• Deň otvorených dverí

     •  

      Absolventi  Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch 

      školský rok 2019/2020

       

      V školskom roku 2019/20 ukončilo maturitné štúdium na našej škole 87 žiakov, v ďalšom vysokoškolskom štúdiu pokračuje 82 žiakov a 5 absolventov z rôznych dôvodov nepokračuje hneď v ďalšom štúdiu ( brigáda – financie na štúdium, rodinné dôvody, dôkladná príprava na prijímacie skúšky na 1 vybranú školu v budúcom školskom roku).

      V tomto školskom roku sa oproti minulým školským rokom zvýšil záujem o štúdium v SR, jednak z dôvodu neistoty počas pandémie COVID 19 a jednak z dôvodu neistoty z Brexitu, takže na Slovensku bude študovať 19 žiakov – Bratislava( 15), Žilina, Ružomberok, Banská Bystrica, Košice, v Českej republike 34 žiakov  – Brno (18), Praha (12), Olomouc, Hradec Králové, Ostrava, vo Veľkej Británii 21 žiakov - Aberdeen, Glasgow, Edinburgh, Manchester Warwick, Exeter, St. Andrews, Bristol,  v Holandsku 7 a vo Švédsku 1 žiak.

       

      Prehľad zamerania absolventov

      Spoločenskovedné – 25 (psychológia, právo, pedagogické, filozofia, diplomacia, prekladateľstvo, ale aj literárna a kultúrna analýza, médiá...)

      Prírodovedné – 16 ( biológia, biochémia, matematika, fyzika)

      Medicínske – 12 (všeobecné lekárstvo, medicínska veda, zubné lekárstvo, vojenské, veterinárne lekárstvo, farmácia)

      Informatika – 10

      Ekonomika – 10

      Technické – 8 (stavebné inžinierstvo, letecká doprava, regionálne plánovanie, havarijné plánovanie, krízové riešenia...)

      Umelecké – 1 (VŠVU)

       

      Zhrnutie

      Počet prihlášok sa tak, ako po minulé roky, líšil od 1 do 8, niektorí boli prijatí aj na všetky zvolené vysoké školy, iní na jednu, na ďalšie už nešli, z neprijatých boli najmä na lekárskej fakulty a do Veľkej Británie. Ako príčinu neprijatia uvádzajú vlastnú nedostatočnú prípravu, do Veľkej Británie síce splnili akademické predpoklady, dôvody ich neprijatia boli skôr subjektívne, univerzity v UK ich neuvádzajú, závisí to od toho, ako ich osloví motivačný list a dôvodom môže byť aj nižší počet prijatých zahraničných študentov.

       

      Hodnotenie štúdia 

      Žiaci hodnotia štúdium výborne, sami priznali, že ak si vybrali umelecký, alebo iný netradičný odbor, nemohli očakávať, že ich naň pripraví štúdium na gymnáziu, ale musia pracovať samostatne. Vysoko hodnotili možnosť výberu predmetov, hlavne v 5. ročníku.  Na väčšinu univerzít na Slovensku a v Čechách stačia testy SCIO, kde vysoko hodnotia predmety OBN, DEJ, konštatujú „štúdium na GBASe mi pomohlo zvládnuť test všeobecných predpokladov s vysokým percentilom bez akejkoľvek prípravy“ Kristína Ch., Vysoká škola ekonomická v Prahe (ČR), odbor Národní hospodářství.

      Žiaci, ktorí išli študovať prírodovedné a medicínske odbory, ako každoročne vysoko hodnotia úroveň vyučovania biológie, chémie a fyziky.

      Žiaci, ktorí sú prijatí na štúdium vo Veľkej Británii uvádzajú,  že väčšinou nepotrebovali prijímacie skúšky, stačili im dosiahnuté študijné výsledky, výsledky MS, certifikát C1, testy LNAT a hlavne motivačný list. Všetci zhodne konštatujú dôležitosť organizovania mimoškolských akcií, systematickej práce a prípravy na MS, prípravy listu v dostatočnom časovom predstihu, účasť a dobré umiestnenie vo vyšších kolách predmetových olympiád a súťaží, zvýšený záujem o zvolené predmety. Zároveň konštatujú, že aj keď študujú iné odbory, ako mali v BGMH, veľmi im pomohla matematika.

       

      Z postrehov absolventov v dotazníku vyberáme

      Moje predmety vo 4. a 5. ročníku mi síce nepomohli s prijímacími skúškami (v podstate som žiadne prijímačky nemala), ale na druhú stranu vidím pokrok vo vedomostiach a som si viac istá že zvládnem úvodný ročník bez problémov. To sa týka ako matematiky tak aj informatiky.

      Aneta K., University of Aberdeen, School of Natural and Computer sciences – Mathematics and Computer science

       

      Veľmi mi pomohol náš systém kombinácií predmetov, lebo vďaka nemu som si vždy vedel navoliť všetky predmety ktoré odo mňa žiadali a nemal som ani jednu hodinu ‘navyše’.

      Ešte by som dodal, nech sa žiaci neboja poprosiť iného človeka alebo nadčloveka o pomoc, v tom má už tá naša krásna, oranžová kocka výhodu.

      Tomáš G., Psychology, University of Glasgow, Glasgow, Scotland

       

      Rovnaké predmety by som si zvolila znova. S ponukou a výberom som bola veľmi spokojná. Na jednej strane mi boli nápomocné pri maturitných skúškach, na druhej mi veľmi pomohli pri príprave na ústny pohovor v ČR.

      Odporúčanie pre budúcich piatakov: Jednoznačne mi najviac pomohli aktivity, ktoré som mala možnosť robiť popri škole. Boli to aktivity za celých 5 rokov, ktoré mi dali možnosť nabrať skúsenosti z mnohých oblastí, a to sa odzrkadlilo ako veľká výhoda pri prijímacích skúškach v ČR a pri písaní motivačného listu do UK.

      Dominika K., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations, Česká republika, Praha

       

      V prípade odboru medzinárodný obchod mi veľmi pomohlo, že som si nechala druhý cudzí jazyk (nemčinu) aj v 5. ročníku a vďaka tomu mi bola nakoniec odpustená prijímacia skúška.

      Veľmi však môžem do 4. a 5. ročníka odporučiť všetky predmety matematiky a občianskej náuky, určite by som nemenila.

      Kristína Ch., Vysoká škola ekonomická v Prahe (ČR), odbor Národní hospodářství

       

      Odporúčanie pre budúcich piatakov: Na nič čo od vás žiadajú nezabudnite a riešte tie veci dostatočne skoro a nie na poslednú chvíľu. Verte, že život bude potom o niečo krajší, keď budete mať menej problémov. Každopádne veľa šťastia a dávajte si ciele vyššie ako si myslíte, že dokážete, lebo práve vtedy vychádzate zo svojej komfortnej zóny a rozvíjate svoje schopnosti a osobnosť.

      Martin B., Delft University of Technology, Computer Science and Engineering, Holandsko, Delft

       

      Odkaz prvákom: aj keď všetci starší žiaci vždy hovoria, že na známky na vysvedčeniach sa nikto pozerať nebude, nikdy neviete, kedy bude pandémia a bude sa brať ohľad len na ne – majte dobré známky.

      Nina H., Robert Gordon University, Business School of Aberdeen, Aberdeen, Škótsko,

      odbor: International Business Management