• Žiacka školská rada

     • Posty členov žiackej školskej rady 2021/2022

     • Predseda ŽŠR

      Predseda zastupuje a reprezentuje ŽŠR v škole, no i mimo nej. Stará sa o plnenie úloh ostatných členov, zodpovedá sa vedeniu školy a zvoláva všetky zasadnutia. Ak má akýkoľvek študent alebo učiteľ školy výhrady k činnosti ŽŠR, môže sa obrátiť na predsedu, ktorý je povinný daný problém prerokovať a následne vyriešiť.

      Podpredseda ŽŠR

      Podpredseda ŽŠR je vybraný predsedom, pretože sa stáva jeho pravou rukou. Konzultuje s ním všetky rozhodnutia a v jeho neprítomnosti ho zastupuje, a preberá jeho práva a povinnosti. 

      Financie ŽŠR

      Člen ŽŠR, ktorý má na starosti financie, vypracováva predbežný finančný plán, o ktorom sa rokuje na zasadnutiach a stará sa o účtovníctvo všetkých akcií ŽŠR.

      Zápisnice ŽŠR

      Člen ŽŠR, ktorý píše zápisnice, má povinnosť každú zápisnicu poslať predsedovi, ktorý ju skontroluje a zverejní na nástenke v budove školy. Každý žiak školy si potom môže prečítať, o čom rokuje ŽŠR na zasadnutiach.

      Propagácia

      Čleň ŽŠR, ktorý má na starosti propagáciu, sa stará o nástenku ŽŠR v škole a o fanpage na facebooku. Pomáha tiež ostatným členom pri propagácii aktivít a všetkých činností.