• Profil školy

     • Základné informácie

     • Základné informácie

      Názov školy:  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
      Adresa školy:  Komenského 215, 038 52 Sučany
      E-mail:  gbas@gbas.sk
      Telefónne číslo:  +421 (43) 429 34 74
      Číslo faxu:  +421 (43) 429 30 86

      IČO:  00 627 844

      študijný odbor - zameranie:  gymnázium - bilingválne štúdium
      kód študijného odboru:  79 02 J 74 
      kód školy:  651 013

      Forma štúdia:  denná

       

      Poloha

      Obec Sučany sa nachádza v oblasti povodia rieky Váh v severnej časti stredného Slovenska. Je vzdialená 5 km od Martina - okresného mesta. Vzdialenosť medzi Bratislavou a obcou je približne 2,5 hod. autom a z Banskej Bystrice, najväčšieho mesta stredného Slovenska a rýchlo sa rozvíjajúceho centra krajiny, je to asi 1 hodina cesty.

      Povodie Turca a jeho krajina sú známe svojou prekrásnou prírodnou scenériou okolitých pohorí - Malej a Veľkej Fatry. Hory "Turčianskej záhradky" poskytujú vynikajúce možnosti pre turistiku i bicyklovanie počas celého roka a lyžovanie cez zimu.       

      Pohľad do histórie školy

      História nášho gymnázia sa začala písať  prvého septembra 1991, kedy bolo formálne založené Školskou správou II. v Banskej Bystrici ako bilingválna sekcia Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha v Martine. Škola bola zriadená v priestoroch pôvodnej Základnej školy v Sučanoch, ktorej základný kameň bol položený 13. novembra 1927. O založenie tejto budovy sa zaslúžil významný politik 20. storočia a rodák zo Sučian - Milan Hodža, po ktorom nesie bilingválne gymnázium aj meno.

      Vytvorenie bilingválnej sekcie v Sučanoch v roku 1991 bolo jedným z prvých projektov Know-how fondu, ktorý založila Britská vláda ako program pomoci na podporu procesov ekonomickej a demokratickej transformácie v strednej a východnej Európe v roku 1990.

      Bilingválna sekcia v Sučanoch vznikla predovšetkým aj vďaka nadšeniu a osobnej angažovanosti  tvorcov myšlienky o realizácii dobrej školy. Týmito tvorcami boli za slovenskú stranu Mgr. Štefan Harkabus - vtedajší riaditeľ Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha v Martine, profesor Milan Hejký, vtedajší námestník ministra školstva a vtedajší riaditeľ Školskej správy v Matine Mgr. Ján Zuberec. Britskú stranu zastupoval Peter Harborne, vtedajší veľvyslanec Veľkej Británie a riaditeľ Britskej rady na Slovensku.

      Hlavným cieľom tvorcov bilingválnej sekcie bolo poskytnúť  žiakom úplné stredné vzdelanie, ktoré by kombinovalo najlepšie prvky slovenského a britského vzdelávacieho systému.

      Bilingválna sekcia bola súčasťou Gymnázia V. Paulínyho-Tótha v Martine dva roky. V júli 1993 Školská správa II. v Banskej Bystrici rozhodla Zriaďovacou listinou o zriadení samostatnej školy s názvom Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské s účinnosťou od 1. septembra 1993.

      V roku 1999 prešla škola niekoľkými zmenami, ktoré priniesla novela školských zákonov. Pôvodný projekt dvoch tried v každom ročníku bol zmenený na tri triedy v každom ročníku. Výnimkou boli roky 2000 a 2001, kedy boli otvorené dve triedy. V nasledujúcich rokoch boli otvorené tri triedy v každom ročníku a od roku 2005 až dodnes má škola 4 triedy v každom ročníku.  Zmenami prešiel aj názov školy. Od 3. septembra 2003 niesla škola čestný názov Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské Milana Hodžu. Ministerstvo školstva v roku 2008 názov školy upravilo na súčasnú podobu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.

      V školskom roku 2005/2006 prešla budova školy výraznou rekonštrukciou. Rozšírili sa priestory učební i telocvične,  pribudla nová priestranná školská jedáleň.

      Od čias založenia školy sa na jej pôde vystriedalo mnoho zamestnancov z radov učiteľov, lektorov a prevádzkových pracovníkov. Riaditeľmi školy boli: Mgr. Štefan Harkabus (1991-1993), RNDr. Ján Kondáš (1993-1995), Mgr. Nadežda Závodská (1995-1999), RNDr. Vasil Dorovský (1999-2019). V súčasnosti je riaditeľkou školy Ing. Martina Lojdová.

      Od 10. 2. 2020 školský vzdelávací program Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu sa realizuje ako medzinárodný program v zmysle §7 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch počas svojej existencie vychovalo stovky úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili na trhu práce doma i v zahraničí. Mnohí z nich sa do školy vrátili ako absolventi pedagogických študijných programov a sú súčasťou učiteľského kolektívu školy.


      Výstava - Dr. Milan Hodža

      Od 4. septembra 2006 je na pôde Bilingválneho gymnázia  Milana Hodžu v Sučanoch  inštalovaná výstava zameraná na život a činnosť jedného z najvýznamnejších slovenských politikov, prvého slovenského predsedu vlády ČSR, publicistu Dr. Milana Hodžu.

      Slovenská národná knižnica ako autor tohoto projektu  inštalovala  výstavu na pôde GBAS z viacerých dôvodov. Sučany sú rodiskom Milana Hodžu. V roku 1927 sa ako minister zaslúžil o výstavbu budovy, kde dnes sídli GBAS a od 3.12. 2002 nesie škola vo svojom oficiálnom názve jeho meno.  V roku 2005 sa začala tradícia Dní Milana Hodžu, v rámci ktorých je škola spolu so Slovenskou národnou knižnicou v Martine spoluorganizátorom celoslovenskej literárnej súťaže Hodžova esej.

      Výstava sa tematicky venuje Milanovi Hodžovi ako začínajúcemu politikovi  z čias Rakúsko-Uhorska, publicistovi a neskôr politikovi a štátnikovi ČSR. Dr. Milan Hodža po celý svoj život predstavoval príklad osobnosti, ktorá sa dokázala presadiť myšlienkami a činmi. Budúcnosť slovenského národa videl vo výchove vzdelanej, konkurencie schopnej elity. Výstava obsahuje množstvo vzácnych fotografií. Je bohatým zdrojom informácií pre študentov aj na hodinách dejepisu a spoločenskovedných predmetov. Širšej verejnosti bola sprístupnená aj v rámci Dňa otvorených dverí 31. 10. 2006  a stala sa vhodnou súčasťou osláv 15. výročia založenia BGMH v decembri 2006.