Menu

Navigácia

Grantový program

Grantový program Ešte lepšia škola

Grantový program:  Ešte lepšia škola

 

Cieľ:  podpora aktivít, smerujúcich k zlepšovaniu úrovne vzdelávania na škole a zvyšovaniu kvality života v školskom prostredí, prostredníctvom

 • podpory zlepšovania vyučovania,
 • mimo vyučovacieho vzdelávania,
 • organizácie a účasti na mimoškolských aktivitách a záujmových činnostiach,
 • zlepšenie materiálneho vybavenia školy

Komu je určený: 

 • žiadosť o poskytnutie grantu môžu podať študenti GBAS, ktorých rodičia sú členmi ZRPŠ s uhradeným príspevkom

Podmienky poskytnutia grantu:

 • spracovaný projekt, jeho realizácia a vyhodnotenie

Povinný obsah projektu:

 • čo je podstatou projektu, ciele, aké činnosti a aktivity, ako tieto aktivity prispejú k naplneniu cieľa grantu
 • časový horizont realizácie – predpokladaný začiatok, trvanie
 • koho sa projekt bude týkať – kto sa môže zapojiť, podmienky účasti v projekte
 • potrebné personálne, organizačné, materiálne a finančné zabezpečenie
 • garant projektu – učiteľ BGMH 
 • stanovisko ŽŠR

Hodnotenie projektov:

 • Výbor ZRPŠ

Alokácia zdrojov:

 • na grantový program bude v šk. roku 2018/2019 vyčlenené 5000 €
 • príspevok na jeden projekt aktuálne bez limitu

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria