• Školský psychológ

    • Oznam o voľnom pracovnom mieste

     Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru

     školského psychológa 

     Požiadavky na uchádzačov

     Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii školský psychológ podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

     • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe psychológia,
     • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č. 10 vyššie uvedenej vyhlášky a rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a školského psychológa, alebo rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa a školského psychológa, alebo špecializačné vzdelávanie školskej psychológie poskytované vysokou školou.

      

     Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:

     • žiadosť o prijatie do zamestnania,
     • profesijný životopis,
     • kópie dokladov o vzdelaní,
     • odpis z registra trestov,
     • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     Pracovný pomer: na dobu určitú.

     Pracovný úväzok: plný úväzok.  

     Platové podmienky:

     podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa

     Predbežný termín nástupu: november 2020

     Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi s označením „Výberové konanie“  je potrebné zaslať e-mailom na: gbas@gbas.sk, alebo doručiť na adresu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany do 23. 10. 2020.

     Vybratí uchádzači budú pozývaní na výberové konanie e-mailom, prípadne telefonicky.

     S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Voľné pracovné miesto vzniklo na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum. V zmysle podmienok projektu sa tieto pracovné miesta obsadzujú na dobu určitú.