Menu

Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: gbas@gbas.sk alebo +421911348424 - sekretariát školy +421 43 4 293 474 - pevná linka alebo Kontakt

 
Pozícia:

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného učiteľa/ku, s nástupom od 01.09.2020 s aprobáciou: Anglický jazyk a Nemecký jazyk alebo Slovenský jazyk a Anglický jazyk    Mám záujem

Úväzok:plný úväzok
Dátum nástupu:1.9.2020
Požiadavky:- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
- kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.

Pracovný pomer: na dobu určitú – počas zastupovania na MD.
Pracovný úväzok: plný úväzok.  

Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
- plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
- predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- predloženie profesijného životopisu,
- predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,
- skúsenosti s výučbou a s prípravou žiakov na maturitné skúšky sú vítané.

Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi s označením „Výberové konanie“ je potrebné zastať e-mailom na: gbas@gbas.sk, alebo doručiť na adresu:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

Vybratí uchádzači budú pozývaní na výberové konanie emailom, prípadne telefonicky.
 

Novinky

Kontakt

  • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
    Komenského 215
    038 52 Sučany
  • +421911348424 - sekretariát školy
    +421 43 4 293 474 - pevná linka

Fotogaléria