• Žiacka školská rada

     • Čo je to Žiacka školská rada?

     •  

      Žiacka školská rada je každoročne volená organizácia pri našom gymnáziu. Žiaci v jednotlivých ročníkoch si zvolia svojich dvoch zástupcov, a títo zástupcovia tvoria ŽŠR. Predseda je následne volený spomedzi členov na úvodnom stretnutí.

      Hlavnou náplňou našej práce je reprezentovať a obhajovať názory študentov na dianie školy. Zároveň organizuje a drží patronát nad takmer všetkými akciami pre študentov (napr. Halloween, Mikuláš, Vianočná škola, Valentín a iné) a spravuje školskú Relaxzónu. Poskytuje tiež finančnú podporu pre rôzne záujmové mimoškolské aktivity (krúžky/kluby). Z peňazí, ktoré nám boli pridelené, sa snažíme zlepšiť školský život študentov z každej možnej stránky.

      ŽŠR je financovaná z časti z peňazí darovaných rodičmi prostredníctvom ZRPŠ, no istý obnos dostáva aj z každoročne venovaných 2% z daní. Keďže výsledná suma zvyčajne nebýva zanedbateľná, ŽŠR zostavuje presný rozpočet a všetky finančné požiadavky sa musia schváliť vedením školy.

      Zasadnutia za normálnych okolností bývajú každý týždeň na vopred dohodnutom termíne o 7.15, v miestnosti č. 2.11. Okrem členov ŽŠR sa ich však môže zúčastniť každý žiak školy alebo učiteľ – či už, aby sa dozvedeli, čím sa ŽŠR práve zaoberá, alebo aby sami svojím názorom či nápadom prispeli k lepšiemu životu študentov a zamestnancov na škole. Zúčastnení môžu voľne vstupovať do diskusie a ich stanovisko má rovnakú váhu ako stanoviská členov ŽŠR. Jediným rozdielom je, že hlasovať o rôznych rozhodnutiach a záležitostiach môžu len členovia ŽŠR.

      V prvom rade sme ale organizáciou žiakov pre žiakov. Poskytujeme možnosť realizovať skvelé nápady na zlepšenie života nás všetkých na škole, o ktorú sa takto spoločne staráme. Snažíme sa prichádzať s inováciami, ale zároveň aj udržiavať nastolené tradície školy.

      Ak máte akýkoľvek nápad, myšlienku, názor či pripomienku – neváhajte nás vyhľadať na našom Instagrame, pravidelných stretnutiach alebo individuálne pomocou Facebooku.

      Vaša Žiacka školská rada