• Hodžova esej

     • HODŽOVA ESEJ 2019

     • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu


      vyhlasuje

       

       

      pod záštitou predsedu vlády SR
       

       

      15. ročník súťaže

      HODŽOVA ESEJ 2019

       

      na tému:

       

      „ Po svetovej vojne musí to byť nie človek, ale beštia, kto by nepovažoval mier za najdôležitejší cieľ ľudstva a každého národa." 

       

      Milan Hodža: Slovenský denník. 1934, roč. 17, č. 35, s. 2. 

       

       

      Reflexie mladého človeka o potrebe spolupráce a vzájomného porozumenia v spoločnosti ako prostriedku predchádzania konfliktov v minulosti a súčasnosti.

       

       

      Podmienky súťaže:

       

      1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

       

      2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

       

      3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú  úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

       

      4. Porota vyhodnotí eseje do  10. júna 2019 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

       

      5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

       

      6. Odborná porota vyhlási eseje

      6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

       

      1. miesto:   finančná prémia          vo        výške   300,-€

      2. miesto:   finančná prémia          vo        výške   200,-€

      3. miesto:   finančná prémia          vo        výške   100,-€

       

       

       

       

       

      6.2 Odborná porota môže udeliť aj iné ceny

       

      7. Eseje je nutné doručiť do  15. mája 2019 a to

       

      a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

       

      b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

      Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

       

      Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

      15. mája  2019  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

       

      8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

      1. meno a priezvisko súťažiaceho
      2. adresa bydliska
      3. telefónne číslo
      4. e-mailová adresa
      5. názov a adresa navštevovanej školy

       

      Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

      Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

       

      9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 20. júna 2019 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

       

      10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

       

      11.Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Katarína Ondrejkovičová, tel: 043/4293474,  e-mail:  esej@gbas.sk.