Menu

Navigácia

Pretestovanie - ukážka úloh Správna rada Program PRETESTOVANIE Prihláška na pretestovanie

Študijný fond

Program PRETESTOVANIE

 

 

Študijný fond, n. o. a Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, o. z., ponúkajú uchádzačom o štúdium na strednej škole

 

vzdelávací program

 

„ PRETESTOVANIE“

Organizačný garant:

Študijný fond, n. o.

Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, o. z.

 

Odborný garant: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch

 

Ciele:

 • Poskytnúť účastníkom – uchádzačom o štúdium na strednej škole možnosť overiť svoje znalosti, schopnosti, zručnosti, vedomosti a pripravenosť zvládnuť talentovú prijímaciu skúšku na štúdium na strednej škole gymnaziálneho typu a to formou  riešenia kompletných testov a vybraných testových položiek, ktoré boli použité na prijímacích skúškach v predchádzajúcich rokoch v Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu  v Sučanoch (ďalej len „BGMH“).
 • Poskytnúť rodičom (zákonným zástupcom)  informácie o štúdiu a prijímacom konaní na BGMH na organizovaných stretnutiach s manažmentom školy, ktoré bude prebiehať paralelne s programom „pretestovanie“ pre uchádzačov o štúdium na strednej škole.
 • Motivovať uchádzačov o štúdium na BGMH k ďalšiemu usilovnému štúdiu a dosahovaniu lepších výsledkov ako dobrej cesty k dosiahnutiu svojho cieľa – úspešne vykonať prijímacie skúšky a byť prijatý na štúdium.
 • Vytvoriť platformu vzájomnej osobnej a neformálnej komunikácie medzi školou a uchádzačmi o štúdium a ich rodičmi.

 

Obsah testov:

vedomosti, zručnosti a znalosti zo vzdelávacích oblastí jazyk a komunikácia, človek a príroda,

  matematika a práca s informáciami, človek a spoločnosť

 

Metódy a formy:

 • Simulácia podmienok počas prijímacích skúšok v BGMH.
 • Účastníci samostatne riešia úlohy testu z prijímacej skúšky v rozsahu 120 minút čistého času (2-krát 60 minút).
 • Účastníci si samostatne kontrolujú a opravujú správnosť riešenia jednotlivých testových položiek (úloh) podľa zverejneného kľúča správnych odpovedí. Odpoveďové hárky a postup riešenia ostávajú účastníkom „pretestovania“.
 • Riešenie testových položiek (úloh) na základe vizuálnej spätnej väzby alebo požiadanie účastníkmi spolu s konzultáciou alebo metodickým usmernením, prípadne návodom.
 • Pokyny a usmernenia ako riešiť test a úlohy testu za asistencie lektora na základe aktívneho prístupu zo strany účastníkov,  riešenie vybraných vzorových alebo modelových úloh.
 • Anonymné testovanie, úspešnosť testovania účastníka ani iné dáta vrátane osobných údajov nie je predmetom zhromažďovania do informačnej databázy garanta pretestovania ani iného subjektu. Údaje o účastníkovi „pretestovania“ (meno, adresa a ďalšie kontakty) slúžia len pre administratívne účely organizátora „pretestovania“.

Organizácia:

 •  Účastník programu – žiak je zaradený do skupiny 20 – 40 žiakov v závislosti od veľkosti učebne. Každý účastník má vytvorené  pracovné miesto – lavicu a stoličku a k dispozícii materiály k pretestovaniu – test z príslušného roku prijímacej skúšky, odpoveďové hárky, pomocný papier, inštrukcie k riešeniu testu a pokyny pre žiakov. Test po skončení programu sa vracia organizátorovi „pretestovania“.

Kopírovanie, fotografovanie a používanie akýchkoľvek iných reprodukčných techník testov nie je povolené a nerešpektovanie tohto pokynu je dôvodom na okamžité prerušenie a ukončenie testovania bez nároku na vrátenie finančnej úhrady za vzdelávací program.

 • Pre rodičov žiakov (účastníkov programu) v čase „pretestovania“ bude pripravený neformálny „klub“ pre rodičov, na ktorom sa budú môcť stretnúť s členmi vedenia školy k otázkam procesu prijímacieho konania, školského vzdelávacieho programu a k iným témam, ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním na BGMH.

 

Lektori: kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci (podľa zákona č.317/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov) odborného garanta vzdelávacieho programu

 

Termíny a program pre prihlásených žiakov – účastníkov a prihlásených rodičov:

 

12.  január 2019 (sobota)

žiaci - účastníci:

 • test z prijímacej skúšky 2018 a následná spätná väzba (kontrola, hodnotenie, konzultácia)

rozvoj zručností a schopností  z matematiky –logika, pravdepodobnosťgeometrické útvary a telesá (štvorec, kocka, štvorec) v súradnicovej sústave, teória grafov; zo slovenského jazyka – číslovky, konštrukcia viet, literárne druhy a žánre; z anglického jazyka – text  How did dog breeds develop?

rodičia:

 • všeobecné podmienky a informácie o prijímacom konaní na stredné školy (legislatívne podmienky, práva a povinnosti účastníkov prijímacieho konania, cieľ prijímacej skúšky, kritériá prijímacej skúšky a kritérium úspešnosti, príprava žiakov na zmenu,

- konštrukcia testu na prijímacie skúšky,

- prestup žiaka, rozdielová komisionálna skúška,

- diskusia,

- ukážky úloh z testu prijímacej skúšky v roku 2018

 

19.  január 2019 (sobota)

žiaci - účastníci:

 • test z prijímacej skúšky 2017 a následná spätná väzba (kontrola, hodnotenie, konzultácia)

rozvoj zručností a schopností  z matematiky – logika, geometrické útvary kruh, kružnica, trojuholník, štvorec v súradnicovej sústave; zo slovenského jazyka – konštrukcia viet; z anglického jazyka – text  Hotel leaflet

rodičia:

- diskusia,

- ukážky úloh z testu prijímacej skúšky v roku 2017                                                                     

 • história školy, jej poslanie a ciele,
 • školský vzdelávací program,
 • metódy a formy vzdelávania na BGMH, hodnotenie a klasifikácia,
 • organizácia vzdelávania,

 

26. január 2019 (sobota)

žiaci - účastníci:

 • test z prijímacej skúšky 2016 a následná spätná väzba (kontrola, hodnotenie, konzultácia)

rozvoj zručností a schopností  z matematiky – logika, geometrické útvary kruh, kružnica, trojuholník, štvorec v súradnicovej sústave; zo slovenského jazyka – konštrukcia viet; z anglického jazyka – text  Hotel leaflet

 

rodičia:

 • ukončovanie štúdia (maturitné skúšky, štátna jazykové skúšky, medzinárodné certifikáty),
 • Študijný fond, n.o.,
 • spolupráca so ZRPŠ,
 • stravovanie, ubytovanie,
 • ukážky úloh z prijímacej skúšky v roku 2016

 

9. február 2019 (sobota)                                                                            

žiaci – účastníci:                                  

 • test z prijímacej skúšky  2015 a následná spätná väzba (kontrola, hodnotenie, konzultácia)

rozvoj zručností a schopností  z matematiky – geometrické útvary kruh, kružnica, trojuholník, čísla a číselná os, pravdepodobnosť; zo slovenského jazyka a literatúry – D. Hevier: Ťahák na básne, J. Kostra: Dal by som za báseň aj poslednú košeľu; z anglického jazyka - text London Underground

rodičia:

rodičovský klub – občerstvenie, čitáreň, voľná diskusia s členmi vedenia školy ku školským témam

 

16. február 2019 (sobota)                                                                                                  

žiaci – účastníci:

 • test z prijímacej skúšky 2014 a spätná väzba (kontrola, hodnotenie, konzultácia)

rozvoj zručností a schopností  z matematiky – logika, štvorec, telesá, funkcia, %; zo slovenského jazyka a literatúry – J. Hollý: Na Umku, Denník SME z 12.3.2014; z anglického jazyka –text Informácie na letisku

- test z prijímacej skúšky  2018, pre záujemcov, ktorí ho neabsolvovali 12. januára 2019

rodičia:

rodičovský klub – občerstvenie, čitáreň, stretnutie s členmi vedenia školy

 

Harmonogram:  

žiaci – účastníci:                                                        rodičia:

  8: 00   registrácia a rozdelenie do učební                9: 00 – 13: 00      prednáška a diskusia

  8: 35   organizačné pokyny, testovanie,                                  riešenie modelových úloh  

             spätná väzba, prestávky                                                prestávky podľa harmonogramu

13: 50  ukončenie                                                                      žiakov (dve 10 minútové a obedová
                                                                                                  30 minútová)

                                                                                                                 

Miesto konania:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany

(asi 200 m od železničnej zastávky; pri doprave vlastným automobilom odbočiť na prvej križovatke z hlavnej cesty zo smeru Martin – Ružomberok doľava a pokračovať až na „koniec“ cesty k typickej starobylej školskej budove na ľavej strane, zo smeru Ružomberok – Martin na svetelnej križovatke odbočiť doprava a po hlavnej ceste popri evanjelickom a katolíckom kostole a železničnej stanici na koniec ulice)

 

Pokyny:

Účastníci budú mať k dispozícii šatne na prezutie sa a odloženie zvrchníkov.

K riešeniu testov odporúčame priniesť modro píšuce pero a pre opravu červeno píšuce pero.

 

Účastníci a rodičia budú mať k dispozícii školský bufet a možnosť objednať si obed

podľa aktuálnej ponuky, ktorá bude zverejnená na webovom sídle školy.
 

 

Cena programu „PRETESTOVANIE“:

jedna sobota               50,- €,   

dve soboty                  70,- €,   

tri soboty                    80,- €,   

štyri soboty                 90,- €,   

päť sobôt                  100,- €.   

                                                                                   

Množstevná zľava platí pri platbe na všetky soboty uvedené v prihláške. Množstevná zľava sa neuplatňuje pri prihlasovaní sa na program dodatočne.

 

Forma platby

1          na účet:            IBAN: SK5609000000000351594410

variabilný symbol:  2019

            Uveďte meno prihláseného účastníka

            Účastník sa preukáže dokladom o zaplatení pri registrácii v deň testovania.

 

2          v hotovosti ráno pri registrácii

 

Účastnícky poplatok sa v prípade neúčasti nevracia; môže byť uplatnený pre iný termín alebo iného účastníka.

 

Prihláška účastníka a rodiča na program je nevyhnutná. Prihlásiť sa môžete elektronicky vyplnením formulára  https://gbas.sk/pretestovanie/index.html v termíne vždy do stredy (15:00 hod)  pred konkrétnym dátumom pretestovacej soboty (z dôvodu organizačného zabezpečenia). Vašu prihlášku Vám obratom potvrdíme mailom na Vami uvedenú adresu.

V prípade prihlášky na viac sobôt s ich presným vyznačením nie je nutné prihlášku opakovať.

 

kontakty na koordinátora programu:

e-mail: sf@gbas.sk                            tel.: 0911 348 411                  fax: 043 4293 086

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria