“ (hlavne čo sa týka chémie), profesori mi dali skvelý základ. Ak sa však niekto chce dostať na lekársku fakultu, musí rátať aj so samoštúdiom, pretože na prijímacích pohovoroch každá fakulta vyžaduje určité veci naspamäť (chemické vzorce), ktoré nie sú v osnovách. Ale aj tu musím spomenúť, že profesori boli vždy ochotní pomôcť aj s otázkami z rôznych zbierok.

                                 Barbora Vojtková, UK Bratislava, Lekárska fakulta, Všeobecné lekárstvo

 

 Štúdium  predmetov v 4. a 5. ročníku je určite obohacujúce, nielen preto, že študenti sa už pomaly profilujú na tú – ktorú oblasť, ale aj preto, lebo výučba prebieha na skutočne vysokej úrovni. Učitelia dostávajú spätnú väzbu od uchádzačov o vysokoškolské štúdium, a teda sa vedia prispôsobiť potrebám študentov. Záujemcom o štúdium sociálnych vied by som odporúčal aktívne sa zúčastňovať takto zameraných seminárov na našej škole. Naučia vás rozmýšľať a spájať vedomosti z viacerých celkov a tiež aj sa vyjadrovať na úrovni.

         Michal Zemaník, MU Brno, Fakulta sociálních studií – Politologie a mezinárodní vztahy

 

            Na stavebnú fakultu som bol prijatý bez prijímacích skúšok, vďaka priemeru, ktorý som dosiahol počas celého štúdia na strednej škole. Myslím si, že ísť študovať na BGMH bolo doteraz pravdepodobne najdôležitejšie a najlepšie rozhodnutie v mojom živote, ktoré v žiadnom prípade neľutujem.

                                                                  Marián Kráľ, VUT Brno, Stavebné inžinierstvo

 

(2)

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

boli vytvárané v zmysle právnych predpisov a pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

 

b) Voľnočasové aktivity školy

V školskom roku 2009/2010 273 žiakov odovzdalo škole vzdelávacie poukazy, čím podporili prácu záujmových krúžkov: anglického jazyka, ruského jazyka, nemeckého jazyka, debatný,  spevácky Black and White, Dreams a Teams, environmentálny, floorbalový, počítačový,  lezecký, volejbalový, basketbalový, hudobný, šachový, filmový, tanečný pod vedením pedagogických zamestnancov školy.

V priebehu školského roka boli organizované školské turnaje vo futbale, basketbale, volejbale, šachu.

Žiacka rada organizovala vo voľnom čase diskusné fóra „Speaker´s corner“ na aktuálne témy.

Debatný krúžok organizoval celoročnú debatnú ligu pre tímy z jednotlivých ročníkov. V školskom roku 2009/2010 Žiacka školská rada zrealizovala pravidelné vysielanie školského rádia.

Študentská spoločnosť Bakelita organizovala celoročne separáciu odpadu na škole a besedy zamerané na ekologickú výchovu.

Spoločnosť Jeden svet organizovala besedy, premietanie filmov a diskusií zameraných na boj proti xenofóbii, rasizmu.

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v školskom roku 2009/2010 poskytovalo služby svojim žiakom a ich zákonným zástupcom v medziach a v súlade s príslušnými právnymi smernicami a pokynmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky a zriaďovateľa, legitímnych a prirodzených požiadaviek žiakov a rodičov, v duchu mravných a etických princípov spoločnosti a hodnôt školy.

Výsledky výchovy a vzdelávania žiakov školy pre rodičov a zákonných zástupcov boli poskytované:

 • na plánovaných schôdzkach Združenia rodičov a priateľov školy (ďalej len ZRPŠ) -triednych a plenárnych, zasadaniach Výboru ZRPŠ,
 • prostredníctvom „Študenstkého preukazu“,
 • elektronicky prostredníctvom „e-žiackej knižky“,
 • e-mailovou korešpondenciou,
 • písomnými zásielkami na domáce adresy,
 • zverejnením Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v priestoroch školy a na web-stránke školy,
 • osobnými konzultáciami,
 • vydávaním vzsvedčení na polroku, konci školského roka a odpisov z katalógov,
 • vystavovaním písomných posudkov, charakteristík a hodnotení,
 • vydavaním a zasielaním rozhodnutí riaditeľa školy,
 • písomnými oznámeniami po zasadnutiach Pedagogickej rady z dôvodu hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. a 3.štvrťrok školského roka,
 • zverejňovaním výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti na nástenke v škole pre žiakov,
 • hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho výsledky na zhromaždeniach žiakov a pedagogických zamestnancov.

 

Škola v školskom roku 2009/2010 ponúkala a zabezpečovala pre žiakov, zamestnancov alebo rodičov okrem hlavnej činnosti a poslania ďalšie služby, predovšetkým:

 • v spolupráci a na základe dohody so Strednou priemyselnou školou v Martine  dovoz obedov a ich výdaj v školskej jedálni; ponuka dvoch jedál a dvakrát týždenne troch jedál (jedno mäsité a jedno bezmäsité, resp. vegetariánske),
 • bufet zriadený v škole a automat s ponukou doplnkového sortimentu výživy a nápojov,
 • knižničný fond školskej knižnice pre žiakov školy, obsahujúci odbornú a jazykovú literatúru, beletriu v slovenskom a anglickom jazyku dopĺňaný o nové tituly s finančnou podporou ZRPŠ,
 • klubovňu s kuchynským kútikom pre žiakov pri organizovaní rôznych mimovyučovacích aktivít, predovšetkým besied, čitární, premietanie filmov ap.,
 • dve počítačové učebne a pokrytie wi-fi pripojením pre žiakov v priestoroch školy bez obmedzenia,
 • krúžky záujmovej činnosti v mimovyučovacom čase (pozri bod 2 písmenob)),
 • trávnaté ihrisko, školský dvor a ihrisko pre plážový volejbal  (aj v čase prestávok) počas slnečných dní,
 • aktivity, súťaže a kurzy v spolupráci so ZRPŠ a Študijným fondom, n.o.,
 • kurzy pohybových aktivít – plavecký kurz, lyžiarsky snowboardový kurz, kurz ochrany života a zdravia, kurz vysokohorskej turistiky,
 • divadelné predstavenia, koncerty v rámci výchovného programu,
 • ubytovanie žiakov v školských internátoch v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Martine a Strednou odbornou školou dopravnou v Martine-Priekope,
 • zabezpečenie dopravy prostriedkami verejnej dopravy v spolupráci s SAD v Martine a ŽSR s prispôsobením začiatku a ukončenia vyučovania,
 • vyhodnotenie a ocenenie žiakov za výborné študijné výsledky počas päťročného štúdia a mimoškolskú činnosť jednorazovými štipendiami v spolupráci so ZRPŠ,
 • jazykové a poznávacie exkurzie do Veľkej Británie, Francúzska, Poľska, Rakúska (pozri bod i)).

 

d)Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

 1. Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom v Sučanoch (ďalej len ZRPŠ) vzniklo 3.12.1993 a je „občianskym združením“ v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien zákona Národnej rady SR č. 62/1993 Z.z.. ZRPŠ je registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a riadi sa Stanovami Združenia rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom v Sučanoch.

Spolupráca aj v školskom roku 2009/2010 medzi školou a ZRPŠ bola nadštandardná, efektívna a konkrétna, predovšetkým podporou a pomocou vo všetkých činnostiach súvisiacich s poslaním školy. 18-členný Výbor ZRPŠ sa pravidelne stretával jednkrát mesačne na svojich zasadaniach. Plenárne ZRPŠ sa uskutočnili na začiatku školského roka 2009/2010 – 2. októbra 2009 a na konci školského roka 2009/2010 – 26. júna 2010.

ZRPŠ finančne podporilo predovšetkým:

- kultúrne, spoločenské a športové podujatia               2 753,- €

- oblasť „public relation“                                             2 913,-€

- organizovanie súťaží a ocenenie víťazov                       860,-€

- štipendiá a ocenenia žiakov školy                              3 785,-€

- činnosť žiackej školskej rady                           965,-€

- nákup učebníc v anglickom jazyku                            2 220,-€

- nákup učebných pomôcok                                           223,-€

- činnosť školskej knižnice                                             746,-€

- materiálno-technická podpora                                   2 551,-€

- spolufinacovanie nákupu školských automobilov10 000,-€

- revitalizácia zelene a úprava okolia školy                   1 035,-€

Zdroj: Správa o činnosti ZRPŠ za školský rok 2009/2010

           Stanovy ZRPŠ

 

2.„ Študijný fond, nezisková organizácia“   (ďalej len ŠF, n.o.) bola založená „Združením rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu v Sučanoch“ zakladacou listinou 1. januára 2003. Orgánmi ŠF, n.o. sú správna rada, riaditeľ a revízor.. Členmi orgánov ŠF, n.o. sú sú rodičia združení v ZRPŠ.

ŠF, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, vykonáva podnikateľskú činnosť s cieľom účelného využitia majetku ŠF, n.o. pre rozvoj vzdelávania žiakov a pedagogických zamestnancov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu.

