• ZRPŠ

    • Vážení rodičia!

          Prvá vec, na ktorú Vás chceme v dobrom pripraviť je, že na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch sa stretnete s väčšou snahou rodičov spolupracovať s vedením školy pri vytváraní lepších podmienok pre štúdium a osobnostný rozvoj našich detí.

      

          Snažíme sa spolu s pedagógmi, okrem vzdelania, vštepiť budúcim dospelým zmysel pre zodpovednosť, spoločenskú aktivitu a angažovanosť.

      

          Na Vašu otázku AKO? ponúkame  krátky výpočet  aktivít, ktoré sú hradené plne alebo ako spoluúčasť z rozpočtu ZRPŠ:

     • príspevok na koncerty, divadelné predstavenia a iné podujatia
     • plavecký a lyžiarsky výcvik
     • školské  i mimoškolské súťaže
     • finančné alebo vecné ocenenia za umiestnenie na olympiádach a za výborný prospech
     • jednorazové prospechové štipendium pre maturantov
     • príspevok na skvalitňovanie prostredia školy (záhrada, sociálne zariadenia a pod.)

      

     Ako sa stať aktívnym členom ZRPŠ?

     Zaplatením členského príspevku do 31.10.2023 v stanovenej výške na šk. rok 2023/2024 na účet:

     SK 47 1111 0000 0068 6065 6007

     Výška členského príspevku pre šk. rok 2022/2023 ostáva 130 €

     Do údajov pre príjemcu platby je potrebné uviesť: triedu, meno a priezvisko žiaka

     Zaujímavou možnosťou je uhradiť do 31.12.2023 zvýhodnený členský príspevok na celé obdobie štúdia podľa ročníka, ktorý žiak navštevuje:

      

      

      

     Príklad:

     Rodič žiaka 2.ročníka zaplatí do 31.10 2023 sumu 130€ ako príspevok na šk. rok 2023/2024. Sumu 300€ môže zaplatiť jednorazovo do 31.12.2023 ako zvýhodnený príspevok na ďalšie 3 ročníky štúdia.

      

      

     Kto bude zastupovať triedu vo výbore ZRPŠ?

     Rodič, ktorého si zvolíte na triednom stretnutí na začiatku šk. roka.

     Dobrá rada: ak máte chuť aktívne sa zúčastniť práce v celoškolskom výbore, neváhajte sa prihlásiť sám/sama, nakoľko sa v triedach medzi sebou nepoznáte.

      

     Ako často sa stretáva výbor ZRPŠ?

     V školskom roku 2022/2023 je naplánovaných 5 stretnutí výboru, ak sa nevyskytnú mimoriadne udalosti a situácie.

      

     Tešíme sa na Vaše podnety a nápady.

      

       Kručinský Martin         

     Predseda výboru ZRPŠ