• Deň otvorených dverí

     •  

      Absolventi  Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch 

      školský rok 2021/2022

       

      V školskom roku 2021/22 ukončilo maturitné štúdium na našej škole 86 žiakov, v ďalšom vysokoškolskom štúdiu pokračuje 79 žiakov a 7 absolventov z rôznych dôvodov (zdravotné dôvody, výnosná práca, neprijatia na preferovanú VŠ) nepokračuje hneď v ďalšom štúdiu.

      V tomto školskom roku bol naďalej najväčší záujem o štúdium v Českej republike – 34 žiakov (Brno – 15, Praha – 13, Olomouc – 6), trend z minulých rokov pokračuje a Holandsko sa už umiestnilo na druhom mieste  – 20 žiakov ( Den Haag – 9, Groningen – 4, Eindhoven – 2, Breda – 1, Rotterdam – 1, Maastricht – 1, Saxion  – 1, Zwolle – 1), na Slovensku bude študovať  17 žiakov (Bratislava – 11, Košice – 2, Žilina – 2, Nitra – 1, Martin – 1), oproti tomu vo Veľkej Británii  a v Dánsku nebude študovať nikto, v Belgicku budú študovať 3 žiaci (Brusel – 2, Vrije – 1), v Rakúsku 3 žiaci (Krems) a v Nemecku a Taliansku po 1 žiakovi. 

       

       

      Prehľad zamerania absolventov podľa odborov

      Spoločenskovedné – 21 (pedagogické, filozofické – 8, psychológia – 4, právo, medzinárodné právo – 4, sociológia – 4, medzinárodné vzťahy – 1)

      Informačné technológie, technické – 19 (informatika – 16, počítačové konštruovanie, softvérové inžinierstvo, módne technológie)

      Prírodovedné – 16 ( chémia – 7, biológia – 3, fyzika – 2, farmácia, matematika, genetika, špeciálne chovateľstvo)

      Lekárske – 12 (všeobecné lekárstvo – 8, zubné lekárstvo – 4)

      Ekonomické – 10 (medzinárodný športový management – 4, ekonomika a financie – 3, medzinárodný obchod – 2, cestovný ruch – 1)

      Umelecké – 1 (fotografia)

       

      Zhrnutie

      Oproti minulým rokom sa znížil počet podaných prihlášok, žiaci si dávali 2, 3 prihlášky a keď sa nedostali na preferovanú školu, dali si „gap year“, aj napriek tomu, že boli prijatí na inú školu. Žiaci boli veľkou väčšinou prijatí na prvú vybranú školu. Spomedzi vysokých škôl dominujú Masarykova univerzita Brno, Univerzita Komenského Bratislava, Karlova univerzita Praha, ČVUT Praha, The Hague University, objavili sa zaujímavé a netradičné odbory  ako fotografia, špeciálne chovateľstvo, „korejská studie“, medzinárodný športový manažment, „fashion technologies“, vzrástol záujem o prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk. 

       

      Hodnotenie odborných predmetov v 4. a 5. ročníku v BGMH

      Žiaci hodnotia štúdium výborne, sami priznali, že ak si vybrali nejaký netradičný odbor, nemohli očakávať, že ich naň pripraví štúdium na gymnáziu, ale musia pracovať samostatne. Väčšina žiakov bola zameraná prírodovedne a technicky, tak hodnotili samozrejme hlavne prírodovedné predmety, ako už tradične, vysoko hodnotili vyučovanie chémie, matematiky a informatiky, z humanitných – občiansku náuku a cudzie jazyky. Žiaci, ktorí boli prijatí na štúdium v zahraničí uvádzajú,  že väčšinou nepotrebovali prijímacie skúšky, stačili im dosiahnuté študijné výsledky, výsledky MS a hlavne motivačný list. Všetci zhodne konštatujú dôležitosť systematickej práce a prípravy na MS, prípravy motivačného listu v dostatočnom predstihu.

       

      Postrehy z vyučovania odborných predmetov a odporúčania pre budúcich piatakov

      „BGMH ma naučilo učiť sa, online výučba nás, si myslím, pripravila na vysokoškolské samoštúdium. Na hodinách bol priestor prechádzať si veci na prijímačky, pýtať sa navyše (hlavne p. Záborsky, p. Merchant)“

      „Všetky veci, ktoré myslíte, že sú zbytočné, sa vám nakoniec zídu“

      C. H., zubné lekárstvo, Karlova univerzita Praha

       

      „Rozhodne mi všetky predmety dali základ pre vysokoškolské štúdium“

      Juraj P., Sport studies, sport management, Haag, Netherlands 

       

      „Prijímačky som nemal, ale na pohovore boli prekvapení znalosťami programovania od pána Kampoša“

      Patrick K., informatika, IMC FH Krems an der Donau, Rakúsko

       

      „Musím priznať, že som býval často krát frustrovaný množstvom učiva, ktoré sme stihli prebrať, ale dalo mi to neskutočne veľa do budúceho štúdia“

      Daniel F., softwarové inženýrství a technologie, ČVUT Praha

       

      „Môj výber predmetov hodnotím veľmi pozitívne, pretože najmä francúzsky jazyk a občianska náuka mi určite pomôžu v mojom ďalšom štúdiu na vysokej škole“

      S. B., social studies, Vrije Universiteit Brusel, Belgicko

       

      „Veľmi mi pomohlo štúdium cudzích jazykov a aj to, do akej hĺbky sa na BGMH vyučuje slovenský jazyk“ 
      Z. L., anglická filologie a obecní lingvistika, UP Olomouc

      „BGMH má nepochybne úžasný matematický kabinet a rozsah aj úroveň učiva mi rozhodne dali výborný základ na zvládnutie prijímačiek, ale aj na zvládnutie prvého semestra. Každopádne výber na BGMH je široký a každý si rozhodne nájde to svoje“ 

      D. M., ekonomie a finance, UK Praha