Menu

Navigácia

Školský vzdel. program

Profil absolventa

 

 

 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

 Sučany

 

Kód odboru:                                   79 02 J 74

Zameranie študijného odboru :     bilingválne štúdium

Vyučovací jazyk:                              slovenský a anglický

Forma štúdia:                                  denná

Dĺžka štúdia:                                   5 rokov

Cieľová skupina:                              uchádzači s ukončeným nižším stredným vzdelaním
alebo žiaci s ukončeným 8. ročníkom základnej školy

 

 

 

                                                          

Profil absolventa

 

sloboda

vo svojom myslení, názoroch, postojoch a konaní

 

 

 

zodpovednosť

za svoje rozhodnutia, konanie a činy

 

 

samostatnosť

v štúdiu a práci

 

práca

tvorivá a prospech skupiny a tímu

 

 

 

vzdelávanie

 

celoživotné, systematické

 

 

 

súlad potrieb jednotlivec- tím

 

 

1.      Všeobecná charakteristika

 

Absolvent Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu získa úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne). Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške v slovenskom a anglickom jazyku. 

Absolvent 5-ročného bilingválneho gymnázia má rozvinuté kľúčové kompetencie, ktoré mu spolu s profiláciou v posledných dvoch rokoch štúdia umožňujú pokračovať v štúdiu na vybraných vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike, Českej republike a v zahraničí, predovšetkým na školách s anglickým vyučovacím jazykom.

 

 

2.      Všeobecné spôsobilosti

k celoživotnému učeniu sa

Absolvent

·         si uvedomuje  potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja.

·         dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií.

·         uplatňuje rôzne stratégie učenia sa.

·         kriticky hodnotí svoj pokrok vo vzdelávaní a prijíma spätnú väzbu.

·         si uvedomuje  možnosti svojho ďalšieho osobného rozvoja.

 

občianske

Absolvent

 • koná v súlade s humanistickými hodnotami a demokratickými princípmi.
 • si uvedomuje svoje  povinnosti a práva ako aj práva ostatných členov spoločnosti.
 • sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného života a aktívne sa do neho zapája.
 • aktívne ochraňuje a podporuje udržateľnosť a zlepšovanie kvality životného prostredia.

 

sociálne a personálne

Absolvent

·         reflektuje vlastnú identitu.

·         stanovuje si svoje ciele a priority na základe sebareflexie a v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami.

·         dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziľudských vzťahoch.

 

pracovné

Absolvent

 • si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoju profiláciu, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov.
 • dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach.
 • dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci vzdelávania,  ale aj  v každodennom živote.

·         vie pracovať samostatne, v skupine aj v tíme.

 

 

3.      Špecifické spôsobilosti

 

Jazyk a komunikácia

·         Komunikuje v písomnej a ústnej forme v slovenskom, anglickom a  cudzom jazyku.

·         Absolvent ovláda anglický jazyk na úrovni skúseného užívateľa a  ďalší svetový jazyk ako cudzí jazyk na úrovni samostatného používateľa v zmysle spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

·         Vie pohotovo reagovať na bežné životné situácie použitím jednotlivých jazykových prostriedkov druhého vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka. V rámci produktívnych spôsobilostí je schopný svoj prejav prispôsobiť aj náročnejším lexikálnym požiadavkám tak, že ovláda nielen spisovnú formu jazyka, ale aj hovorovú.

·         Je schopný kultivovane využívať slovenský, anglický a cudzí jazyk, diskutovať, zdôvodňovať, presviedčať, žiadať a riadiť diskusiu. Ovláda základy bilingválneho sprostredkovateľstva (preklad/tlmočenie). Je schopný prekladať v rámci obsahovej náplne prebraných tematických okruhov v anglickom jazyku a  predmetoch vyučovaných v anglickom jazyku. Vie samostatne pracovať so slovenskou odbornou a umeleckou literatúrou, s cudzojazyčnými materiálmi a informačnými zdrojmi a je schopný pripraviť projekt,  seminárnu prácu alebo prednášku v obidvoch vyučovacích jazykoch a v cudzom jazyku.

·         Bilingválny charakter gymnázia umožňuje absolventovi využitie jeho odborných jazykových kompetencií vo verejnej a štátnej správe, v zahraničných inštitúciách, firmách a spoločnostiach, cestovnom ruchu a to predovšetkým v prekladateľskej a tlmočníckej sfére.

 

Človek a príroda. Človek a spoločnosť. Matematika a práca s informáciami.

·         Absolvent má všeobecný prehľad v oblasti prírodných vied, ekonomiky a ekonómie, matematiky, informatiky a spoločenských vied v rozsahu učiva gymnázia. Vedomosti chápe v súvislostiach a vie ich aplikovať na riešenie problémov všedného života, a využívať pri ďalšom štúdiu a osobnom rozvoji.

·         Vie vysvetliť a hodnotiť javy, skutočnosti a procesy reálneho sveta a spoločnosti aplikáciou rôznych algoritmov, postupov.

·         Vie pracovať s odborným textom v predmetoch svojej profilácie v slovenskom a anglickom jazyku.

·         Vie vyhľadávať  a triediť informácie z printových a digitálnych zdrojov.

·         Vie logicky, tvorivo a kriticky myslieť.

·         Vie tvoriť hypotézy, overovať ich a robiť závery.

·         Vie navrhnúť postupy riešenia úloh a problémov a realizovať ich.

·         Vie efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok,  postojov a riešení problémov reálneho života  a flexibilne reagovať na ich neustály vývoj.

·         Vie zhodnotiť možné riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a informačno-komunikačných technológií.

·         Vie aplikovať znalosti finančnej gramotnosti v bežnom živote.

·         Vie charakterizovať a hodnotiť významné udalosti a obdobia národných a svetových dejín  a zovšeobecňovať ich.

·         Vie hodnotiť a vytvárať si vlastné názory na príčinné súvislosti v histórii vývoja človeka a ľudskej civilizácie.

 

Človek a hodnoty. Umenie a kultúra. Zdravie a pohyb

·         Rešpektuje základné ľudské práva a rozmanitosť založenú na etnickej, náboženskej, rodovej, rasovej, názorovej a inej rozdielnosti.

·         Slobodne vyjadruje svoje názory a postoje.

·         Je zodpovedný za svoje rozhodnutia, konanie a správanie.

·         Je iniciatívny a aktívny.

·         Správa sa podľa všeobecne platných pravidiel etikety a noriem spoločnosti, komunity alebo inštitúcie.

·         Koná v súlade s mravnými a etickými hodnotami spoločnosti.

·         Je empatický, koná prosociálne a  odmieta rôzne prejavy intolerancie.

·         Vie hodnotiť svet, v ktorom žije,  vie sa orientovať vo svete umenia a kultúry, verbalizovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel.

·         Váži si kultúrne dedičstvo a získava vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície.

·         Je iniciatívny a aktívny pri organizovaní podujatí  podporujúcich  zásady zdravého životného štýlu.

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria