• Stravovanie

    •  

     Stravovanie na BGMH Sučany je na škole zabezpečené Školskou jedálňou pri Gymnáziu Viliama Paulínyho – Tótha  v Martine ( telefón 043/4213032, e-mail: jedalen@gymmt.sk)

     Odporúčame Vám uhradiť finančné prostriedky minimálne 5 dní pred prvým odberom stravy.

     Výška aktuálneho zostatku finančných prostriedkov nájdete v aplikácií Edupage v sekcii Platby. V prípade nedostatočnej výšky finančných prostriedkov nie je možné stravu objednať. 

     Cena stravnej jednotky na deň:           2,33 €
     Cena suchej stravy (bageta) na deň:  2,33 € 
     Cena bezlepkovej stravy na deň:         3,03 €

     V prípade záujmu o bezlepkové stravovanie je potrebné doložiť lekárske potvrdenie.


     Bankové spojenie:

     ŠTÁTNA POKLADNICA, IBAN:  SK 77  8180 0000 0070 0047 9674

     Variabilný symbol: nájdete v aplikácií Edupage v sekcii Platby

     Do poznámky je potrebné napísať: BGMH, meno a priezvisko žiaka

     Finančné prostriedky na stravovacích účtoch sa automaticky presúvajú do ďalších ročníkov.

     Stravu je možné prihlásiť a odhlásiť v aplikácií do 14:10 predchádzajúceho dňa. Po tomto čase je to možné len na telefónnom čísle jedálne GVPT (043/4213032- na záznamník uviesť školu, meno a triedu žiaka) a to do 7:30.

      

     Návod nájdete na https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u42/u173/e2064