Menu

Navigácia

O škole

Správa o výsledkoch činnosti 2010/2011

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

 za školský rok 2010/2011.

 

 

 

Predkladá:

                                                            

RNDr. Vasil Dorovský

riaditeľ školy                         

                                  

                                                                       Prerokované v Pedagogickej rade školy                                                                               dňa 5. septembra 2011

 

                                                                       Vyjadrenie Rady školy:

                                                                      

Rada školy  odporúča / neodporúča

zriaďovateľovi

                                                                       Krajskému školskému úradu v Žiline

                                                                       s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti  

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu

za školský rok 2010/2011

 

 

 

 

                                                                       PhDr. Eva Holíková              

predseda Rady školy

pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Krajský školský úrad v Žiline

s ch v a ľ u j e / n e s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu

za školský rok 2010/2011

 

 

 

................................................................

   za zriaďovateľa      

 

Vypracovali:

RNDr. Bošanská – 1 písmeno a), b), e), f), g), i), j), n); 2 písmeno a), b), d)

RNDr. Dorovský – 1 písmeno a), d), e), k), n); 2 písmeno c), d)

Mgr. Gombársky –1 písmeno f), i), m)

Mgr. Karkošiaková – 1 písmeno d)

Ing. Lojdová – 1 písmeno a), l), m)

PhDr. Makovická – 1 písmeno h), i), p)

Mgr. Nagyová – 1 písmeno h), i)

PaedDr. Stankovianska – 1 písmeno h), i)

Mgr. Stanová – 1 písmeno e) h), i)

Mgr. Turzová – 1 písmeno o)

PhDr. Valentová – 2 písmeno a)

PaedDr. Vantarová – 2 písmeno a)

Mgr. Záborský – 1 písmeno d), h), i)

 

 

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch za školský rok 2010/2011.

 

(1)

a) Základné identifikačné údaje o škole

1. Názov školy:  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

2. Adresa školy: Komenského 215, 038 52 Sučany

3. telefónne číslo: 043/ 4293 474                        faxové číslo: 043/ 4293 086

4. Internetová adresa: www.gbas.sk                    e-mailová adresa: gbas@gbas.sk

5. Zriaďovateľ: Krajský školský úrad v Žiline, Komenského 35,  010 01 Žilina

6. Vedúci zamestnanci školy

RNDr. Vasil Dorovský                             riaditeľ strednej školy

RNDr. Ľubica Bošanská                           zástupca riaditeľa strednej školy

                                                                                                                                                         koordinátor maturitnej skúšky

Ing.Martina Lojdová                                zástupca riaditeľa  pre technicko–ekonomické
činnosti v gymnáziu

Pedagogickí zamestnanci špecialisti

Mgr. Zuzana Gombárska                          vedúca metodického združenia triednych učiteľov

PhDr. Beáta Makovická                           vedúca predmetovej komisie

                                                                  výchovná poradkyňa

PaedDr. Katarína Stankovianska              vedúca predmetovej komisie

Mgr. Tatiana Stanová                               vedúca predmetovej komisie

Mgr. Roman Záborský                              vedúci predmetovej komisie

Mgr. Aneta Nagyová                                vedúca predmetovej komisie

                                                                                                                                                         koordinátor environmentálnej výchovy

PaedDr. Katarína Vantarová                    koordinátor prevencie sociálno-patologických javov

Mgr. Michal Gombársky                           koordinátor športových a pohybových aktivít

                                                                  koordinátor prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri vyučovaní

                                                                                                                                                         koordinátor prevencie požiarnej ochrany

Ing. Peter Paulík                                       koordinátor civilnej ochrany

                                                                  koordinátor školskej web stránky

Mgr. Michal Sadloň                                 špecialista na informatizáciu a elektronizáciu  
                  procesov a dokumentácie

Mgr. Silvester Trnovec                            koordinátor Žiackej školskej rady

PhDr. Blanka Valentová                          špecialista na výchovu a vzdelávanie žiakov zo
                  sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so
                  zdravotným znevýhodnením

 

 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

7.1) Údaje o rade školy

Rada školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch je zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z.z.. Rada školy bola ustanovená na ustanovujúcom zasadnutí  dňa  1. 5. 2008.

 

Členovia Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu

Meno a priezvisko                  Obdobie             Zvolený /delegovaný/ za 

PhDr. Darina Kostelná           do 31.12.2010    Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

PhDr. Janka Eldesová            od 1.1.2011        Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing.Bc.Miroslav Fitt                                          Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing. Jaroslav Hičík                  do 31.12.2010    Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing. Anna Trauerová              od 1.1.2011        Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

PhDr. Ladislav Skyba                                       Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing Juraj Bednárik                                             rodičov

PhDr. Eva Holíková                                          rodičov

JUDr. Renáta Kňazúrová                                  rodičov

Mgr.Michal Gombársky                                    pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Michal Sadloň                                          pedagogických zamestnancov školy

Katarína Ondrejkovičová                                  nepedagogických zamestnancov školy

Diana Jeleňová                                                  žiakov

 
Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2010/2011

Termíny zasadnutí Rady školy: 1.10.2010, 21.6.2011

 

Predmet rokovaní Rady školy:

-          prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu za školský rok 2009/2010,

-          rozpočet školy,

-          plán práce školy na školský rok 2010/2011,

-          otázky personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2010/2011 a s výhľadom na školský rok 2011/2012,

-          otázky ďalšieho rozvoja školy, predovšetkým:

·         zväčšenie kapacity budovy školy zriadením odborných učební, laboratórií, zborovne, žiackych šatní, kabinetov, skladov a ďalších obslužných priestorov vybudovaním prístavby k súčasnej budove,

·         modifikácia školského vzdelávacieho programu v kontexte prebiehajúceho procesu vyhodnotenia experimentálneho overovania obsahu, metód a foriem, riadenia a financovania výchovno-vzdelávacieho procesu na bilingválnych školách v Slovenskej republike pod odborným dohľadom a garanciou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave a následne príprava legislatívnych noriem pre bilingválne vzdelávanie Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len MŠ SR),

-          materiálno-technické zabezpečenie vyučovania na školský rok 2010/2011,

-          Rámcový učebný plán pre bilingválne gymnáziá a Učebný plán Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu od 1. septembra 2011,

-          vyučovanie povinne voliteľných a nepovinných predmetov a počtoch žiakov v týchto predmetoch pre školský rok 2011/2012,

-          návrh normatívu pre počet prijímaných žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013,

-          proces prijímacieho konania, kritériá pre prijímacie konanie, prijímacie skúšky, výsledky prijímacích skúšok,

-          ukončovanie štúdia – výsledky externej časti a internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2010/2011.

Zdroj: ŠTATÚT Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch

 

7.2) Údaje o poradných orgánoch a iných iniciatívnych samosprávnych orgánoch na

       podporu a kontrolu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu školy

      Poradnými orgánmi riaditeľa školy v zmysle rokovacieho poriadku sú:

-          Pedagogická rada školy, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci (ďalej len PZ), zasadala 1-krát spravidla aspoň mesačne podľa termínovníka pedagogických porád z ročného plánu školy a operatívne pri prerokovaní nevyhnutných a neočakávaných problémov súvisiacich s porušovaním školského poriadku,

-          gremiálna porada, ktorú tvoria riaditeľ školy ( ďalej len RŠ) a zástupcovia riaditeľa školy ( ďalej len ZRŠ), rokovala pravidelne 1-krát týždenne (štvrtok),

-          kurikulárna rada, ktorú tvoria   RŠ, ZRŠ a vedúci predmetových komisií, stretávala sa spravidla 2-krát mesačne na základe mesačného plánu,

-          predmetové komisie, ktorej členmi sú PZ s rovnakou alebo príbuznou aprobáciou predmetov, pracovali priebežne a stretávali sa podľa plánu činnosti predmetových komisií,

-          prijímacia komisia, ktorú tvorili piati pedagogickí zamestnanci školy, pracovala priebežne a zasadala podľa aktuálnosti úloh počas celého školského roka, predsedom prijímacej komisie bol Mgr. Roman Záborský a ďalšími členmi PaedDr. Šárka Dobrotová, Mgr. Michal Gombársky, PaedDr. Katarína Stankovianska a PhDr. Blanka Valentová,

-          metodické združenie triednych učiteľov, ktorého členmi bolo 18 triednych učiteľov, schádzalo sa podľa potreby, minimálne 1-krát mesačne,

-          rodičovská rada ( ďalej len RR), ktorú tvoria zástupcovia rodičov jednotlivých tried, schádza sa pravidelne jedenkrát za mesiac, predsedom RR bola MUDr. Igor Habánik, podpredsedom JUDr. Renáta Kňazúrová, pokladníkom Mgr. Jana Môciková, tajomníkom Danica Lukašíková,

-          žiacka školská rada ( ďalej len ŽŠR), ktorú tvoria zvolení  zástupcovia jednotlivých tried, predsedom ŽŠR bola Petra Trubinská, žiačk 2. ročníka.

Všetky poradné a iniciatívne orgány školy pracovali na základe ročného plánu práce, ktoré tvorili prílohu ročného plánu práce školy.

Plány práce vychádzali z platných pedagogických dokumentov pre daný školský rok (napr. pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR) a analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov za školský rok 2009/2010, ktorá spolu so správou o činnosti za školský rok 2009/2010 a vyhodnotením plnenia cieľov a úloh školy tvorili organickú súčasť a východisko pre plán práce školy pre školský rok 2010/ 2011.

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2010/2011

 

 Ročník

Stav k 15. 9. 2010

Stav k 31. 8. 2011

Počet

Tried

Počet žiakov

Z toho integro-vaných

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho integro-vaných

1.

4

96

 

4

95

 

2.

4

96

 

4

98

 

3

3

70

1

3

69

1

4.

4

90

 

4

90

 

5.

3

81

 

3

811)

 

Spolu

18

433

 

18

433

 

1)  Počet žiakov 5. ročníka je k 10. 5. 2011, kedy ukončili štúdium.

Zmena v stave žiakov: prestup na inú školu/ z inej školy,  úmrtie.

 

c) Uvádzajú len základné školy

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie

 

Prijímacie skúšky sa konali 28. marca 2011. Priebeh prijímacieho konania vrátane prijímacej skúšky hodnotíme v zmysle hlavných cieľov výchovy a vzdelávania pre školský rok 2010/2011 (viď písmeno n) Správy) ako transparentné a objektívne, nakoľko neboli oficiálne podané žiadne opodstatnené sťažnosti ani zo strany uchádzačov, ich zákonných zástupcov, alebo zo strany kontrolných orgánov.

