• Zníženie energetickej náročnosti budovy

    • https://www.lietavskalucka.sk/portals_pictures/i_005472/i_5472133.jpghttps://www.lietavskalucka.sk/portals_pictures/i_005472/i_5472140.jpghttps://www.lietavskalucka.sk/portals_pictures/i_005472/i_5472129.jpg 

      

      

      

     Zníženie energetickej náročnosti budovy Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany
     Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie
      

     Prijímateľ:                            Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany

     Názov projektu:                   Zníženie energetickej náročnosti budovy Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany

     Kód ITMS2014+:                310041W028

     Kód výzvy:                          OPKZP-PO4-SC431-2018-48

     Operačný program:              Kvalita životného prostredia

     Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

     Prioritná os:                         4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

     Investičná priorita:               4.3. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

     Konkrétny cieľ:                    4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

     Miesto realizácie projektu: Objekt Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu Sučany

      

     Celková výška oprávnených výdavkov:                 499 204,48 EUR

     Výška poskytnutého NFP:                                      499 204,48 EUR (100,00 %)

     Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:      0,00 EUR

      

     Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na www.op-kzp.sk

     Riadiaci orgán Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky http://www.minzp.sk/

     Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra www.siea.sk

      

     Stručný popis projektu:

     Projekt je zameraný na zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy Bilingválneho gymnáziá Milana Hodžu Sučany, prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale, zateplenia zvislých stien pod terénom, výmeny otvorových konštrukcií a výmeny svetelných zdrojov. Týmto sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca. Hĺbkovou obnovou budovy a významnou obnovou technického zariadenia budovy pre zníženie jej energetickej náročnosti a zníženie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia dôjde k dosiahnutiu lepšej energetickej hospodárnosti ako sú minimálne požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Opatreniami navrhovanými pre verejné budovy sa dosiahne zníženie potreby energie na úroveň ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky v kategórii budov - budova škôl a školských zariadení. Pre preukázanie predpokladu dosiahnutia energetickej hospodárnosti budovy, merná potreba tepla na vykurovanie bude nižšia ako normalizovaná hodnota. Opatrenia sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená jednoduchá a dlhodobá prevádzka, ktorá spĺňa energetické a iné normy. Implementáciou projektu sa znížia náklady na vykurovanie, zvýši kvalita pracovného a kultúrneho prostredia a zníži sa "tepelný smog" budovy. Ďalším prínosom je prínos v podobe ušetrených finančných prostriedkov. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy:

     - výmena výmena výplní otvorov,

     - zateplenie obvodového plášťa,

     - zateplenie zvislých stien pod terénom a soklového muriva,

     - zateplenie strešného priestoru nad posledným podlažím,

     - výmena osvetlenie v interiéri.

     Hodnotená budova po realizácii navrhnutých opatrení bude spĺňať predpoklady minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy a z pohľadu mernej potreby energie na vykurovanie je predpoklad zaradenia do energetickej triedy B. Samotnou realizáciou navrhnutých opatrení na obnovu budovy pri hodnotení budovy z pohľadu globálneho ukazovateľa - primárna energia, je predpoklad zaradenia budovy do energetickej triedy A1.

      

     Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít:

     - Zateplenia obvodových stien

     S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek budovy bude obvodový plášť zateplený minerálnom vlnou a ostenia izolačným systémom.

     - Zateplenia strechy

     Navrhnuté priestor nad posledným podlažím bude zaizolovaný striekanou tepelnou izoláciou.

     - Zateplenie zvislých stien pod terénom

     Zvislé steny pod terénom ako aj soklové murivo budú zateplené tepelným izolantom.

     - Z výmeny otvorových konštrukcií

     Vychádzalo sa z analýzy súčasného stavu tepelnoizolačných vlastností vonkajších otvorových konštrukcií budovy. Pôvodné výplne otvorov v obvodovom plášti sú tvorené systémom plastových profilov okien a izolačných hliníkových rámov s prerušením tepelného mosta pri exteriérových dverách a veľkoformátových zaskleniach. Systém zasklenia na riešenom objekte je navrhovaný izolačným 3 sklom.

     - Z výmeny svetelných zdrojov a svietidiel

     Osvetľovaciu sústavu budovy tvoria vo väčšine pôvodné svietidlá ktoré sú zastarané a majú vysokú spotrebu elektrickej energie, ktorú je potrebné nahradiť za hospodárnejšie svietidlá, v ktorých sú svetelné zdroje s nižšou účinnosťou. Pre osvetlenie vnútorných priestorov budovy preto navrhujeme LED svietidlá s elektronickým predradníkom v priestoroch chodieb, WC, umyvárne o príkonoch 1x25W, kancelárie 1x41W. LED svietidlá o príkone 1x41W, 1x21W, navrhujeme do priestorov učebni, dennej miestností, kuchyne, skladoch, kabinetoch v príslušnom krytí do daného prostredia. Tieto svietidlá v zmysle STN EN 12464-1 poskytnú priemernú udržiavanú osvetlenosť spolu so zodpovedajúcim indexom podania farieb.

      

     Ciele projektu

     Vďaka realizácii tohto projektu dôjde k výraznému zníženiu energetickej náročnosti, resp. zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy. Vďaka navrhovaným činnostiam budova dosiahne nízkoenergetickú úroveň výstavby z pohľadu mernej potreby energie na vykurovanie zaradenie do energetickej triedy B. Ďalej realizáciou navrhnutých opatrení na obnovu budovy pri hodnotení budovy z pohľadu globálneho ukazovateľa - primárna energia, je predpoklad zaradenia budovy do energetickej triedy A1. Zároveň sa zvýši životnosť budovy, pretože zateplením dôjde k revitalizácii obvodového plášťa, ktorý nebude vystavený nepriaznivým klimatickým podmienkam v takej miere, ako doteraz.