• Novinky

      • Microsoft Teams

      • Milí GBASáci,

       keďže sa pre nás brány našej milovanej inštitúcie zavreli na dobu neurčitú, naše štúdia prechádzajú do dištančnej formy výučby. 

       Určite ste sa už stretli s pojmom Microsoft Teams. Jedinečná aplikácia, ktorá nám má v tomto nečase pomôcť.  Myslíme si ale, že nejeden z nás si už doma búchal hlavu o stenu, keď sa mu nedala nahrať domáca úloha alebo sa mu stala iná, veľmi podobná nepríjemnosť. Preto sme vám prišli na pomoc my, vaši verní prefekti. V časti Microsoft Teams sme vytvorili sedem infografík a pripojili aj sedem krátkych videí, v ktorých vám veľmi jednoducho a stručne ukážeme ako používať rôzne funkcie tejto aplikácie. 

       Preto neváhajte a bežte sa rýchlo Pozrieť!

      • Nové číslo školského časopisu KARIS

      • Naša školská redakcia si pre svojich čitateľov vzhľadom na momentálnu situáciu pripravila špeciálne vydanie časopisu KARIS v online podobe. Veríme, že ďalšie číslo si už budete môcť užiť v tradičnom formáte.

       KARIS.pdf

      • Gratulujeme

      • Dňa 18.9. sa naši žiaci zúčastnili slávnostného vyhodnotenia knižnej súťaže Absynt v Žiline,
       kde sa náš žiak III.C Timotej Oršula  umiestnil na 2. mieste v kategórii reportáž a na 1.mieste
       v kategórii rečníctvo.

       Gratulujeme!

      • Letné prázdniny

      • Všetkým žiakom, rodičom, priateľom a zamestnancom školy ďakujeme za  aktívnu  prácu  v tomto školskom roku  a želáme krásne leto plné oddychu a dobíjania energie pre nasledujúci školský rok.

      • Gratulujeme

      • Dňa 23.06.2020 sa v Bratislave uskutočnilo finále finančnej olympiády, kde sa naša žiačka Paulína Tomagová z 5.B triedy umiestnila na 1. mieste

       ___________________________________________________________________________________ 

       Klára Martinková získala 2. miesto  v krajskom kole Geografickej olympiády GQIQ 2020. Gratulujeme.

       Hugo Bartha  sa stal úspešným riešiteľom krajského kola chemickej olympiády kategória B a C. Oficiálne sa tento rok poradie neurčovalo, podľa  dosiahnutých výsledkov by  obsadil popredné priečky v obidvoch kategóriách. Gratulujeme.

       _______________________________________________________________________________________

       Natália Michalcová sa zúčastnila geografickej súťaže GEOKOS ( Geografický korešpondenčný seminár ) organizovaný Univerzitou Komenského, kde sa umiestnila ako najúspešnejší riešiteľ Žilinského kraja.

       Eva Kovaříková sa umiestnila na  2. mieste za Žilinský kraj

       Súťaž prebiehala v 2 kolách od januára do júna, v ktorých účastníci  riešili 4 úlohy na dané témy. K nádhernému úspechu dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • SPOLOČNE ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO - pridajte sa k nám

      •  

       Náš environmentálny krúžok Bakelita nezaháľa ani počas karantény. Výzva ,,Spoločne za čistejšie Slovensko" vznikla na základe toho, že naši študenti pochádzajú z rôznych kútov Slovenska, a tak môžme spoločnými silami dokázať naozaj veľa! Poprosili sme žiakov o zasielanie fotiek z aktivít, ktorými aktuálne pomáhajú našej prírode a vyzývame aj každého z Vás! 

       Komu by dobrý pocit za dobre odvedenú prácu nestačil, podarilo sa nám vybaviť aj SUPER CENU. Každý, kto nám pošle svoje fotografie je v hre o sadu bambusových príborov od spoločnosti Bambaw!  Nezabúdajte, že príroda nás potrebuje NON-STOP. 

       Svoje foto môžte zasielať prostredníctvom FB stránky Bakelita alebo mailom na simurkovamiriama@gmail.com. Ďakujeme!

       Vaša Bakelita

      • Dôležitý oznam pre uchádzačov o štúdium

      •  

       Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

       vyplnením formulára získate identifikačný kód, pod ktorým nájdete po zverejnení výsledkov prijímacieho konania na BGMH Sučany Vaše umiestenie. V prípade problémov nás kontaktujte na gbas@gbas.sk  

       Ďakujeme za spoluprácu

       vedenie BGMH Sučany

      • Informácie k prijímaciemu konaniu

      •  

       Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

        

       podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161 k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa
       29. apríla 2020 určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

       V súlade s uvedeným rozhodnutím Bilingválne gymnázium Milana Hodžu upravilo kritériá prijímacieho konania, pozri  Prijímacie konanie na štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu (VRA_BG MH _01/2019_POR) s účinnosťou od 7. 5. 2020. (odkaz)

       V zmysle rozhodnutia ministra školstva a kritérií prijímacieho konania na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu s účinnosťou od 7. 5. 2020  budú uchádzačom o štúdium pridelené body v súlade s článkami 4 – 8 dokumentu Prijímacie konanie na štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu (VRA_BG MH _01/2019_POR) na základe zohľadnenia študijných výsledkov za posledné dve klasifikačné obdobia, za prospech v posledných troch rokoch štúdia a za nasledovné predmetové olympiády a súťaže, ktorých sa uchádzač zúčastnil od piateho ročníka štúdia na ZŠ:

        

       1. olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre
       2. olympiáda v  anglickom jazyku,
       3. olympiáda v nemeckom jazyku,
       4. olympiáda vo francúzskom jazyku,
       5. olympiáda v ruskom jazyku,
       6. olympiáda v španielskom jazyku,
       7. dejepisná olympiáda,
       8. matematická olympiáda,
       9. fyzikálna olympiáda,
       10. chemická olympiáda,
       11. biologická olympiáda,
       12. geografická olympiáda,
       13. technická olympiáda
       14. Pytagoriáda.

        

       Vzhľadom na úpravu kritérií prijímacieho konania v predmetových olympiádach a súťaže Pytagoriáda za umiestnenie na 1. – 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. a 9. ročníku základnej školy podľa článkov 4 - 6 a vlastné kritérium školy podľa článku 7 umiestnenie v období od 1. 9. 2015 budú v príjímacom konaní pridelené body na základe doručených dokladov/potvrdení o umiestnení najneskôr do 20. 5. 2020.

       Doklady môžu byť oskenované a poslané emailom alebo zaslané poštou. Rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky. Na dokladoch musí byť uvedený názov súťaže, kolo súťaže (okresné, krajské, celoštátne...), umiestnenie v súťaži (1. - 5. miesto a úspešný riešiteľ) a dátum  alebo školský rok, v ktorom sa súťaž konala.

       Odporúčanie: Potvrdenie o umiestnení na súťažiach vám môže vydať CVČ v príslušnom meste alebo výchovný poradca na vašej škole.   

       Veríme, že spoločne prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 úspešne zvládneme.

        

       Ďakujeme za spoluprácu

                                                                                    

       Prijímacia komisia BGMH

      • Gratulujeme: 3. Miesto v súťaži Generácia €uro pre GBAS

      •  

       Žiakom druhého ročníka Nine Tomaškinovej, Tereze Veselej, Petrovi Kasenčákovi, Martin Jancovi a Timotejovi Oršulovi sa podarilo obhájiť pre našu školu opäť umiestnenie v súťaži Generácii  Euro, keď v celoslovenskom kole získali 3. miesto. Tím mentoroval minuloročný víťaz Samuel Mihalčík a učiteľskou grantkou bola Mgr. Šárka Dobrotová. Obom sa chceme poďakovať za spoluprácu a žiakom prajeme veľa ďalších úspechov.

      • Hodžova esej - úprava termínov

      • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

       vyhlasuje

       pod záštitou predsedu vlády SR

       16. ročník súťaže

       HODŽOVA ESEJ 2020

       na tému:

       "Súvislosť medzi minulosťou a medzi tým, čo je a bude, je v každom národe organická. Musíme si byť vedomí, že história národa a duchovná štruktúra nie je a nemôže byť dielom jedného pokolenia. Mravná bytosť národa je dielom mnohých, všetkých jeho pokolení."

       Milan Hodža, Úkoly budúcich slovenských generácií in: Slovenská politika roč. 13. č 57 z 9.3. 1932

       Uvažovanie mladej generácie o potrebe kritického poznania histórie národov a ich duchovného formovania pre súčasné aj budúce smerovanie spoločnosti.

       Podmienky súťaže:

       1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

       2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

       3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú  úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

       4. Porota vyhodnotí eseje v mesiaci október 2020 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

       5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

       6. Odborná porota vyhlási eseje

       6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

       1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-€

       2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-€

       3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-€

       6.2 Odborná porota môže udeliť aj iné ceny

       7. Eseje je nutné doručiť do 28. septembra 2020 a to

       a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

       b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

       Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

       Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

       28. septembra 2020  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

       8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

       1. meno a priezvisko súťažiaceho
       2. adresa bydliska
       3. telefónne číslo
       4. e-mailová adresa
       5. názov a adresa navštevovanej školy

       Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

       Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

       9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v mesiaci november 2020 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

       10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

       11. Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Veronika Ondrlová, tel:043/4293474 alebo 0911 348 424,  e-mail: esej@gbas.sk.

      • Vážení rodičia a žiaci,

      • v zmysle opatrenia MŠVVaŠ zo dňa 24.3.2020 je prerušené vyučovanie na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu až do odvolania.

       Vo vyučovaní pokračujeme prostredníctvom elektorinckej komunikácie (EduPage, mail,...).

       Žiadame žiakov, aby sledovali pokyny jednotlivých učiteľov a dôsledne plnili zadané úlohy a dodržiavali stanovené termíny.

       Upozorňujeme na fakt, že prerušenie vyučovania na školách si netreba zamieňať s prázdninami.

       vedenie BGMH