Menu

Navigácia

Motivačný list ZRPŠ List rodičom Stanovy ZRPŠ Účet ZRPŠ, členský príspevok ZRPŠ Darovacia zmluva Celoškolský výbor Združenia Dohoda o spolupráci 2 % List rodičom - prijímacie skúšky Možnosti materiálnej pomoci škole Plenárne zasadnutie Združenia

ZRPŠ

Dohoda o spolupráci

 D O H O D A   O   S P O L U P R Á C I

 

 

medzi

 

Poskytovateľ :            Slovenská republika – Bilingválne gymnázium Milana Hodžu,
 sídlom Komenského 215, 038 52 Sučany

                                    Zastúpené :      RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ

                                     IČO :               00 627 844

                                    

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „BGMH“)

 

Objednávateľ :           Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu, so sídlom Komenského 215,   038 52 Sučany

                                    Zastúpené: Ing. Maroš Ujhelyi, predseda

                                    IČO :                37803344

 

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „Združenie“) na strane druhej

 

za nasledovných podmienok :

 

 

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. V súlade so Stanovami Združenia rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch (ďalej len „stanovy“) a predovšetkým § 8 ods. 2 písm c) stanov a na základe záverov zasadnutia Celoškolského výboru Združenia dňa 7. 9. 2016 bolo uložené predsedovi uzavrieť dohodu o spolupráci medzi vedením BGMH a Združením na podporu zlepšovania podmienok vyučovania, výchovy a vzdelávania žiakov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu a činností, aktivít,  služieb a materiálneho zabezpečenia v súlade so stanovami a s poslaním a školským vzdelávacím programom.
 2. Z uvedeného dôvodu objednávateľ a poskytovateľ uzatvárajú za dole uvedených podmienok túto dohodu o spolupráci.

 

 

Čl. II.

Predmet dohody

 

 1. Predmetom tejto dohody o spolupráci (ďalej len „dohoda“) je stanovenie rozsahu spolupráce medzi objednávateľom a poskytovateľom.
 2. Poskytovateľ poskytne služby objednávateľovi špecifikované v článku V. dohody.
 3. Strany dohody sa dohodli, že služby, ktoré bude poskytovateľ poskytovať objednávateľovi, sa poskytnú:
 1. bezodplatne tým žiakom, ktorých rodičia si riadne a načas splnia svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v Združení, najmä  uhradia schválený členský príspevok pre školský rok 2017/2018 v sume EUR 130,00 (slovom jednostotridsať EUR) v termíne splatnosti schválenom  Celoškolským výborom Združenia alebo
 2. za úhradu tým žiakom, ktorých rodičia nie sú členmi Združenia, resp. si neplnia povinnosti vyplývajúce z členstva v Združení, predovšetkým do stanoveného termínu nezaplatili členský príspevok. Finančné prostriedky za úhradu služieb uvedených v Čl. V tejto dohody sú príjmom Združenia.
 3. v zmysle rozhodnutia Celoškolského výboru o iných podmienkach čerpania výhod v súlade s § 2 ods 24 stanov.

 

 

Čl. III.

Účel dohody

 

 1. Účelom dohody je zabezpečiť zo strany poskytovateľa pre objednávateľa služby, ktoré nevyplývajú poskytovateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov, avšak objednávateľ má záujem o poskytnutie týchto služieb.

 

 

Čl. IV.

Doba platnosti dohody

 

 1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú pre školský rok 2017/2018.
 2. K ukončeniu dohody môže dôjsť len písomnou formou a to dohodou strán dohody k dojednanému dňu  alebo okamžitým odstúpením, pričom účinky odstúpenia nastávajú ku poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie jednej zo strán dohody doručené druhou stranou.

 

 

Čl. V.

