• Profil školy

     • Základné informácie

     • Základné informácie

      Názov školy:  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
      Adresa školy:  Komenského 215, 038 52 Sučany
      E-mail:  gbas@gbas.sk
      Telefónne číslo:  +421 (43) 429 34 74
      Číslo faxu:  +421 (43) 429 30 86

      IČO:  00 627 844

      študijný odbor - zameranie:  gymnázium - bilingválne štúdium
      kód študijného odboru:  79 02 J 74 
      kód školy:  651 013

      Forma štúdia:  denná

       

      Poloha
      Obec Sučany sa nachádza v oblasti povodia rieky Váh v severnej časti stredného Slovenska. Je vzdialená 5 km od Martina - okresného mesta. Vzdialenosť medzi Bratislavou a obcou je približne 2,5 hod. autom a z Banskej Bystrice, najväčšieho mesta stredného Slovenska a rýchlo sa rozvíjajúceho centra krajiny, je to asi 1 hodina cesty.

      Povodie Turca a jeho krajina sú známe svojou prekrásnou prírodnou scenériou okolitých pohorí - Malej a Veľkej Fatry. Hory "Turčianskej záhradky" poskytujú vynikajúce možnosti pre turistiku i bicyklovanie počas celého roka a lyžovanie cez zimu.


      Pohľad do histórie školy

      V jeden deň končiaceho sa mája prišiel na školský mail list, v ktorom okrem iného stálo, citujem: „Bolo by mi veľkou cťou, pretože túto školu, aj keď nesie meno Milana Hodžu, založil môj starý otec Jozef Beláčik, ako vicerichtár Sučian v roku 1924 ako Jubilejnú meštiansku školu. Milan Hodža bol v tých časoch minister školstva ČR a tak starý otec meral cestu do Prahy, aby školu vybavil. Umrel v roku 1951, takže ja som ho nezažila. Minulý víkend sme do rodinného hrobu v Sučanoch ukladali urnu mojej maminky, takže je to pre mňa naozaj aj citovou záležitosťou. Ja žijem celý život v Bratislave, ale Sučany sú blízke, nakoľko, ako píšem, po mame odtiaľ pochádzame. Hana Dojčanová – Vobrubová, predsedníčka Mensy Slovensko.“

      To bol akýsi podnet na krátke zamyslenie sa i samovoľné vyplavenie opakujúcich sa otázok „Ako to vlastne bolo?, Ako, kedy a ktorí ľudia boli pri zrodení myšlienky založenia školy v Sučanoch?, Kto sa pričinil o jej postavenie?“ a mnohé ďalšie. Odpovede na ne neviem stopercentne ani ja. Možno hľadanie odpovedí by mohlo byť inšpiráciou i motiváciou pre žiakov so záujmom o dejiny k zapojeniu sa do bádania napríklad v rámci súťaže SOČ (stredoškolská odborná činnosť) alebo k vytvoreniu prezentácie, článku, či príspevku do časopisu, ročenky, pamätnice k blížiacemu sa 25. výročiu Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu alebo k inej vhodnej príležitosti ako sú konferencie či Dni Milana Hodžu.

      Niektoré odpovede sú ukryté v dobovej listine z roku 1927. Pri rekonštrukcii budovy dnešného gymnázia v roku 2005 v utorok 19. júla objavili stavební robotníci skrinku uloženú v základoch obvodného múru. Skrinka bola zamurovaná pri kladení základného kameňa školy 13. novembra 1927, ako sa o tom dozvedáme z textu listiny, ktorá v nej bola uložená. Z textu sa ďalej dozvedáme aj iné zaujímavé údaje popisujúce udalosť položenia základného kameňa. Vzácna listina obsahuje aj podpisy vtedajších miestnych, regionálnych aj celoštátnych autorít a osobností. Jazyk listiny môže znieť trochu staromódne až archaicky, ale je zrozumiteľný aj dnešnému mladému čitateľovi, preto ho uvádzam v plnom znení.

      „Základný kameň ku stavbe štátnej meštianskej školy Hodžovej v Sučanoch bol položený dňa 13. trinácteho novembra r. 1927 roku tisíc devätsto dvadsiateho siedmeho, aby na ňom postavená bola budova, v ktorej by sa vzdelávala a zveľaďovala naša mládež, budúcnosť to slovenského národa.

      To stalo sa za tretieho prezidentstva T. G. Masaryka, keď ministerským predsedom bol Anton Švehla, ministrom školstva a nár. osvety dr. Milan Hodža, zemským inšpektorom na Slovensku Julius Ballo, župným inšpektorom Ferdinand Mačenka, okresným inšpektorom v Turci Martin Oříšek, riaditeľom štát. mešť. školy na Vrútkach a expozitury tejže školy v Sučanoch Alojz Tašner, starostom obce Ondrej Bartl, notárom Pavel Makyš.

      Stavbu projektoval architekt Alois Pinkas z Bratislave, previedla fa. Dvořák a Kučera zo Sliezkej Ostravy a Rudolf Kossuth z Dol. Kubína.“

      Krátky text, pár slov ale taká silná myšlienka a tak veľa informácií. Vskutku klenot. Čo poviete? Doslova relikvia pre nás, ktorí sa v tejto budove dennodenne snažíme napĺňať želanie i odkaz obsahu listiny a ľudí skrytých za podpismi na konci odkazu, vrátane podpisu Dr. Milana Hodžu. Na základe tejto listiny môžeme  upresniť a doplniť informácie, ktoré sú uvedené v e-maile milej pani Hany Dojčanovej – Vobrubovej.

      Nutné je ešte dodať, že pri rekonštrukcii budovy sa obnovili aj dobové nadpisy na veži školy. Na východnej strane erb s textom: „Jubilejná škola, MCMXXVIII“ a na severnej dobový erb ČR a „Štátna meštianska škola Hodžova“. Údaje na budove potvrdzujú skutočnosť, že škola začala slúžiť svojmu poslaniu v roku 1928 na 10. výročie vzniku Československa, spoločného štátu Čechov a Slovákov. Bola to pekná a vznešená symbolika, pripomínať si okrúhle výročie významných dejinných udalostí stavbami škôl a iných kultúrnych ustanovizní, ktoré majú zabezpečovať vzdelanosť, výchovu, kultúru a budúcu prosperitu a rozvoj spoločnosti.

      No a v tejto pre miestnych obyvateľov historickej budove dnes sídli Bilingválne gymnázium Milana Hodžu. História nášho gymnázia sa začala písať 1. septembra 1991, keď do Meštianskej školy Hodžovej boli umiestnené dve triedy prvého ročníka anglicko – slovenskej sekcie Gymnázia Viliama Paulínyho – Tótha v Martine. Od 1. septembra 1993, teda po dvoch rokoch existencie sekcie pod krídlami „Martinskej matky“, sa „Sučianska dcéra“ osamostatnila a vzniklo prvé štátne plneorganizované Gymnázium bilingválne anglicko – slovenské (známe aj ako Bilingválne anglicko – slovenské gymnázium a odtiaľ aj názov „basgáč“ – žiak resp. príslušník komunity školy BASG). Za výborné výsledky školy bol gymnáziu v roku 2002 udelený čestný a dnes aj oficiálny názov Bilingválne gymnázium Milana Hodžu. Nesie meno po rodákovi zo Sučian, ktorý prerástol nielen hranice rodnej obce ale aj regiónu a Slovenska a vo svojej dobe bol skutočnou osobnosťou, rozhľadeným politikom a štátnikom európskeho formátu.

      Gymnázium sa po dobu svojej existencie etablovalo medzi stabilné školy poskytujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakom z celého Slovenska. Svojimi výsledkami vo vzdelávaní, aktivitami a činnosťami patrí dlhoročne k najlepším stredným školám na Slovensku. Výsledky maturitných skúšok, predovšetkým externých častí, radia naše BGMH na prvé priečky medzi takmer 750 strednými školami. Teší nás všetkých, že aj tohtoročné výsledky našich maturantov potvrdili vysoký kredit školy. Výsledky maturantov zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka radia školu na   1. miesto medzi ostatnými strednými školami nielen v Žilinskom kraji ale aj na Slovensku.

      Výsledky a úspechy školy v celom jej portfóliu vytvorili z BGMH v Sučanoch dobre sa predávajúcu značku. O školu je neustále veľký záujem zo strany uchádzačov a ich rodičov. Aj tohtoročný počet záujemcov (509 žiakov zo základných a stredných škôl) viac ako 5 - násobne prekročil počet prijímaných žiakov (96 miest). Vysoký záujem teší, aj napriek množstvu práce a skutočnosti, že po prijímačkách mnohí odchádzajú smutní – tí, ktorých z kapacitných dôvodov nebolo možné prijať. V každom prípade môžem skonštatovať, že naša každodenná poctivá práca po celé roky existencie školy prináša svoje sladké, šťavnaté a chutné plody a škola úspešne plní a rozvíja mnohé z odkazov Milana Hodžu. Na záver aspoň jednu z jeho myšlienok:

      „Jestli z nás Slovákov má dačo byť, neslobodno sa nám spoliehať na nikoho a na nič iné ako na svoju vlastnú prácu a na svoj rozum.“      Výstava - Dr. Milan Hodža

          Od 4. septembra 2006 je na pôde Bilingválneho gymnázia  Milana Hodžu v Sučanoch  inštalovaná výstava zameraná na život a činnosť jedného z najvýznamnejších slovenských politikov, prvého slovenského predsedu vlády ČSR, publicistu Dr. Milana Hodžu.

                 Slovenská národná knižnica ako autor tohoto projektu  inštalovala  výstavu na pôde GBAS z viacerých dôvodov. Sučany sú rodiskom Milana Hodžu. V roku 1927 sa ako minister zaslúžil o výstavbu budovy, kde dnes sídli GBAS a od 3.12. 2002 nesie škola vo svojom oficiálnom názve jeho meno.  V roku 2005 sa začala tradícia Dní Milana Hodžu, v rámci ktorých je škola spolu so Slovenskou národnou knižnicou v Martine spoluorganizátorom celoslovenskej literárnej súťaže Hodžova esej.

                 Výstava sa tematicky venuje Milanovi Hodžovi ako začínajúcemu politikovi  z čias Rakúsko-Uhorska, publicistovi a neskôr politikovi a štátnikovi ČSR. Dr. Milan Hodža po celý svoj život predstavoval príklad osobnosti, ktorá sa dokázala presadiť myšlienkami a činmi. Budúcnosť slovenského národa videl vo výchove vzdelanej, konkurencie schopnej elity. Výstava obsahuje množstvo vzácnych fotografií. Je bohatým zdrojom informácií pre študentov aj na hodinách dejepisu a spoločenskovedných predmetov. Širšej verejnosti bola sprístupnená aj v rámci Dňa otvorených dverí 31. 10. 2006  a stala sa vhodnou súčasťou osláv 15. výročia založenia BGMH v decembri 2006.