Menu

Navigácia

Zamestnanci školy- šk.r. 2018-2019

Vedenie školy

RNDr. Vasil Dorovský – riaditeľ školy
RNDr. Ľubica Bošanská – zástupkyňa riaditeľa školy
Ing. Martina Lojdová – zástupkyňa riaditeľa školy pre  technicko – ekonomické činnostiŠtruktúra karierových pozícií

 

Výchovná poradkyňa – Mgr. T. Stanová

Vedúca MZTU – Mgr. Z. Gombárska

Koordinátorka ŽŠR – Mgr. S. Karkošiaková

Koordinátorka environ. vých. – Mgr. A. Nagyová

Koordinátorka prevencie soc.-pat. javov -PaedDr. K. Vantarová

Koordinátorka MS – Mgr. D. Mičáňová

Koordinátorka web-sídla  – Ing. S. Babíková

Koordinátorka KV – RNDr. Ľ.Bošanská

Koordinátor prevencie BOZ a PO  - Ing. B. Šejírmanová

Špecialista na informatizáciu a e-dokumentáciu -Mgr. M. Sadloň

Špecialista na e-triednu knihu - Mgr. V. Kampošová

Špecialistka pre žiakov so ŠVVP - PaedDr. Š. Dobrotová

Koordinátor ŠaPA  – Mgr. M. Gombársky

Koordinátor  OŽaZ – Mgr. S. Bartoš

Koordinátorka CO –  Mgr. K. Horníček

Koordinátorka redakčnej rady  Potpourri - Mgr. V. Ďaďová

Koordinátorka manažérstva kvality - RNDr. Ľ.Bošanská

Kronikárka – Mgr. Z. Ďuratná

Zapisovateľka – Mgr. K. Burdelová

Tlmočníčka a prekladateľka – PaedDr. K. Stankovianska

Fotograf a správca fotoarchívu školy – Ing. P.Paulík

Vedúci prefektov – Merchant P. BSc.

Predsedníčka RŠ – Mgr. S. Karkošiaková

Koordinátorka súťaží – Mgr. A. Nagyová

 

Triedni učitelia pre šk.r. 2018/2019

I.A          Mgr.  Francúzová

I. B         Mgr. Hamšíková

I C          Mgr. Katanová

I. D         Mgr. Sadloň

 

II.A          Mgr. S. Bartoš

II. B         Mgr. K. Burdelová

II C          Mgr. K. Horníček

II. D         BSc. P, Merchant

 

III.A           Mgr. V. Ďaďová

III. B          Mgr. V. Kampošová

III. C          Mgr. V.Buknová

III. D          Mgr. M. Libič

 

IV. A         Mgr. Z. Gombarská

IV. B         PaedDr. K. Vantarová

IV. C         Ing. B. Šejirmanová

IV. D         Mgr. S. Karkošiaková  

 

V. A         Ing. S. Babíková

V. B         Mgr. T. Stanová

V.C          Mgr. A. Nagyová

V. D         Mgr. M. Steiner

 

*********************

 

Predmetové komisie – Departments                  od 1.9.2018                      2018 / 2019

oblasť jazyk a komunikácia

anglický jazyk                                                         

vedúci PK: PaedDr. Stankovianska

Členovia:

Mgr.Burdelová, Mgr.Francúzová, Mgr.Hamšíková, Mgr.Horníček, Mgr.Kolcún,Ph.D, MacLeod BBS., Oswald MSc., Mgr.Steiner

 

oblasť jazyk a komunikácia, človek a spoločnosť, človek a umenie, človek a hodnoty

slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náboženská výchova, umenie a kultúra

vedúci PK:Mgr.Očková

Členovia:

Mgr.Bartoš, Mgr.Beňuch, Mgr.Ďaďová, Mgr.Libič, PhDr.Makovická, Mgr.Mičáňová, Mgr.Ing.Ničík

       

oblasť jjazyk a komunikácia, človek a spoločnosť, človek a umenie, človek a hodnoty

cudzí jazyk , geografia, občianska náuka, etická výchova

vedúci PK:Mgr.Stanová

Členovia:

Mgr.Buknová, Mgr.Brosinger,PhD., Mgr.Katanová, Mgr.Karkošiaková, Mgr.Nagyová

 

 oblasť človek a príroda, zdravie a pohyb

 biológia, fyzika, chémia, telesná a športová výchova 

vedúci PK:Mgr. Záborský

 

Členovia:

PaedDr. Dobrotová, Mgr. Ďuratná, Mgr. Gombársky, Mgr. Hakalová, Merchant, BSc.,

Ing. Šejírmanová, PaedDr. Vantarová

 

oblasť matelamtika a práca s informáciami

geo matematika, informatika, programvanie, ekonomika

vedúci PK:Mgr.Kampošová

Členovia:

Ing.Babíková, Mgr.Gombárska, Mgr.Kampoš, Ing.Paulík, Mgr.Sadloň, Ing.Štefáneková

 

*******************************

Nepedagogickí zamestnanci


Iveta Mihalková,  Katarína Ondrejkovičová,

Peter Pohanka, Janka Kozáková, Viera Poliaková, Zdenka Záthurecká, Viera Karkošová

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  poverená riadením školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria