• Školský parlament

     • Čo je to Školský parlament?

     • Školský parlament (ŠP) je každoročne volená organizácia pri našom gymnáziu. Žiaci v jednotlivých ročníkoch si zvolia svojich dvoch zástupcov, a títo zástupcovia tvoria ŠP. Predseda je následne volený spomedzi členov na úvodnom stretnutí.

      Hlavnou náplňou našej práce je reprezentovať a obhajovať názory študentov na dianie školy. Zároveň organizuje a drží patronát nad takmer všetkými akciami pre študentov (napr. Halloween, Mikuláš, Vianočná škola, Valentín a iné) a spravuje školskú Relaxzónu. Poskytuje tiež finančnú podporu pre rôzne záujmové mimoškolské aktivity (krúžky/kluby). Z peňazí, ktoré nám boli pridelené, sa snažíme zlepšiť školský život študentov z každej možnej stránky.

      Školský parlament je financovaná z časti z peňazí darovaných rodičmi prostredníctvom ZRPŠ, no istý obnos dostáva aj z každoročne venovaných 2% z daní. Keďže výsledná suma zvyčajne nebýva zanedbateľná, ŠP zostavuje presný rozpočet a všetky finančné požiadavky sa musia schváliť vedením školy.

      Zasadnutia za normálnych okolností bývajú každý týždeň na vopred dohodnutom termíne. Okrem členov ŠP sa ich však môže zúčastniť každý žiak školy alebo učiteľ – či už, aby sa dozvedeli, čím sa ŠP práve zaoberá, alebo aby sami svojím názorom či nápadom prispeli k lepšiemu životu študentov a zamestnancov na škole. Zúčastnení môžu voľne vstupovať do diskusie a ich stanovisko má rovnakú váhu ako stanoviská členov ŠP. Jediným rozdielom je, že hlasovať o rôznych rozhodnutiach a záležitostiach môžu len členovia ŠP.

      V prvom rade sme ale organizáciou žiakov pre žiakov. Poskytujeme možnosť realizovať skvelé nápady na zlepšenie života nás všetkých na škole, o ktorú sa takto spoločne staráme. Snažíme sa prichádzať s inováciami, ale zároveň aj udržiavať nastolené tradície školy.

      Ak máte akýkoľvek nápad, myšlienku, názor či pripomienku – neváhajte nás vyhľadať na našom Instagrame (@zsr.gbas), pravidelných stretnutiach alebo individuálne pomocou Facebooku.

      Váš Školský parlament