Menu

Navigácia

O škole

Správa o výsledkoch činnosti 2011/2012

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

 za školský rok 2011/2012.

 

 

 

Predkladá:

                                                             

RNDr. Vasil Dorovský

riaditeľ školy                           

                                   

                                                                        Prerokované v Pedagogickej rade školy                                                                                dňa 20.septembra 2012

 

                                                                        Vyjadrenie Rady školy:

                                                                       

Rada školy  odporúča / neodporúča

zriaďovateľovi

                                                                        Krajskému školskému úradu v Žiline

                                                                        s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu

za školský rok 2011/2012

 

 

 

 

                                                                        Mgr. Veronika Ďaďová                      

predseda Rady školy

pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Krajský školský úrad v Žiline

s ch v a ľ u j e / n e s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu

za školský rok 2011/2012

 

 

 

................................................................

   za zriaďovateľa

 

 

 

Vypracovali:

RNDr. Bošanská – 1 písmeno a), b), e), f), g), i), j), n); 2 písmeno  b), d)

RNDr. Dorovský – 1 písmeno a), d), e), k), n); 2 písmeno c), d)

Mgr. Gombárska – 1 písmeno i);  2 písmeno a), d)

Mgr. Gombársky –1 písmeno f), i), m)

Mgr. Karkošiaková – 1 písmeno d)

Ing. Lojdová – 1 písmeno  l), m)

PhDr. Makovická – 1 písmeno h), i), p); 2 písmeno d)

Mgr. Nagyová – 1 písmeno h), i); 2 písmeno d)

PaedDr. Stankovianska – 1 písmeno h), i); 2 písmeno d)

Mgr. Stanová – 1 písmeno  h), i); 2 písmeno d)

Mgr. Turzová – 1 písmeno o)

PhDr. Valentová – 2 písmeno a)

PaedDr. Vantarová – 2 písmeno a)

Mgr. Záborský – 1 písmeno d), h), i)

 

 

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch za školský rok 2011/2012.

 

(1)

a) Základné identifikačné údaje o škole

1. Názov školy:  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

2. Adresa školy: Komenského 215, 038 52 Sučany

3. telefónne číslo: 043/ 4293 474                        faxové číslo: 043/ 4293 086

4. Internetová adresa: www.gbas.sk                    e-mailová adresa: gbas@gbas.sk

5. Zriaďovateľ: Krajský školský úrad v Žiline, Komenského 35,  010 01 Žilina

6. Vedúci zamestnanci školy

RNDr. Vasil Dorovský           riaditeľ strednej školy

RNDr. Ľubica Bošanská     zástupca riaditeľa strednej školy

                                                 koordinátor maturitnej skúšky

Ing.Martina Lojdová              zástupca riaditeľa  pre technicko–ekonomické činnosti v gymnáziu

Pedagogickí zamestnanci špecialisti

Mgr. Zuzana Gombárska     vedúca metodického združenia triednych učiteľov

PhDr. Beáta Makovická        vedúca predmetovej komisie

                                                 výchovná poradkyňa

PaedDr. Katarína Stankovianska                  vedúca predmetovej komisie

Mgr. Tatiana Stanová                                       vedúca predmetovej komisie

Mgr. Roman Záborský                                     vedúci predmetovej komisie

Mgr. Aneta Nagyová                                          vedúca predmetovej komisie

                                                                              koordinátor environmentálnej výchovy

PaedDr. Katarína Vantarová                        koordinátor prevencie sociálno-patologických javov

Mgr. Michal Gombársky     koordinátor športových a pohybových aktivít

                        koordinátor prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri vyučovaní

                             koordinátor prevencie požiarnej ochrany

Ing. Peter Paulík     koordinátor civilnej ochrany

Mgr. Miriam Mindeková     koordinátor školskej web stránky

Ing. Silvia Babíková

Mgr. Michal Sadloň       špecialista na informatizáciu a elektroniz8      procesov a dokumentácie

MA. Aurélie Janko       koordinátor Žiackej školskej rady

PhDr. Blanka Valentová       špecialista na výchovu a vzdelávanie žiakov zo
                  sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so
                  zdravotným znevýhodnením

 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

7.1) Údaje o rade školy

Rada školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch je zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z.z.. Rada školy bola ustanovená na ustanovujúcom zasadnutí  dňa  1. 5. 2008 v zložení

 

Meno a priezvisko                            Zvolený /delegovaný/ za 

PhDr. Janka Eldesová                                Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing.Bc.Miroslav Fitt                                      Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing. Anna Trauerová                              Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

PhDr. Ladislav Skyba                                    Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing Juraj Bednárik                                rodičov

PhDr. Eva Holíková                                rodičov

JUDr. Renáta Kňazúrová                             rodičov

Mgr.Michal Gombársky                            pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Michal Sadloň                                   pedagogických zamestnancov školy

Katarína Ondrejkovičová                                            nepedagogických zamestnancov školy

Diana Jeleňová                                              žiakov

 
 Nová Rada školy bola ustanovená dňa 21. 5. 2012 v zložení

PhDr. Janka Eldesová                                Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing.Bc.Miroslav Fitt                                      Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Ing. Anna Trauerová                              Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

PhDr. Ladislav Skyba                                    Krajský školský úrad v Žiline – zriaďovateľ

Mgr. Margita Dieová                                   rodičov

Mgr. Jozef  Krížo                                     rodičov

Mgr. Branislav Zacharides                             rodičov

Mgr.Veronika Ďaďová                                 pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Roman Záborský                               pedagogických zamestnancov školy

Katarína Ondrejkovičová                                            nepedagogických zamestnancov školy

Jakub Brindza                        žiakov

 

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2011/2012

Termíny zasadnutí Rady školy: 30.9.2011, 18.4.2012, 9.5.2012

 

Predmet rokovaní Rady školy:

-         prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu za školský rok 2010/2011,

-         plán práce školy na školský rok 2011/2012,

-         implementácia manažérstva kvality podľa modelu CAF, Akčný plán zlepšovania školy, Externá spätná väzba modelu CAF, Efektívny požívateľ modelu CAF,

-         rozpočet školy na rok 2012

-         otázky ďalšieho rozvoja školy,

-         materiálno-technické zabezpečenie vyučovania v školskom  roku 2011/2012,

-         Rámcový učebný plán pre bilingválne gymnáziá a Učebný plán Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu od 1. septembra 2011,

-         vyučovanie povinne voliteľných a nepovinných predmetov a počtoch žiakov v týchto predmetoch v školskom roku 2011/2012,

-         návrh normatívu pre počet prijímaných žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014,

-         proces prijímacieho konania, kritériá pre prijímacie konanie, prijímacie skúšky, výsledky prijímacích skúšok,

-         voľba predsedu Rady školy

 

Zdroj: ŠTATÚT Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch

 

7.2) Údaje o poradných orgánoch a iných iniciatívnych samosprávnych orgánoch na

       podporu a kontrolu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu školy

      Poradnými orgánmi riaditeľa školy v zmysle rokovacieho poriadku sú:

-         Pedagogická rada školy, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci (ďalej len PZ), zasadala 1-krát mesačne podľa harmonogramu pedagogických porád z ročného plánu školy a operatívne pri prerokovaní nevyhnutných a neočakávaných problémov súvisiacich s porušovaním školského poriadku,

-         gremiálna porada, ktorú tvoria riaditeľ školy (ďalej len RŠ) a zástupcovia riaditeľa školy ( ďalej len ZRŠ), rokovala pravidelne 1-krát týždenne (utorok),

-         kurikulárna rada, ktorú tvoria   RŠ, ZRŠ a vedúci predmetových komisií, stretávala sa spravidla 2-krát mesačne na základe mesačného plánu,

-         predmetové komisie, ktorej členmi sú PZ s rovnakou alebo príbuznou aprobáciou predmetov, pracovali priebežne a stretávali sa podľa plánu činnosti predmetových komisií,

-         prijímacia komisia, ktorú tvorili piati pedagogickí zamestnanci školy, pracovala priebežne a zasadala podľa aktuálnosti úloh počas celého školského roka, predsedom prijímacej komisie bol Mgr. Roman Záborský a ďalšími členmi PaedDr. Šárka Dobrotová, Mgr. Michal Gombársky, PaedDr. Katarína Stankovianska a Mgr. Daniela Mičáňová,

-         metodické združenie triednych učiteľov, ktorého členmi bolo 19 triednych učiteľov, schádzalo sa podľa potreby, minimálne 1-krát mesačne,

-         rodičovská rada ( ďalej len RR), ktorú tvoria zástupcovia rodičov jednotlivých tried, schádza sa pravidelne jedenkrát za mesiac, predsedom RR bol MUDr. Igor Habánik, podpredsedom JUDr. Renáta Kňazúrová, pokladníkom Mgr. Jana Môciková/ Mgr. Ľubomír Višňovec, tajomníkom Danica Lukašíková,

-         žiacka školská rada ( ďalej len ŽŠR), ktorú tvoria zvolení  zástupcovia jednotlivých tried, predsedom ŽŠR bola Petra Trubinská, žiačka 3. ročníka.

 

Všetky poradné a iniciatívne orgány školy pracovali na základe ročného plánu práce, ktoré tvorili prílohu ročného plánu práce školy.

Plány práce vychádzali z platných pedagogických dokumentov pre daný školský rok (napr. pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR) a analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov za školský rok 2010/2011, ktorá spolu so správou o činnosti za školský rok 2010/2011 a vyhodnotením plnenia cieľov a úloh školy tvorili organickú súčasť a východisko pre plán práce školy pre školský rok 2011/ 2012.

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2011/2012

 

 Ročník

Stav k 15. 9. 2011

Stav k 31. 8. 2012

Počet

Tried

Počet žiakov

Z toho integro-vaných

Počet

Tried

Počet žiakov

Z toho integro-vaných

1.

4

96

 

4

96

 

2.

4

93

 

4

92

 

3

4

97

 

4

96

 

4.

3

71

1

3

71

1

5.

4

90

 

4

901)

 

Spolu

19

447

 

19

445

 

1)  Počet žiakov 5. ročníka je k 15. 5. 2012, kedy ukončili štúdium.

Zmena v stave žiakov: prestup na inú školu/ z inej školy.

 

c) Uvádzajú len základné školy

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie

 

 Prijímacie skúšky 2012

Prijímacie skúšky, ktoré sa konali 26.3.2012 boli transparentné a objektívne, nakoľko neboli žiadne opodstatnené námietky alebo sťažnosti ani zo strany uchádzačov a ich zákonných zástupcov, ani zo strany kontrolných orgánov.

Počet uchádzačov, ktorí si podali prihlášku na štúdium na BGMH evidovaných v prijímacom konaní: 414,

z toho 128 chlapcov,

            286 dievčat,

            217  z 8. Roč,níka

            174 z 9. Roční,ka

            23 z iných stredných škôl.

 

V zmysle kritérií pre prijímacie konanie všetci uchádzači absolvovali prijímacie skúšky.

Počet žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok a svoju neúčasť dopredu oznámili: 0

Počet žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok a svoju neúčasť dopredu neoznámili: 14

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok:  400

Počet žiakov, ktorí neúspešne vykonali prijímacie skúšky:  232

Počet žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky: 168

Počet žiakov prijatých na štúdium na BGMH: 96,

z toho 35 chlapcov,

            61 dievčat,

            35  z 8. ročníka,

            47 z 9. ročníka,

           14 z iných stredných škôl .

 

Bydlisko uchádzačov a ich počet: okres Martin 25 žiakov, Dolný Kubín 14 žiakov, Prievidza 7 žiakov, Žilina  13 žiakov, Ružomberok 9 žiakov a v malom počte vzdialenejšie okresy:                                                     

Zvolen 5 žiakov, Kysucké Nové Mesto, Poprad, Čadca, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Bratislava, Trstená, Považská Bystrica, Trenčín a ďalšie.

                                                              

Počet odvolaní  k 12.4.2012: 40, z toho 39 vyhovelo prijímacím skúškam, 1 nevyhovel.

Počet sťažností: 0

 

V deň konania prijímacích skúšok rodičia (201) a uchádzači (399) vyplnili dotazník, ktorého vyhodnotenie a analýzu využijeme pre zlepšenie prijímacieho konania v nasledujúcom školskom roku (pozri prílohu č.1).  

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov za školský rok 2011/ 2012 tvoria prílohu č.2.

 

Výsledky externej a internej časti maturitnej skúšky sú uvedené v prílohe č.3.

 

 

ročník

4-tý

5-ty

Počet žiakov prihlásených na MS

70

90

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník

3

3

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ

67

87 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS

67

87

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky

0

0

Počet žiakov, ktorí majú povolené opakovať celú MS (reprobovaní)

0

0

 

Externá časť maturitných skúšok ( ďalej EČMS)

 

Predmet

úroveň

 

Počet žiakov prihlásených na MS

z toho písalo

EČMS

Ø žiakov

školy v %

(úroveň B2 v jazykoch)

Percentil školy

Poradie

školy

zo škôl v SR

Všetci

maturanti v SR

Ø žiakov v SR v %

(úroveň B2 v jazykoch)

slovenský jazyk a literatúra

 

71

71

81,4

99,7

3/724

56 501

59,1

anglický jazyk

B2

70

70

79,8

94,1

22/369

15 651

55,4

francúzsky jazyk

B2

10

9

69,3

61,5

25/59

59

61,9

nemecký jazyk

B2

2

1

77,5

92,6

17/227

2 304

50,8

ruský jazyk

B2

5

4

55,2

80,6

7/54

293

54

matematika

 

16

14

65,5

87,9

50/413

8 753

50,8

 

Škola dosiahla v externej časti maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch výsledky, ktoré ju radia podľa tohto kritéria medzi najúspešnejšie stredné školy na Slovensku. Uvedené výsledky sú spracované na základe oficiálne zverejnených výsledkov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Výsledky EČMS  potvrdili stálu dlhoročne vysokú úroveň vzdelávania na našej škole a výsledky sú potvrdením systematickej a cieľavedomej práce pedagogických zamestnancov a žiakov, prepracovaného ŠkVP a ojedinelého učebného plánu školy.

 

Poznámka: Žiaci 4. ročníka vykonali EČ MS z anglického jazyka ako dobrovoľnú skúšku. Skúšku konali všetci maturanti. Žiaci 5.ročníka vykonali EČ MS z matematiky ako dobrovoľnú skúšku.

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom roku 2011/2012

  študijný odbor: gymnázium 7902574 bilingválne štúdium

  Škola uplatňovala pre 2. – 5.ročník štúdia upravený učebný plán  gymnázia pod číslom 4413/ 1999-42 schválený MŠ SR 20. 12. 1999 s platnosťou od 1. 9. 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 

                                                                                                                      Číslo 4413/1999-42

 

U Č E B N Ý  P L Á N  G Y M N Á Z I A

 

Študijné zameranie: 74 bilingválne štúdium pre Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské

                                 v Sučanoch, platný od 1. 9. 2000

 

Predmet

 

Ročník

týždenný počet hodín

 

I.

II.

III.

IV.

V.

Spolu

Slovenský jazyk a literatúra (a)

3

3

3

4

-

13

Náuka o spoločnosti

-

-

1

2

-

3

Estetická výchova (b)

-

2

-

-

-

2

Etická výchova/ Náboženská výchova (c)

1

1

-

-

-

2

Telesná výchova (d)

2

2

2

2

2

10

Anglický jazyk  a literatúra (e)

10

4

4

4

-

22

Dejepis (f)

2

2

2

-

-

6

Cudzí jazyk (g)

-

3

3

-

-

6

Matematika (h)

3

3

4

-

-

10

Informatika (h)

2

-

-

-

-

2

Fyzika (i)

2

2

3

-

-

7

Chémia (i)

2

2

3

-

-

7

Biológia (i)

2

3

2

-

-

7

Geografia (f)

2

2

2

-

-

6

Rozširujúce predmety (j)

-

2

2

18

22/26

44/48

Spolu:

31

31

31

30

24/28

147/151

Nepovinné predmety (k)

4/6

4/6

4/6

4/6

4/6

20/30

Ochrana života a zdravia (l)

 

 

 

 

 

 

 

P o z n á m k y:

(a) V každom ročníku sa trieda delí na skupiny na základe realizácie projektu. Projekt maturitnej skúšky zo slovenského jazyka literatúry podporovaného Inovačným fondom   Phare, Ministerstvom školstva SR -Odbor Phare I. a Metodickým centrom v Banskej     Bystrici.

(b) Predmet sa neklasifikuje. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie »absolvoval -a".

(c) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo náboženská výchova podľa rozhodnutia žiakov.      Na vyučovanie etickej výchovy sa vytvárajú skupiny s počtom najviac 20 žiakov.         Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v kata1ógu sa uvedie »absolvoval -a".

(d) Trieda sa delí na skupiny chlapcov a dievčat podľa príslušných predpisov.

(e) Vyučuje sa ako jeden z dvoch vyučovacích jazykov bilingválneho štúdia. Trieda sa delí na      skupiny podľa príslušných predpisov.

(f) Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku. V každom ročníku sa trieda delí na skupiny.

(g) Vyučuje sa jeden z týchto jazykov: jazyk nemecký, jazyk francúzsky, jazyk ruský alebo      jazyk španielsky. Trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov.

(h) Predmet má charakter cvičení, trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov.

(i) Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku. Trieda sa delí na dve skupiny. V prvom ročníku     tvoria predmety fyzika, chémia a biológia integrovaný celok Prírodovedné predmety.

(j) Rozširujúce hodiny zohľadňujú záujmy žiakov a ich rodičov, ako aj personálne
a priestorové podmienky školy. Určená časová dotácia môže byt' použitá:

           pre ďalšie povinné predmety alebo pre povinné predmety uvedené v učebnom pláne,

           pre voliteľné predmety podľa zoznamu v prílohe A učebného plánu pre gymnázia

           č. 813/1998-152 doplnený o predmet Občan a verejná správa, ktorý schválilo

           Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. 8. 1996 pod číslom 2106/1999-15.

(k) Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie     „absolvoval - a". Zoznam nepovinných predmetov je uvedený v prílohe B učebného plánu     gymnázia č. 813/1998-152 doplnený o predmet Výchova k podnikaniu, ktorý schválilo     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 17. 6. 1994 pod číslom 1553/19994-21.

(1) Súčasťou Ochrany života a zdravia sú účelové cvičenia na ochranu života a zdravia v 1. a 2. ročníku a samostatný kurz na ochranu života a zdravia v 3. ročníku.

 

Pre 1.ročník škola uplatňovala učebný plán vychádzajúc z Rámcového učebného plánu pre gymnázia s dvomi vyučovacími jazykmi (bilingválne gymnáziá) schváleného MŠVVaŠ SR dňa 20. 5. 2011 pod číslom 2011-7915/18 755:3-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským platným od 1. septembra 2011.

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

 

Učebný plán

 

od 1. septembra 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasť

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

 

 

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

 

12

 

Druhý vyučovací jazyk

8

6

4

4

 

22

 

Cudzí jazyk

 

3

3

4

 

10

 

Človek a príroda

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika

 

2

3

 

 

5

 

Chémia

 

2

3

 

 

5

 

Biológia

 

3

3

 

 

6

 

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

 

 

Dejepis

1

2

2

 

 

5

 

Geografia

 

2

2

 

 

4

 

Občianska náuka

 

 

1

2

 

3

 

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova/ náboženská výchova

1

1

 

 

 

2

 

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

 

Matematika

3

3

3

2

 

11

 

Informatika

3

 

 

 

 

3

 

Umenie a kultúra

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

 

2

 

2

 

4

 

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

 

 

 

Telesná a  športová výchova

2

2

2

2

2

10

 

Povinné hodiny spolu

21

31

29

19

2

102

 

Voliteľné hodiny

 

 

 

 

 

 

 

Anglická literatúra

2

 

 

 

 

 

 

Prírodovedné predmety

6

 

 

 

 

 

 

Ekonomika

 

 

2

 

 

 

 

Voliteľné hodiny spolu

8

 

2

12

28

50

 

Počet hodín spolu

29

31

31

31

30

152

 

1. Rozsah  týždenného počtu hodín za 1. až 5. ročník štúdia je 152.
    Rozsah týždenného počtu vyučovacích hodín v 1. ročníku je 29, v 2., 3.a 4. ročníku po 31 a v 5. ročníku
    je 30.

