Menu

Navigácia

Pretestovanie - ukážka úloh Správna rada Program PRETESTOVANIE

Študijný fond

Program PRETESTOVANIE

 

 

Študijný fond, n. o. a Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, o. z., ponúkajú uchádzačom o štúdium na strednej škole

 

vzdelávací program

 

„ PRETESTOVANIE“

Organizačný garant:

Študijný fond, n. o.

Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, o. z.

 

Odborný garant: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch

 

Ciele:

 • Poskytnúť účastníkom – uchádzačom o štúdium na strednej škole možnosť overiť svoje znalosti, schopnosti, zručnosti, vedomosti a pripravenosť zvládnuť talentovú prijímaciu skúšku na štúdium na strednej škole gymnaziálneho typu a to formou  riešenia kompletných testov a vybraných testových položiek, ktoré boli použité na prijímacích skúškach v predchádzajúcich rokoch v Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu  v Sučanoch (ďalej len „BGMH“).
 • Motivovať uchádzačov o štúdium na BGMH k ďalšiemu štúdiu a dosahovaniu lepších výsledkov ako dobrej cesty k dosiahnutiu svojho cieľa – úspešne vykonať prijímacie skúšky a byť prijatý na štúdium.

 

Obsah testov:

vedomosti, zručnosti a znalosti zo vzdelávacích oblastí jazyk a komunikácia, človek a príroda,

  matematika a práca s informáciami, človek a spoločnosť

 

Metódy a formy:

 • Simulácia podmienok počas prijímacích skúšok v BGMH.
 • Účastníci samostatne riešia úlohy testu z prijímacej skúšky v rozsahu 120 minút čistého času (2-krát 60 minút).
 • Účastníci si samostatne kontrolujú a opravujú správnosť riešenia jednotlivých testových položiek (úloh) podľa zverejneného kľúča správnych odpovedí. Odpoveďové hárky a postup riešenia ostávajú účastníkom „pretestovania“.
 • Riešenie testových položiek (úloh) na základe vizuálnej spätnej väzby alebo požiadanie účastníkmi spolu s konzultáciou alebo metodickým usmernením, prípadne návodom.
 • Pokyny a usmernenia ako riešiť test a úlohy testu za asistencie lektora na základe aktívneho prístupu zo strany účastníkov,  riešenie vybraných vzorových alebo modelových úloh.
 • Anonymné testovanie, úspešnosť testovania účastníka ani iné dáta vrátane osobných údajov nie je predmetom zhromažďovania do informačnej databázy garanta pretestovania ani iného subjektu. Údaje o účastníkovi „pretestovania“ (meno, adresa a ďalšie kontakty) slúžia len pre administratívne účely organizátora „pretestovania“.

 

Organizácia:

 •  Účastník programu – žiak je zaradený do skupiny 20 – 40 žiakov v závislosti od veľkosti učebne. Každý účastník má vytvorené  pracovné miesto – lavicu a stoličku a k dispozícii materiály k pretestovaniu – test z príslušného roku prijímacej skúšky, odpoveďové hárky, pomocný papier, inštrukcie k riešeniu testu a pokyny pre žiakov. Test po skončení programu sa vracia organizátorovi „pretestovania“.

Kopírovanie, fotografovanie a používanie akýchkoľvek iných reprodukčných techník testov nie je povolené a nerešpektovanie tohto pokynu je dôvodom na okamžité prerušenie a ukončenie testovania bez nároku na vrátenie finančnej úhrady za vzdelávací program.

 • Pre rodičov žiakov (účastníkov programu) v čase „pretestovania“ budú pripravené priestory klubu.

 

Lektori: kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci (podľa zákona č.138/2019 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov) odborného garanta vzdelávacieho programu

 

Termíny a program pre prihlásených žiakov – účastníkov:

 

25.  január 2020 (sobota)

žiaci - účastníci:

 • test z prijímacej skúšky 2016 a následná spätná väzba (kontrola, hodnotenie, konzultácia)

rozvoj zručností a schopností  z matematiky – logika, geometrické útvary kruh, kružnica, trojuholník, štvorec v súradnicovej sústave; zo slovenského jazyka – konštrukcia viet; z anglického jazyka – text  Hotel leaflet

 

8. február 2020 (sobota)

žiaci - účastníci:

 • test z prijímacej skúšky 2017 a následná spätná väzba (kontrola, hodnotenie, konzultácia)

rozvoj zručností a schopností  z matematiky – logika, geometrické útvary kruh, kružnica, trojuholník, štvorec v súradnicovej sústave; zo slovenského jazyka – konštrukcia viet; z anglického jazyka – text  Hotel leaflet

 

22. február 2020 (sobota)                                                                            

žiaci – účastníci:                                  

 • test z prijímacej skúšky 2018 a následná spätná väzba (kontrola, hodnotenie, konzultácia)

rozvoj zručností a schopností  z matematiky –logika, pravdepodobnosť, geometrické útvary a telesá (štvorec, kocka, štvorec) v súradnicovej sústave, teória grafov; zo slovenského jazyka – číslovky, konštrukcia viet, literárne druhy a žánre; z anglického jazyka – text  How did dog breeds develop?

 

7. marec 2020 (sobota)                                                                                                       

žiaci – účastníci:

 • test z prijímacej skúšky 2019 a spätná väzba (kontrola, hodnotenie, konzultácia)

rozvoj zručností a schopností  z matematiky – logika, mnohouholníky, ihlany, prirodzené čísla; zo slovenského jazyka a literatúry – J. Hollý: Na Umku, Denník SME z 12.3.2014; z anglického jazyka –text ZOOS

 

Harmonogram:  

žiaci – účastníci:                                                       

od  7: 50   registrácia a rozdelenie do učební   

Účastník je povinný osobne sa zaregistrovať pred testovaním a svoju prítomnosť potvrdiť podpisom každú sobotu v čase 7:50 - 8:20 hod.   

 

  8: 20   organizačné pokyny, testovanie,                                  

             spätná väzba, prestávky                                                

13: 00  ukončenie                                                                      
                                                                                            

Miesto konania:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany

(asi 200 m od železničnej zastávky; pri doprave vlastným automobilom odbočiť na prvej križovatke z hlavnej cesty zo smeru Martin – Ružomberok doľava a pokračovať až na „koniec“ cesty k typickej starobylej školskej budove na ľavej strane, zo smeru Ružomberok – Martin na svetelnej križovatke odbočiť doprava a po hlavnej ceste popri evanjelickom a katolíckom kostole a železničnej stanici na koniec ulice)

 

Pokyny:

Účastníci budú mať k dispozícii šatne na prezutie sa a odloženie zvrchníkov.

K riešeniu testov odporúčame priniesť modro píšuce pero a pre opravu červeno píšuce pero.

 

Účastníci a rodičia budú mať k dispozícii školský bufet.

 

Prihlasovanie:

Prihláška účastníka na program je nevyhnutná. Prihlásiť sa môžete elektronicky vyplnením formulára  https://gbas.sk/registracia/pretestovanie/  v termíne vždy do stredy (15:00 hod)  pred konkrétnym dátumom pretestovacej soboty (z dôvodu organizačného zabezpečenia). Vašu prihlášku Vám obratom potvrdíme mailom na Vami uvedenú adresu.

V prípade prihlášky na viac sobôt s ich presným vyznačením nie je nutné prihlášku opakovať.

 

Cena programu „PRETESTOVANIE“:

jedna sobota               50,- €,   

dve soboty                  70,- €,   

tri soboty                    80,- €,   

štyri soboty                 90,- €,   

                                                                                    

Množstevná zľava platí pri platbe na všetky soboty uvedené v prihláške. Množstevná zľava sa neuplatňuje pri prihlasovaní  na program dodatočne.

 

Forma platby

1          na účet:            IBAN: SK5609000000000351594410

variabilný symbol:  2020

            Uveďte meno prihláseného účastníka

Účastník sa preukáže dokladom o zaplatení pri registrácii v deň testovania.

 

2          v hotovosti ráno pri registrácii

Účastnícky poplatok sa v prípade neúčasti nevracia; môže byť uplatnený pre iný termín alebo iného účastníka.

 

 

kontakty na koordinátora programu:

e-mail: sf@gbas.sk                            tel.: 0911 348 411                  fax: 043 4293 086

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  poverená riadením školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria