• ZRPŠ

    • Vážení rodičia, vitajte v ZRPŠ!

          Prvá vec, na ktorú Vás chceme v dobrom pripraviť je, že na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch sa stretnete s väčšou snahou rodičov spolupracovať s vedením školy pri vytváraní lepších podmienok pre štúdium a osobnostný rozvoj našich detí.

      

          Snažíme sa spolu s pedagógmi, okrem vzdelania, vštepiť budúcim dospelým zmysel pre zodpovednosť, spoločenskú aktivitu a angažovanosť.

      

          Na Vašu otázku AKO? ponúkame  krátky výpočet  aktivít, ktoré sú hradené plne alebo ako spoluúčasť z rozpočtu ZRPŠ:

     • príspevok na koncerty, divadelné predstavenia a iné podujatia
     • plavecký a lyžiarsky výcvik
     • školské  i mimoškolské súťaže
     • finančné alebo vecné ocenenia za umiestnenie na olympiádach a za výborný prospech
     • jednorazové prospechové štipendium pre maturantov
     • príspevok na skvalitňovanie prostredia školy (záhrada, sociálne zariadenia a pod.)

      

     Ako sa stať aktívnym členom ZRPŠ?

     Zaplatením členského príspevku v stanovenej výške na šk. rok 2021/2022 na účet:

     SK 47 1111 0000 0068 6065 6007

     Výška členského príspevku pre šk. rok 2021/2022 je 130 €


      

     Zaujímavou je možnosť uhradiť do konca šk. roka 2021/2022 zvýhodnený členský príspevok na celé obdobie štúdia podľa ročníka, ktorý žiak navštevuje:

     1.ročník:

     400 €

     2.ročník:

     300 €

     3.ročník:

     200 €

     4.ročník:

     100 €

      

     Príklad:

     Rodič žiaka 2.ročníka zaplatí do 20.10 2021 sumu 130€  ako príspevok na šk. rok 2021/2022. Sumu 300€ môže zaplatiť jednorazovo do konca tohto školského roka ako zvýhodnený príspevok na ďalšie  3 ročníky štúdia.

      

     Do údajov pre príjemcu platby je potrebné uviesť: meno a priezvisko žiaka a triedu, ktorú navštevuje

      

     Kto bude zastupovať triedu vo výbore ZRPŠ?

     Rodič, ktorého si zvolíte na triednom stretnutí na začiatku šk. roka.

     Dobrá rada: ak máte chuť aktívne sa zúčastniť práce v celoškolskom výbore, naváhajte sa prihlásiť sám/sama, nakoľko sa v triedach medzi sebou nepoznáte.

      

     Ako často sa stretáva výbor ZRPŠ?

     V školskom roku 2021/2022 je naplánovaných 8 stretnutí výboru, ak sa nevyskytnú mimoriadne udalosti a situácie.

      

     Tešíme sa na Vaše podnety a nápady.

      

     Alexandra Kašjaková        

     Predsedníčka výboru ZRPŠ