2. Žiaci príslušného ročníka (ročník) sa delia na vzdelávacie skupiny podľa organizačných, priestorových
    a personálnych podmienok v danom školskom roku a to  v predmetoch a vzdelávacích oblastiach:
    človek a hodnoty, človek a príroda, v predmetoch druhý vyučovací jazyk, cudzí jazyk a vo voliteľných predmetoch.

    vyučovací jazyk, cudzí jazyk, informatika, telesná a športová výchova.

 

 

3. Predmety vzdelávacej oblasti človek a príroda, človek a spoločnosť, matematika a práca s informáciami

    a voliteľné predmety sa vyučujú v anglickom jazyku.
    Riaditeľ školy na začiatku školského roka rozhodne o vyučovacom jazyku voliteľných predmetov
    na základe požiadaviek žiakov a rodičov a personálnych možností školy.

4. Vyučovacia hodina má 45 minút.

 

 

 

 

 

 

5. Druhý vyučovací jazyk je anglický jazyk.

 

 

 

 

 

6. Cudzie jazyky - vyučuje sa jeden z jazykov: francúzsky, nemecký, ruský na základe rozhodnutia
    a výberu žiaka, resp. žiaka a zákonného zástupcu žiaka mladšieho ako 15 rokov.

7. Voliteľné hodiny škola využíva na dotvorenie školského vzdelávacieho programu.

 

    7.1. Voliteľné hodiny vo 4. a 5. ročníku v celkovom počte 40 hodín sú voliteľné hodiny, v ktorých si žiak

           alebo zákonný zástupca žiaka (v odôvodnených prípadoch) vyberie predmety z ponuky školy.

 

    7.2. Voliteľné hodiny v 1. - 3. ročníku využíva škola na:

 

 

 

 

          a) vyučovacie predmety, ktoré dotvárajú profiláciu školy - anglická literatúra v 1.ročníku,

 

          b) vyučovacie predmety s inovačným obsahom experimentálne overeným - prírodovedné predmety

 

              v 1. ročníku,

 

 

 

 

 

 

          c) vyučovacie predmety, ktorých obsah si pripravila - ekonomika v 3. ročníku.

 

                             

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

                                                                        počet

zamestnanci  školy                                                                                        47

pedagogickí zamestnanci                        40 (z toho sedem na skrátený úväzok:

                                                             dvaja–2hod, jeden-1hod, jeden-6hod, traja-4hod  týždenne)

z počtu pedagogických zamestnancov  

- kvalifikovaní                                                                          40

- nekvalifikovaní                                                                        0

nepedagogickí zamestnanci                                                 7

z počtu nepedagogických zamestnancov  

- upratovačky                                                                             4

- hospodársko-administratívni zamestnanci                      2

- správca budovy a vodič                                                         1

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Kontinuálne vzdelávanie            poč            poskytovateľ

                                                účast

Funkčné inovačné                      2            MPC - Prešov

Funkčné                                       1            MPC - Žilina

 

Aktualizačné                                        4            ÚIPŠ Bratislava        

              Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ v oblasti IKT

2            NÚCEM Bratislava

Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia

 

MPC - Banská Bystrica

1             Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania

 

MPC - Žilina

4          Vzdelávanie v múzeu – medzipredmetový prístup pri
osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov

1            Debata a diskusia – rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách SJ

 

MPC - Prešov

6                   Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku

6                Problematika počúvania s porozumením

                                                                          

                                                                                                                 

ANDRAGOS

2                   Digitálne technológie v práci učiteľa

 

1            Akadémia vzdelávania v Martine

Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci  učiteľa a  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrom vyhorenia učiteľa

 

Doplňujúce pedagogické štúdium            IPV Žilina

                                                               1

 

Jazykové (AJ)                                       1            Jazyková škola v Žiline

3            Mobille College Martin

 

Konferencie a odborné semináre            organizátor

                                                            Slovenská asociácia učiteľov SJL

1                    Odborný seminár Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny

 

ÚNMS SR

2                    8. Národná konferencia o kvalite – prezentácia školy

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

1                   Kvalita vzdelávania/ Vzdelávanie o kvalite

 

Medzinárodná konferencia o kvalite vo Varšave

                                                               1            „Doing the right things right“

 

Spoločnosťou učiteľov NJ a germanistov Slovenska

1               Konferencia pre učiteľov NJ

Semináre a workshopy

 

1 Seminár v Sambachshofe (SRN) akreditovaný
           Akreditačnou radou MŠVVaŠ SR

 

CPPP Martin

1           Seminár koordinátorov prevencie

 

KŠÚ v Žiline

                                                              1            Seminár koordinátorov prevencie

 

 

Školenie                                              Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

11 Externá spätná väzba podľa modelu CAF

 

 

i)                   Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Externá spätná väzba modelu CAF

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF, na základe odporúčania tímu hodnotiteľov Externej spätnej väzby, udelil škole významný a medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul je platný dva roky od jeho udelenia (26.6.2012).

 

Medaila sv.Gorazda a Pamätný list sv.Gorazda

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva a vedy si 26. marca 2012 z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu prevzali medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave.
    Ocenenia nesúce meno sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom, ale aj pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života už od roku 1997. Návrhy na udelenie ocenení predkladajú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) orgány štátnej správy v školstve, občianske združenia, rôzne inštitúcie, rektori vysokých škôl alebo riaditelia priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR či jednotlivci prostredníctvom príslušných krajských úradov. Tie následne posudzuje komisia ministra pre morálne oceňovanie, ktorej členmi sú poprední predstavitelia rezortu školstva, ako aj iných oblastí spoločenského života. Pracovníci v oblasti školstva boli odmenení za dlhoročnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, ako aj inovatívne prístupy vo vzdelávaní či starostlivosť o postihnutých a talentovaných žiakov. Spomedzi 50 osobností odovzdal minister Veľkú medailu sv.Gorazda aj riaditeľovi Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch RNDr. Vasil Dorovský za úspešnú metodickú, pedagogickú a riadiacu prácu v oblasti školstva.    

Pri príležitosti Dňa študentov prevzal ocenenie a Pamätný list sv. Gorazda Matej Kohár, žiak 5.ročníka za reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach - majstrovstvách sveta, majstrovstvách Euroázie v debatingu.

 

Prezentácia školy „Učebný plán školy ako nástroj manažovania kvality“ na 8. Národnej konferencii o kvalite v dňoch 6. – 7. decembra 2011, organizovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 

8. ročník súťaže Hodžova esej 2012

Jej vyhlasovateľom a  hlavným organizátorom je Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch,  záštitu prevzal predseda vlády SR  Robert Fico. Odbornú a organizačnú  pomoc nezištne poskytli, podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch,  ďalší  spoluorganizátori Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ústav politických vied SAV, Historický ústav SAV, Filozofická fakulta Univerzity J.A.Komenského v Bratislave a SNK v Martine.             Témou 8. ročníka sa stalo uvažovanie nad osobným  citátom Milana Hodžu  z roku 1926,  keď sa blížil jeho vek k päťdesiatke . Jeho  obsah sa viazal   k diskurzívnym  hodnotám mladosti. Konkrétne znel takto:

Mladosť je taká chyba , ktorá sa každý deň napráva, lebo každý deň sme o jeden deň starší. M.Hodža 1926.

V porote  8. ročníka  súťaže pracovali zástupcovia  renomovaných inštitúcií, historici, umenovedci, novinári, konkrétne PhDr. Valerián Bystrický DrSc, pracovník Historického ústavu  SAV, PhDr. Peter Dinuš, Ústav politických vied SAV, vysokoškolský pedagóg   PhDr. Peter Zelenák CSc. z Filozofickej fakulty PhDr.,  novinári  PhDr. Viliam Jablonický a Mgr. Vlasta Kunovská. Predsedom poroty sa stal  PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ Slovenského národného literárneho múzea SNK v Martine.

 

Garden party ( tradičná záhradná slávnosť )

23.6.2012 sa na pôde našej školy usporiadala tradičná záhradná slávnosť, na ktorej sa zúčastnili naši zamestnanci, rodičia, žiaci, bývalí absolventi, hostia (napr.p.Magda Vášaryová,  p. Hana Lasicová) a priatelia školy. Bola usporiadaná v spolupráci so ZRPŠ pri BGMH v Sučanoch, program pripravili žiaci a učitelia školy. Varil sa guláš, hral sa plážový volejbal, badminton, rôzne súťaže, mali sme šachové simultánky. Súčasťou oficiálneho programu bolo  vyhlásenie Žiackej osobnosti roka, odovzdanie Štipendia Milana Hodžu zástupcami Alumni Sučany trom žiakom, ktorí boli prijatí do 1.ročníka v školskom roku 2011/2012, vystúpenie žiackych skupín, tanec. Uskutočnila sa debata

 

Publikácie

Ročenka POTPOURRI, finančná podpora ZRPŠ

Mesačník KARIS, finančná podpora Sučany Alumni

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

informatika:

TAKTIK VÝZVA 2012 – 1. ročník stredných škôl, zúčastnilo sa 5 žiakov z 1. ročníka

fyzika:

Celoslovenský projekt CASCADE

Tím BGMH -  1. miesto a 4. miesto

biológia:

Biologická olympiáda – 22 žiakov sa zúčastnilo školského kola, 2 žiačky sa zúčastnili krajského kola

matematika:

