• ZRPŠ

     • Účet a členské príspevky ZRPŠ

     •  

      ZRPŠ pri BGMH

      Sídlo: Komenského 215, 038 52 Sučany

      Štatutár: Ing. Alexandra Kašjaková

      IČO: 37 803 344

      UniCredit Bank 6860656007/1111

      IBAN: SK47 1111 0000 0068 60656007

      Výška členského príspevku ZRPŠ pre školský rok 2021/2022 je 130,- €.

      Príspevok je potrebné zaplatiť do 20.10.2021.

      Zároveň je možné vopred uhradiť aj príspevky pre nasledujúce školské roky vo zvýhodnenej čiastke podľa ročníka, ktorý žiak navštevuje:

      1.ročník:   400,- €

      2.ročník:   300,- €

      3.ročník:   200,- €

      4.ročník:   100,- €

      Príklad:

      Rodič žiaka 2.ročníka zaplatí do 20.10 2021 sumu 130,- €  ako príspevok na šk. rok 2021/2022.  Sumu 300,-€ môže zaplatiť jednorazovo do konca tohto školského roka ako zvýhodnený  príspevok na ďalšie  3 ročníky štúdia.

      Spôsob úhrady členského príspevku: prevodom na účet ZRPŠ uvedený vyššie

      Do údajov pre príjemcu platby je potrebné uviesť:  meno a priezvisko žiaka a triedu, ktorú navštevuje