• Novinky

      • SPOLOČNE ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO - pridajte sa k nám

      •  

       Náš environmentálny krúžok Bakelita nezaháľa ani počas karantény. Výzva ,,Spoločne za čistejšie Slovensko" vznikla na základe toho, že naši študenti pochádzajú z rôznych kútov Slovenska, a tak môžme spoločnými silami dokázať naozaj veľa! Poprosili sme žiakov o zasielanie fotiek z aktivít, ktorými aktuálne pomáhajú našej prírode a vyzývame aj každého z Vás! 

       Komu by dobrý pocit za dobre odvedenú prácu nestačil, podarilo sa nám vybaviť aj SUPER CENU. Každý, kto nám pošle svoje fotografie je v hre o sadu bambusových príborov od spoločnosti Bambaw!  Nezabúdajte, že príroda nás potrebuje NON-STOP. 

       Svoje foto môžte zasielať prostredníctvom FB stránky Bakelita alebo mailom na simurkovamiriama@gmail.com. Ďakujeme!

       Vaša Bakelita

      • Dôležitý oznam pre uchádzačov o štúdium

      •  

       Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

       vyplnením formulára získate identifikačný kód, pod ktorým nájdete po zverejnení výsledkov prijímacieho konania na BGMH Sučany Vaše umiestenie. V prípade problémov nás kontaktujte na gbas@gbas.sk  

       Ďakujeme za spoluprácu

       vedenie BGMH Sučany

      • Informácie k prijímaciemu konaniu

      •  

       Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

        

       podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161 k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa
       29. apríla 2020 určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

       V súlade s uvedeným rozhodnutím Bilingválne gymnázium Milana Hodžu upravilo kritériá prijímacieho konania, pozri  Prijímacie konanie na štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu (VRA_BG MH _01/2019_POR) s účinnosťou od 7. 5. 2020. (odkaz)

       V zmysle rozhodnutia ministra školstva a kritérií prijímacieho konania na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu s účinnosťou od 7. 5. 2020  budú uchádzačom o štúdium pridelené body v súlade s článkami 4 – 8 dokumentu Prijímacie konanie na štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu (VRA_BG MH _01/2019_POR) na základe zohľadnenia študijných výsledkov za posledné dve klasifikačné obdobia, za prospech v posledných troch rokoch štúdia a za nasledovné predmetové olympiády a súťaže, ktorých sa uchádzač zúčastnil od piateho ročníka štúdia na ZŠ:

        

       1. olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre
       2. olympiáda v  anglickom jazyku,
       3. olympiáda v nemeckom jazyku,
       4. olympiáda vo francúzskom jazyku,
       5. olympiáda v ruskom jazyku,
       6. olympiáda v španielskom jazyku,
       7. dejepisná olympiáda,
       8. matematická olympiáda,
       9. fyzikálna olympiáda,
       10. chemická olympiáda,
       11. biologická olympiáda,
       12. geografická olympiáda,
       13. technická olympiáda
       14. Pytagoriáda.

        

       Vzhľadom na úpravu kritérií prijímacieho konania v predmetových olympiádach a súťaže Pytagoriáda za umiestnenie na 1. – 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. a 9. ročníku základnej školy podľa článkov 4 - 6 a vlastné kritérium školy podľa článku 7 umiestnenie v období od 1. 9. 2015 budú v príjímacom konaní pridelené body na základe doručených dokladov/potvrdení o umiestnení najneskôr do 20. 5. 2020.

       Doklady môžu byť oskenované a poslané emailom alebo zaslané poštou. Rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky. Na dokladoch musí byť uvedený názov súťaže, kolo súťaže (okresné, krajské, celoštátne...), umiestnenie v súťaži (1. - 5. miesto a úspešný riešiteľ) a dátum  alebo školský rok, v ktorom sa súťaž konala.

       Odporúčanie: Potvrdenie o umiestnení na súťažiach vám môže vydať CVČ v príslušnom meste alebo výchovný poradca na vašej škole.   

       Veríme, že spoločne prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 úspešne zvládneme.

        

       Ďakujeme za spoluprácu

                                                                                    

       Prijímacia komisia BGMH

      • Gratulujeme: 3. Miesto v súťaži Generácia €uro pre GBAS

      •  

       Žiakom druhého ročníka Nine Tomaškinovej, Tereze Veselej, Petrovi Kasenčákovi, Martin Jancovi a Timotejovi Oršulovi sa podarilo obhájiť pre našu školu opäť umiestnenie v súťaži Generácii  Euro, keď v celoslovenskom kole získali 3. miesto. Tím mentoroval minuloročný víťaz Samuel Mihalčík a učiteľskou grantkou bola Mgr. Šárka Dobrotová. Obom sa chceme poďakovať za spoluprácu a žiakom prajeme veľa ďalších úspechov.