Počet žiakov prihlásených na prijímacie skšky: 467

Z toho 148 chlapcov

            319 dievčat

            234 z 8. ročníka

            208 z 9. ročníka

            25 z inej strednej školy

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok v riadnom termíne(28.2.2011): 446

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok v náhradnom termíne(2.5.2011): 2

Počet žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok a svoju neúčasť dopredu neoznámili: 19

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok: 448

Počet žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky: 162

Počet žiakov, ktorí neúspešne vykonali prijímacie skúšky:  286

Počet žiakov prijatých na štúdium na školu: 96

Z toho 31 chlapcov

            65 dievčat

            31 z 8. ročníka

            57 z 9. ročníka

            8  z iných stredných škôl

V deň konania prijímacích skúšok sme požiadali prítomných  rodičov o vyplnenie dotazníka s cieľom zistiť z ich pohľadu očakávania a názory o našej škole a na základe vyhodnotenia a analýzy prijať opatrenia na zlepšenie našej práce. Dotazník vyplnilo 257 rodičov Otázky a odpovede pozri v prílohe č. 4 d).

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov za školský rok 2010/ 2011 sú uvedené v prílohe č.1.

 

Výsledky externej a internej časti maturitnej skúšky sú uvedené v prílohe č.2.

 

 

        ročník

4-tý

5-ty

Počet žiakov prihlásených na MS

89

81

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník

 

 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ

89

81 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS

89

81

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky

 

 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opakovať celú MS (reprobovaní)

 

 

 

 

 

 

Externá časť maturitných skúšok ( ďalej EČMS)

 

Predmet

úroveň

 

Počet žiakov prihlásených na MS

z toho písalo

EČMS

Ø žiakov

školy v %

(úroveň B2 v jazykoch)

Percentil školy

Všetci

maturanti v SR

Ø žiakov v SR v %

(úroveň B2 v jazykoch)

slovenský jazyk a literatúra

 

89

89

83,8

99,7

57 124

62,5

anglický jazyk

B2

89

89

76,5

79,2

3 268

69,6

francúzsky jazyk

B2

12

6

77,4

 

34

72,4

nemecký jazyk

B2

5

4

42,3

26,5

530

50,2

ruský jazyk

B2

4

4

84,4

84,4

47

71,1

matematika

 

13

13

83,1

96,9

8 803

57,9

 

Škola dosiahla v externej časti maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch výsledky, ktoré ju radia podľa tohto kritéria medzi najúspešnejšie stredné školy na Slovensku. V EČ MS zo slovenského jazyka žiaci dosiahli najlepší výsledok zo všetkých stredných škôl v Žilinskom kraji a 2-hý najlepší v rámci SR. Uvedené výsledky sú spracované na základe oficiálne zverejnených výsledkov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Výsledky EČMS  potvrdili stálu dlhoročne vysokú úroveň vzdelávania na našej škole a výsledky sú potvrdením systematickej a cieľavedomej práce pedagogických zamestnancov a žiakov a ojedinelého učebného plánu školy.

 

Poznámka: Žiaci 4.ročníka vykonali EČ MS z anglického jazyka ako dobrovoľnú skúšku. Skúšku konali všetci maturanti. Žiaci 5.ročníka vykonali EČ MS z matematiky ako dobrovoľnú skúšku.

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom roku 2010/2011

  študijný odbor: gymnázium 7902574 bilingválne štúdium

  Škola uplatňuje upravený učebný plán  gymnázia pod číslom 4413/ 1999-42 schválený MŠ SR 20. 12. 1999 s platnosťou od 1. 9. 2000.

Škola bola zaradená do siete stredných škôl v SR v roku 1991 na základe schváleného projektu experimentálneho overovania ako bilingválna stredná škola v súlade so Smernicou MŠaV SR z 20. 11. 1993 na pokusné overovanie organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania a spôsobu riadenia škôl. Experimentálne overovanie nebolo doteraz oficiálne vyhodnotené a ukončené, a preto bolo možné robiť priebežné úpravy v základných pedagogických dokumentoch na základe skúsenosti a analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov smerom k ďalšiemu zefektívneniu a skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 

                                                                                                                      Číslo 4413/1999-42

 

U Č E B N Ý  P L Á N  G Y M N Á Z I A

 

Študijné zameranie: 74 bilingválne štúdium pre Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské

                                 v Sučanoch, platný od 1. 9. 2000

 

Predmet

 

Ročník

týždenný počet hodín

 

I.

II.

III.

IV.

V.

Spolu

Slovenský jazyk a literatúra (a)

3

3

3

4

-

13

Náuka o spoločnosti

-

-

1

2

-

3

Estetická výchova (b)

-

2

-

-

-

2

Etická výchova/ Náboženská výchova (c)

1

1

-

-

-

2

Telesná výchova (d)

2

2

2

2

2

10

Anglický jazyk  a literatúra (e)

10

4

4

4

-

22

Dejepis (f)

2

2

2

-

-

6

Cudzí jazyk (g)

-

3

3

-

-

6

Matematika (h)

3

3

4

-

-

10

Informatika (h)

2

-

-

-

-

2

Fyzika (i)

2

2

3

-

-

7

Chémia (i)

2

2

3

-

-

7

Biológia (i)

2

3

2

-

-

7

Geografia (f)

2

2

2

-

-

6

Rozširujúce predmety (j)

-

2

2

18

22/26

44/48

Spolu:

31

31

31

30

24/28

147/151

Nepovinné predmety (k)

4/6

4/6

4/6

4/6

4/6

20/30

Ochrana života a zdravia (l)

 

 

 

 

 

 

 

 

P o z n á m k y:

(a) V každom ročníku sa trieda delí na skupiny na základe realizácie projektu .Projekt

     maturitnej skúšky zo slovenského jazyka literatúry podporovaného Inovačným fondom

     Phare, Ministerstvom školstva SR -Odbor Phare I. a Metodickým centrom v Banskej

     Bystrici.

(b) Predmet sa neklasifikuje. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie »absolvoval -a".

(c) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo náboženská výchova podľa rozhodnutia žiakov.

      Na vyučovanie etickej výchovy sa vytvárajú skupiny s počtom najviac 20 žiakov.  

      Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v kata1ógu sa uvedie »absolvoval -a".

(d) Trieda sa delí na skupiny chlapcov a dievčat podľa príslušných predpisov.

(e) Vyučuje sa ako jeden z dvoch vyučovacích jazykov bilingválneho štúdia. Trieda sa delí na

      skupiny podľa príslušných predpisov.

(f) Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku. V každom ročníku sa trieda delí na skupiny.

(g) Vyučuje sa jeden z týchto jazykov: jazyk nemecký, jazyk francúzsky, jazyk ruský alebo

      jazyk španielsky. Trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov.

(h) Predmet má charakter cvičení, trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov.

(i) Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku. Trieda sa delí na dve skupiny. V prvom ročníku

     tvoria predmety fyzika, chémia a biológia integrovaný celok Prírodovedné predmety.

(j) Rozširujúce hodiny zohľadňujú záujmy žiakov a ich rodičov, ako aj personálne

     a priestorové podmienky školy. Určená časová dotácia môže byt' použitá:

           pre ďalšie povinné predmety alebo pre povinné predmety uvedené v učebnom pláne,

           pre voliteľné predmety podľa zoznamu v prílohe A učebného plánu pre gymnázia

           č. 813/1998-152 doplnený o predmet Občan a verejná správa, ktorý schválilo

           Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. 8. 1996 pod číslom 2106/1999-15.

(k) Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie

     „absolvoval - a". Zoznam nepovinných predmetov je uvedený v prílohe B učebného plánu

     gymnázia č. 813/1998-152 doplnený o predmet Výchova k podnikaniu, ktorý schválilo

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 17. 6. 1994 pod číslom 1553/19994-21.

(1) Súčasťou Ochrany života a zdravia sú účelové cvičenia na ochranu života a zdravia v 1. a 2. ročníku a samostatný kurz na ochranu života a zdravia v 3. ročníku.

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

                                                                       počet

zamestnanci  školy                                        47

pedagogickí zamestnanci                               37 (z toho 2 na skrátený úväzok 2 hodiny
      týždenne)

z počtu pedagogických zamestnancov         

- kvalifikovaní                                               37

- nekvalifikovaní                                            0

nepedagogickí zamestnanci                          10

z počtu nepedagogických zamestnancov     

- upratovačky                                                4

 

                                  

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

Kontinuálne vzdelávanie       poč      poskytovateľ

                                               účast

Funkčné inovačné                  2          MPC Prešov

 

Aktualizačné                          4          ÚIPŠ Bratislava        

                                                           Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ v oblasti IKT

 

21          ŠIOV Bratislava

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích
programov

 

MPC Banská Bystrica

1                    Snoubordingový inštruktorský kurz

 

MPC Žilina

                                                               1             Príprava učiteľa na realizáciu MS zo SJL

               1             Metodika výučby SJL v rámci nových pedagogických
                                   dokumentov

1                    Ako pracovať s učebnicou a cvičebnicou na hodinách SJL

 

                                                                              MPC Bratislava

1             Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ

                                                                             

                                  

 

Doplňujúce pedagogické štúdium     IPV Žilina

                                               2

 

Jazykové (AJ)                         3          Mobille College Martin

 

Konferencie a odborné semináre       organizátor

                                                           Slovenská asociácia učiteľov SJL

1                    Odborný seminár Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny

 

ÚNMS SR

2                    Národná konferencia o kvalite

 

Junior Achievement Slovensko

2                    Konferencia „Podnikateľské zručnosti ako kľúčové kompetencie

v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy“

 

                                                           Microsoft

1                    Microsoft Developer Days 2010

 

CPPP Martin

1              Seminár koordinátorov prevencie

 

KŠÚ v Žiline

                                               1          Seminár koordinátorov prevencie

 

 

Školenie                                             Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

11        Model CAF a samohodnotenie      

 

                                                           Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

28                In Service Teachers Training – teambuilding, psychologický tréning

 

 

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 

Koncert školského spevokolu Black and White a vystúpenia žiakov „Big Dreams“, ktorý sa uskutočnil 19. mája 2011 v Národnom dome v Martine za účasti vzácnych hostí Charge d’Affaires veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pána Dominica Shroedera,  Miroslava Repovského, generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR,  Ľubomíra Krajčího, prednostu KŠÚ v Žiline a ďalších hostí -  riaditeľov spriaznených škôl, inštitúcií, rodičov, učiteľov a zamestnancov školy, našich žiakov a predovšetkým tohtoročných absolventov školy a pozvaných hostí. Pozvanie prijali aj  pán Ján Zuberec, vtedajší riaditeľ Školskej správy v Martine a pán Štefan Harkabus, vtedajší riaditeľ GVPT, ktorí stáli pri zrode bilingválnej sekcie na  GVPT v roku 1991 a pani Nadežda Závodská, riaditeľka školy  v rokoch 1995 – 1999. Ohlasy pozri v prílohe č. 4 i).

