• Hodžova esej

     • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu


      vyhlasuje

       

      pod záštitou predsedu vlády SR

       

      18. ročník súťaže

      HODŽOVA ESEJ 2022

      na tému:

       

       

      Milan Hodža: Slovák, Európan, vlastenec. Významná osobnosť našich dejín očami mladého človeka.

       

      Podmienky súťaže:

       

      1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

       

      2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

       

      3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú  úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

       

      4. Porota vyhodnotí eseje do  10. júna 2022 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

       

      5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na udelenie vecných cien namiesto finančných ocenené.

       

      6. Odborná porota vyhlási eseje

      6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

       

      1. miesto:  finančná prémia        vo        výške   300,-€

      2. miesto:  finančná prémia        vo        výške   200,-€

      3. miesto:  finančná prémia        vo        výške   100,-€

       

      6.2 Odborná porota môže udeliť aj iné ceny.

       

      7. Eseje je nutné doručiť najneskôr do 22. mája 2022 (rozhoduje dátum a čas odoslania) a to:

       

      a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

       

      b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

      Eseje musia byť napísané vo formáte .docx, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie, zarovnanie do bloku.

       

      Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na posunutie termínu odovzdania esejí. O prípadnej zmene termínu odovzdania súťažných prác vyhlasovateľ súťaže informuje na web stránke gbas.edupage.sk. a zaslaním emailu súťažiacim.

       

      8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

      1. meno a priezvisko súťažiaceho
      2. adresa bydliska
      3. telefónne číslo
      4. e-mailová adresa
      5. názov a adresa navštevovanej školy

      Odporúčame, aby eseje zasielali priamo žiaci, nie učitelia v ich mene.

       

      Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

       

      Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

       

      9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 23. júna 2022 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

       

      10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

       

      11. Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Veronika Ondrlová, tel:043/4293474,  e-mail: esej@gbas.sk.