Expert - 8.12. 2011, zúčastnilo sa 29 žiakov

Klokan -19. 3. 2012, zúčastnilo sa 73 žiakov

Matematická olympiáda – kategória Z9 -2 sa zúčastnili domáceho kola, z ktorých postúpili 2 do obvodného kola a 1 žiačka sa umiestnila na 6.mieste

v kategórii C sa zúčastnilo školského kola 30 žiakov, v kategŕii B 10 žiakov a v kategórii A 7 žiakov

cudzie jazyky:

Olympiáda v ruskom jazyku v krajskom kole kategórie B2 2.miesto a kategórie B1 2.miesto

náboženská výchova:

Biblická olympiáda – 1.miesto 3-členného družstva v dekanátnom kole a 2.miesto v diecéznom (krajskom) kole

slovenský jazyk:

olympiáda zo slovenského jazyka – 30 žiakov sa zúčastnilo školského kola, 4. a 6.miesto v krajskom kole

Vajanského Martin – 9 žiakov sa zúčastnilo školského kola, v kategórii poézia 3.miesto v regionálnom kole a v kategórii próza 3.miesto v regionálnom kole

debatné súťaže – 2 žiaci v reprezentačnom tíme  SR na Majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike

anglický jazyk:

olympiáda z anglického jazyka – 11 žiakov v školskom kole

spoločenskovedné predmety:

olympiáda ľudských práv – školské kolo 2 žiačky, účasť 1 žiačky v krajskom kole

športové súťaže organizované MŠVVaŠ SR, KŠÚ v Žiline a CVČ

vo volejbale

Majstrovstvá okresu Martin/dlhodobá súťaž –žiačkyBGMH Sučany: 2.miesto

Majstrovstvá obvodu Martin a Turčianske Teplice/dlhodobá súťaž – žiačky BGMH Sučany: 3.miesto

Majstrovstvá okresu Martin – žiaci BGMH Sučany: 2.miesto

Turčianske hry mládeže – žiaci BGMH Sučany: 1.miesto

vo  florbale

Majstrovstvá okresu Martin – žiačky BGMH Sučany: 3.miesto

v basketbale

Majstrovstvá okresu Martin – žiačky BGMH Sučany: 3.miesto

v badmintone

Majstrovstvá okresu Martin – žiačky BGMH Sučany: 3.miesto

 

V zmysle učebného plánu pedagogickí zamestnanci organizovali pohybové aktivity:

Základný a zdokonaľovací plavecký kurz/10 hodín: 8.- 11. november 2011, Žilina

- absolvovalo 82 žiakov prvého ročníka BGMH Sučany

Lyžiarsky a snowboardový kurz/30 hodín: 27. február – 2. marec 2012, Jasná

 - absolvovalo 65 žiakov druhého ročníka BGMH Sučany, bol splnený plán a program lyžiarskeho a snowboardového výcviku

Vodácky kurz/21 hodín: 18. – 20. jún 2012, horné povodie Hrona

- absolvovalo 34 žiakov štvrtého ročníka BGMH Sučany

 
Výchovno – vzdelávacie exkurzie:

a) exkurzia do Viedne (1 deň) pre žiakov školy, ktorí študujú nemecký jazyk

b) exkurzia na Dni otvorených dverí univerzít vo Veľkej Británii pre žiakov 3.ročníka

c) jazykovo – poznávacia exkurzia do Veľkej Británie  pre žiakov 1. ročníka zameraná na

    rozvoj kompetencií a zručností v anglickom jazyku, 79 žiakov

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania, aktivita 4.1 Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl,

Garant  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Cieľ: operacionalizovať a hierarchizovať indikátory kvality vzdelávania na konkrétnych dátach a určiť ich rozdelenie do vecne súvisiacich skupín tak, aby ich vyššia hodnota odpovedala vyššiemu výkonu, procesy posúdiť  v medzinárodnom kontexte tak, aby boli vyvíjané kompatibilne s už overenými modelmi a pri tom rešpektovali národné špecifiká, v prepojení so školskou realitou na experimentálnej vzorke žiakov 30 stredných škôl, pedagógov a rodičov vytvoriť spôsob nezávislého štandardizovaného hodnotenia kvality vzdelávania podľa vopred známych kritérií, priamo v školskom prostredí  overovať princípy štandardného hodnotenia kvality vzdelávania a v súčinnosti so spolupracovníkmi z radov učiteľov implementovať metodológiu merania kvality školy s cieľom plošného merania v budúcnosti.

 

Pilotné testovanie   ISCED 3 v rámci projektu HK – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, garant NÚCEM 

v oblastiach MAI – 18 ž, ČAP – 29 ž, ČAS – 29 ž

vo vyučovacom jazyku a cudzích jazykoch SJL  – 18 ž, AJ B2 – 29 ž, NJ B2 – 29 ž, RJ B2

 

Projekt „KomPrax“, IUVENTA Bratislava - národný projekt, ktorý vytvorí systém základného a nadstavbového vzdelávania  v oblasti práce s mládežou. Zabezpečí informovanosť o tom, čo práca s mládežou mladému človeku prináša a čím tento mladý človek môže prispieť biznis sektoru,  verejnému sektoru a spoločnosti. Taktiež poskytne priestor pre mládež vo veku 15 – 17 rokov, aby zrealizovali svoje nápady a pomohli riešiť problémy  a potreby vo svojom okolí. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti mladých ľudí a v tomto kontexte treba absolventov vybaviť základnými kompetenciami a schopnosťou vedieť sa „predať“ na trhu práce. Do projektu sa zapojilo 7 žiakov 1.ročníka, ktorí spolu získali 1 400,-€ na realizáciu projektu.

 

Projekt „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“,  projekt Metodicko-pedagogického centra v OP Vzdelávanie spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, prevod majetku – PC technika vo výške 16 248,-€; 29.11.2011

 

Projekt „Študenti informačného veku“, grant Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vo výške 3000,-€; 5.12.2011

Projekt „Connecting classrooms“, British Council Slovensko – pre žiakov stredných škôl z regiónu Bratislava a Košice. Lektorovala RNDr. Ľ.Bošanská.

 

Projekt „eTwinning – European schools collaboration” v spolupráci so Žilinskou univerzitou

 

Medzinárodný projekt „Youth partnership and democracy“, organizovanom IUVENTou, v rámci ktorého reprezentovali SR aj dvaja naši žiaci na Sicílii vo februári 2012

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

V školskom roku 2011/2012 nebola vykona inšpekčná činnosť Štátnou školskou  inšpekciou v škole.

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

V školskom roku 2011 / 2012 sa realizovali nasledujúce úpravy. Stravovací systém, ktorý sme zaviedli v minulom roku sme zmodernizovali a previedli objednávanie stravovania na náš server a objednávanie stravy prebieha teraz už prostredníctvom našej školskej web stránky. Do jedálne sme kúpili nové obaly na varnice.

            V decembri 2011 sa nám podarilo vďaka nášmu zriaďovateľovi vymeniť okná v šiestich učebniach v celkovej sume 12 800,- €. Počas minulého školského roka sa nám podarilo vybaviť päť tried novým nábytkom ( do štyroch sme kúpili po 24 ks stoličiek a 24 ks stolov a do jednej 18 ks stoličiek a 18 ks stolov) v celkovej hodnote 8924,70- €,  do jednej triedy sme kúpili novú keramickú tabuľu.  Cena tabule bola 417,12- €. Vymaľovali sme vo vlastnej réžii 4 triedy, 2 kabinety a chodby na štvrtom poschodí. Cena materiálu bola 353,73- €.

            V spolupráci s obcou Sučany sme opravili časť chodníka pri vstupe pred budovou školy na ulici Komenského 215.

V rámci skvalitnenia podmienok práce a vyučovania sa kompletne zrekonštruovali dámske toalety v celkovej sume 9175,94- €. Náklady na rekonštrukciu boli v plnom rozsahu hradené z finančných prostriedkov ZRPŠ. Pokračovali sme v úprave areálu školy napr.  zabudovali sme ďalšie lavičky do záhrady. Na už spomínané rekonštrukcie sme čerpali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu s finančnou podporou rodičov.

Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu sme vybavili učebňu anglického jazyka didaktickou a zvukovou technikou.

V telocvični sme dokúpili lopty a obnovili sme časť podlahových náterov.

Žiaci našej školy sa zapojili do projektu INTENDA a získali finančné prostriedky vo výške 3 000 €, ktoré boli z časti použité na nákup didaktickej techniky (projektory, čítačky....) pre našu školu.

V roku 2012/2013 plánujeme:

a)      vymaľovať učebne na ďalších 2 poschodiach,

b)      pokračovať vo výmen okien v ostávajúcich učebniach, čím sa predpokladá ušetrenie finančných prostriedkov na spotrebované energie,

c)      zabezpečovať školské revízie v zadaných termínoch a získavať peniaze na odstránenie zistených nedostatkov,

d)      v spolupráci s obcou vybudovať kanalizáciu na Pionierskej ulici a tým odstrániť zdroj vlhnutia žiackych šatní,

e)      vybudovať altánok v záhrade školy,

f)        vybudovať toalety na 3. poschodí.

 

V nasledujúcich rokoch budeme  pokračovať v snahe a realizácii zámerov zlepšovania podmienok: dobudovať časť budovy smerom k ihrisku a na budove školy ešte v pôvodnej starej časti školskej budovy rekonštruovať podlahoviny v učebniach, na dvoch poschodiach sociálne zariadenia, kanalizáciu a elektrické rozvody. Vykurovací systém je potrebné rekonštruovať v celej časti starej budovy. V tejto časti by sme sa chceli zapojiť do projektu organizovaného SPP. Je tiež potrebné dokončiť úpravu vonkajšieho okolia (chodníky, záhrada, park, ihrisko, oplotenie) a doplniť interiér školským nábytkom (žiacke šatne skrinkami pre žiakov, doplniť ďalšie učebne, laboratória, relaxačno-oddychové zóny). Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu plánujeme vybaviť jazykové učebne modernou didaktickou a audiovizuálnou technikou, vybudovať multimediálnu učebňu, doplniť posilňovňu a telocvičňu ďalším telocvičným náradím a v prebudovanej telocvični obnoviť podlahové nátery so zmenou rozmerov vyznačených ihrísk.