 

vydanie publikácií pri príležitosti 20. výročia založenia školy

Almanach žiackych prác

Zoznam absolventov Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1991 - 2011

 

7. ročník súťaže Hodžova esej 2011

V 7. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Hodžova esej 2011 dostali žiaci stredných škôl príležitosť zamyslieť sa nad  dobrovoľníckou činnosťou v živote mladého človeka. Téma pod názvom Žiť neznamená žiť len pre seba súvisela s rozhodnutím Rady EÚ vyhlásiť rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníckej činnosti. Naši žiaci opäť získali výborné umiestnenie – dve prvé miesta. V hodnotiacej správe predsedu poroty J. Beňovského zaznelo, že „oproti predchádzajúcim ročníkom , čo súvisí s výmenou generácií na stredných školách, sa pociťoval  menej výrazný prienik k historickým  podstatám nastolenej témy. Navrhlo sa, aby sa v ďalších ročníkoch súťaže, ktorá má nesporne  svoje opodstatnenie, nadviazalo na  témy, ktoré by podporili výraznejšie  historicko – sociologické uchopenie.“

 Je pravda, že plánovaná spolupráca na tvorbe témy s ďalšími vyučujúcimi, predovšetkým dejepisu, sa ani tentokrát neuskutočnila. Sme preto radi, že sa na príprave budúcej témy dohodla užšia koordinácia s členmi odbornej poroty už na jeseň budúceho školského roka.

 

 

Práca členov vedenia školy v Organizačnom výbore Dni Milana Hodžu 2011, zriadenom pri Úrade vlády Slovenskej republiky

 

 

Garden party ( tradičná záhradná slávnosť )

25.6.2011 sa na pôde našej školy usporiadala tradičná záhradná slávnosť, na ktorej sa zúčastnili naši zamestnanci, rodičia, žiaci, bývalí absolventi, hostia (napr.p.Magda Vášaryová,  p. Hana Lasicová) a priatelia školy. Bola usporiadaná v spolupráci so ZRPŠ pri BGMH v Sučanoch, program pripravili žiaci a učitelia školy. Varil sa guláš, hral sa plážový volejbal, badminton, rôzne súťaže, mali sme šachové simultánky. Súčasťou oficiálneho programu bolo  vyhlásenie Žiackej osobnosti roka, odovzdanie Štipendia Milana Hodžu zástupcami Alumni Sučany, predsedom ZRPŠ a riaditeľom školy trom žiakom, ktorí boli prijatí do 1.ročníka v školskom roku 2011/2012, vystúpenie žiackych skupín, tanec. ). Uskutočnila saa debata (medzi učiteľmi a žiakmi) na tému: „ Mali by sme stavať internátne školy pre deti rómskeho pôvodu?“.

Po oficiálnom programe sa garden party ukončila diskotékou.

 

Účasť členov vedenia školy na celoslovenskej konferencii „Podnikateľské zručnosti ako kľúčové kompetencie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy“ pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, organizovanej Junior Achievement Slovensko v dňoch 15. – 16. novembra 2010

 

Účasť členov vedenia školy na 7. Národnej konferencii o kvalitev dňoch 7. – 8. decembra 2010, organizovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Sloveneskej republiky

 

 

Verejné zbierky na
vzdelávanie detí v Južnom Sudáne počas TÝŽDŇA MODRÉHO GOMBÍKA 2011, garant UNICEF Slovensko,  žiaci školy vyzbierali 453,87 €

pomoc osobám s autizmom Waterball 2011

 

 
Výchovno – vzdelávacie exkurzie:

a) exkurzia do Paríža (5 dní) pre žiakov školy, ktorí študujú francúzsky jazyk

b) exkurzia do Oswiencimu (1 deň)  pre žiakov 3.ročníka

c) jazykovo – poznávacia exkurzia do Veľkej Británie  pre žiakov 1. ročníka zameraná na

    rozvoj kompetencií a zručností v anglickom jazyku

    V dňoch 27.mája – 9. júna 2011 sa 79 žiakov 1.ročníka spolu so 6 pedagogickými zamestnancami zúčastnilo exkurzie do Barnstaplu a okolia. Absolvovali hodiny s domácimi lektormi, navštívili mestečká Clovelly, Woolacombe, Ilfracombe, Lynton, Lynmouth, Exeter, Tintagel. Žiaci boli ubytovaní v v rodinách. Cestou strávili čas v Disnelande vo Francúzsku, navštívili historiký Stonehenge a hlavné mesto Londýn.

d) exkurzia na Dni otvorených dverí univerzít vo Veľkej Británii

V dňoch 23. – 30. novembra 2010navštívilo 53 žiakov v sprievode troch pedagických zamestnancov 7 univerzít: University of Manchester, Manchester Metropolitan University, Salford University, University of Liverpool, J. Moorse University, Liverpool´s Institute of Performed Arts, University of Birmingham vo Veľkej  Británii v rámci prípravy pre výber voliteľných predmetov vo štvrtom ročníku. Žiaci boli oboznámení s podmienkami šdúdia v Anglicku ako po stránke samotného vybavenia univerzít, laboratórií atd., tak  aj s možnosťami ubytovania a stravovania počas štúdia. V rámci doplnkových aktivít

navštívili Prírodovedné univerzitné múzeum v Manchestri a múzeum Beatles v Liverpoole.

e) exkurzia zameraná na poznávanie reálií v nemecky hovoriacej krajine – Viedeň (1deň)

f) exkurzia pre žiakov 2. ročníka do Martina, počas ktorej navštívili Slovenské národné múzeum, Slovenský národný cintorín a prezreli si najvýznamnejšie kultúrnohistorické pamiatky v meste. (1 deň)

g) exkurzia ZOO Zlín (biológia) pre žiakov 2. ročníka (1 deň)

h) Žiaci 2. ročníka (3) a žiaci 5. ročníka (3) sa spolu s pedagogickým zamestnancom zúčastnili vo februári 2011 Masterclasses na Žilinskej univerzite.  

i) návšteva Europarlamentu v Bruseli 2 žiaci s 1 pedagogickým zamestnancom za odmenu, organizovaná eurposlankyňou Katarínou Neveďalovou

 

 

Alternatívne výchovno-vzdelávacie programy

Šk. rok 2010/2011

V školskom roku 2010/2011 si škola, jej žiaci, zamestnanci, rodičia a priatelia školy priebežne pripomínali 20. výročie jej založenia. V duchu osláv okrúhleho výročia sa niesli aj alternatívne výchovno-vzdelávacie programy.

Organový koncert „Organ – Kráľovský hudobný nástroj“ Mgr. Ing. Mariána Mušku, profesora Konzervátoria v Žiline. A jeho žiakov  pri príležitosti Dňa študentov a imatrikulácie žiakov 1.ročníka v Dome umenia Fatra v Žiline dňa 18. novembra 2010

 

„Tichá noc – Silent Night“ koncert vianočnej hudby v podaní školského spevokolu Black and White v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch na 22. decembra 2010

 

Hudobno – divadelné pásmo v réžii a podaní žiakov školy, ktorého sa zúčastnili žiaci 10. febuára 2011 v kine Strojár

 

Koncert školského spevokolu Black and White a vystúpenia žiakov „Big Dreams“, ktorý sa uskutočnil 19. mája 2011 pri príležitosti slávnostného ukončenia štúdia žiakov 5.ročníka.

 

Študentský festival Hodžafest sa uskutočnil 5.5.2011. Jeho organizáciu prevzali tento rok predovšetkým žiaci 3. ročníka a nadviazali tak na dobrú tradíciu školy. Pripravili opäť bohatý program so širokou škálou podujatí (divadelné a pantomimické predstavenie, diskusie s odborníkmi z oblasti zdravotníctva, genetiky, kultúry, informačných technológií, športu, zdravej výživy... workshopy, súťaže, hudobné vystúpenia atď.) Účastníci festivalu vyslovili spokojnosť s programom, ocenili bohatý výber akcií. V hodnotiacej správe organizátorov sa konštatuje nízka účasť žiakov našej školy (cca 170).

 

Valentínsky ples a originálny Majáles zorganizovala študentská firma v rámci Aplikovanej ekonómie.

 

divadelné predstavenie W. Shakespeare: Kráľ Lear v DAB Nitra a divadelné predstavenie W. Shakespeare: Macbeth v SKD Martin

 

Športovo-zábavný program “Dopoludnie s hrami“ pre žiakov Špeciálnej základnej školy v Martine pripravili žiaci II.D.

 

 „Adaptačný týždeň“ pre žiakov 1. ročníka s cieľom oboznámiť žiakov s organizáciou školy, okolím školy v Sučanoch a v Martine, informovať ich o programe školy, používať anglický jazyk, ktorý je druhým vyučovacím jazykom v škole, diskutovať s odborníkmi v oblasti prevencie sociálno-patologických javov

  

„Orientácia na trhu práce“ pracovný workshop pre žiakov 3. ročníka v spolupráci so spoločnosťou K.A.B.A Slovensko

 

 

Besedy

Pán Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA v Slovenskej republike „Tribute to Black History Month“

s I. Klímom a M. Šimečkom v rámci Žilinského literárneho festivalu

A. Lauček – pôvodná slovenská tvorba

Ivo Samson, „Bezpečnostná a jazyková politika EU“

Organizácia Týrané ženy, „Ženu ani kvetinou neudri

L. Žitňanská, „Možnosti štúdia v krajinách EU“

MUDr. Krešáková: „ Čo by malo dievča vedieť“

JUDr. Peter Kmec: „Diplomacia“

Peter Krištofovič, prezident Salve Group: „Všetko je inak“

 

Kurzy pohybových aktivít a školské športové súťaže:

Základný a zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov prvého ročníka v Žiline,

Lyžiarsky a snouboardový výcvik pre žiakov druhého ročníka v stredisku Demänovská dolina – Jasná,

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka v stredisku Demänovská dolina – Jasná,

Jesenný a letný turistický prechod Malej Fatry pre žiakov BGMH Sučany,

Florbalový turnaj o putovný pohár BGMH Sučany

Vianočný volejbalový turnaj o putovný pohár BGMH Sučany

Veľkonočný basketbalový turnaj o putovný pohár BGMH Sučany

Futbalový turnaj o putovný pohár „Memoriál Petra Dubovského“

 

Festivaly klubu Dreams a Teams – Palach fest, veľkonočný festival, festival Poklad stredoveku, Festival tanca

 

Práca environmentálnej školskej žiackej skupiny Bakelita:

Na škole prebieha triedenie odpadu s následným odvozom.

Vytvoril sa priestor na školskom dvore pre bioodpad, ktory sa kompostuje.

Priebežne sa obmieňa školská nástenka s rôznymi environmentálymi témami.

Bakelita sa pripojila k programu adaptačného týždňa pre 1.ročník svojím programom: oboznámila nových spolužiakov s ich prácou, robila si nábor a vyplnila im čas s filmami s enviro tematikou.

Aktívne sa podieľali na prípravách a upratovaní pred školskými ativitami podľa potreby.

Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali  brigádu v dňoch 18-20.4.2011 na školskom dvore, kde sa dokončila školská okrasná záhradka, vyrovnávalo sa školské ihrisko, pracovalo sa s kompostom a čistilo sa plážové ihrisko. Zúčastnilo sa na tejto brigáde 20 žiakov z rôznych ročníkov.

Žiaci participovali svojimi aktivitami na  projekte Zelená škola. Dvaja členovia Bakelity sa zúčastnili víkendových pobytov v Zaježovej, v ktorej sa nachádza enviromentálne centrum Živica.

Na prvom víkendom pobyte sa oboznámili so štátútom projektu Zelená škola, s jeho osnovami a cieľmi. Pobyt bol taktiež venovaný práci v tíme a budovaniu líderských schopností.

Druhý víkendový pobyt, na ktorom sa zúčastnili študenti našej školy, bol zameraný na praktické zručnosti, schopnosti prežiť v prírode a na rozvoj svojich mentálnych schopností. Svoje nové vedomosti potom implementovali do svojej environmeálnej činnosti na škole. Keďže väčšina ich aktivít doporučených cez projekt Zelená škola, už na škole prebiehala sa žiaci rozhodli nezúčastňovať sa v budúcom školskom roku na projekte Zelená škola, pretože sa platí členské a registrácia a oni sú o svojej environmentálnej aktivite presvedčení a robia ju naozaj s láskou a dobrovoľne. Sú veľmi dobrým príkladom pre svojich spolužiakov. 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

 

Olympiáda v anglickom jazyku – 1. miesto v krajskom a celonárodnom kole

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre  - 2. miesto v krajskom kole

Olympiáda ľudských práv – 11. miesto v krajskom kole

English Essay Writing Competition – 1. miesto v celonárodnom kole

Olympiáda v nemeckom jazyku -1.miesto v kategórii 2A a 2.miesto v kategŕii 2B v regionálnom kole

Olympiáda vo francúzskom jazyku – 3. miesto a 8. miesto v krajskom kole

Olympiáda v ruskom jazyku – 2.miesto v krajskom kole

Biblická olympiáda – 3. miesto v krajskom kole

Olympiáda v matematike – úspešný riešiteľ v krajskom kole

Vajanského Martin – 1. miesto v regionálnom kole

Odyssey of the Mind Slovakia – 2. miesto na Slovenskom národnom kole  2011

Slovenská debatná liga – 1. miesto v školskom roku 2010/2011

Bratislava School debating  competition – 2. miesto 3-členného tímu

Majstrovstvá Európy a Ázie v Turecku – štvrťfinálové 3-členný tím

Majstrovstvá sveta v debatingu v Škótsku – 3 žiaci členmi národnej reprezentácie

Majstrovstvá okresu Martin vo florbale SŠ – kategória: študentky – 1.miesto

Majstrovstvá okresu Martin vo florbale SŠ – kategória: študenti – 3.miesto

Junior florbalová liga SŠ – kategória: študenti – 1.miesto

Majstrovstvá okresu Martin vo volejbale SŠ – kategória: študentky – 3.miesto

Majstrovstvá okresu Martin vo volejbale SŠ – kategória: študenti – 1.miesto

Majstrovstvá ŽSK vo volejbale SŠ – kategória: študenti – 4.miesto

Turčianske hry mládeže vo volejbale SŠ – kategória: študento – 1.miesto

Majstrovstvá okresu Martin v basketbale SŠ – kategória: študentky – 3.miesto

 

 

Názov súťaže, olympiády

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dosiahnuté výsledky

Umiestnenie v medzinárodných súťažiach

Regionál kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

Názov súťaže

umiestnenie

Olympiáda v anglickom jazyku

1

1

1

Majstrovstvá sveta v debatingu v Škótsku

účasť 3 žiakov v národnej reprezentácii

Olympiáda v nemeckom jazyku

1,2

6

 

Majstrovstvá Európy a Ázie v debatingu v Turecku

3 členný tím v štvrťfinále

Olympiáda v ruskom jazyku

 

2

 

 

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku

 

3,8

 

 

 

Olympiáda ľudských práv

 

11

 

 

 

Matematická olympiáda

1

5, 6

 

 

 

Olympiáda v slovenskom jazyku

 

2

 

 

 

Literárne súťaže

Vajanského Martin

2, 2, 1, 1, 1

 

 

 

 

Biblická olympiáda

 

3

 

 

 

Projekt CASCADE

 

 

2

 

 

Veľtrh študentských

spoločností ApE 2011, kat.

Najlepší manažérsky tím

 

 

2.

 

 

Open Society Foundation – Annual English Essay Writing Competition

 

 

1

 

 

Slovenská debatná liga

 

 

1

 

 

Bratislava School debating competition

 

 

2

 

 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Názov projektu a výsledky

Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania, aktivita 4.1 Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl,

Garant  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Cieľ: operacionalizovať a hierarchizovať indikátory kvality vzdelávania na konkrétnych dátach a určiť ich rozdelenie do vecne súvisiacich skupín tak, aby ich vyššia hodnota odpovedala vyššiemu výkonu, procesy posúdiť  v medzinárodnom kontexte tak, aby boli vyvíjané kompatibilne s už overenými modelmi a pri tom rešpektovali národné špecifiká, v prepojení so školskou realitou na experimentálnej vzorke žiakov 30 stredných škôl, pedagógov a rodičov vytvoriť spôsob nezávislého štandardizovaného hodnotenia kvality vzdelávania podľa vopred známych kritérií, priamo v školskom prostredí  overovať princípy štandardného hodnotenia kvality vzdelávania a v súčinnosti so spolupracovníkmi z radov učiteľov implementovať metodológiu merania kvality školy s cieľom plošného merania v budúcnosti.

 

Pilotné testovanie   ISCED 3 v rámci projektu HK – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, garant NÚCEM  - 69 žiakov 3. ročníka a 90 žiakov 4. ročníka, predmety AJB2, RJB2, NJB2, SJL

 

CAF – Externá spätná väzba

Garant: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Cieľ: získať štrukturovaný obraz o škole, zaviesť princípy komplexného manažérstva v škole, zvyšovať kvalitu manažovania prostredníctvom modelu CAF,   podporiť a obnoviť v škole entuziazmus ohľadom trvalého zlepšovania, zapojiť do zlepšovania všetkých svojich zamestnancov

Stav: V školskom roku 2010/2011 sa škola (pedagogický úsek) zúčastnila celoslovenskej súťaže Národná cena za kvalitu 2011. 11-členný tím modelu CAF, zložený z pedagogických zamestnancov vypracoval samohodnotiacu správu,  ktorá bola posúdená nezávislou hodnotiteľskou komisiou. Komisia ocenila úsilie o trvalé zlepšovanie a zvyšovanie výkonnosti organizácie prostredníctvom implementácie modelu CAF a navrhla vykonať v organizácii bezplatné mimosúťažné posúdenie na mieste tímom externých posudzovateľov. S cieľom implementovať CAF v podmienkach školy pod dohľadom odborného garanta uzavrela škola s ÚNMS SR zmluvu o spolupráci. Na základe zmluvy 11-členný CAF tím absolvoval odborné školenie k modelu CAF a k Externej spätnej väzbe modelu CAF so špecifickým cieľom získať certifikát Efektívny používateľ modelu CAF (platný 2 roky).

 

 „Všetko, čo chcete vedieť o literatúre...“

Jeho garantom je spisovateľ Daniel Hevier, ktorý oslovil žiakov aj učiteľov, aby prispeli svojimi postrehmi, otázkami do pripravovanej publikácie s rovnomenným názvom projektu. Jej cieľom je podnietiť záujem o literatúru, urobiť vyučovanie tohto predmetu zaujímavejšie, efektívnejšie a hravejšie. Poradný tím budú tvoriť poprední slovenskí spisovatelia a pedagógovia. (plánovaný termín vydania publikácie je začiatkom bud. školského roka)

 

„Anasoft litera“  - literárna súťaž v spolupráci s denníkom SME

Cieľom projektu je, aby sa žiaci naučili brať literatúru ako súčasť živej kultúry, na ktorú majú možnosť sami vytvoriť si názor. Okrem spoznávania profilov finalistov tohto ročníka žiaci budú pracovať so súvislými a nesúvislými textami (grafy, tabuľky) z denníka SME. Zapojení žiaci 1. ročníka).

 

Projekt „Zelená škola“, pozri Bakelita

 

Projekt „KomPrax“, IUVENTA Bratislava - národný projekt, ktorý vytvorí systém základného a nadstavbového vzdelávania  v oblasti práce s mládežou. Zabezpečí informovanosť o tom, čo práca s mládežou mladému človeku prináša a čím tento mladý človek môže prispieť biznis sektoru,  verejnému sektoru a spoločnosti. Taktiež poskytne priestor pre mládež vo veku 15 – 17 rokov, aby zrealizovali svoje nápady a pomohli riešiť problémy  a potreby vo svojom okolí. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti mladých ľudí a v tomto kontexte treba absolventov vybaviť základnými kompetenciami a schopnosťou vedieť sa „predať“ na trhu práce. Do projektu sa zapojilo 7 žiakov 1.ročníka, z ktorých každý získal 200,-€ na realizáciu projektu.

 

Projekt „Connecting classrooms“, British Council Slovensko – pre žiakov stredných škôl z regiónu Bratislava a Košice. Lektorovala RNDr. Ľ.Bošanská.

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

V školskom roku 2010/2011 nebola vykona inšpekčná činnosť Štátnou školskou  inšpekciou v škole.

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

V školskom roku 2010/2011 sa realizovali nasledujúce úpravy. Bola vykonaná údržba počítačového systému, ktorá bola nevyhnutná pre zavedenie elektronického dochádzkového systému a stravovacieho systému. Lístkový systém objednávania obedov v školskej jedálni bol nharadený elektronickým systémom, ktorý umožňuje efektívnejšie a rýchlejšie objednávanie stravy prostredníctvom internetu. Za pomoci rodičov sa škole podarilo zaviesť kamerový systém, ktorým sú monitorované šatne 24 hodín denne, aby sme eliminovali  čo možno najefektívnejšie stratu, prípadne odcudzenie vecí.  V spolupráci so žiačkou našej školy a za podpory rodičov sme vytvorili ďalšiu časť mozaiky vo výdajni stravy. Zakúpili sme 2 nové elektronické tabule. Vybavili sme 1 triedu nábytkom- 24 ks stoličiek a 24 ks stolov. Vymenili sa vchodové dvere, používané žiakmi školy pre vstup do budovy školy. Zaviedli sme elektrický prúd do prístavby budovy školy. V rámci šetrenia finančných prostriedkov sme v spolupráci s rodičmi vybudovali studňu slúžiacu na polievanie trávnika. Pokročili sme v úprave areálu školy, napr.  zabudovali sme lavičky do záhrady. Odstránili sme následky havárie v dôsledku prasknutej trubičky na dievčenských toaletách na 3. poschodí v budove školy. V dôsledku odstránenia následkov havárie v budove školy sme omaľovali toalety na 2. poschodí, výdajňu stravy a urobili sme nový strop vo výdajni (pôvodný strop spadol v dôsledku havárie). Ostierkovali sme chodbu, ktorá vedie do šatní žiakov.  Dali sme opraviť nízkotlakové nádoby a čerpadlá. Na už spomínané rekonštrukcie sme čerpali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

 

V roku 2011/2012 má škola v pláne:

a)      vymaľovať 2 poschodia,

b)      pokračovať výmenou okien v 2 až 3 učebniach, čím predpokladá ušetrenie finančných prostriedkov na spotrebované energie,

c)      vymeniť celý školský nábytok v ďalších 2 učebniach,

d)     zabezpečovať školské revízie v zadaných termínoch a získavať peniaze na odstránenie zistených nedostatkov,

e)      v spolupráci s obcou vybudovať kanalizáciu na Pionierskej ulici, čím by sa odstránilo  vlhnutie šatní,

f)       v spolupráci s obcou opraviť chodník pred budovou školy na ulici Komenského 215,

g)      vybudovať altánok v záhrade školy.

 

V budúcnosti chceme pokračovať v plánovaných úpravách z zo školského roku 2010/2011

- rekonštruovať

podlahoviny v  učebniach v pôvodnej starej časti školskej budovy,

na dvoch poschodiach sociálne zariadenia, kanalizáciu a elektrické rozvody,

            vykurovací systém  v celej časti starej budovy,

- dokončiť úpravu vonkajšieho okolia (chodníky, záhrada, park, ihrisko, oplotenie),

- doplniť interiér školským nábytkom (žiacke šatne skrinkami pre žiakov),

- vybudovať ďalšie učebne, laboratória, relaxačno-oddychové zóny,

- vybaviť jazykové učebne modernou didaktickou a audiovizuálnou technikou pre skvalitnenie vyučovacieho procesu,

- vybudovať multimediálnu učebňu,

- doplniť posilňovňu a telocvičňu ďalším telocvičným náradím,

-  obnoviť podlahové nátery v prebudovanej telocvični,

- dobudovať časť budovy smerom k ihrisku.

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka

Informácie sú v Prílohe 3. 1 a v Prílohe 3. 2

           

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť          

   - gymnázium ako štátna rozpočtová organizácia nevyberá príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v členení podľa finančných aktivít

   - rozpočtovými opatreniami v roku 2010 boli pridelené škole finančné prostriedky za prijaté    vzdelávacie poukazy vo výške 7296,- €. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu   tovarov a služieb. Boli to služby spojené s vedením krúžkov a materiál pre jazykový,   športový a hudobný krúžok,

 

4. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

    - škola získala z prenájmu priestorov  nájomné za bufet 99,- €, od Študijného fondu n.o.    50,76 € a za prenájom nápojového automatu 8,30 €. Škole boli poskytnuté aj finančné Podrobná správa o hospodárení za kalendárny rok 2010 tvorí prílohu č. 3  tejto správy.

 

Počet evidovaných školských úrazov na BGMH Sučany:

12 zapísaných v knihe evidovaných školských úrazov z toho 0 odškodnených.

Počet registrovaných školských úrazov na BGMH Sučany:

1 zapísaný v knihe registrovaných školských úrazov, z toho 1 odškodnený.

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia          

Vízia:           „Šťastní žiaci, úspešní absolventi, spokojní rodičia a učitelia.“

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch ( ďalej len BGMH ) je všeobecno-vzdelávacou strednou školou, ktorá poskytuje prvotriedne služby v oblasti výchovy a vzdelávania v prostredí dvoch vyučovacích jazykov – anglickom a slovenskom. Je dynamickou vysoko účinnou a efektívnou inštitúciou, v ktorej človek ( žiak, rodič, učiteľ, zamestnanec, verejnosť – zákazník) a kvalita ( vzdelávanie, výchova, vzťahy, produkty, materiálne podmienky) sú hlavnými prioritami, kde žiaci zažívajú pocity šťastia z úspechov a dosahujú lepšie výsledky aj v podmienkach a prostredí, ktoré sú menej priaznivé -  sociálne, osobnostné, materiálne, vôľové, mravné a intelektuálne determinanty.

Hodnoty školy :

 • právo na kvalitné vzdelanie,
 • úcta k vzdelaniu a vzdelávaniu,
 • sloboda a zodpovednosť za riadenie vlastného vzdelávania a života,
 • humanita a demokracia,
 • tolerancia k akejkoľvek prirodzenej odlišnosti etnickej, jazykovej, národnostnej, náboženskej, kultúrnej, historickej a inej,
 • vzájomná komunikácia, kritická diskusia,                
 • prostredie motivujúce a podporujúce vzdelávanie sa, rozvoj osobnosti žiaka a učiteľa, snáh dosahovať lepšie výsledky a pokrok pri štúdiu,
 • bezpečné prostredie chrániace žiakov a zamestnancov pred rôznymi negatívnymi vplyvmi, ktoré by ohrozovali ich duševný a intelektuálny rozvoj, zdravie a život
 • rešpektovanie identity a integrity jednotlivca a dôstojnosti každého člena školskej komunity,
 • rešpektovanie práva na individuálny rozvoj v závislosti na špecifické potreby žiaka,
 • vzájomná pomoc a podpora, sociálne cítenie a správanie,
 • priateľstvo a kamarátstvo,
 • sebaúcta a hrdosť na seba, rodinu, školu, spoločnosť a krajinu, v ktorej žijem,
 • rešpektovanie mravných, etických a právnych noriem spoločnosti v škole,
 • osobný úspech, šťastie a radosť zo života.

Zdroje a legitimita hodnotového systému a poslania BGMH:

-  skĺbenie tých najlepších domácich prvkov výchovy a vzdelávania a tradičného hodnotového  systému importovaného z Veľkej Británie v čase vzniku a realizácie projektu bilingválneho anglicko-slovenského gymnázia na Slovensku,

-  skúsenosti z dvadsaťročnej existencie Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch,

- výborné výsledky a spokojnosť žiakov školy počas jej existencie,

- požiadavky rodičov a žiakov školy vyjadrené v rôznych dotazníkoch a spätných väzbách,

- koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike a Národný program      vzdelávania v Slovenskej republike,

- ciele reformy vzdelávania na základných a stredných školách v Slovenskej republike,

- ciele a požiadavky EK na členské štáty EÚ v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

 Strategické ciele

 Naplnenie  poslania a vízie školy sa realizuje dosiahnutím strategických cieľov:

 1. Neustály rozvoj ľudských zdrojov – vedúci a pedagogickí zamestnanci, technický, ekonomický a obslužný personál.
 2. Efektívna komunikácia a kritická diskusia na všetkých úrovniach.
 3. Vytvorenie otvorenej školy.
 4. Spokojnosť  žiakov a rodičov.
 5. BGMH koná iniciatívne a aktívne, komunikuje so vzdelávacími inštitúciami, monitoruje a implantuje  progresívne trendy vo výchove a vzdelávaní a predvída vývoj, zmeny a budúce potreby spoločnosti.

Strategické ciele (dlhodobé ciele)  sa rozpracujú do hlavných cieľov v ročných plánoch práce a ďalších pedagogických dokumentoch a tie do operatívnych štvrťročných, mesačných a týždenných plánov. Realizácia cieľov sa uskutočňuje určovaním, plnením, kontrolou a vyhodnocovaním konkrétnych úloh.

 

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania pre školský rok 2010/2011

1. Maturitná skúška

1.1.   Pripraviť žiakov 5. ročníka na úspešné zvládnutie maturitných skúšok z povinne voliteľných  predmetov v riadnom termíne v jarnom období.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

Zdroj: Výkaz o výsledku maturitných skúšok

1.2.   Pripraviť žiakov 4.ročníka tak, aby všetci úspešne vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka a literatúry v riadnom termíne v jarnom období.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

Zdroj: Výkaz o výsledku maturitných skúšok

1.3.   V externej časti z jednotlivých predmetov dosiahnuť lepšiu úspešnosť ako je celoslovenský priemer v danom roku v hodnotenom predmete.

Vyhodnotenie: cieľ splnený v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk a matematika, nesplnený v predmete nemecký jazyk (pozri písmeno e) Správy)

Zdroj: NÚCEM - výsledky EČ MS 2011

 

2. Prijímacie skúšky

Pripraviť transparentné, objektívne a spravodlivé prijímacie skúšky s rovnosťou šancí pre zúčastnených záujemcov. Kritériom plnenia takého cieľa je "spokojnosť", resp. "nespokojnosť" uchádzačov (alebo ich zákonných zástupcov), vyjadrená v opodstatnených sťažnostiach alebo podaniach  kontrolných orgánov, monitorovacích  subjektov - zriaďovateľ, ŠPÚ, SGI, Rada školy a pod..

