• Školský parlament

     • Posty členov Školského parlamentu 2022/2023

     • Predseda ŠP

      Predseda zastupuje a reprezentuje ŠP  v škole, no i mimo nej. Stará sa o plnenie úloh ostatných členov, zodpovedá sa vedeniu školy a zvoláva všetky zasadnutia. Ak má akýkoľvek študent alebo učiteľ školy výhrady k činnosti ŠP, môže sa obrátiť na predsedu, ktorý je povinný daný problém prerokovať a následne vyriešiť.


      Podpredseda ŠP

      Podpredseda ŠP je vybraný predsedom, pretože sa stáva jeho pravou rukou. Konzultuje s ním všetky rozhodnutia a v jeho neprítomnosti ho zastupuje, a preberá jeho práva a povinnosti. 


      Financie ŠP

      Člen ŠP, ktorý má na starosti financie, vypracováva predbežný finančný plán, o ktorom sa rokuje na zasadnutiach a stará sa o účtovníctvo všetkých akcií ŠP.


      Zápisnice ŠP

      Člen ŠP, ktorý píše zápisnice, má povinnosť každú zápisnicu poslať predsedovi, ktorý ju skontroluje a zverejní na nástenke v budove školy. Každý žiak školy si potom môže prečítať, o čom rokuje ŠP na zasadnutiach.


      Propagácia

      Čleň ŠP, ktorý má na starosti propagáciu, sa stará o nástenku ŠP v škole a o fanpage na instagrame. Pomáha tiež ostatným členom pri propagácii aktivít a všetkých činností.