• ZRPŠ

     • Grantový formulár pre žiakov

     •  

      Grantový program ZRPŠ  - Ešte lepšia škola

      Cieľ: podpora aktivít, smerujúcich k zlepšovaniu úrovne vzdelávania na škole a zvyšovaniu kvality života v školskom prostredí, prostredníctvom

      • podpory zlepšovania vyučovania,
      • mimo vyučovacieho vzdelávania,
      • organizácie a účasti na mimoškolských aktivitách a záujmových činnostiach,
      • zlepšenie materiálneho vybavenia školy

       

      Komu je určený:

      • žiadosť o poskytnutie grantu môžu podať študenti GBAS, ktorých rodičia sú členmi ZRPŠ s uhradeným príspevkom

       

      Podmienky poskytnutia grantu:

      • spracovaný projekt, jeho realizácia a vyhodnotenie

       

      Povinný obsah projektu:

      • čo je podstatou projektu, ciele, aké činnosti a aktivity, ako tieto aktivity prispejú k naplneniu cieľa grantu
      • časový horizont realizácie – predpokladaný začiatok, trvanie
      • koho sa projekt bude týkať – kto sa môže zapojiť, podmienky účasti v projekte
      • potrebné personálne, organizačné, materiálne a finančné zabezpečenie
      • garant projektu – učiteľ BGMH
      • stanovisko ŽŠR

       

      Hodnotenie projektov:

      • Výbor ZRPŠ

       

      Alokácia zdrojov:

      • na grantový program bude v šk. roku 2021/2022 vyčlenené 5000 €
      • príspevok na jeden projekt aktuálne bez limitu