Vyhodnotenie: cieľ splnený, žiadny z uchádzačov o štúdium ani ich zákonní zástupcovia nepodali námietku alebo sťažnosť súvisiacu s prijímacím konaním

 

3. Dochádzka do školy

3.1. Znížiť alebo udržať priemernú ospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.

Vyhodnotenie: cieľ splnený (pozri tabuľka)

 

Priemerná ospravedlnená absencia v školskom roku 2010/ 2011 v hodinách

Priemerná ospravedlnená absencia v školskom roku 2009/ 2010 v hodinách

1.polrok

2.polrok

1.polrok

2.polrok

48,51

61,63

57,17

64,12

 

3.2. Znížiť alebo udržať priemernú neospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený (pozri tabuľka)

 

Priemerná neospravedlnená absencia v školskom roku 2010/ 2011 v hodinách

Priemerná neospravedlnená absencia v školskom roku 2009/ 2010 v hodinách

1.polrok

2.polrok

1.polrok

2.polrok

0,14

0,64

0,15

0,02

 

4. Vysokoškolské štúdium

4.1. Vytvoriť také študijné podmienky pre maturantov, aby všetci , ktorí sa rozhodli pokračovať v  štúdiu na vysokých školách, úspešne zvládli prijímacie skúšky.

Vyhodnotenie: cieľ splnený (pozri písmeno p) Správy)

4.2. Pripraviť maturantov tak, aby úspešnosť prijatia na vysokú školu bola 100%.

Kritériom plnenia cieľa je spätná väzba od absolventov formou dotazníka, ktorý sa absolventom zasiela na náklady školy (poštou aj e - formou) a spracováva v mesiaci september (október).

Vyhodnotenie: cieľ  splnený (pozri písmeno p) Správy)

 

5. Personálna oblasť

5.1. Zabezpečiť aspoň troch zahraničných učiteľov alebo lektorov s požadovanou kvalifikáciu (vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa) pre nasledujúci školský rok.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

5.2.  Zabezpečiť 100% kvalifikovanosť  pedagogických zamestnancov pre  nasledujúci školský rok v zmysle požadovaných kvalifikačných predpokladov príslušnej legislatívy.

Indikátory:  Zákon o pedagogických zamestnancoch a príslušné vykonávacie predpisy (vyhlášky).

Nástroje:  Porovnanie dokladov o vzdelaní jednotlivých pedagogických zamestnancov a príslušných ustanovení  zákona o kvalifikačných požiadavkách.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

5.3. Zabezpečiť pre útvar prevádzky školy zamestnancov schopných plniť pracovné úlohy samostatne, ochotne, zodpovedne, efektívne a dodržiavať etiku v pracovných vzťahoch (noví zamestnanci).

Indikátory:  Podklady z kontrolnej činnosti, hodnotiace hárky a správy o činnosti.

Nástroje:  Analýza indikátorov.

Vyhodnotenie: v školskom roku nebol prijatý nový zamestnanec na úseku prevádzky

5.4.  Aj naďalej zvyšovať odborné, metodické, didaktické, pedagogické a psychologické kompetencie pedagogických zamestnancov, ich zručnosti v používaní IKT, kompetencie v používaní druhého vyučovacieho jazyka a neustále rozvíjať ich právne vedomie. Zvyšovať zainteresovanosť a podiel zamestnancov na priamom riadeni, organizovani a plánovani činností, aktivít, projektov a procesov školy.

Indikátory: Školský vzdelávací program, plán osobného rozvoja (hodnotiaci rozhovor na konci školského roka), plnenie plánu kontinuálneho vzdelávania, záznamy z hospitácií, sebahodnotenie (hodnotiace hárky), účasť na vzdelávaní a metodických stretnutiach, doklady a potvrdenia o vzdelávaní (vysvedčenia, certifikáty, osvedčenia a pod.), plány (tematické plány, plány činnosti, organizačné zabezpečenia školských aktivít a pod.), správy, návrhy, kritická diskusia a závery Pedagogickej rady k predmetu daného cieľa a pod.

Nástroje:  Analýza indikátorov.

Vyhodnotenie: v procese spracovania

 

6. Štátna jazyková skúška

6.1. Úspešné vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi v jarnom období daného roku.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený

Z 89 prihlásených žiakov úspešne vykonalo 72 žiakov.

6.2. Úspešné vykonanie odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi v jarnom období aktuálneho školského roku.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

Zo 77  prihlásených žiakov úspešne vykonalo 76 žiakov, 1 žiačka skúšku nekonala na základe vlastného rozhodnutia

 

7. Medzinárodné jazykové certifikáty

Úspešné vykonanie medzinárodnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi školy, predovšetkým skúšky FCE alebo CAE konanej na pôde našej školy.

Vyhodnotenie: cieľ splnený, z 22 žiakov prihlásených na skúšku IELTS úspešne vykonalo 22 žiakov, ktorí dosiahli priemer 8 bodov z 9 bodov.

 

8. Vzdelávanie

Zrealizovať obsahové splnenie  tematických plánov vo všetkých predmetoch a skupinách.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

Zdroj: správy o činnosti predmetových komisií a tematické plány jednotlivých predmetov

 

9. Výchova

Zrealizovať všetky naplánované výchovné programy a projekty, ktoré sú súčasťou školských vzdelávacích programov, mimo vyučovacích a alternatívnych aktivít v danom  školskom roku počas nasledujúceho obdobia.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

 

10. Plat

10.1.  Zabezpečiť finančné prostriedky na funkčné platy pre zamestnancov na celý školský rok.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

10.2. Zabezpečiť vyplatenie platov zamestnancov prevodom na ich osobné účty do 14. mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý patrí zamestnancovi plat. 

Vyhodnotenie: cieľ splnený

10.3. Vytvoriť podmienky na ocenenie práce zamestnancov zabezpečujúcich plnenie úloh a činností a ich výnimočných pracovných schopností v súlade s kritériami pre osobné hodnotenie v tomto školskom roku.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

10.4.  Vytvoriť podmienky na ocenenie práce zamestnancov formou odmeny dvakrát za školský rok – vo výplatnom období za mesiac december 2010 a za mesiac jún 2011.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

Zdroj: ročná závierka 2010, polročná závierka 2011

10.5.  Vytvárať podmienky, aby celkový objem finančných prostriedkov v hrubom určených na odmeny zamestnancov bol za každé oceňované obdobie aspoň na úrovni 50% hrubých platov zamestnancov za september 2010 pri splnení plánovaných cieľov a úloh školy.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

 

11. Prevádzka školy

11.1. Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na základnú prevádzku z  rozpočtu školy.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

11.2. Zabezpečovať finančné zdroje na pokračovanie generálnych a nutných oprav, rekonštrukcií, revízií a nevyhnutnú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a to predovšetkým na:

-          výmenu  starých okien na budove školy,

-          opravy podlahových krytín v učebniach,

-          výmenu a obnovu školského nábytku v učebniach a kabinetoch,

-          generálnu revíziu opravu elektrických sietí,

-          rekonštrukciu toaliet na 1. a 2. poschodí,

-          generálna revíziu a opravu vykurovacieho systému,

-          inštalovanie prvkov IKT do učební (systémy interaktívnych elektronických tabúľ s príslušnými vyučovacími programami pre jednotlivé predmety a vzdelávacie oblastí),

-          inštalovanie technických prvkov na podporu a skvalitnenie audiálneho vyučovania vo vyučovacích a cudzích jazykoch,

-          zlepšenie bezdrôtového pripojenia na INTERNET v budove školy, predovšetkým v učebniach, klubovni, jedálni, kabinetoch a chodbách,

-          zvýšenie rýchlosti rsp. kapacity dát prenášaných internetom,

-          zlepšenie ochrany elektronických dát a súborov,

-          skvalitnenie – aktualizácia, vizualizácia, zaujímavosť, atraktívnosť, interaktívnosť – web-stránky školy vrátane prepojenia na sociálne siete,

-          skvalitnenie e-mailovej služby,

-          udržiavanie a úpravu zelene  a vonkajšieho areálu školy.

Vyhodnotenie: základná prevádzka školy bola plne financovaná z rozpočtu školy, a preto v tomto bode možno konštatovať splnenie cieľa, v školskom roku sa zabezpečili finančné prostriedky na:

-          výmenu školských lavíc a školských stoličiek v 2 učebniach,

-          výmenu školských tabúľ v 2 učebniach,

-          výmenu vchodových dverí školy pre žiakov zo školského parku,

-          pokračovanie v revitalizácii zelene školy a úpravy okolia vrátane opravy časti plotu,

-          odstránenie následkov havárie v dôsledku prasknutého vodovodného potrubia na 3.poschodí,

-          vytvorenie sociálnej siete facebook/bgmh.sučany

-          vybetónovanie kompostoviska,

-          zavedenie elektriny do garáží

12. Investície

12.1. Zabezpečiť prostriedky na stavebný projekt prístavby školy s potrebnými priestormi:

-          laboratória pre prírodovedné predmety,

-          viacúčelové učebne na vyučovanie rôznych predmetov,

-          posilňovňa alebo gymnastické štúdio pre potreby telesnej výchovy,

-          zväčšenie kapacity výdajne stravy a školskej jedálne,

-          šatne pre žiakov,

-          skladové priestory ( učebnice, čistiace potreby, spotrebný materiál ),

-          šatne pre prevádzkových zamestnancov,

-          kabinet pre učiteľov prírodovedných predmetov,

-          sociálne zariadenia.

12.2. Zabezpečiť prostriedky na realizáciu prístavby ( bod 12.1.)

12.3. Zabezpečiť prostriedky na pokračovanie vo výsadbe zelene a v budovaní vonkajšieho areálu školy, predovšetkým na:

-          polyfunkčné ihrisko s umelým trávnikom,

-          sprchy,

-          chodníky,

-          kompostovisko,

-          altánok.

