Menu

Navigácia

 • Letné prázdniny

  Všetkým žiakom, rodičom, priateľom a zamestnancom školy ďakujeme za  aktívnu  prácu  v tomto školskom roku  a želáme krásne leto plné oddychu a dobíjania energie pre nasledujúci školský rok.

 • Gratulujeme

  Dňa 23.06.2020 sa v Bratislave uskutočnilo finále finančnej olympiády, kde sa naša žiačka Paulína Tomagová z 5.B triedy umiestnila na 1. mieste

  ___________________________________________________________________________________ 

  Klára Martinková získala 2. miesto  v krajskom kole Geografickej olympiády GQIQ 2020. Gratulujeme.

  Hugo Bartha  sa stal úspešným riešiteľom krajského kola chemickej olympiády kategória B a C. Oficiálne sa tento rok poradie neurčovalo, podľa  dosiahnutých výsledkov by  obsadil popredné priečky v obidvoch kategóriách. Gratulujeme.

  _______________________________________________________________________________________

  Natália Michalcová sa zúčastnila geografickej súťaže GEOKOS ( Geografický korešpondenčný seminár ) organizovaný Univerzitou Komenského, kde sa umiestnila ako najúspešnejší riešiteľ Žilinského kraja.

  Eva Kovaříková sa umiestnila na  2. mieste za Žilinský kraj

  Súťaž prebiehala v 2 kolách od januára do júna, v ktorých účastníci  riešili 4 úlohy na dané témy. K nádhernému úspechu dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Vlastný výskum , stáž v Biomedicínskom centre SAV a úspechy Vanessy Drevenákovej

  Vanessa Drevenáková –študentka našej školy má na svojom konte už niekoľko významných úspechov. Viac o nich si môžete prečítať aj na oficiálnej stránke Biomedicínskeho  centra Slovenskej akadémie Vied na tomto linku:

  http://www.biomedcentrum.sav.sk/mlada-studentka-gymnazia-vanessa-drevenakova-absolvovala-staz-v-bmc-sav/

  Želáme jej a všetkým našim absolventom  veľa úspechov v nasledujúcom  štúdiu . v pracovnej kariére i osobnom  živote.

 • Aktuálne informácie ku prijímaciemu konaniu do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

  Obsadenosť: 100%

  Počet voľných miest: 0

 • SPOLOČNE ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO - pridajte sa k nám

   

  Náš environmentálny krúžok Bakelita nezaháľa ani počas karantény. Výzva ,,Spoločne za čistejšie Slovensko" vznikla na základe toho, že naši študenti pochádzajú z rôznych kútov Slovenska, a tak môžme spoločnými silami dokázať naozaj veľa! Poprosili sme žiakov o zasielanie fotiek z aktivít, ktorými aktuálne pomáhajú našej prírode a vyzývame aj každého z Vás! 

  Komu by dobrý pocit za dobre odvedenú prácu nestačil, podarilo sa nám vybaviť aj SUPER CENU. Každý, kto nám pošle svoje fotografie je v hre o sadu bambusových príborov od spoločnosti Bambaw!  Nezabúdajte, že príroda nás potrebuje NON-STOP. 

  Svoje foto môžte zasielať prostredníctvom FB stránky Bakelita alebo mailom na simurkovamiriama@gmail.com. Ďakujeme!

  Vaša Bakelita

 • Výsledky prijímacieho konania 2020/2021

  Výsledky nájdete pod týmto odkazom

   

  V prípade ak nemáte identifikačný kód žiaka, môžete si ho prevziať tu

 • Dôležitý oznam pre uchádzačov o štúdium

   

  Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

  vyplnením formulára získate identifikačný kód, pod ktorým nájdete po zverejnení výsledkov prijímacieho konania na BGMH Sučany Vaše umiestenie. V prípade problémov nás kontaktujte na gbas@gbas.sk  

  Ďakujeme za spoluprácu

  vedenie BGMH Sučany

 • Informácie k prijímaciemu konaniu

   

  Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

   

  podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161 k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa
  29. apríla 2020 určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

  V súlade s uvedeným rozhodnutím Bilingválne gymnázium Milana Hodžu upravilo kritériá prijímacieho konania, pozri  Prijímacie konanie na štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu (VRA_BG MH _01/2019_POR) s účinnosťou od 7. 5. 2020. (odkaz)

  V zmysle rozhodnutia ministra školstva a kritérií prijímacieho konania na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu s účinnosťou od 7. 5. 2020  budú uchádzačom o štúdium pridelené body v súlade s článkami 4 – 8 dokumentu Prijímacie konanie na štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu (VRA_BG MH _01/2019_POR) na základe zohľadnenia študijných výsledkov za posledné dve klasifikačné obdobia, za prospech v posledných troch rokoch štúdia a za nasledovné predmetové olympiády a súťaže, ktorých sa uchádzač zúčastnil od piateho ročníka štúdia na ZŠ:

   

  1. olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre
  2. olympiáda v  anglickom jazyku,
  3. olympiáda v nemeckom jazyku,
  4. olympiáda vo francúzskom jazyku,
  5. olympiáda v ruskom jazyku,
  6. olympiáda v španielskom jazyku,
  7. dejepisná olympiáda,
  8. matematická olympiáda,
  9. fyzikálna olympiáda,
  10. chemická olympiáda,
  11. biologická olympiáda,
  12. geografická olympiáda,
  13. technická olympiáda
  14. Pytagoriáda.

   

  Vzhľadom na úpravu kritérií prijímacieho konania v predmetových olympiádach a súťaže Pytagoriáda za umiestnenie na 1. – 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. a 9. ročníku základnej školy podľa článkov 4 - 6 a vlastné kritérium školy podľa článku 7 umiestnenie v období od 1. 9. 2015 budú v príjímacom konaní pridelené body na základe doručených dokladov/potvrdení o umiestnení najneskôr do 20. 5. 2020.

  Doklady môžu byť oskenované a poslané emailom alebo zaslané poštou. Rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky. Na dokladoch musí byť uvedený názov súťaže, kolo súťaže (okresné, krajské, celoštátne...), umiestnenie v súťaži (1. - 5. miesto a úspešný riešiteľ) a dátum  alebo školský rok, v ktorom sa súťaž konala.

  Odporúčanie: Potvrdenie o umiestnení na súťažiach vám môže vydať CVČ v príslušnom meste alebo výchovný poradca na vašej škole.   

  Veríme, že spoločne prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 úspešne zvládneme.

   

  Ďakujeme za spoluprácu

                                                                               

  Prijímacia komisia BGMH

 • Gratulujeme: 3. Miesto v súťaži Generácia €uro pre GBAS

   

  Žiakom druhého ročníka Nine Tomaškinovej, Tereze Veselej, Petrovi Kasenčákovi, Martin Jancovi a Timotejovi Oršulovi sa podarilo obhájiť pre našu školu opäť umiestnenie v súťaži Generácii  Euro, keď v celoslovenskom kole získali 3. miesto. Tím mentoroval minuloročný víťaz Samuel Mihalčík a učiteľskou grantkou bola Mgr. Šárka Dobrotová. Obom sa chceme poďakovať za spoluprácu a žiakom prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Hodžova esej - úprava termínov

  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

  vyhlasuje

  pod záštitou predsedu vlády SR

  16. ročník súťaže

  HODŽOVA ESEJ 2020

  na tému:

  "Súvislosť medzi minulosťou a medzi tým, čo je a bude, je v každom národe organická. Musíme si byť vedomí, že história národa a duchovná štruktúra nie je a nemôže byť dielom jedného pokolenia. Mravná bytosť národa je dielom mnohých, všetkých jeho pokolení."

  Milan Hodža, Úkoly budúcich slovenských generácií in: Slovenská politika roč. 13. č 57 z 9.3. 1932

  Uvažovanie mladej generácie o potrebe kritického poznania histórie národov a ich duchovného formovania pre súčasné aj budúce smerovanie spoločnosti.

  Podmienky súťaže:

  1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

  2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

  3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú  úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

  4. Porota vyhodnotí eseje v mesiaci október 2020 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

  5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

  6. Odborná porota vyhlási eseje

  6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

  1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-€

  2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-€

  3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-€

  6.2 Odborná porota môže udeliť aj iné ceny

  7. Eseje je nutné doručiť do 28. septembra 2020 a to

  a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

  b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

  Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

  Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

  28. septembra 2020  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

  8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

  1. meno a priezvisko súťažiaceho
  2. adresa bydliska
  3. telefónne číslo
  4. e-mailová adresa
  5. názov a adresa navštevovanej školy

  Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

  Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

  9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v mesiaci november 2020 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

  10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

  11. Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Veronika Ondrlová, tel:043/4293474 alebo 0911 348 424,  e-mail: esej@gbas.sk.

 • Prijímacie skúšky

  V zmysle opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020 sa prijímacie pohovory na stredné školy uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  O dátume prijímacích skúšok na našu školu vás budeme včas informovať. Sledujte prosím web stránku školy.

  vedenie BGMH 

   

 • Vážení rodičia a žiaci,

  v zmysle opatrenia MŠVVaŠ zo dňa 24.3.2020 je prerušené vyučovanie na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu až do odvolania.

  Vo vyučovaní pokračujeme prostredníctvom elektorinckej komunikácie (EduPage, mail,...).

  Žiadame žiakov, aby sledovali pokyny jednotlivých učiteľov a dôsledne plnili zadané úlohy a dodržiavali stanovené termíny.

