Menu

Navigácia

Zamestnanci školy- šk.r. 2018-2019

Vedenie školy

RNDr. Vasil Dorovský – riaditeľ školy
RNDr. Ľubica Bošanská – zástupkyňa riaditeľa školy
Ing. Martina Lojdová – zástupkyňa riaditeľa školy pre  technicko – ekonomické činnostiŠtruktúra karierových pozícií

 

Výchovná poradkyňa – Mgr. T. Stanová

Vedúca MZTU – Mgr. Z. Gombárska

Koordinátorka ŽŠR – Mgr. S. Karkošiaková

Koordinátorka environ. vých. – Mgr. A. Nagyová

Koordinátorka prevencie soc.-pat. javov -PaedDr. K. Vantarová

Koordinátorka MS – Mgr. D. Mičáňová

Koordinátorka web-sídla  – Ing. S. Babíková

Koordinátorka KV – RNDr. Ľ.Bošanská

Koordinátor prevencie BOZ a PO  - Ing. B. Šejírmanová

Špecialista na informatizáciu a e-dokumentáciu -Mgr. M. Sadloň

Špecialista na e-triednu knihu - Mgr. V. Kampošová

Špecialistka pre žiakov so ŠVVP - PaedDr. Š. Dobrotová

Koordinátor ŠaPA  – Mgr. M. Gombársky

Koordinátor  OŽaZ – Mgr. S. Bartoš

Koordinátorka CO –  Mgr. K. Horníček

Koordinátorka redakčnej rady  Potpourri - Mgr. V. Ďaďová

Koordinátorka manažérstva kvality - RNDr. Ľ.Bošanská

Kronikárka – Mgr. Z. Ďuratná

Zapisovateľka – Mgr. K. Burdelová

Tlmočníčka a prekladateľka – PaedDr. K. Stankovianska

Fotograf a správca fotoarchívu školy – Ing. P.Paulík

Vedúci prefektov – Merchant P. BSc.

Predsedníčka RŠ – Mgr. S. Karkošiaková

Koordinátorka súťaží – Mgr. A. Nagyová

 

Triedni učitelia pre šk.r. 2018/2019

I.A          Mgr.  Francúzová

I. B         Mgr. Hamšíková

I C          Mgr. Katanová

I. D         Mgr. Sadloň

 

II.A          Mgr. S. Bartoš

II. B         Mgr. K. Burdelová

II C          Mgr. K. Horníček

II. D         BSc. P, Merchant

 

III.A           Mgr. V. Ďaďová

III. B          Mgr. V. Kampošová

III. C          Mgr. V.Buknová

III. D          Mgr. M. Libič

 

IV. A         Mgr. Z. Gombarská

IV. B         PaedDr. K. Vantarová

IV. C         Ing. B. Šejirmanová

IV. D         Mgr. S. Karkošiaková  

 

V. A         Ing. S. Babíková

V. B         Mgr. T. Stanová

V.C          Mgr. A. Nagyová

V. D         Mgr. M. Steiner

 

*********************

 

Predmetové komisie – Departments                  od 1.9.2018                      2018 / 2019

oblasť jazyk a komunikácia

anglický jazyk                                                         

vedúci PK: PaedDr. Stankovianska

Členovia:

Mgr.Burdelová, Mgr.Francúzová, Mgr.Hamšíková, Mgr.Horníček, Mgr.Kolcún,Ph.D, MacLeod BBS., Oswald MSc., Mgr.Steiner

 

oblasť jazyk a komunikácia, človek a spoločnosť, človek a umenie, človek a hodnoty

slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náboženská výchova, umenie a kultúra

vedúci PK:Mgr.Očková

Členovia:

Mgr.Bartoš, Mgr.Beňuch, Mgr.Ďaďová, Mgr.Libič, PhDr.Makovická, Mgr.Mičáňová, Mgr.Ing.Ničík

       

oblasť jjazyk a komunikácia, človek a spoločnosť, človek a umenie, človek a hodnoty

cudzí jazyk , geografia, občianska náuka, etická výchova

vedúci PK:Mgr.Stanová

Členovia:

Mgr.Buknová, Mgr.Brosinger,PhD., Mgr.Katanová, Mgr.Karkošiaková, Mgr.Nagyová

 

 oblasť človek a príroda, zdravie a pohyb

 biológia, fyzika, chémia, telesná a športová výchova 

vedúci PK:Mgr. Záborský

 

Členovia:

PaedDr. Dobrotová, Mgr. Ďuratná, Mgr. Gombársky, Mgr. Hakalová, Merchant, BSc.,

Ing. Šejírmanová, PaedDr. Vantarová

 

oblasť matelamtika a práca s informáciami

geo matematika, informatika, programvanie, ekonomika

vedúci PK:Mgr.Kampošová

Členovia:

Ing.Babíková, Mgr.Gombárska, Mgr.Kampoš, Ing.Paulík, Mgr.Sadloň, Ing.Štefáneková

 

*******************************

Nepedagogickí zamestnanci


Iveta Mihalková,  Katarína Ondrejkovičová,

Peter Pohanka, Janka Kozáková, Viera Poliaková, Zdenka Záthurecká, Viera Karkošová

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria