• Prijímacie skúšky

    • vysledk_termin_3.pdf

      

     vysledky.pdf

     Rozhodnutie riaditeľky BG MH o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi bude odoslaný cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky do 20. mája 2021.

     Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na BG MH je do 25. mája 2021. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu BG MH alebo do elektronickej schránky BG MH. Rozhodujúci je dátum doručenia na BG MH. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený tu.

     Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľky BG MH je možné až po doručení rozhodnutia. Ďalšie informácie ohľadom spôsobu a termínu odvolania nájdete v rozhodnutí riaditeľky BG MH.