• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného učiteľa/ku, s nástupom od 01.09.2020 s aprobáciou: Anglický jazyk a Nemecký jazyk alebo Slovenský jazyk a Anglický jazyk

    • Úväzok:
     plný úväzok
     Dátum nástupu:
     1.9.2020
    • Požiadavky:
     - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
     - kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     - bezúhonnosť,
     - zdravotná spôsobilosť,
     - ovládanie štátneho jazyka.

     Pracovný pomer: na dobu určitú – počas zastupovania na MD.
     Pracovný úväzok: plný úväzok.  

     Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
     o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení
     neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

     Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
     - plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
     - predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
     - predloženie profesijného životopisu,
     - predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
     - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
     - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,
     - skúsenosti s výučbou a s prípravou žiakov na maturitné skúšky sú vítané.

     Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi s označením „Výberové konanie“ je potrebné zastať e-mailom na: gbas@gbas.sk, alebo doručiť na adresu:
     Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

     Vybratí uchádzači budú pozývaní na výberové konanie emailom, prípadne telefonicky.