  Upozorňujeme na fakt, že prerušenie vyučovania na školách si netreba zamieňať s prázdninami.

  vedenie BGMH    

 • Vážení rodičia a žiaci,

  naša škola používa na komunikáciu s rodičmi a žiakmi Edupage. Ak nemáte svoje prihlasovacie údaje, prosím, kontaktujte Mgr. Vieru Kampošovú na emailovej adrese: viera.kamposova@gbas.sk.

 • Prevádzka školy v čase prerušenia vyučovania

  Prevádzka školy v čase prerušenia vyučovania bude na BGMH v obmedzenom režime. Žiadame návštevníkov, aby nás kontaktovali výhradne elektronicky- mailovou komunikáciou na gbas@gbas.sk alebo telefonicky (na čísla uvedené na web stránke v sekcii kontakty).

 • Vážení rodičia a žiaci,

  v zmysle usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 12.3.2020 je prerušené vyučovanie na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane.

  V zmysle tohto usmernenia riaditeľka školy spoločne s pedagogickými zamestnancami školy zabezpečí vzdelávací proces prostredníctvom elektronickej komunikácie (EduPage, mail,...)

  Žiadame žiakov, aby sledovali pokyny jednotlivých učiteľov a dôsledne plnili zadané úlohy a dodržiavali stanovené termíny.

  Upozorňujeme na fakt, že prerušenie vyučovania na školách si netreba zamieňať s prázdninami.

  vedenie BGMH    

 • Vyhlásenie voľby do Rady školy pre nové funkčné obdobie

  V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

  V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 3, že v stredných školách  radu školy tvoria

  a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

  b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

  c) traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,

  d) jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a

  e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

  Záujem kandidovať do rady školy je potrebné písomne  doručiť do kancelárie riaditeľky školy najneskôr v termíne do 20. 3. 2020.

  Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 26. 3. 2020. 

  Voľby členov rady školy za rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 27. 3. 2020. 

  Voľbu zástupcu žiakov zrealizuje žiacka školská rada dňa 11. 3. 2020.

   

                                                                      Ing. Martina Lojdová

                                                                     riaditeľka gymnázia

 • Hodžova esej -vyhlásenie súťaže

  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

  vyhlasuje

  pod záštitou predsedu vlády SR

  16. ročník súťaže

  HODŽOVA ESEJ 2020

  na tému:

  "Súvislosť medzi minulosťou a medzi tým, čo je a bude, je v každom národe organická. Musíme si byť vedomí, že história národa a duchovná štruktúra nie je a nemôže byť dielom jedného pokolenia. Mravná bytosť národa je dielom mnohých, všetkých jeho pokolení."

  Milan Hodža, Úkoly budúcich slovenských generácií in: Slovenská politika roč. 13. č 57 z 9.3. 1932

  Uvažovanie mladej generácie o potrebe kritického poznania histórie národov a ich duchovného formovania pre súčasné aj budúce smerovanie spoločnosti.

  Podmienky súťaže:

  1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

  2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

  3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú  úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

  4. Porota vyhodnotí eseje do  10. júna 2020 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

  5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

  6. Odborná porota vyhlási eseje

  6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

  1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-€

  2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-€

  3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-€

  6.2 Odborná porota môže udeliť aj iné ceny

  7. Eseje je nutné doručiť do 17. mája 2020 a to

  a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

  b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

  Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

  Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

  17. mája  2020  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

  8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

  1. meno a priezvisko súťažiaceho
  2. adresa bydliska
  3. telefónne číslo
  4. e-mailová adresa
  5. názov a adresa navštevovanej školy

  Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

  Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

  9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 25. júna 2020 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

  10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

  11. Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Veronika Ondrlová, tel:043/4293474,  e-mail: esej@gbas.sk.

   

 • Okresné kolo SOČ

  Dňa 9. 3. 2020 sa dve žiačky našej školy, Vanessa Drevenáková, V.B a Anna Jambrichová, IV.B zúčastnili okresného kola 42. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činností za okres Martin a Turčianske Teplice, ktoré sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej v Martine. V aktuálnom ročníku súťaže žiaci zo 7 škôl odprezentovali 52 súťažných prác v 16 súťažných kategóriách. Vanessa sa umiestnila na celkovo 1. mieste v odbore biológia, a Anička na 3. mieste v odbore zdravotníctvo za okres Martin, celkovo však na skvelom 4. mieste.Víťazkám blahoželáme. 

 • Gratulujeme

 • Postupové súťaže v basketbale stredných škôl

  Basketbalistky našej školy po jednoznačných víťazstvách na okresných majstrovstvách a regionálnej kvalifikácii s postupom na krajské majstrovstvá stredných škôl v Ružomberku, basketbalisti po nádhernom finálovom zápase a nešťastnej jednobodovej prehre po dvojnásobnom predĺžení, druhí.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215
  038 52 Sučany
 • +421911348424 - sekretariát školy
  +421 43 4 293 474 - pevná linka

Fotogaléria