12.4. Zabezpečiť prostriedky na projektovú dokumentáciu a realizáciu vybudovania internátu pre ubytovanie žiakov školy aj s príslušnou infraštruktúrou.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

SILNÉ  STRÁNKY

-          výsledky žiakov dosiahnuté v EČ MS 2011

-          vyučovanie jednotlivých predmetov v anglickom jazyku 

-          štúdium absolventov školy na najlepších univerzitách a  vysokých školách v zahraničí a v Slovenskej republike

-          Školský vzdelávací program

-          Spolupráca so zainteresovanými stranami a partnermi – ZRPŠ, Krajský školský úrad v Žiline, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad vlády, Národný ústav certifikovaných meraní, Politologický ústav SAV, British Council Slovensko, veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva a Severného Írska, veľvyslanectvo USA, obec Sučany, Sučany Alumni

-          samohodnotenie ako nástroj zlepšovania kvality poskytovaných služieb

-          pravidelné vykonávanie prieskumu spokojnosti uchádzačov a rodičov s prijímacími skúškami

-          pravidelné vykonávanie prieskumu spokojnosti žiakov 1. ročníka

-          bezpečnosť a zdravie žiakov je priorita

-          školské a mimoškolské aktivity – úspešnosť žiakov v predmetových olympiádach, v súťažiach v národnom aj medzinárodnom meradle

-          priestor žiakov na vyjadrenie názoru

-          efektívna spolupráca vedenia školy so ZRPŠ – odborná, materiálna a finančná pomoc

-          finančná podpora žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci ZRPŠ a spoločnosti  Sučany Alumni 

-          rekonštruovaný interiér aj exteriér školy

-          dobrá dopravná dostupnosť

-          žiaci motivovaní dosahovať výborné študijné výsledky, rozvíjať svoje znalosti, vedomosti, kompetencie a zručnosti, svoju osobnosť,

-          úplne kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci v súlade s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi v zmysle zákona

 

OHROZENIA

-          klesajúca populačná krivka

-          vznik bilingválnych študijných odborov na iných školách

-          dochádzanie žiakov a zvyšovanie cien cestovného

 

SLABÉ   STRÁNKY

-          chýbajúce vlastné ubytovacie zariadenie pre žiakov v blízkosti školy

-          nedostatok niektorých druhov učebníc v anglickom jazyku

-          vybavenie  laboratórnych učební

-          chýbajúci bezbariérový prístup do budovy školy

 

PRÍLEŽITOSTI

-          rámcový učebný plán pre bilingválne gymnáziá vydaný MŠVVŠ SR 20.mája 2011

-          implementovanie modelu CAF v podmienkach školy a spolupráca s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

-          spolupráca s Národným ústavom certifikovaných meraní (NÚCEM) a účasť školy v projekte Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania

-          spolupráca so školami podobného zamerania doma aj v zahraničí

 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

V školskom roku 2010/2011 ukončilo maturitné štúdium na našej škole 81 žiakov, na ďalšie vysokoškolské štúdium sa prihlásili všetci a prijatých bolo 81 žiakov.

 

   Aj tento školský rok sa potvrdil rastúci záujem o štúdium v zahraničí. V Slovenskej republike bude študovať 16 žiakov, v Českej republike 34, vo Veľkej Británii 25, v Holandsku 2, v Dánsku 2 a v Rakúsku 2. Veľa žiakov opäť dokázalo výborne uplatniť svoje vedomosti, jazykové schopnosti získané na našej škole, a tak bez prijímacích skúšok, na základe odporúčania vyučujúceho, motivačného osobného listu (personal statement) alebo výborných študijných výsledkov dosiahli umiestnenie aj na zahraničných školách, napr. matematika a fyzika na University of Manchester, archeológia na Durham University, investičný a finančný management na City University v Londýne, francúzština a história na University of Edinburgh, dejiny umenia na University of Sussex, sinológia na Univerzite Karlovej v Prahe...

    Počet podaných prihlášok sa pohyboval od 1 po 9, veľa žiakov bolo opäť prijatých na 4 až 5 vysokých škôl súčasne.

 

Prehľad zamerania absolventov:

Spoločenskovedné     30 -  Veľká Británia 10,Dánsko 1,Brno 6, Praha 5, Olomouc 2,

                                             Banská Bystrica 2, Bratislava 3, Žilina 1

Prírodovedné              15 - Veľká Británia 5, Brno 3, Praha 2, Olomouc 1, České

                                            Budějovice 1, Bratislava 2, Košice 1

Ekonomické               11 - Veľká Británia 4, Rakúsko 2, Praha 1, Brno 1, Bratislava 2,

                                            Banská Bystrica 1

Lekárske                        9 – Praha 3, Brno 3, Olomouc 2, Martin 1

Právnické                       6 - Holandsko 2, Veľká Británia 1, Brno 1, Bratislava 2

Informatika                   4 – Veľká Británia 3, Brno 1

Umelecké                      3 – Dánsko 1, Veľká Británia 1, Bratislava 1

Technické                      3 - Veľká Británia 1, Brno 2

 

Postrehy žiakov z ankety pozri v prílohe č. 4 p).

 

 

(2)

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

boli vytvárané v zmysle právnych predpisov a pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Aj v tomto školskom roku sme spolupracovali s odbornými inštitúciami a to predovšetkým s CPPP Martin, Policajným zborom mesta Martin, neziskovou organizáciou Žena v tiesni, organizáciou Áno pre život, MUDr. D. Krivušovou – gynekologická ambulancia.             

Cieľovou skupinou sú žiaci 1. – 3. ročníka, počet účastníkov je okolo 200 ľudí.     

V septembri sme za spolupráce Policajného zboru kpt.Mgr. M . Kubíkom zorganizovali besedu pre 1. roč. s tematikou „ Prispôsobenie sa prostrediu, šikanovanie, správanie sa na cestách a vlakových nástupištiach“.          

Pre 3. ročník sa organizovala beseda s neziskovou org. Áno pre život na tému „ Domáce násilie, obchodovanie s bielym mäsom „ ( Mgr. A. Verešová).          

Opäť pre žiakov 3. roč. bola organizovaná beseda s org. „ Žena v tiesni“ na tému Problémové, neúplné rodiny, týranie žien, mužov a kde hľadať pomoc“. (PhDr.T. Brnová).             

Pre študentov 2.roč. za spolupráce CCCP Martin Mgr. I. Hreusovou a Policajného zboru kpt. Mgr. M Kubíkom beseda na tému „ Drogy , drogová závislosť , drogy a trestnoprávna zodpovednosť a rozdelenie drog“.      

V mesiaci marec  sa žiaci etickej výchovy zúčastnili besedy  s bývalým narkomanom, motorkárom  Corneliusom Novakom, ktorý porozprával žiakom o zmene, ktorou prešiel, prečo, čo mu to prinieslo.     

V oblasti zdravotnej prevencie sme zorganizovali besedu s gynekologičkou MUDr. D. Krivušovou, na ktorej sa zúčastnili aj chlapci na tému „ Antikoncepcia, partnerský život, prvé gynekologické vyšetrenie, ochorenia a pod.“       

 

     V školskom roku 2010/2011 3 žiaci poberali sociálne štipendium. 1 žiak 3. ročníka so zdravotným znevýhodnením študoval podľa individuálneho učebného plánu, ktorý bol vypracovaný  triednou učiteľkou a vyučujúcimi.

 

Stravovacia komisia pracovala v zložení: B.Valentová, D.Mičáňová, S.Karkošiaková a žiačka E.Lichtnerová (5.roč.). Pred začiatkom školského roka boli v jedálni školy vykonané úpravy prostredia a výmena jedálenského riadu, čo značne skvalitnilo a spríjemnilo stravovanie.                                                                                                                                                       

     Spokojnosť,  resp. nespokojnosť žiakov a zamestnancov so stravovaním sme sledovali pomocou oznamov v knihe prianí a sťažností. Najčastejšie pripomienky sa týkali veľkosti porcií, ktoré sa ukázali neopodstatnené, zodpovedali normám. Často sa vyskytovali problémy s elektronickým objednávaním obedov, najmä v začiatkoch, kým sme sa všetci naučili s ním pracovať.

     Všetky návrhy a pripomienky pravidelne vyhodnocovali aj pracovníčky školskej jedálne pri SPŠ v Martine, nášho dodávateľa stravy.

 

b) Voľnočasové aktivity školy

V školskom roku 2010/2011 242 žiakov odovzdalo škole vzdelávacie poukazy, čím podporili prácu záujmových krúžkov: anglického jazyka, ruského jazyka, nemeckého jazyka, debatný,  dejepisný, Dreams a Teams, environmentálny, matematický, floorbalový, počítačový,  lezecký, volejbalový, basketbalový, hudobný, šachový, filmový, tanečný pod vedením pedagogických zamestnancov školy.

V priebehu školského roka boli organizované školské turnaje vo futbale, basketbale, volejbale, šachu.

Žiacka rada organizovala vo voľnom čase diskusné fóra „Speaker´s corner“ na aktuálne témy.

Debatný krúžok organizoval celoročnú debatnú ligu pre tímy z jednotlivých ročníkov. V školskom roku 2010/2011 Žiacka školská rada zrealizovala pravidelné vysielanie školského rádia.

Študentská spoločnosť Bakelita organizovala celoročne separáciu odpadu na škole a besedy zamerané na ekologickú výchovu.

Spoločnosť Jeden svet organizovala besedy, premietanie filmov a diskusií zameraných na boj proti xenofóbii, rasizmu.

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v školskom roku 2010/2011 poskytovalo služby svojim žiakom a ich zákonným zástupcom v medziach a v súlade s príslušnými právnymi smernicami a pokynmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky a zriaďovateľa, legitímnych a prirodzených požiadaviek žiakov a rodičov, v duchu mravných a etických princípov spoločnosti a hodnôt školy.

Výsledky výchovy a vzdelávania žiakov školy pre rodičov a zákonných zástupcov boli poskytované:

-          na plánovaných schôdzkach Združenia rodičov a priateľov školy (ďalej len ZRPŠ) -triednych a plenárnych, zasadaniach Výboru ZRPŠ,

-          prostredníctvom „Študentského preukazu“,

-          elektronicky prostredníctvom „e-žiackej knižky“,

-          e-mailovou korešpondenciou,

-          písomnými zásielkami na domáce adresy,

-          zverejnením Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v priestoroch školy a na web-stránke školy,

-          osobnými konzultáciami,

-          vydávaním vysvedčení na polroku, konci školského roka a odpisov z katalógov,

-          vystavovaním písomných posudkov, charakteristík a hodnotení,

-          vydávaním a zasielaním rozhodnutí riaditeľa školy,

-          písomnými oznámeniami po zasadnutiach Pedagogickej rady z dôvodu hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. a 3.štvrťrok školského roka,

-          zverejňovaním výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti na nástenke v škole pre žiakov,

-          hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho výsledky na zhromaždeniach žiakov a pedagogických zamestnancov.

 

Škola v školskom roku 2010/2011 ponúkala a zabezpečovala pre žiakov, zamestnancov alebo rodičov okrem hlavnej činnosti a poslania ďalšie služby, predovšetkým:

-          v spolupráci a na základe dohody so Strednou priemyselnou školou v Martine  dovoz obedov a ich výdaj v školskej jedálni; ponuka dvoch jedál a dvakrát týždenne troch jedál (jedno mäsité a jedno bezmäsité, resp. vegetariánske),

-          bufet zriadený v škole a automat s ponukou doplnkového sortimentu výživy a nápojov,

-          knižničný fond školskej knižnice pre žiakov školy, obsahujúci odbornú a jazykovú literatúru, beletriu v slovenskom a anglickom jazyku dopĺňaný o nové tituly s finančnou podporou ZRPŠ,

-          klubovňu s kuchynským kútikom pre žiakov pri organizovaní rôznych mimovyučovacích aktivít, predovšetkým besied, čitární, premietanie filmov ap.,

-          dve počítačové učebne a pokrytie wi-fi pripojením pre žiakov v priestoroch školy bez obmedzenia,

-          krúžky záujmovej činnosti v mimovyučovacom čase (pozri bod 2 písmenob)),

-          trávnaté ihrisko, školský dvor a ihrisko pre plážový volejbal  (aj v čase prestávok) počas slnečných dní,

-          aktivity, súťaže a kurzy v spolupráci so ZRPŠ a Študijným fondom, n.o.,

-          kurzy pohybových aktivít – plavecký kurz, lyžiarsky snowboardový kurz, kurz ochrany života a zdravia, kurz vysokohorskej turistiky,

-          divadelné predstavenia, koncerty v rámci výchovného programu,

-          ubytovanie žiakov v školských internátoch v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Martine a Strednou odbornou školou dopravnou v Martine-Priekope,

-          zabezpečenie dopravy prostriedkami verejnej dopravy v spolupráci s SAD v Martine a ŽSR s prispôsobením začiatku a ukončenia vyučovania,

-          vyhodnotenie a ocenenie žiakov za výborné študijné výsledky počas päťročného štúdia a mimoškolskú činnosť jednorazovými štipendiami v spolupráci so ZRPŠ,

-          jazykové a poznávacie exkurzie do Veľkej Británie, Francúzska, Poľska, Rakúska (pozri bod i)).

 

d)Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

1.                  Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom v Sučanoch (ďalej len ZRPŠ) vzniklo 3.12.1993 a je „občianskym združením“ v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien zákona Národnej rady SR č. 62/1993 Z.z.. ZRPŠ je registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a riadi sa Stanovami Združenia rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom v Sučanoch.

Spolupráca aj v školskom roku 2010/2011 medzi školou a ZRPŠ bola nadštandardná, efektívna a konkrétna, predovšetkým podporou a pomocou vo všetkých činnostiach súvisiacich s poslaním školy. 18-členný Výbor ZRPŠ sa pravidelne stretával jednkrát mesačne na svojich zasadaniach. Plenárne ZRPŠ sa uskutočnili na začiatku školského roka 2010/2011 – 1. októbra 2010 a na konci školského roka 2010/2011 – 25. júna 2011.

ZRPŠ finančne podporilo predovšetkým:

- kultúrne, spoločenské a športové podujatia                           575,- €

- oblasť „public relation“                                        14 153,38-€

- organizovanie súťaží a ocenenie víťazov                   855,77-€

- štipendiá a ocenenia žiakov školy                           3 232,-€

- nákup učebníc v anglickom jazyku                         2 220,-€

- nákup učebných pomôcok                                         348,-€

- elektronický szstém                                                 8 895,32-€

- materiálno-technická podpora                                 4 306,44-€

- rekonštrukcia jedálne                                                 336,19-€

Zdroj: Správa o činnosti ZRPŠ za školský rok 2010/2011 z 25. júna 2011

           Stanovy ZRPŠ

 

2.„ Študijný fond, nezisková organizácia“   (ďalej len ŠF, n.o.) bola založená „Združením rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu v Sučanoch“ zakladacou listinou 1. januára 2003. Orgánmi ŠF, n.o. sú správna rada, riaditeľ a revízor.. Členmi orgánov ŠF, n.o. sú sú rodičia združení v ZRPŠ.

ŠF, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, vykonáva podnikateľskú činnosť s cieľom účelného využitia majetku ŠF, n.o. pre rozvoj vzdelávania žiakov a pedagogických zamestnancov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu.

ŠF, n.o. v školskom roku organizoval predovšetkým vzdelávacie jazykové kurzy, vzdelávacie programy zamerané na rozvoj všeobecných schopností, zručností a kompetencií žiakov a prednášky. Významným zdrojom rozpočtu ŠF, n.o. boli 2 % za rok 2009.

ŠF, n.o. v školskom roku 2010/2011 spoluorganizoval a finančne podporil predovšetkým činnosť a mimovyučovacie aktivity organizované Žiackou školskou radou pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu, tlač Almanach žiackych prác vydaných pri príležitosti 20. výročia školy, vzdelávanie pedagogických zamestnancov INSETT a údržbu počítačovej siete a zdroja

v celkovej sume 15 668,61- €.

Zdroj:

Zakladacia listina neziskovej organizácie zriadenej v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z.z., schválená 3. 12. 2002 celoškolským výborom ZRPŠ

Štatút neziskovej organizácie „Študijný fond, nezisková organizácia“

Informácia riaditeľky ŠF, n.o. z 9.septembra 2011

 

3.  občianske združenie  Sučany Alumni

Sučany Alumni je občianske združenie (ďalej len Alumni). Vzniklo z iniciatívy bývalých žiakov školy a združuje predovšetkým absolventov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu. Jeho sídlo je v škole. Hlavnými cieľmi Alumni je združovať absolventov a zamestnancov školy, udržiavať a vytvárať vzájomné kontakty, vytvárať priestor a podporovať rozvoj školy, zvyšovať kvalitu a podmienky výchovy a vzdelávania, organizovať stretnutia absolventov, žiakov a učiteľov školy, udržiavať aktuálnu databázu absolventov a bývalých zamestnancov školy. Medzi najvýznamnejšie aktivity Alumni v školskom roku 2010/2011 patrili:

 • prezentácie o štúdiu na vysokých školách doma a v zahraničí, kariérovom raste a kariérových odvetviach, o práci a zamestnaní v zahraničí vrátane letných brigád,
 • organizovanie súťaží a oceňovanie najúspešnejších žiakov finančnými a vecnými cenami (MasterMind, The Student Alumni Award),
 • ocenenie najaktívnejšieho zamestnanca školy (Staff Alumni Award),
 • vyhlásenie  „Štipendia Milana Hodžu“ pre novoprijatého žiaka do 1.ročníka v školskom roku 2011/2012 vo výške 600,-€ na školský rok v spolupráci so ZRPŠ pri BGMH a BGMH,
 • udelenie troch štipendií pre troch žiakov 1.ročníka v školskom roku 2011/2012 po 600,-€ (dve štipendiá boli udelené s finančnou podporou ZRPŠ a 300,-€),
 • pracovné stretnutia členov predsedníctva Alumni a vedenia školy zamerané koordináciu vzájomných aktivít, vzájomnú podporu a spoluprácu, plánovanie činností a postupov smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu podmienok výchovy a vzdelávania v škole, prezentácii  výsledkov práce smerom k širokej verejnosti, predovšetkým k žiakom základných škôl s výbornými výsledkami a potenciálom zvládnuť štúdium v bilingválnom gymnáziu, ako aj ich rodičov a učiteľov,

Zdroj: Sučany Alumni Bulletin – school year 2010/2011, web-stránka Alumni (v texte)

 

4. Britská rada na Slovensku             –spolupráca na projekte Connecting classrooms, organizovanie Cambridgeských skúšok FCE, CAE v subcentre na našej škole

5. pán Michael Roberts, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike

6. Nadácia Milana Šimečku a W PRESS a.s., vydavateľ časopisu Týždeň

7. Projekt Nové idey pre Slovensko

8. Prírodovedecká fakulta Žilinskej univerzity - zabezpečovanie predsedov školskej a predmetových maturitných komisií

9. Základná škola v Sučanoch

10. Gymnázium D.Tatarku – nemecká sekcia v Poprade – recipročné výmeny žiakov

11. Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci

12. Gymnázium V. Paulinyho – Tótha v Martine

13. 8-ročné gymnázium J.Lettricha v Martine

14. Gymnázium M.Cígera Hronského Vrútky

15. Stredná priemyselná škola  Martin

16. Stredná odborná škola dopravná Martin

17. SOL – organizovanie jazykovej exkurzie do Veľkej Británie pre žiakov 1.roč

18. Metodicko-pedagogické centrum Prešov, Banská Bystrica a regionálne pracovisk v Žiline - vzdelávanie pedagogických zamestnancov

19. Štátny pedagogický ústav – garant experimentálneho overovania

20. Národný ústav certifikovaných meraní, Bratislava

21. Krajský školský úrad v Žiline - zriaďovateľ školy

22. Mestský úrad Martin

23. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine

24. poisťovňa GENERALI SLOVENSKO

25. Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií  SR

26. Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike

27. Slovenská národná knižnica v Martine – organizovanie súťaže Hodžova esej, Hodžových dní, besedy pre žiakov

28. Slovenské komorné divadlo Martin – spolupráca pri organizácii divadelných predstavení pre žiakov a koncertu „Big Dreams“ pri príležitosti 20.výročia školy

29. SAV – Historický ústav a Ústav politických vied – odborná porota súťaže Hodžova esej

30. Spoločnosť pre zahraničné veci – besedy pre žiakov, spoluorganizátor Hodžových dní

31. obec Sučany – pomoc pri zabezpečovaní rôznorodých pracovných aktivít VPP, pri organizovaní alternatívnych výchovno-vzdelávacích  programov v Robotníckom dome a pri úprave školského parku

32. Jazyková škola  Žilina – štátna jazyková skúška

33. Policajný zbor v Martine – cyklus prednášok pre žiakov

34. ŠKO Žilina – koncerty pre žiakov

35. firma Exam – príprava testov na prijímacie skúšky a vyhodnotenie

36. Úrad vlády – spolupráca pri organizovaní Hodžových dní a 7. ročníka literárnej súťaže Hodžova esej

37. Krajský úrad životného prostredia Žilina  - besedy pre žiakov s environmentálnou tématikou

38. Junior Achievement Slovensko – realizácia nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia a súťaží s tým spojených

39. Littera – zabezpečovanie cudzojazyčnej literatúry

40. Martinus – zabezpečovanie odbornej literatúry

41. Železnice SR – úprava grafikónu

42. Native School of English

43. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky – vzdelávanie a poradenstvo pre manažment v oblasti kvality, jej merania a vyhodnocovania, model CAF

44. Mestský úrad Vrútky

45. Artfórum – spolupráca v rámci Žilinského literárneho festivalu, knižničný fond, oceňovanie žiakov knižnými poukážkami, sprostredkovanie informácií o knižných novinkách a knižničných aktivitách

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  poverená riadením školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria