• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného učiteľa/ku, s nástupom - ihneď s aprobáciou : fyzika v anglickom jazyku, chémia v anglickom jazyku alebo fyzika a chémia v anglickom jazyku

    • Úväzok:
     plný
     Dátum nástupu:
     ihneď
    • Požiadavky:

     • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
     • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • bezúhonnosť,
     • zdravotná spôsobilosť,
     • ovládanie štátneho jazyka a anglického jazyka.

     Pracovný pomer: na dobu určitú.
     Pracovný úväzok: plný úväzok.
     Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

     Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
     • plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
     • predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
     • predloženie profesijného životopisu,
     • predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
     • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,
     • skúsenosti s výučbou a s prípravou žiakov na maturitné skúšky sú vítané.

     Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi s označením „Výberové konanie“ je potrebné zastať e-mailom na: gbas@gbas.sk, alebo doručiť na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

     Vybratí uchádzači budú pozývaní na výberové konanie emailom, prípadne telefonicky.
   • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného učiteľa/ku, s nástupom od 01. 09. 2023 s aprobáciou : anglický jazyk a občianska náuka/ekonomika

    • Úväzok:
     plný
     Dátum nástupu:
     1.9.2023
    • Požiadavky:

     • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
     • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • bezúhonnosť,
     • zdravotná spôsobilosť,
     • ovládanie štátneho jazyka a anglického jazyka.

     Pracovný pomer: na dobu určitú.
     Pracovný úväzok: plný úväzok.
     Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

     Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
     • plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
     • predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
     • predloženie profesijného životopisu,
     • predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
     • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,
     • skúsenosti s výučbou a s prípravou žiakov na maturitné skúšky sú vítané.

     Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi s označením „Výberové konanie“ je potrebné zastať e-mailom na: gbas@gbas.sk, alebo doručiť na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

     Vybratí uchádzači budú pozývaní na výberové konanie emailom, prípadne telefonicky.