• Prijímacie skúšky

     •  

      Prijímacia skúška sa bude konať v zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810:

      • v prvom termíne 5. mája 2021,
      • v druhom termíne 12. mája 2021.

      Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na webovom sídle školy po druhom termíne, t.j. 12. mája 2021. 

       

      Podrobnejšie informácie o organizácií a priebehu prijímacích skúšok pre druhý termín 

      Registrácia sa uskutoční v čase medzi 8:30 - 9:30 hod.  Prosíme Vás o dodržanie času registrácie. 

      Pri vstupe do školy je nutné predložiť

      • pozvánku

      Na prijímaciu skúšku si nezabudnite vziať:

      • platný preukaz totožnosti uchádzača (občiansky preukaz/pas ) alebo rodný list
      • dve modro píšuce perá (nesmú byť prepisovacie alebo gumovacie) 

       

      Počas skúšky musia byť mobilné telefóny a inteligentné hodinky vypnuté a nie je povolené používať kalkulačky a ani iné pomôcky.

       

      AKO SA K NÁM DOSTANETE?

      BGMH Sučany sa nachádza na adrese Komenského 215, 038 52 Sučany. Vďaka výhodnej polohe sa k nám môžete dostať viacerými spôsobmi:

      1. Auto

      Nájdete nás pomocou vyššie uvedenej adresy a zaparkovať môžete na vyhradených miestach (dopravu a s tým spojené parkovanie budú koordinovať naši ľudia označení v dopravných vestách). 

      Žiadame Vás, aby ste neparkovali v okolí školy. Možnosť parkovať je smerom k železničnej stanici Sučany – 2 minúty pešo od školy. 


       

      1. Verejná doprava 

      Železničná stanica: zastávka Sučany

       

      VSTUP DO BUDOVY

      • Vchod 1: učebne číslo 20-23
      • Vchod 2: učebne číslo 24-27
      • Vchod 3: učebne číslo 28-31

      Zákonným zástupcom nebude vstup do budovy školy povolený. Počas registrácie budú uchádzačov usmerňovať pedagogickí zamestnanci,  ktorí Vám v prípade potreby budú nápomocní.  


      Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že po zaregistrovaní nebude uchádzačom dovolené opustiť budovu školy až do skončenia prijímacích skúšok o 12:15 hod

      Ako má žiak dokladovať, že sa nemôže zúčastniť prijímacích skúšok z dôvodu karantény?

      Čestným prehlásením rodiča, na ktorom rodič, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka uvedie, koľký deň je žiak v karanténe a kedy bude karanténa ukončená. Toto čestné prehlásenie doručí zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr v deň konania skúšky elektronicky, poštou alebo prostredníctvom osoby, ktorá nie je úzkym kontaktom žiaka v karanténe. Riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacej skúšky. Po skončení karantény, keď pôjde žiak na kontrolu k pediatrovi, získa od pediatra potvrdenie o karanténe žiaka. Toto lekárske potvrdenie odovzdá žiak riaditeľovi školy v deň, keď bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

      O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

      Želáme Vám veľa šťastia a úspechov pri skladaní prijímacej skúšky!

      Dokument:  Informácie ku prijímacím skúškam.pdf