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka

Informácie sú v prílohe č. 4

           

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy

   od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť       

   - gymnázium ako štátna rozpočtová organizácia nevyberá príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v

   členení podľa finančných aktivít

   - rozpočtovými opatreniami v roku 2011/2012 boli pridelené škole finančné prostriedky za prijaté  vzdelávacie poukazy. Výška v  € je uvedená v prílohe č. 4. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu tovarov a služieb. Boli to služby spojené s vedením krúžkov a materiál pre jazykový, športový krúžok a krúžok programovania.

 

4. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

    - škola získala z prenájmu priestorov  nájomné za bufet 99,60,- €, od Študijného fondu n.o. 102,22 € a za prenájom nápojového automatu 8,30 €. Podrobná správa o hospodárení za kalendárny rok 2011 tvorí prílohu č. X  tejto správy.

 

Školské úrazy BGMH Sučany v školskom roku 2011/2012

Počet evidovaných školských úrazov na BGMH Sučany: 10 úrazov

Počet registrovaných úrazov na BGMH Sučany: 0 úrazov

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

Vízia:           „Šťastní žiaci, úspešní absolventi, spokojní rodičia a učitelia.“

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch ( ďalej len BGMH ) je všeobecno-vzdelávacou strednou školou, ktorá poskytuje prvotriedne služby v oblasti výchovy a vzdelávania v prostredí dvoch vyučovacích jazykov – anglickom a slovenskom. Je dynamickou vysoko účinnou a efektívnou inštitúciou, v ktorej človek ( žiak, rodič, učiteľ, zamestnanec, verejnosť – zákazník) a kvalita ( vzdelávanie, výchova, vzťahy, produkty, materiálne podmienky) sú hlavnými prioritami, kde žiaci zažívajú pocity šťastia z úspechov a dosahujú lepšie výsledky aj v podmienkach a prostredí, ktoré sú menej priaznivé -  sociálne, osobnostné, materiálne, vôľové, mravné a intelektuálne determinanty.

Hodnoty školy :

 • právo na kvalitné vzdelanie,
 • úcta k vzdelaniu a vzdelávaniu,
 • sloboda a zodpovednosť za riadenie vlastného vzdelávania a života,
 • humanita a demokracia,
 • tolerancia k akejkoľvek prirodzenej odlišnosti etnickej, jazykovej, národnostnej, náboženskej, kultúrnej, historickej a inej,
 • vzájomná komunikácia, kritická diskusia,                      
 • prostredie motivujúce a podporujúce vzdelávanie sa, rozvoj osobnosti žiaka a učiteľa, snáh dosahovať lepšie výsledky a pokrok pri štúdiu,
 • bezpečné prostredie chrániace žiakov a zamestnancov pred rôznymi negatívnymi vplyvmi, ktoré by ohrozovali ich duševný a intelektuálny rozvoj, zdravie a život
 • rešpektovanie identity a integrity jednotlivca a dôstojnosti každého člena školskej komunity,
 • rešpektovanie práva na individuálny rozvoj v závislosti na špecifické potreby žiaka,
 • vzájomná pomoc a podpora, sociálne cítenie a správanie,
 • priateľstvo a kamarátstvo,
 • sebaúcta a hrdosť na seba, rodinu, školu, spoločnosť a krajinu, v ktorej žijem,
 • rešpektovanie mravných, etických a právnych noriem spoločnosti v škole,
 • osobný úspech, šťastie a radosť zo života.

Zdroje a legitimita hodnotového systému a poslania BGMH:

-  skĺbenie tých najlepších domácich prvkov výchovy a vzdelávania a tradičného hodnotového  systému importovaného z Veľkej Británie v čase vzniku a realizácie projektu bilingválneho anglicko-slovenského gymnázia na Slovensku,

-  skúsenosti zamestnancov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch,

- výborné výsledky a spokojnosť žiakov školy,

- požiadavky rodičov a žiakov školy vyjadrené v rôznych dotazníkoch a spätných väzbách,

- koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike a Národný program      vzdelávania v Slovenskej republike,

- ciele reformy vzdelávania na základných a stredných školách v Slovenskej republike,

- ciele a požiadavky EK na členské štáty EÚ v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

 Strategické ciele

 Naplnenie  poslania a vízie školy sa realizuje dosiahnutím strategických cieľov:

 1. Neustály rozvoj ľudských zdrojov – vedúci a pedagogickí zamestnanci, technický, ekonomický a obslužný personál.
 2. Efektívna komunikácia a kritická diskusia na všetkých úrovniach.
 3. Vytvorenie otvorenej školy.
 4. Spokojnosť  žiakov a rodičov.
 5. BGMH koná iniciatívne a aktívne, komunikuje so vzdelávacími inštitúciami, monitoruje a implantuje  progresívne trendy vo výchove a vzdelávaní a predvída vývoj, zmeny a budúce potreby spoločnosti.

Strategické ciele (dlhodobé ciele)  sa rozpracujú do hlavných cieľov v ročných plánoch práce a ďalších pedagogických dokumentoch a tie do operatívnych štvrťročných, mesačných a týždenných plánov. Realizácia cieľov sa uskutočňuje určovaním, plnením, kontrolou a vyhodnocovaním konkrétnych úloh.

 

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania pre školský rok 2011/2012

1. Maturitná skúška

1.1.   Pripraviť žiakov 5. ročníka na úspešné zvládnutie maturitných skúšok z povinne voliteľných  predmetov v riadnom termíne v jarnom období.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený

3 žiaci nekonali ÚF IČ MS z dôvodu neukončenia 2.polroku školského roku.

Zdroj: Výkaz o výsledku maturitných skúšok

1.2.   Pripraviť žiakov 4.ročníka tak, aby všetci úspešne vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka a literatúry v riadnom termíne v jarnom období.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený

2 žiaci nekonali ÚF IČ MS z dôvodu neukončenia 2. polroku školského roku v uvedených predmetoch.

Zdroj: Výkaz o výsledku maturitných skúšok

1.3.   V externej časti z jednotlivých predmetov dosiahnuť lepšiu úspešnosť ako je celoslovenský priemer v danom roku v hodnotenom predmete.

Vyhodnotenie: cieľ splnený (pozri písmeno e) Správy)

Zdroj: NÚCEM - výsledky EČ MS 2012

 

2. Prijímacie skúšky

Pripraviť transparentné, objektívne a spravodlivé prijímacie skúšky s rovnosťou šancí pre zúčastnených záujemcov. Kritériom plnenia takého cieľa je "spokojnosť", resp. "nespokojnosť" uchádzačov (alebo ich zákonných zástupcov), vyjadrená v opodstatnených sťažnostiach alebo podaniach  kontrolných orgánov, monitorovacích  subjektov - zriaďovateľ, ŠPÚ, SGI, Rada školy a pod..

Vyhodnotenie: cieľ splnený, žiadny z uchádzačov o štúdium ani ich zákonní zástupcovia nepodali námietku alebo sťažnosť súvisiacu s prijímacím konaním

 

3. Dochádzka do školy

3.1. Znížiť alebo udržať priemernú ospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený (pozri tabuľka)

 

Priemerná ospravedlnená absencia v školskom roku 2011/ 2012 v hodinách

Priemerná ospravedlnená absencia v školskom roku 2010/ 2011 v hodinách

1.polrok

2.polrok

1.polrok

2.polrok

54,13

67,24

48,51

61,63

 

3.2. Znížiť alebo udržať priemernú neospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.

Vyhodnotenie: cieľ splnený (pozri tabuľka)

 

Priemerná neospravedlnená absencia v školskom roku 2011/ 2012 v hodinách

Priemerná neospravedlnená absencia v školskom roku 2010/ 2011 v hodinách

1.polrok

2.polrok

1.polrok

2.polrok

0,03

0,52

0,14

0,64

 

4. Vysokoškolské štúdium

4.1. Vytvoriť také študijné podmienky pre maturantov, aby všetci , ktorí sa rozhodli pokračovať v  štúdiu na vysokých školách, úspešne zvládli prijímacie skúšky.

Vyhodnotenie: je v procese zberu informácií od absolventov, vyhodnotenie bude doplnené po ukončení zberu

4.2. Pripraviť maturantov tak, aby úspešnosť prijatia na vysokú školu bola 100%.

Kritériom plnenia cieľa je spätná väzba od absolventov formou dotazníka, ktorý sa absolventom zasiela na náklady školy (poštou aj e - formou) a spracováva v mesiaci september (október).

Vyhodnotenie: pozri 4.1.

 

5. Personálna oblasť

5.1. Zabezpečiť aspoň troch zahraničných učiteľov alebo lektorov s požadovanou kvalifikáciu (vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa) pre nasledujúci školský rok.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

5.2.  Zabezpečiť 100% kvalifikovanosť  pedagogických zamestnancov pre  nasledujúci školský rok v zmysle požadovaných kvalifikačných predpokladov príslušnej legislatívy.

Indikátory:  Zákon o pedagogických zamestnancoch a príslušné vykonávacie predpisy (vyhlášky).

Nástroje:  Porovnanie dokladov o vzdelaní jednotlivých pedagogických zamestnancov a príslušných ustanovení  zákona o kvalifikačných požiadavkách.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

5.3. Zabezpečiť pre útvar prevádzky školy zamestnancov schopných plniť pracovné úlohy samostatne, ochotne, zodpovedne, efektívne a dodržiavať etiku v pracovných vzťahoch (noví zamestnanci).

Indikátory:  Podklady z kontrolnej činnosti, hodnotiace hárky a správy o činnosti.

Nástroje:  Analýza indikátorov.

Vyhodnotenie: v školskom roku nebol prijatý nový zamestnanec na úseku prevádzky

5.4.  Aj naďalej zvyšovať odborné, metodické, didaktické, pedagogické a psychologické kompetencie pedagogických zamestnancov, ich zručnosti v používaní IKT, kompetencie v používaní druhého vyučovacieho jazyka a neustále rozvíjať ich právne vedomie. Zvyšovať zainteresovanosť a podiel zamestnancov na priamom riadeni, organizovani a plánovani činností, aktivít, projektov a procesov školy.

Indikátory: Školský vzdelávací program, plán osobného rozvoja (hodnotiaci rozhovor na konci školského roka), plnenie plánu kontinuálneho vzdelávania, záznamy z hospitácií, sebahodnotenie (hodnotiace hárky), účasť na vzdelávaní a metodických stretnutiach, doklady a potvrdenia o vzdelávaní (vysvedčenia, certifikáty, osvedčenia a pod.), plány (tematické plány, plány činnosti, organizačné zabezpečenia školských aktivít a pod.), správy, návrhy, kritická diskusia a závery Pedagogickej rady k predmetu daného cieľa a pod.

Nástroje:  Analýza indikátorov.

Vyhodnotenie: v procese spracovania

 

6. Štátna jazyková skúška

6.1. Úspešné vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi v jarnom období daného roku.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený

Zo 69 prihlásených žiakov úspešne vykonalo 57 žiakov.

6.2. Úspešné vykonanie odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi v jarnom období aktuálneho školského roku.

Vyhodnotenie: cieľ nesplnený

Zo 74 prihlásených žiakov úspešne vykonalo 69 žiakov, 3 žiaci nekonali, 2 žiaci neprospeli.

 

7. Medzinárodné jazykové certifikáty

Úspešné vykonanie medzinárodnej jazykovej skúšky z anglického jazyka všetkými prihlásenými žiakmi školy, predovšetkým skúšky CAE.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

4 žiaci sa prihlásili na skúšku CAE, 2 získali stupeň B a 2 žiaci stupeň C. 15 žiakov získalo IELTS certifikát s priemerným výsledkom medzi 7,5 až 9.

 

8. Vzdelávanie

Zrealizovať obsahové splnenie  tematických výchovno-vzdelávacích plánov vo všetkých predmetoch a skupinách.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

Zdroj: správy o činnosti predmetových komisií a tematické výchovno-vzdelávacie plány  jednotlivých predmetov

 

9. Výchova

Zrealizovať všetky naplánované výchovné programy a projekty, ktoré sú súčasťou školských vzdelávacích programov, mimo vyučovacích a alternatívnych aktivít v danom  školskom roku počas nasledujúceho obdobia.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

 

10. Plat

10.1.  Zabezpečiť finančné prostriedky na funkčné platy pre zamestnancov na celý školský rok.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

10.2. Zabezpečiť vyplatenie platov zamestnancov prevodom na ich osobné účty do 14. mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý patrí zamestnancovi plat. 

Vyhodnotenie: cieľ splnený

10.3. Vytvoriť podmienky na ocenenie práce zamestnancov zabezpečujúcich plnenie úloh a činností a ich výnimočných pracovných schopností v súlade s kritériami pre osobné hodnotenie v tomto školskom roku.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

10.4.  Vytvoriť podmienky na ocenenie práce zamestnancov formou odmeny dvakrát za školský rok – vo výplatnom období za mesiac december 2010 a za mesiac jún 2011.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

Zdroj: ročná závierka 2011, polročná závierka 2012

10.5.  Vytvárať podmienky, aby celkový objem finančných prostriedkov v hrubom určených na odmeny zamestnancov bol za každé oceňované obdobie aspoň na úrovni 50% hrubých platov zamestnancov za september 2011 pri splnení plánovaných cieľov a úloh školy.

Vyhodnotenie: cieľ splnený

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

SILNÉ  STRÁNKY

-         výsledky žiakov dosiahnuté v EČ MS 2012

-         vyučovanie jednotlivých predmetov v anglickom jazyku  a používanie anglického jazyka aj pri ďalších činnostiach a aktivitách výchovno-vzdelávacieho procesu školy

-         štúdium absolventov školy na najlepších univerzitách a  vysokých školách v zahraničí a v Slovenskej republike

-         Školský vzdelávací program a Učebný plán ako jeho súčasť

-         Spolupráca so zainteresovanými stranami a partnermi – ZRPŠ, Krajský školský úrad v Žiline, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad vlády, Národný ústav certifikovaných meraní, Politologický ústav SAV, British Council Slovensko, veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva a Severného Írska, obec Sučany, Sučany Alumni

-         samohodnotenie ako nástroj zlepšovania kvality poskytovaných služieb

-         pravidelné vykonávanie prieskumu spokojnosti uchádzačov a rodičov s prijímacími skúškami

-         pravidelné vykonávanie prieskumu spokojnosti žiakov 1. ročníka

-         bezpečnosť a zdravie žiakov je priorita

-         školské a mimoškolské aktivity – úspešnosť žiakov v predmetových olympiádach, v súťažiach v národnom aj medzinárodnom meradle

-         priestor žiakov na vyjadrenie názoru

-         efektívna spolupráca vedenia školy so ZRPŠ – odborná, materiálna a finančná pomoc

-         finančná podpora žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci ZRPŠ a spoločnosti  Sučany Alumni 

-         permanentný proces zlepšovania podmienok práce a vyučovania, napr. rekonštrukcia a úprava exteriéru a interiéru školy

-         dobrá dopravná dostupnosť

-         žiaci motivovaní dosahovať výborné študijné výsledky, rozvíjať svoje znalosti, vedomosti, kompetencie a zručnosti, svoju osobnosť,

-         kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci v súlade s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi v zmysle zákona a ochota pracovať a odovzdávať to najlepšie aj v podmienkach nedocenenia ich práce v spoločnosti a nízkeho finančného oceňovania

 

OHROZENIA

-         klesajúca populačná krivka

-         vznik bilingválnych študijných zameraní na iných školách

-         dochádzanie žiakov, zmeny cestovných grafikonov ŽSR a SAD a zvyšovanie cien cestovného

 

SLABÉ   STRÁNKY

-         chýbajúce vlastné ubytovacie zariadenie pre žiakov v blízkosti školy

-         nedostatok niektorých druhov učebníc v anglickom jazyku

-         absencia priestorov na odborné učebne a laboratóriá

-         chýbajúci bezbariérový prístup do budovy školy

 

PRÍLEŽITOSTI

-         rámcový učebný plán pre bilingválne gymnáziá vydaný MŠVVŠ SR 20.mája 2011

-         implementovanie modelu CAF v podmienkach školy a spolupráca s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a udelenie významného a medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF

-         spolupráca s Národným ústavom certifikovaných meraní (NÚCEM) a účasť školy v projekte Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania

-         spolupráca so školami podobného zamerania doma aj v zahraničí

-         výzva MŠVVaŠ SR pre nenávratný finančný príspevok z fondu EÚ,

-         reorganizácia štátnej správy – integrácia krajských úradov,

-         Študijný fond, n.o., spoločnosť Sučany Alumni

 

 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

V školskom roku 2011/2012 ukončilo maturitné štúdium na našej škole 88 študentov, na ďalšie vysokoškolské štúdium sa prihlásili všetci a prijatých bolo 87 študentov.

            Rastúci záujem o štúdium v zahraničí sa potvrdil aj tento školský rok. V Slovenskej republike bude študovať 23 študentov, v Českej republike 35, vo Veľkej Británii 20, v Dánsku 5, Francúzsku 2, Rakúsku 1 a v Belgicku 1. Počet podaných prihlášok sa pohyboval od 2 po 7. Vďaka výborným študijným a maturitným výsledkom, absolvovaniu jazykového certifikátu IELTS, Personal Statement sa veľa študentov dostalo aj bez prijímacích skúšok na zahraničné školy, napríklad University of St Andrews - Art History, University Aberdeen – Jornalism, University of Glasgow – Zoology, University of Southern Denmark, Sondenborg – Business language and culture (Chinese), Heriot-Watt University – Chemistry with Management...

 

 

Prehľad zamerania absolventov:

 

Spoločenskovedné   35 -Veľká Británia 11, Dánsko 5, Belgicko 1, Francúzsko 1, Brno 4, Praha 1, 

                                        Olomouc 2, Bratislava 5, Trnava 1, Prešov 1, Ružomberok 1, Nitra 1,

                                        Banská Bystrica 1

Prírodovedné            20 – Veľká Británia 4, Olomouc 4, Praha 1, Brno 3, Bratislava 5, Košice 2

                                         Banská Bystrica 1       

Lekárske                  14 – Praha 6, Olomouc 3, Brno 3, Martin 2                     

Ekonomické              13 – Veľká Británia 4, Francúzsko 1, Rakúsko 1, Praha 3, Brno 1, Bratislava 2,

                                         Banská Bystrica 1

Technické                  3 – Brno 2, Praha 1

Informatika                2 – Veľká Británia 1, Brno 1         

 

 

Z postrehov študentov v dotazníku vyberáme:

 

Naša škola má výborných učiteľov prírodovedných predmetov, ktorí jednoznačne dokážu žiakov zaujať a skvele im predať svoje vedomosti. Ďalší kus práce je v našom efektívnom samoštúdiu. Pokiaľ si človek modelové testy sám neprejde, je to veľká lotéria, v ktorej platia bežné zákony prírody.

   Eduard Strapatý, 2. lekárska fakulta,  Karlova univerzita Praha, všeobecné lekárstvo

 

Prijímačky som neabsolvovala, lebo vo Veľkej Británii sa miesto toho píše motivačný list. Je ale  potrebné vedieť ho dobre napísať a samozrejme aj mať čo doň napísať. Zapájajte sa preto do rozličných krúžkov, organizujte festivaly, využite možnosť participovať v študentskej spoločnosti, buďte iniciatívni.

     Jana Pivoňková, Oxford Brookes University, International Hospitality Management     

 

Z vlastných skúseností môžem hodnotiť najmä štúdium ruštiny, matematiky a ekonomiky. Sú na vysokej úrovni a postačujú na prípravu na prijímacie skúšky vďaka odbornému prístupu vyučujúcich.

   Veronika Stanková, University of Applied Sciences Krems, Rakúsko, Tourism management 

 

Najlepším receptom na prijatie na vysnívanú školu je zaručene svedomitý prístup ku štúdiu, účasť na pracovných stážach, výmenných pobytoch, vzdelávacích podujatiach a aktívna práca v školských kluboch. Len málo z toho sa však dá za posledný rok dobehnúť. Začať s prípravou preto treba čím skôr.

 Ján Kokavec, L institut d etudes politiques de Paris – Campus Le Havre, Law, Politics, Economics

 

Prijímacie skúšky v mojom prípade pozostávali hlavne z jazykov a to nebol absolútne žiadny problém. Angličtinu si myslím, že má zvládnutú na dobrej úrovni každý študent našej školy. Ruština je vyučovaná zaujímavo a odborne a tak som sa na prijímačky nemusela učiť nič navyše.

             Nicole Fatinová, VŠE Praha, Podniková ekonomika a management

 

Podmienkou prijatia na univerzitu bolo úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z vybraných predmetov na známku výborný, preto hodnotím pozitívne možnosť vybrať si v 4. a 5. ročníku predmety podľa vlastného výberu a zamerania.

              Jaroslav Leitmann, University of St Andrews, International Relations

 

 

Spracovala: PhDr. Beáta Makovická, výchovná poradkyňa

Sučany 20. 9. 2012

 

 

(2)

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

boli vytvárané v zmysle právnych predpisov a pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Aj v tomto školskom roku sme spolupracovali s odbornými inštitúciami a to predovšetkým s CPPP Martin, Policajným zborom mesta Martin, neziskovou organizáciou Žena v tiesni, organizáciou Áno pre život, MUDr. D. Krivušovou – gynekologická ambulancia.              

Cieľovou skupinou sú žiaci 1. – 3. ročníka, počet účastníkov je okolo 200 ľudí.     

V septembri sme za spolupráce Policajného zboru kpt.Mgr. M . Kubíkom zorganizovali besedu pre 1. roč. s tematikou „ Prispôsobenie sa prostrediu, šikanovanie, správanie sa na cestách a vlakových nástupištiach“.          

Pre 3. ročník sa organizovala beseda s neziskovou org. Áno pre život na tému „ Domáce násilie, obchodovanie s bielym mäsom „ ( Mgr. A. Verešová).          

Opäť pre žiakov 3. roč. bola organizovaná beseda s org. „ Žena v tiesni“ na tému Problémové, neúplné rodiny, týranie žien, mužov a kde hľadať pomoc“. (PhDr.T. Brnová).             

Pre žiakov 2.roč. za spolupráce CCCP Martin Mgr. I. Hreusovou a Policajného zboru kpt. Mgr. M Kubíkom beseda na tému „ Drogy , drogová závislosť , drogy a trestnoprávna zodpovednosť a rozdelenie drog“.      

V mesiaci marec  sa žiaci etickej výchovy zúčastnili besedy  s bývalým narkomanom, motorkárom  Corneliusom Novakom, ktorý porozprával žiakom o zmene, ktorou prešiel, prečo, čo mu to prinieslo.     

V oblasti zdravotnej prevencie sme zorganizovali besedu s gynekologičkou MUDr. D. Krivušovou, na ktorej sa zúčastnili aj chlapci na tému „ Antikoncepcia, partnerský život, prvé gynekologické vyšetrenie, ochorenia a pod.“       

96 žiakov 1.ročníka absolvovalo 5-dňový adaptačný program.

     V školskom roku 2011/2012 4 žiaci poberali sociálne štipendium. 1 žiak 4. ročníka so zdravotným znevýhodnením študoval podľa individuálneho učebného plánu, ktorý bol vypracovaný  triednou učiteľkou a vyučujúcimi.

 

Stravovacia komisia pracovala v zložení: PhDr. B.Valentová, Mgr. D.Mičáňová, Mgr. S. Karkošiaková.  Spokojnosť,  resp. nespokojnosť žiakov a zamestnancov so stravovaním sme sledovali pomocou oznamov v knihe prianí a sťažností. Najčastejšie pripomienky sa týkali veľkosti porcií, ktoré sa ukázali neopodstatnené, zodpovedali normám. V priebehu školského roka došlo k zmene dodávateľa, od 1.4.2012 Gymnázium V.Paulinyho-Tótha v Martine.

 

b) Voľnočasové aktivity školy

V školskom roku 2011/2012 129 žiakov odovzdalo škole vzdelávacie poukazy, čím podporili prácu záujmových krúžkov: anglického jazyka, nemeckého jazyka, debatný,  chemický, Dreams a Teams, matematický, badmintový, basketbalový, hudobný, krúžok programovania a kozmonautiky  pod vedením pedagogických zamestnancov školy. Klub Dreams a Teams zorganizoval festivaly: Palachfest - súťaž 14 družstiev v disciplínach: šach, twister, petang, volejbal, ping-pong, scrabble, lezenie steny, slackline, štafeta, basketbale. Palachfestu sa zúčastnili i žiaci Gymnázia J. Chalupku, z Brezna, bola im zabezpečená strava i ubytovanie; veľkonočný festival Egg hunting v šľahaní vajíčok, hľadaní vajíčok a iných disiplínach pre 10 družstiev; Ancient Treasure- vedomostná a športová súťaž družstiev, ktorej sa zúčastnilo  35 žiakov. Debatný krúžok organizoval celoročnú debatnú ligu pre tímy z jednotlivých ročníkov.

V priebehu školského roka boli organizované tradičné školské športové súťaže pre žiakov, rodičov, absolventov a zamestnancov BGMH Sučany o putovné poháre BGMH Sučany
v kategórii mix (dievčatá+chlapci)

Vianočný volejbalový turnaj o putovný pohár BGMH Sučany/20.december 2011

- zúčastnilo sa 48 žiakov, absolventov, učiteľov a rodičov BGMH Sučany

Veľkonočný basketbalový turnaj o pohár BGMH Sučany/16.apríl 2012

- zúčastnilo sa 43 žiakov a učiteľov BGMH Sučany

Plážový volejbalový turnaj pri príležitosti Garden party 2012/23.jún 2012

- zúčastnilo sa 21 žiakov, absolventov, učiteľov a rodičov BGMH Sučany

 

Žiaci sa zúčastnili besedy so spisovateľom Krzystofom Vargom v rámci Žilinského literárneho festivalu - 45 žiakov, beseda časopisu Karis s publicistami denníka SME a PRAVDA - 41 žiakov, pracovného workshopu „Literatúra ako hra s  Ing.Jánom Cígerom - 19 žiakov, Literárno-diskusné predpoludnie v Krajskej knižnici v Žiline – 15 žiakov. 50 žiakov 1.ročníka  navštívilo Slovenské komorné divadlo v Martine na divadelnom predstavení „5 za jednu“.  

 

Žiacka školská rada organizovala vo voľnom čase diskusné fóra „Speaker´s corner“ na aktuálne témy, zrealizovala pravidelné vysielanie školského rádia.

Študentská spoločnosť Bakelita organizovala celoročne separáciu odpadu na škole a besedy zamerané na ekologickú výchovu.

Spoločnosť Jeden svet organizovala besedy, premietanie filmov a diskusií zameraných na boj proti xenofóbii, rasizmu.

Škola vedie žiakov aj k  pomoci občanom – zbierka šatstva pre občianske združenie Brieždenie v Kláštore pod Znievom (ďakovný list od riaditeľky združenia), zbierka Vianoce s UNICEF, Týždeň modrého gombíka, Červené stužky. Žiaci zorganizovali Deň mlieka, Deň zdravia na osvetu zdravej výživy a pozitívneho prístupu k životu.

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v školskom roku 2011/2012 poskytovalo služby svojim žiakom a ich zákonným zástupcom v medziach a v súlade s príslušnými právnymi smernicami a pokynmi Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zriaďovateľa, legitímnych a prirodzených požiadaviek žiakov a rodičov, v duchu mravných a etických princípov spoločnosti a hodnôt školy.

Výsledky výchovy a vzdelávania žiakov školy pre rodičov a zákonných zástupcov boli poskytované:

-         na plánovaných schôdzkach Združenia rodičov a priateľov školy (ďalej len ZRPŠ) -triednych a plenárnych, zasadaniach Výboru ZRPŠ,

-         prostredníctvom „Študentského preukazu“,

-         elektronicky prostredníctvom „e-žiackej knižky“,

-         e-mailovou korešpondenciou,

-         písomnými zásielkami na domáce adresy,

-         zverejnením Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v priestoroch školy a na web-stránke školy,

-         osobnými konzultáciami,

-         vydávaním vysvedčení na polroku, konci školského roka a odpisov z katalógov,

-         vystavovaním písomných posudkov, charakteristík a hodnotení,

-         vydávaním a zasielaním rozhodnutí riaditeľa školy,

-         písomnými oznámeniami po zasadnutiach Pedagogickej rady z dôvodu hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. a 3.štvrťrok školského roka,

-         zverejňovaním výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti na nástenke v škole pre žiakov,

-         hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho výsledky na zhromaždeniach žiakov a pedagogických zamestnancov.

