• ZRPŠ

     • Dohoda o spolupráci

     • Dohoda o spolupráci

      Uzatvorená medzi

       

      Poskytovateľ:                   Slovenská republika – Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

                                                     so sídlom:           Komenského 215, 038 52 Sučany

                                                     zastúpené:         RNDr. Vasilom Dorovským, riaditeľom

                                                     IČO:                       00627844

                                                     (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „BGMH“

                     

      a

      Objednávateľom:            Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu

                                                     so sídlom:           Komenského 215, 038 52 Sučany

                                                     zastúpené:         Alexandrou Kašjakovou, predsedníčkou

                                                     IČO:                       37803344

                                                     (ďalej len „objednávateľ“ alebo „ZRPŠ“

       

      Čl. I

      Úvodné ustanovenia

      V súlade so Stanovami Združenia rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch (ďalej len „stanovy“) a predovšetkým § 8 ods. 2 písm c) stanov a na základe záverov zasadnutia Celoškolského výboru ZRPŠ zo dňa 12.9.2018 bolo uložené predsedovi uzavrieť dohodu o spolupráci medzi ZRPŠ a vedením BGMH. Cieľom dohody je podpora zlepšovania podmienok vyučovania, výchovy a vzdelávania žiakom BGMH, podpora aktivít, činností, služieb a materiálneho zabezpečenia v súlade so stanovami a školským vzdelávacím programom.

       

      Čl. II

      Predmet dohody

      1. Predmetom tejto Dohody o spolupráci (ďalej len „dohoda“) je stanovenie rozsahu spolupráce medzi objednávateľom a poskytovateľom
      2. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi služby špecifikované v čl. V tejto dohody
      3. Účastníci dohody sa dohodli, že služby budú poskytované:
       1. Bezodplatne tým žiakom, ktorých rodičia si riadne a načas splnia svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v ZRPŠ, najmä uhradia schválený členský príspevok pre školský rok 2019/2020, v sume 130€ (slovom jednostotridsať eur), prípadne uhradili v minulých školských rokoch zvýhodnený príspevok v sume 100€ (slovom jednosto eur)  podľa stanovených pravidiel, v termíne schválenom Celoškolským výborom ZRPŠ, alebo
       2. za úhradu tým žiakom, ktorých rodičia nie sú členmi ZRPŠ, resp. si neplnia povinnosti vyplývajúce z členstva v ZRPŠ, predovšetkým do stanoveného termínu neuhradili členský príspevok. Finančné prostriedky za úhradu služieb uvedených v Čl. V tejto dohody sú príjmom ZRPŠ.
       3. v zmysle rozhodnutia Celoškolského výboru ZRPŠ o iných podmienkach čerpania výhod v súlade s § 2 ods.24 stanov.

       

      Čl. III

      Účel dohody

      Účelom dohody je zabezpečiť zo strany poskytovateľa pre objednávateľa služby, ktoré nevyplývajú poskytovateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov, avšak objednávateľ má o poskytnutie týchto služieb záujem.

       

      Čl. IV

      Doba platnosti dohody

      1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, pre školský rok 2019/2020.
      2. K predčasnému ukončeniu platnosti dohody môže dôjsť len písomnou formou a to
       1.  dohodou účastníkov dohody k dojednanému dňu, alebo
       2. okamžitým odstúpením, pričom účinky odstúpenia nastávajú k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie jednej zo strán dohody doručené druhej strane.

       

      Čl. V

      Práva a povinnosti

      1. Objednávateľ požaduje od poskytovateľa nasledovné služby:
       1. Umožniť žiakom 4. a 5. ročníka BGMH vykonanie štátnej jazykovej skúšky z jazyka anglického v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými legislatívnymi normami platnými pre jazykové školy, internými predpismi BGMH a jazykovej školy. Zabezpečiť vykonanie, prípravu a organizáciu štátnej jazykovej skúšky ako súčasť ukončovania štúdia BGMH.
       2. Umožniť žiakom 4. ročníka vykonanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka a literatúry – časť počúvanie a čítanie v nebytových priestoroch MsÚ v Martine (veľká zasadačka), alebo v iných vhodných priestoroch v blízkosti školy.
       3. Spravovať knižničný a učebnicový fond zakúpený z prostriedkov ZRPŠ a požičiavať žiakom BGMH.
       4. Zabezpečiť inventarizáciu knižničného a učebnicového fondu, ako aj iného majetku zakúpeného z prostriedkov ZRPŠ k 31.8.2020 a inventarizáciu predložiť Celoškolskému výboru ZRPŠ a Revíznej komisii ZRPŠ.
       5. V prípade doplatenia členského príspevku za žiaka po stanovenom termíne sa poplatok za požičanie kníh a učebníc z knižného, resp. učebnicového fondu ZRPŠ nevracia a tento zostáva príjmom ZRPŠ.
       6. Umožniť účasť žiakov na platených kultúrnych, športových, spoločenských a alternatívnych programoch organizovaných ZRPŠ v spolupráci s BGMH na náklady ZRPŠ za predpokladu, že spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2.3. a) článku II tejto dohody.
       7. Poskytnúť jednorazové prospechové štipendium žiakom 5. ročníka, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, pričom z ústnej formy internej časti dosiahli priemer do 1,5 a počas celého štúdia v každom hodnotiacom období (polrok a koniec roku) prospeli s vyznamenaním. O výške jednorazového štipendia rozhodne Celoškolský výbor ZRPŠ na svojom zasadnutí v apríli 2020.
       8. Bezodplatne dodať žiakom členov ZRPŠ (podľa bodu 3 a) čl. II) školskú ročenku Potpourri vydanú poskytovateľom a ďalšie školou vydané publikácie hradené z prostriedkov ZRPŠ.
       9.  Zverejňovať informácie o činnosti a aktivitách ZRPŠ v priestoroch školy (nástenky a informačné tabule) aj na webovom sídle školy a v tlačovinách.
       10. Spolupracovať pri hotovostných finančných operáciách ZRPŠ a poskytovať podklady pre zúčtovanie týchto operácií aspoň jedenkrát mesačne k piatemu pracovnému dňu v mesiaci za mesiac predchádzajúci.
       11. Zabezpečiť archiváciu stanov, zápisníc zo zasadnutí orgánov ZRPŠ, účtovných dokladov a ďalších dokumentov.
       12. Zabezpečiť slávnostné ukončenie štúdia a vyhodnotenie maturitných skúšok žiakov 5. ročníka v priestoroch Národného domu v Martine alebo iných vhodných reprezentačných priestoroch v blízkosti školy.
       13. Umožniť čiastočnú úhradu nákladov za žiakov zúčastňujúcich sa plaveckého kurzu, lyžiarskeho kurzu, kurzu KOŽAZ a ďalších pohybových aktivít organizovaných školou na základe rozhodnutia Celoškolského výboru ZRPŠ.
       14. Vypracovať písomné referencie, hodnotenia, charakteristiky atď. žiakov členov ZRPŠ za účelom študijných pobytov na školách podobného typu a ďalšieho štúdia na vysokých školách a univerzitách.
       15. Overiť správnosť údajov o výchovných a vzdelávacích výsledkoch žiaka v anglickej verzii dokumentov, ako sú vysvedčenia, výpisy z katalógov, potvrdenia o štúdiu a pod. za účelom ďalšieho štúdia na vysokých školách v zahraničí.
       16. Objednať alebo zaplatiť služby pre objednávateľa v súlade s touto dohodou a rozpočtom schváleným Celoškolským výborom ZRPŠ.
         
      2. Za poskytnutie uvedených služieb objednávateľ:
       1. Uhradí poskytovateľovi finančnú úhradu za služby a tovary zjednané poskytovateľom v súlade s bodom 1, písm. a-p, čl. V dohody a v súlade so schváleným rozpočtom ZRPŠ na školský rok 2019/2020
       2. Celoškolský výbor a členovia ZRPŠ budú bezodplatne poskytovať svoju pomoc, poradenstvo  a spoluprácu pri príprave, organizácii a realizácii výchovno-vzdelávacích činností, mimoškolských podujatí, alternatívnych programov a ďalších aktivít pre žiakov školy.
       3. ZRPŠ poskytne peňažné prostriedky na realizáciu platieb súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou, jej materiálno-technickým zabezpečením, organizovaním rôznych aktivít v súlade so schváleným rozpočtom ZRPŠ na školský rok 2019/2020.

       

      ČL. VI.

      Spoločné a záverečné ustanovenia

       

      1. Poskytovateľ poskytne služby objednávateľa špecifikované v čl. V dohody len žiakom, ktorých rodičia majú uhradené členské príspevky schválené Celoškolským výborom ZRPŠ pre daný školský rok.
      2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá strana dostane  jeden rovnopis.
      3. Zmeny a dodatky k tejto dohode je možné vykonať len písomnou formou.
      4. Na znak súhlasu s obsahom účastníci dohody slobodne a dobrovoľne s vylúčením nápadne nevýhodných podmienok túto dohodu vlastnoručne podpisujú.
      5. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

       

       

      V Sučanoch, 18.9.2019

       

      Za poskytovateľa:                                                                          Za objednávateľa:

       

       

      .............................................                                                     ........................................

      RNDr. Vasil Dorovský                                                                    Alexandra Kašjaková

      Riaditeľ školy                                                                                   Predseda Celoškolského výboru ZRPŠ