• ERASMUS+

    • ERASMUS+

    •  

      

      

      

      

      

     Názov projektu: Něco jsme ztratili, něco získali a stále se máme rádi…

     We lost something, we gained something, and we love each other...


     Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-K229-078272_1

     Doba realizácie projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
     Původní projekt na 24 měsíců byl na základě žádosti realizátora projektu a partnera projektu prodloužen Dodatkem č. 1 ke smlouvě o realizaci projektu o 12 měsíců v důsledku omezení a mimořádných opatření vlád ČR a SR v boji s epidemií SARS-CoV-2.

     Realizátor projektu: Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc, Česká republika

      

     Partner projektu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany, Slovensko

      

     Zhrnutie projektu: Projekt Něco jsme ztratili, něco získali a stále se máme rádi… sa zaoberal historickou udalosťou – rozdelením Československa v roku 1992. Táto udalosť, ktorá sa stala pred 27 rokmi, je už pre súčasnú mladú generáciu len historickou udalosťou. Projekt sa zameral na súčasných žiakov Gymnázia, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 a žiakov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Sučany, aby im formou informálneho učenia a spracovaním terénneho historického prieskumu umožnil sa detailne zoznámiť s okolnosťami, priebehom a procesmi, ktoré viedli k rozdeleniu Československa. V rámci projektu bolo podporených 19 žiakov Gymnázia, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 a 20 žiakov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu Sučany, t. j. celkovo 39 žiakov namiesto plánovaných 30 žiakov, čo predstavuje navýšenie o jednu tretinu bez nároku na dodatočné financovanie. Ďalej v rámci projektu sa preškolilo 9 pedagogických pracovníkov a vedúcich pedagogických zamestnancov v rámci platformy eTwinning, ktorá ponúka vhodný priestor pre projektovú spoluprácu oboch škôl a zapojenie oboch škôl do sieťovania európskych škôl.

     Žiaci zapojení do projektu získali hlbšie znalosti o spoločenských a historických skutočnostiach, príčinách, priebehu a o dôsledkoch tejto významnej historickej udalosti moderných dejín oboch národov. Boli posilnené európske hodnoty a vnímanie základných európskych princípov spolupráce. Žiaci obidvoch škôl mali tiež príležitosť osvojiť si jazyk  partnerského národa, keď svoje znalosti testovali počas ich vlastného terénneho výskumu v Českej republike a Slovenskej republike.

     Prínosom projektu bolo spracovanie aktuálnej témy súčasnej histórie, ktoré naplnilo významné kľúčové ciele programu Erasmus+ - rozvoj pracovných kompetencií členov podporených osôb, učiť komunikáciu s príslušníkmi inej generácie, rozvíjať kritické myslenie pri analýze ich výpovedí, pracovať so zhromaždeným materiálom, systematizovať ho a vytvárať čiastkové aj globálne závery, rozvíjať jazykové kompetencie, odovzdávať účastníkom projektu vzdelávaciu hodnotu európskeho dedičstva prostredníctvom informálneho učenia, interkultúrne prístupy k dedičstvu, ako aj vzdelávacie iniciatívy zamerané na podporu medzikultúrneho dialógu medzi žiakmi z oboch krajín a dať podporeným žiakom praktickú, konkrétnu skúsenosť základného princípu EÚ – jednota v rozmanitosti.

     Hlavným z podstatných záverov projektu je skutočnosť, že projektové aktivity preukázali, že prepojenie oboch štátov je tak silné, že aj po 30 rokoch samostatnej existencie je stupeň integrácie vysoký a nezahŕňa len diplomatické, politické a ekonomické vzťahy, ale zahŕňa aj spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a bežnými ľuďmi.

     V rámci projektu sa realizovali nasledujúce vzdelávacie aktivity:

      

     • Školenie pedagogických a vedúcich pracovníkov v eTwinningu v Olomouci

     V rámci projektu sa realizovali aj ostatné projektové aktivity:

     • Online konferencia žiackych skupín 1  18. 06. 2021
     • Online konferencia žiackych skupín 2 – 16. 12. 2022
     • Online konferencia žiackych skupín 3 – 20. 06. 2022
     • Online konferencia žiackych skupín 4 – 23. 03. 2023
     • Online konferencia žiackych skupín 5 – 09. 06. 2023 – vedecká konferencia projektu
     • Online konferencia žiackych skupín 6 – 29. 06. 2023
     • Komparatívna štúdia projektu

     Príjemca projektu a partner projektu riadili projekt pomocou Rady projektu – orgánu, kde boli diskutované strategické a časové aspekty projektu. Do rady projektu boli nominovaní riaditelia oboch škôl a koordinátori projektu na oboch školách. Spolupráca bola na vynikajúcej úrovni a dohodnuté veci sa realizovali so 100% garanciou. Zasadnutia rady projektu sa najskôr uskutočňovali fyzicky (prvé dve zasadnutia sa realizovali u partnera projektu), neskôr z dôvodu racionalizácie nákladov sa  uskutočňovali v prípade potrieb telekonferenciami. Obe strany realizovali projekt v čase protiepidemických opatrení v boji s epidémiou SARS-Cov-2, ktoré viedli k spoločnej žiadosti o predĺženie projektu a veľmi intenzívne komunikovali obe strany pred jednotlivými aktivitami. V priebehu projektu nedošlo k žiadnej konfliktnej situácii, spolupráca bola hodnotená z oboch strán za vynikajúcu.

     V pred projektovej fáze boli nastavené jasné pravidlá spolupráce, bol založený riadiaci orgán projektu, kde boli diskutované všetky dôležité položky. Osobná znalosť jednotlivých členov Rady projektu umožňovala vysoký stupeň porozumenia a všetko v realizácii projektu prebiehalo bez jediného problému, okrem problémov spôsobených okolnosťami mimo projektu (SARS-Cov-2, kvalita platformy eTwinning).

     V podstate nedošlo k žiadnym problémom okrem problémov spôsobených okolnosťami mimo projektu (SARS-Cov-2, kvalita e-Twinningovej platformy). Obe strany sa s tým vyrovnali v súlade s legislatívnym rámcom a pomocou komunikácie s projektovými manažérmi, ktorí z riadiacich orgánov z ČR a SR boli projektu pridelení.

     Termíny zasadnutia Rady projektu:

     • 21. 09. 2021
     • 01. 07. 2022
     • 30. 06. 2023
     • 28. 08. 2023

     Jednotlivé záznamy z online aktivít žiakov, ďalšie materiály k realizácii projektu sú k dispozícii na vyžiadanie u kontaktnej osoby projektu a nie sú v otvorenej forme prístupné z dôvodu ochrany GDPR. Kontaktnými osobami projektu sú Mgr. Katarína Brveníková, email: katarina.brvenikova@gbas.sk a RNDr. Karel Pohaněl, email: pohanel@gytool.cz, tel. +420585711109.

      

     Ďalšie detaily o projekte nájdete v Záverečnej správe.