 

Škola v školskom roku 2011/2012 ponúkala a zabezpečovala pre žiakov, zamestnancov alebo rodičov okrem hlavnej činnosti a poslania ďalšie služby, predovšetkým:

-         v spolupráci a na základe dohody so Strednou priemyselnou školou v Martine  do 31.3.2012 a s Gymnáziom V.Paulinyho-Tótha v Martine od 1.4.2012 dovoz obedov a ich výdaj v školskej jedálni; ponuka dvoch jedál a dvakrát týždenne troch jedál (jedno mäsité a jedno bezmäsité, resp. vegetariánske),

-         bufet zriadený v škole a automat s ponukou doplnkového sortimentu výživy a nápojov,

-         knižničný fond školskej knižnice pre žiakov školy, obsahujúci odbornú a jazykovú literatúru, beletriu v slovenskom a anglickom jazyku dopĺňaný o nové tituly s finančnou podporou ZRPŠ,

-         klubovňu s kuchynským kútikom pre žiakov pri organizovaní rôznych mimovyučovacích aktivít, predovšetkým besied, čitární, premietanie filmov ap.,

-         dve počítačové učebne a pokrytie wi-fi pripojením pre žiakov v priestoroch školy bez obmedzenia,

-         krúžky záujmovej činnosti v mimovyučovacom čase (pozri bod 2 písmeno b)),

-         trávnaté ihrisko, školský dvor a ihrisko pre plážový volejbal  (aj v čase prestávok) počas slnečných dní,

-         aktivity, súťaže a kurzy v spolupráci so ZRPŠ a Študijným fondom, n.o.,

-         kurzy pohybových aktivít – plavecký kurz, lyžiarsky snowboardový kurz, kurz ochrany života a zdravia, vodácky kurz,

-         koncerty v rámci výchovného programu,

-         ubytovanie žiakov v školských internátoch v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Martine a Strednou odbornou školou dopravnou v Martine-Priekope,

-         vyhodnotenie a ocenenie žiakov za výborné študijné výsledky počas päťročného štúdia a mimoškolskú činnosť jednorazovými štipendiami v spolupráci so ZRPŠ,

-         jazykové a poznávacie exkurzie do Veľkej Británie (pozri bod i)).

 

d)Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

1.                  Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom v Sučanoch (ďalej len ZRPŠ) vzniklo 3.12.1993 a je „občianskym združením“ v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien zákona Národnej rady SR č. 62/1993 Z.z.. ZRPŠ je registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a riadi sa Stanovami Združenia rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom v Sučanoch.

Spolupráca aj v školskom roku 2011/2012 medzi školou a ZRPŠ bola nadštandardná, efektívna a konkrétna, predovšetkým podporou a pomocou vo všetkých činnostiach súvisiacich s poslaním školy. 19-členný Výbor ZRPŠ sa pravidelne stretával, v školskom roku 2011/2012 spolu desaťkrát na svojich zasadnutiach. Plenárne ZRPŠ sa uskutočnili na začiatku školského roka 2011/2012 – 30.septembra 2011 a na konci školského roka 2011/2012 – 23. júna 2012.

ZRPŠ finančne podporilo predovšetkým  kultúrne, spoločenské a športové podujatia, oblasť „public relation“,  organizovanie súťaží,  štipendiá a ocenenia žiakov školy, vzdelávacie aktivity, cestovné žiakov, rozvoj školy v celkovej sume 29 172,-€

Zdroj: Správa o činnosti ZRPŠ za školský rok 2011/2012 z 23. júna 2012

           Stanovy ZRPŠ

 

2. „ Študijný fond, nezisková organizácia“   (ďalej len ŠF, n.o.) bola založená „Združením rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu v Sučanoch“ zakladacou listinou 1. januára 2003. Orgánmi ŠF, n.o. sú správna rada, riaditeľ a revízor.. Členmi orgánov ŠF, n.o. sú sú rodičia združení v ZRPŠ.

ŠF, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, vykonáva podnikateľskú činnosť s cieľom účelného využitia majetku ŠF, n.o. pre rozvoj vzdelávania žiakov a pedagogických zamestnancov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu.

ŠF, n.o. v školskom roku organizoval predovšetkým vzdelávacie jazykové kurzy, vzdelávacie programy zamerané na rozvoj všeobecných schopností, zručností a kompetencií žiakov a prednášky. Významným zdrojom rozpočtu ŠF, n.o. boli 2 % za rok 2010.

ŠF, n.o. v školskom roku 2011/2012 spoluorganizoval a finančne podporil predovšetkým činnosť a mimovyučovacie aktivity organizované Žiackou školskou radou pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu.

Zdroj:

Zakladacia listina neziskovej organizácie zriadenej v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z.z., schválená 3. 12. 2002 celoškolským výborom ZRPŠ

Štatút neziskovej organizácie „Študijný fond, nezisková organizácia“

 

3.  občianske združenie  Sučany Alumni

Sučany Alumni je občianske združenie (ďalej len Alumni). Vzniklo z iniciatívy bývalých žiakov školy a združuje predovšetkým absolventov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu. Jeho sídlo je v škole. Hlavnými cieľmi Alumni je združovať absolventov a zamestnancov školy, udržiavať a vytvárať vzájomné kontakty, vytvárať priestor a podporovať rozvoj školy, zvyšovať kvalitu a podmienky výchovy a vzdelávania, organizovať stretnutia absolventov, žiakov a učiteľov školy, udržiavať aktuálnu databázu absolventov a bývalých zamestnancov školy. Medzi najvýznamnejšie aktivity Alumni v školskom roku 2011/2012 patrili:

 • prezentácie o štúdiu na vysokých školách doma a v zahraničí, kariérovom raste a kariérových odvetviach, o práci a zamestnaní v zahraničí vrátane letných brigád,
 • organizovanie súťaží a oceňovanie najúspešnejších žiakov finančnými a vecnými cenami (MasterMind, The Student Alumni Award),
 • vyhlásenie  „Štipendia Milana Hodžu“ pre novoprijatého žiaka do 1.ročníka v školskom roku 2011/2012 vo výške 600,-€ na školský rok v spolupráci so ZRPŠ pri BGMH a BGMH,
 • udelenie troch štipendií pre troch žiakov 1.ročníka v školskom roku 2011/2012 po 600,-€ (dve štipendiá boli udelené s finančnou podporou ZRPŠ a 300,-€),
 • pracovné stretnutia členov predsedníctva Alumni a vedenia školy zamerané koordináciu vzájomných aktivít, vzájomnú podporu a spoluprácu, plánovanie činností a postupov smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu podmienok výchovy a vzdelávania v škole, prezentácii  výsledkov práce smerom k širokej verejnosti, predovšetkým k žiakom základných škôl s výbornými výsledkami a potenciálom zvládnuť štúdium v bilingválnom gymnáziu, ako aj ich rodičov a učiteľov,

Zdroj: Sučany Alumni Bulletin – school year 2011/2012, web-stránka Alumni (v texte)

 

4. Britská rada na Slovensku             –spolupráca na projekte Connecting classrooms, organizovanie Cambridgeských skúšok FCE, CAE v subcentre na našej škole

5. Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike – partnerská zahraničná strana pri menovaní podpredsedu školskej maturitnej komisie

6. Žilinská univerzita - zabezpečovanie predsedov školskej a predmetových maturitných komisií, projekt e-Twinning, projekt Masterclasses

7. Základná škola v Sučanoch – priestory pre COŽaZ žiakov 2.ročníka

8. Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci – spolupraca počas MS

9. Gymnázium V. Paulinyho – Tótha v Martine – spolupráca počas MS, od 1.4.2012 dodávateľ obedov pre žiakov a zamestnancov školy

10. 8-ročné gymnázium J.Lettricha v Martine – spolupráca počas MS

11. Gymnázium M.Cígera Hronského Vrútky – spolupráca počas MS

12. Stredná priemyselná škola  Martin – partner pri zabezpečovaní obedov pre žiakov a zamestnancov školy, ubytovanie žiakov v školskom internáte

13. Stredná odborná škola dopravná Martin – ubytovanie žiakov v školskom internáte

14. SOL – organizovanie jazykovej exkurzie do Veľkej Británie pre žiakov 1.ročníka

15. Metodicko-pedagogické centrum Prešov, Banská Bystrica detašované pracovisko v Žiline – kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

16. Štátny pedagogický ústav – garant experimentálneho overovania

17. Národný ústav certifikovaných meraní, Bratislava - projekt

18. Krajský školský úrad v Žiline - zriaďovateľ školy

19. Mestský úrad Martin – prenájom priestorov na PFIČ MS z anglickho jazyka a literatúry žiakov 4.ročníka

20. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine – odborné prednášky a diskusie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov

21. poisťovňa GENERALI SLOVENSKO

22. Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií  SR

23. Slovenská národná knižnica v Martine – organizovanie súťaže Hodžova esej, Hodžových dní, besedy pre žiakov

24. Slovenské komorné divadlo Martin – spolupráca pri organizácii divadelných predstavení pre žiakov

25. SAV – Historický ústav a Ústav politických vied – odborná porota súťaže Hodžova esej

26. Asociácia učiteľov slovenčiny – spolupráca na organizácii Olympiády SJL

27. obec Sučany – pomoc pri zabezpečovaní rôznorodých pracovných aktivít VPP, pri organizovaní alternatívnych výchovno-vzdelávacích  programov v Robotníckom dome a pri úprave školského parku

28. Jazyková škola  Žilina – štátna jazyková skúška pre žiakov 4. a 5.ročníka

29. Policajný zbor v Martine – cyklus prednášok pre žiakov

30. ŠKO Žilina – koncerty pre žiakov

31. firma Exam testing, s.r.o.– príprava testov na prijímacie skúšky a vyhodnotenie

32. Úrad vlády SR – spolupráca pri organizovaní Hodžových dní a 8. ročníka literárnej súťaže Hodžova esej

33. Junior Achievement Slovensko – realizácia nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia a súťaží s tým spojených

34. Littera – zabezpečovanie cudzojazyčnej literatúry pre potreby PK Ajl

35. Martinus – zabezpečovanie odbornej literatúry

36. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky – vzdelávanie a poradenstvo pre manažment v oblasti kvality, jej merania a vyhodnocovania, model CAF

37. Mestský úrad Vrútky – spolupráca pri materiálnom zabezpečení Garden Party 2011

38. Artfórum – spolupráca v rámci Žilinského literárneho festivalu, knižničný fond

39. IUVENTA – projekty KomPrax a Youth democracy and partnership

40. Slovenské komorné divadlo Martin – spolupráca pri organizácii divadelných predstavení pre žiakov

42. Turčianska galéria Martin – spolupráca na akciích pre žiakov

43. Policajný zbor v Martine – cyklus prednášok pre žiakov

44. Konferencia biskupov Slovenska – spolupráca na organizácii Biblickém olympiády

 

 

 

 

Dokumenty

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  poverená riadením školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria