• Hodžova esej

          • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu


            vyhlasuje

             

            pod záštitou predsedu vlády SR


             

            17. ročník súťaže

            HODŽOVA ESEJ 2021

             

            na tému:

             

            "Tí z našich, ktorí v konkurenčnom boji vedeli uplatniť svoje nadanie, schopnosti, skúsenosti, dostali sa na popredné vedúce miesta. Bolo to len usilovnou, húževnatou prácou.  Podmienkou budúcnosti Slovenska je a musí byť, aby naša mládež bola iniciatívnejšia, aktívnejšia."

             

            Milan Hodža: Rozumové slová o slovenskej školovanej mládeži. In Slovenský denník, roč. 16, č.49 z 28.2. 1933

             

            Podnázov:

            Hodnota usilovnosti a cieľavedomosti v živote mladých ľudí.

             

             

            Podmienky súťaže:

             

            1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

             

            2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

             

            3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú  úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

             

            4. Porota vyhodnotí eseje do  10. júna 2021 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

             

            5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

             

            6. Odborná porota vyhlási eseje

                 6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

             

                       1. miesto:  finančná prémia        vo        výške   300,-€

                       2. miesto:  finančná prémia        vo        výške   200,-€

                       3. miesto:  finančná prémia        vo        výške   100,-€

             

                 6.2 Odborná porota môže udeliť aj iné ceny

             

            7. Eseje je nutné doručiť do 16. mája 2021 (rozhoduje dátum a čas odoslania) a to:

             

                a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

             

                b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

            Eseje musia byť napísané vo formáte .docx, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

             

            Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na posunutie termínu odovzdania esejí prihliadajúc na súčasnú pandemickú situáciu. O prípadnej zmene termínu odovzdania súťažných prác vyhlasovateľ súťaže informuje na web stránke gbas.edupage.sk.

             

            8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

            1. meno a priezvisko súťažiaceho
            2. adresa bydliska
            3. telefónne číslo
            4. e-mailová adresa
            5. názov a adresa navštevovanej školy

            Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

            Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

             

            9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 24. júna 2021 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu termínov vyhodnotenia súťaže na základe protipandemických opatrení.

             

            10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

             

            11. Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Veronika Ondrlová, tel:043/4293474,  e-mail: esej@gbas.sk.