• Hodžova esej

    • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

      

     vyhlasuje
      

     pod záštitou predsedu vlády SR

     a v spolupráci s vydavateľstvom SAV, VEDA
      

     19. ročník súťaže

     HODŽOVA ESEJ 2023

     na tému:

     ,,Čo sa týka učenia cudzích jazykov, väčšina Stredoeurópanov ovláda aspoň jeden svetový jazyk. Jazyky by mali ľuďom pomáhať v komunikácii a nie ich navzájom oddeľovať."

      

     Milan Hodža: Federácia v strednej Európe a iné štúdie s.238

      

     Podnázov: Význam znalosti cudzích jazykov v živote mladého človeka ako prostriedku vzájomného porozumenia a spolupráce vo svete.

      

     Podmienky súťaže:

     1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

     2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

     3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

     4. Porota vyhodnotí eseje do 9. júna 2023 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

     5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na udelenie vecných cien namiesto finančných ocenené.

     6. Odborná porota vyhlási eseje

     a) na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich

     1. miesto: finančná prémia vo výške 300,-€
     2. miesto: finančná prémia vo výške 200,-€
     3. miesto: finančná prémia vo výške 100,-€

     b) Odborná porota môže udeliť aj iné ceny.

     7. Eseje je nutné doručiť najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum a čas odoslania) a to:

     a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

     b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk. Eseje musia byť napísané vo formáte .docx, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie, zarovnanie do bloku.

     Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na posunutie termínu odovzdania esejí. O prípadnej zmene termínu odovzdania súťažných prác vyhlasovateľ súťaže informuje na web stránke gbas.edupage.sk. a zaslaním emailu súťažiacim.

     8. Kontaktné  údaje  nesmú  byť  uvedené  v tom   istom  dokumente  ako  esej,  ale   osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

     a) meno a priezvisko súťažiaceho

     b) adresa bydliska

     c) telefónne číslo

     d) e-mailová adresa

     e) názov a adresa navštevovanej školy

     Odporúčame, aby eseje zasielali priamo žiaci, nie učitelia v ich mene.

     Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

     Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

     9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 22. júna 2023 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

     10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia: www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

     11. Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Veronika Ondrlová, tel:043/4293474, e-mail: esej@gbas.sk.