Práva a povinnosti

 

 1. Objednávateľ požaduje od poskytovateľa nasledovné služby :
  1. Umožniť žiakom 4. a 5.ročníka BGMH vykonanie štátnej jazykovej skúšky z jazyka anglického v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s príslušnými legislatívnymi normami platnými pre jazykové školy, internými predpismi BGMH a Jazykovej školy a ich vzájomnej dohody. Zabezpečiť vykonanie, prípravu a organizáciu štátnej jazykovej skúšky ako súčasť ukončovania štúdia BGMH.
  2. Umožniť žiakom 4.ročníka vykonanie písomnej formy internej časti maturitnej  skúšky z anglického jazyka a literatúry – časť počúvanie a čítanie v nebytových priestoroch MsÚ v Martine (veľká zasadačka) alebo iných vhodných priestoroch v okolí školy.
  3. Spravovať knižničný a učebnicový fond zakúpený z prostriedkov Združenia a požičiavať žiakom BGMH.
  4. V prípade doplatenia členského príspevku rodičom žiaka sa poplatok za zapožičanie kníh a učebníc z knižného, resp. učebnicového  fondu Združenia nevracia a tento zostáva  príjmom a majetkom Združenia.
  5. Umožniť účasť žiakov na platených kultúrnych, športových, spoločenských a alternatívnych programoch organizovaných Združením v spolupráci s BGMH na náklady Združenia za predpokladu, že spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2.3. a) článku II. tejto dohody.
  6. Poskytnúť jednorazové prospechové štipendium žiakom piateho ročníka, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, pričom z ústnej formy internej časti (ďalej len ÚFIČ) dosiahli priemer do 1,50 a počas celého štúdia v každom hodnotiacom období (polrok a koniec školského roka) prospeli s vyznamenaním. O výške  jednorazového štipendia v školskom roku 2017/2018 rozhodne Celoškolský výbor Združenia na svojom zasadnutí v mesiaci apríl 2018.  
  7. Bezodplatne dodať žiakom členov Združenia školskú ročenku Potpourri vydanú poskytovateľom a ďalšie školou vydané publikácie hradené z prostriedkov Združenia. Zverejňovať informácie o činnosti a aktivitách Združenia v priestoroch školy (nástenky a informačné tabule), webovom sídle školy a vydávaných tlačovinách podľa potrieb Združenia.
  8. Spolupracovať pri hotovostných finančných operáciách Združenia a poskytovať podklady pre zúčtovanie týchto operácií aspoň jedenkrát mesačne.
  9. Zabezpečiť  archiváciu stanov, zápisníc zo zasadnutí orgánov Združenia, účtovných dokladov a ďalších dokumentov.
  10. Zabezpečiť slávnostné ukončenie štúdia a vyhodnotenie maturitných skúšok žiakov 5.ročníka v priestoroch Národného domu v Martine alebo iných vhodných reprezentačných priestoroch v blízkom okolí.
  11. Umožniť čiastočnú úhradu nákladov ( napr. na dopravu prípadne ďalšiu časť ) za žiakov zúčastňujúcich sa plaveckého,  kurzu na ochranu života a zdravia a ďalších pohybových aktivít organizovaných školou na základe rozhodnutia Celoškolského výboru Združenia.
  12. Vypracovať písomné referencie, hodnotenia, charakteristiky a ap. na žiakov členov Združenia  štúdia za účelom študijných pobytov na školách podobného typu v zahraničí a ďalšieho štúdia na vysokých školách a univerzitách v zahraničí.
  13. Overiť správnosť údajov o výchovných a vzdelávacích výsledkoch žiaka v anglickej verzii dokumentov ako sú vysvedčenia, výpisy z katalógov, potvrdenia o štúdiu a pod. za účelom ďalšieho štúdia na vysokých školách v zahraničí.

 

 1. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi, resp. žiakom členov Združenia po dobu platnosti tejto dohody tieto služby uvedené v bode 5.1 a :
  1. Umožní žiakom 4. a 5.ročníka vykonanie štátnej jazykovej skúšky z jazyka anglického   v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z., pričom za deti členov Združenia  náklady s tým spojené uhradí Združenie.
  2. Poskytne žiakom bezodplatné používanie kníh a učebníc zakúpených z prostriedkov Združenia.
  3. Umožní účasť žiakov na kultúrnych, športových, spoločenských, alternatívnych a iných programoch organizovaných Združením v spolupráci s BGMH.  
  4. Pripraví podklady pre poskytnutie  jednorazového prospechového štipendia žiakom piateho ročníka podľa kritérií uvedených v odseku 5.1.5. článku V. tejto dohody a odovzdá žiakom piateho ročníka na slávnostnom ukončení štúdia v priestoroch Národného domu v Martine alebo iných reprezentačných priestoroch..  
  5. Bezodplatne dodá žiakom členov Združenia školskú ročenku Potpourri a iné publikácie vydané poskytovateľom, ktoré boli hradené z prostriedkov Združenia.
  6. Bude zabezpečovať informácie o Združení v priestoroch školy (nástenky a informačné tabule) a webovej stránke školy podľa potrieb Združenia.
  7. Zorganizuje slávnostné ukončenie štúdia na BGMH  a vyhodnotenie maturitných skúšok v priestoroch Národného domu v Martine alebo iných vhodných reprezentačných priestoroch v blízkom okolí.
  8. Na základe žiadosti žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka vypracuje písomnú referenciu, hodnotenie, charakteristiky alebo inú formu osobného portfólia žiaka za účelom študijného pobytu  na školách podobného typu v zahraničí alebo ďalšieho štúdia na vysokých školách a univerzitách v zahraničí. Túto službu poskytne len žiakom, ktorých rodičia uhradili príspevok Združenia v súlade s odsekom 6.1.článku VI. tejto dohody.

Na základe žiadosti žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka vypracuje len jednu písomnú referenciu alebo jedno  hodnotenie alebo jednu charakteristiku alebo jednu inú formu osobného portfólia žiaka za účelom študijného pobytu  na škole podobného typu v zahraničí alebo ďalšieho štúdia na jednej vysokej škole alebo univerzite v zahraničí. Túto službu poskytne len žiakom, ktorých rodičia uhradili členský príspevok Združenia počas celej dĺžky štúdia žiaka, vrátane doby štúdia na škole obdobného typu v zahraničí.

 1. Objedná služby alebo zaplatí služby pre objednávateľa v súlade s touto dohodou a rozpočtom schváleným Celoškolským výborom Združenia.

 

 

5.3.

 1. Za poskytnuté služby bude zo strany objednávateľa uhradená poskytovateľovi finančná úhrada za služby a tovary na zlepšovanie podmienok výchovno-vzdelávacích činností v súlade   so schváleným rozpočtom Združenia na školský rok 2017/2018.
 2. Celoškolský výbor a členovia Združenia budú bezodplatne poskytovať svoju pomoc, poradenstvo a spoluprácu pri príprave, organizácii a realizácii výchovno-vzdelávacích činností, mimovyučovacích podujatí, alternatívnych programov a ďalších aktivít pre žiakov školy.
 3. Združenie poskytne svoje peňažné prostriedky na účely realizovania finančných platieb súvisiacich s výchovno – vzdelávacou činnosťou, jej materiálno-technickým zabezpečením, údržbou školy, organizovaním rôznych aktivít v súlade s rozpočtom schváleným Celoškolským výborom Združenia na školský 2017/2018.
 4. Žiaci školy, ktorých rodičia nie sú členmi Združenia (nemajú uhradený členský príspevok) sa môžu na aktivitách organizovaných alebo finančne podporovaných Združením v spolupráci s BGMH zúčastňovať za finančnú úhradu vo výške réžie a nákladov spojených s organizovaním aktivity alebo v súlade s bodom 2.3 písm a) a b). V prípade doplatenia členského príspevku rodičom žiaka sa čiastka, ktorou Združenie prispieva žiakom na danú aktivitu nevracia a zostáva táto príjmom a majetkom Združenia.

 

 

Čl. VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľ poskytne  služby objednávateľa špecifikované v článku V. dohody len  žiakom, ktorých rodičia majú po celú dobu štúdia uhradené členské  príspevky schválené Celoškolským výborom Združenia.
 2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá strana obdrží po jednom rovnopise. Zmeny a dodatky k tejto dohode možno vykonať len v písomnej forme.
 3. Na znak súhlasu s horeuvedeným obsahom  strany dohody slobodne a dobrovoľne s vylúčením tesne a nápadne nevýhodných podmienok túto dohodu vlastnoručne podpisujú.
 4. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

 

 

 

 

Sučany    12. 10. 2017

   

 

  Za poskytovateľa :                                                                    Za objednávateľa :

 

 

 

 

--------------------------------------                                                -------------------------------------

     RNDr. Vasil Dorovský                                                           Ing. Maroš Ujhelyi                   

           riaditeľ školy                                                   predseda Celoškolského výboru Združenia

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria