• Hodžova esej

     • HODŽOVA ESEJ 2018

     • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu


      vyhlasuje

       pri príležitosti 140. výročia narodenia Dr. Milana Hodžu
      pre žiakov stredných škôl

       

      pod záštitou predsedu vlády SR
       

       

      14. ročník súťaže

      HODŽOVA ESEJ 2018

       

      na tému:

       

      „To sa už snáď tajiť nedá, že je vzdelanosť prvou podmienkou, aby jednotlivec a aby krajina vzrastať a kvitnúť mohla.“

                                                                                                  Milan Hodža: Slovenský týždenník, 1905

       

      Je vzdelanosť spoločne s ďalšími podmienkami hnacou silou aj pre mravný a šťastný život spoločnosti? Skúmajme kriticky dejiny spoločenských formácií a ich zmeny na cestách, rovinu ľudskosti, odvahy, dobroty, morálky a múdrosti z odkazu našich predkov.

       

      Podmienky súťaže:

       

      1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

       

      2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

       

      3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z uznávaných slovenských odborníkov zo Slovenského národného literárneho múzea, Slovenskej akadémie vied, slovenských vysokých škôl a zástupcov médií. Porota bude hodnotiť odbornú (obsahovú) úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

      4. Porota vyhodnotí eseje do  12. júna 2018 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

       

      5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

       

      6. Odborná porota vyhlási eseje

      6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

       

      1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-€

      2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-€

      3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-€

       

      6.2. ďalšie ocenenia:

      Cena starostu obce Sučany

      Cena riaditeľa Ústavu politických vied SAV v Bratislave

      Cena mesta Martin

       

       

      7. Eseje je nutné doručiť do  15. mája 2018 a to

       

      a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

       

      b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

      Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

       

      Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

      15. mája  2018  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

       

      8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

      1. meno a priezvisko súťažiaceho
      2. adresa bydliska
      3. telefónne číslo
      4. e-mailová adresa
      5. názov a adresa navštevovanej školy

       

      Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

      Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

       

      9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21. júna 2018 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

       

      10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

       

      11.Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú PhDr. Beáta  Makovická a pani Katarína Ondrejkovičová, tel:043/4293474,  e-mail:  esej@gbas.sk.