ŠF, n.o. v školskom roku organizoval predovšetkým vzdelávacie jazykové kurzy, vzdelávacie programy zamerané na rozvoj všeobecných schopností, zručností a kompetencií žiakov a prednášky. Významným zdrojom rozpočtu ŠF, n.o. boli 2 % za rok 2008.

ŠF, n.o. v školskom roku 2009/2010 spoluorganizoval a finančne podporil predovšetkým činnosť a mimovyučovacie aktivity organizované Žiackou školskou radou pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v sume 5 222,- €

Zdroj:

Zakladacia listina neziskovej organizácie zriadenej v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z.z., schválená 3. 12. 2002 celoškolským výborom ZRPŠ

Štatút neziskovej organizácie „Študijný fond, nezisková organizácia“

Správa o činnosti ŠF, n.o.

Vestník

3.  občianske združenie  Sučany Alumni

Sučany Alumni je občianske združenie (ďalej len Alumni). Vzniklo z iniciatívy bývalých žiakov školy a združuje predovšetkým absolventov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu. Jeho sídlo je v škole. Hlavnými cieľmi Alumni je združovať absolventov a zamestnancov školy, udržiavať a vytvárať vzájomné kontakty, vytvárať priestor a podporovať rozvoj školy, zvyšovať kvalitu a podmienky výchovy a vzdelávania, organizovať stretnutia absolventov, žiakov a učiteľov školy, udržiavať aktuálnu databázu absolventov a bývalých zamestnancov školy. Medzi najvýznamnejšie aktivity Alumni v školskom roku 2009/2010 patrili:

 • prezentácie o štúdiu na vysokých školách doma a v zahraničí, kariérovom raste a kariérových odvetviach, o práci a zamestnaní v zahraničí vrátane letných brigád,
 • organizovanie súťaží a oceňovanie najúspešnejších žiakov finančnými a vecnými cenami (Essay Writing Competition, The Student Alumni Award),
 • ocenenie najaktívnejšieho zamestnanca školy (Staff Alumni Award),
 • vyhlásenie  „Štipendia Milana Hodžu“ pre novoprijatého žiaka do 1.ročníka v školskom roku 2010/2011 vo výške 600,-€ na školský rok,
 • udelenie troch štipendií pre troch žiakov 1.ročníka v školskom roku 2010/2011 po 600,-€ (jedno štipendium bolo udelené s finančnou podporou ZRPŠ (200,-€) a Žiackej školskej rady (200,-€),
 • spustenie web-stránky Alumni (www.sucanyalumni.sk),
 • pracovné stretnutia členov predsedníctva Alumni a vedenia školy zamerané koordináciu vzájomných aktivít, vzájomnú podporu a spoluprácu, plánovanie činností a postupov smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu podmienok výchovy a vzdelávania v škole, prezentácii  výsledkov práce smerom k širokej verejnosti, predovšetkým k žiakom základných škôl s výbornými výsledkami a potenciálom zvládnuť štúdium v bilingválnom gymnáziu, ako aj ich rodičov a učiteľov,
 • získavanie objektívnej spätnej väzby o kvalite školy,
 • mapovanie stavu kvality školy, definovanie opatrení a zmien vedúcich ku skvalitneniu oblastí, ktoré majú potenciál zlepšovať sa

Zdroj: Sučany Alumni Bulletin – school year 2009/2010, web-stránka Alumni (v texte)

 

4. Britská rada na Slovensku    –spolupráca na projekte Dreams a Teams, organizovanie Cambridgeských skúšok FCE, CAE v subcentre na našej škole

5. pán Michael Roberts, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike

6. veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike

7. Nadácia Milana Šimečku a W PRESS a.s., vydavateľ časopisu Týždeň

8. Projekt Nové idey pre Slovensko

9. Prírodovedecká fakulta Žilinskej univerzity, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici - zabezpečovanie predsedov školskej a predmetových maturitných komisií

10. Základná škola v Sučanoch

11. Gymnázium D.Tatarku – nemecká sekcia v Poprade – recipročné výmeny žiakov

12. Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci

13. Gymnázium V. Paulinyho – Tótha v Martine

14. 8-ročné gymnázium J.Lettricha v Martine

15. Gymnázium Vrútky

16. Stredná priemyselná škola  Martin

17. Stredná odborná škola dopravná Martin

18. SOL – organizovanie jazykovej exkurzie do Veľkej Británie pre žiakov 1.roč

              vyhľadávanie učiteľov ANJ z Veľkej Británie

19. Metodicko-pedagogické centrum – regionálne pracoviská Banská Bystrica a Žilina - vzdelávanie pedagogických zamestnancov

20. Štátny pedagogický ústav – garant experimentálneho overovania

21. NÚCEM

22. Krajský školský úrad v Žiline - zriaďovateľ školy,

23. Mestský úrad Martin

24. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine

25. poisťovňa GENERALI SLOVENSKO

26. Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií  SR

27. Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike

28. Slovenská národná knižnica v Martine – organizovanie súťaže Hodžova esej, Hodžových dní a inštalovanie výstavy Hodža v priestoroch školy, besedy pre žiakov

29. Slovenské komorné divadlo Martin – spolupráca pri organizácii divadelných predstavení pre žiakov

30. SAV – Historický ústav a Ústav politických vied – odborná porota súťaže Hodžova esej

31. Spoločnosť pre zahraničné veci – besedy pre žiakov, spoluorganizátor Hodžových dní

 

32. obec Sučany – pomoc pri zabezpečovaní rôznorodých pracovných aktivít VPP

                 - pomoc pri organizovaní alternatívnych výchovno-vzdelávacích

                         programov v Robotníckom dome

                       - pomoc pri úprave školského parku

33. Jazyková škola  Žilina – štátna jazyková skúška

34. Policajný zbor v Martine – cyklus prednášok pre žiakov

35. ŠKO Žilina – koncerty pre žiakov

36. firma Exam – príprava testov na prijímacie skúšky a vyhodnotenie

37. Úrad vlády – spolupráca pri organizovaní Hodžových dní a 6. ročníka literárnej súťaže Hodžova esej

38. Krajský úrad životného prostredia Žilina  - besedy pre žiakov s environmentálnou tématikou

39. Junior Achievement Slovensko – realizácia nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia a súťaží s tým spojených

40. Littera – zabezpečovanie cudzojazyčnej literatúry

41. Martinus – zabezpečovanie odbornej literatúry

42. Železnice SR – úprava grafikónu

43. Native School of English

44. Matica slovenská – spolupráca pri aktivitách 44. ročníka Slovesnej jari

45. Mestský úrad Vrútky

46. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky – spolupráca pri vytváraní dokumentácie používanej na bilingválnych sekciách a školách s vyučovacím jazykom anglickým – maturitné vysvedčenia, maturitné protokoly

47. Artfórum – spolupráca v rámci Žilinského literárneho festivalu, knižničný fond, oceňovanie žiakov knižnými poukážkami, sprostredkovanie informácií o knižných novinkách a knižničných aktivitách

48. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky – vzdelávanie a poradenstvo pre manažment v oblasti kvality, jej merania a vyhodnocovania

49. PREFA Sučany – pomoc pri úprave okolia školy a budovanie školského parku

 


 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

32. obec Sučany – pomoc pri zabezpečovaní rôznorodých pracovných aktivít VPP

                 - pomoc pri organizovaní alternatívnych výchovno-vzdelávacích

                         programov v Robotníckom dome

                       - pomoc pri úprave školského parku

33. Jazyková škola  Žilina – štátna jazyková skúška

34. Policajný zbor v Martine – cyklus prednášok pre žiakov

35. ŠKO Žilina – koncerty pre žiakov

36. firma Exam – príprava testov na prijímacie skúšky a vyhodnotenie

37. Úrad vlády – spolupráca pri organizovaní Hodžových dní a 6. ročníka literárnej súťaže Hodžova esej

38. Krajský úrad životného prostredia Žilina  - besedy pre žiakov s environmentálnou tématikou

39. Junior Achievement Slovensko – realizácia nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia a súťaží s tým spojených

40. Littera – zabezpečovanie cudzojazyčnej literatúry

41. Martinus – zabezpečovanie odbornej literatúry

42. Železnice SR – úprava grafikónu

43. Native School of English

44. Matica slovenská – spolupráca pri aktivitách 44. ročníka Slovesnej jari

45. Mestský úrad Vrútky

46. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky – spolupráca pri vytváraní dokumentácie používanej na bilingválnych sekciách a školách s vyučovacím jazykom anglickým – maturitné vysvedčenia, maturitné protokoly

47. Artfórum – spolupráca v rámci Žilinského literárneho festivalu, knižničný fond, oceňovanie žiakov knižnými poukážkami, sprostredkovanie informácií o knižných novinkách a knižničných aktivitách

48. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky – vzdelávanie a poradenstvo pre manažment v oblasti kvality, jej merania a vyhodnocovania

49. PREFA Sučany – pomoc pri úprave okolia školy a budovanie školského parku

 


 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  poverená riadením školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria