Menu

Navigácia

Grantový program

Grantový program Ešte lepšia škola

Grantový program:  Ešte lepšia škola

 

Cieľ:  podpora aktivít, smerujúcich k zlepšovaniu úrovne vzdelávania na škole a zvyšovaniu kvality života v školskom prostredí, prostredníctvom

 • podpory zlepšovania vyučovania,
 • mimo vyučovacieho vzdelávania,
 • organizácie a účasti na mimoškolských aktivitách a záujmových činnostiach,
 • zlepšenie materiálneho vybavenia školy

Komu je určený: 

 • žiadosť o poskytnutie grantu môžu podať študenti GBAS, ktorých rodičia sú členmi ZRPŠ s uhradeným príspevkom

Podmienky poskytnutia grantu:

 • spracovaný projekt, jeho realizácia a vyhodnotenie

Povinný obsah projektu:

 • čo je podstatou projektu, ciele, aké činnosti a aktivity, ako tieto aktivity prispejú k naplneniu cieľa grantu
 • časový horizont realizácie – predpokladaný začiatok, trvanie
 • koho sa projekt bude týkať – kto sa môže zapojiť, podmienky účasti v projekte
 • potrebné personálne, organizačné, materiálne a finančné zabezpečenie
 • garant projektu – učiteľ BGMH 
 • stanovisko ŽŠR

Hodnotenie projektov:

 • Výbor ZRPŠ

Alokácia zdrojov:

 • na grantový program bude v šk. roku 2018/2019 vyčlenené 5000 €
 • príspevok na jeden projekt aktuálne bez limitu

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215
  038 52 Sučany
 • +421911348424 - sekretariát školy
  +421 43 4 293 474 - pevná linka

Fotogaléria