• Novinky

      • Študentské prezidentské voľby

      • Naša škola sa dnes -  19.3 zapojila do Študentských prezidentských volieb. Tí ktorí ku 19.3.2019 dovŕšili vek 15 rokov, môžu voliť na 3.poschodí vo fiktívnych volebných priestoroch. Ku voľbám žiaci potrebujú občiansky preukaz. Výsledky študentských prezidentských volieb môžu byť zverejnené po 22.3.2019. Ďakujeme Žiackej školskel rade za možnosť vyskúšať si ako je byť dospelým a spoluzodpovedným za vlastné rozhodnutia.

      • North Devon School of English

      • Here we are again, enjoying  our stay in Barnstaple while studying English and exploring the countryside.

       Best regards from the 1st year students and teachers.

      • Deň zriedkavých chorôb

      • Ak choroba postihuje nie viac ako jedného z 2000 ľudí, možno si poviete, že sa ňou  nemáte prečo zaoberať. Takýchto chorôb je však okolo 6000 a tak každý 17. človek trpí niektorou z nich. To by už mohlo byť dosť na to,  aby sme sa jeden deň v roku zastavili a venovali zriedkavým chorobám pár myšlienok, čo poviete? 
       A presne to sme na GBASe 28. februára urobili. Deň zriedkavých chorôb sme oslávili kvízom,  vďaka ktorému sme sa dozvedeli napríklad to,  že polovicu pacientov so zriedkavými chorobami tvoria deti a že účinnú liečbu má len 5% týchto chorôb. Zistili sme tiež, že symbolom zriedkavých chorôb je zebra zo slávneho medicínskeho porekadla "When you hear the hoof beats, think horses, not zebras." Dnes však zisťujeme, že tých zebier je medzi koňmi akosi viac, než sme pôvodne predpokladali... 
       Okrem kvízu sme sa zapojili do kampane Rare Disease Day. Pomaľovali sme si tváre modrou, zelenou a ružovou - farbami loga k tomuto dňu - a spoločne sme sa odfotili. Dúfame, že aj naša malá akcia pomôže osvete o zriedkavých chorobách. 
       Želáme Vám, aby Vás nikdy žiadna zebra nechytila do svojich zubov. Ale keby predsa, obráťte sa na Slovenskú Alianciu Zriedkavých Chorôb. A my ostatní tejto organizácii držme palce v zlepšovaní životných podmienok pre zriedkavých pacientov. 
       #RareDiseaseDay

       http://sazch.sk/zriedkavy-neznamena-vzdy-jedinecny-alebo-vynimocny-ci-vzacny/

        

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Úspech našich žiakov - Sabíny Kubicovej (V.A) a Jakuba Kuku (II.B) v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

       Blahoželáme a ďakujeme za  reprezentáciu školy.

        

        

        

      • Night under the stars

      • ...alebo Noc pod hviezdmi. Snáď niet výstižnejšieho názvu  pre  valetínsky ples, ktorý pre študentov našej školy pripravila   študentská spoločnosť Jam in Jar pod vedením p. učiteľky Štefánekovej. Takáto veľká akcia   vyžaduje  množstvo hodín práce, nadšenia,  získavania sponzorov,  zabezpečovanie celej organizácie  akcie. Študenti aplikovanej ekonómie tak  priamo v praxi získavajú cenné skúsenosti . Odmenou im je   radosť z vydareného a úspešného večera, v ktorom sa predstavili študentské kapely, speváčky. Súčastou bola  tombola a  skvelé vlastoručne vyrobené občerstvenie.

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Blahoželáme našim žiakom Sabíne Kubicovej (V.A), Emme Janovcovej (V.D) a Jakubovi Kukovi (II.B) za vynikajúce umiestnenie v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku a držíme im palce v krajskom kole.

      • Lyžiarsky a snowboardový kurz

      • Roháče-Spálená  je už tradičné miesto nášho  pobytu  na týždeň pre žiakov 2. ročníka. Zdokonaľujú sa  vo svojich  lyžiarskych  a snowboardových schopnostiach, získavajú nové skúsenosti pod vedením certifikovaných inštruktorov. Gratulujeme aj žiakom, ktorí  stáli na lyžiach po prvý raz, k ich  odvahe a ochote naučiť sa niečo nové ako aj  ku skvelým výsledkom, ktoré dosiahli.

      • Ekonomická olympiáda

      • Školského kola, konaného 13.12.2018 sa zúčastnilo  na  školách na Slovensku celkovo 5300 študentov a do krajského kola postupuje celkovo 436 študentov. Medzi postupujúcimi sú aj naši žiaci, menovite : Miriam Sokoláková, Aneta Benedigová, Šimon Pekar, Dominika Cigániková, Barbora Peťková, Alexander Pupák, Martin Sušienka a Samuel Mihalčík. Krajské kolo sa uskutoční v priebehu mesiaca február 2019. 

       Gratulujeme a do ďalších kôl želáme veľa  šťastia.

      • HODŽOVA ESEJ 2019

      • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu


       vyhlasuje

        

        

       pod záštitou predsedu vlády SR
        

        

       15. ročník súťaže

       HODŽOVA ESEJ 2019

        

       na tému:

        

       „ Po svetovej vojne musí to byť nie človek, ale beštia, kto by nepovažoval mier za najdôležitejší cieľ ľudstva a každého národa." 

        

       Milan Hodža: Slovenský denník. 1934, roč. 17, č. 35, s. 2. 

        

       Reflexie mladého človeka o potrebe spolupráce a vzájomného porozumenia v spoločnosti ako prostriedku predchádzania konfliktov v minulosti a súčasnosti.

        

       Podmienky súťaže:

        

       1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

        

       2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

        

       3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú  úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

        

       4. Porota vyhodnotí eseje do  10. júna 2019 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

        

       5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

        

       6. Odborná porota vyhlási eseje

       6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

        

       1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-€

       2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-€

       3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-€

        

       6.2 Odborná porota môže udeliť aj iné ceny

        

       7. Eseje je nutné doručiť do  15. mája 2019 a to

        

       a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

        

       b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

       Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

        

       Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

       15. mája  2019  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

        

       8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

       1. meno a priezvisko súťažiaceho
       2. adresa bydliska
       3. telefónne číslo
       4. e-mailová adresa
       5. názov a adresa navštevovanej školy

        

       Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

       Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

        

       9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 20. júna 2019 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

        

       10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

        

       11.Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Katarína Ondrejkovičová, tel: 043/4293474,  e-mail:  esej@gbas.sk.

        

        

        

        

        

        

        

        

      • Novoročné prianie

      • Všetko najlepšie v novom  roku 2019

       úprimne želajú

       všetkým návštevníkom našej webovej stránky,

       žiakom, rodičom a priaznivcom školy

        

       pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci               

       Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

      • Svetový úspech -bronzová medaila na medzinárodnej súťaži IJSO

      • Gratulujeme  žiakovi 1.r. Hugovi Barthovi a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

       IJSO (International Junior Science Olympiad) je olympiáda mladých vedcov. Je to súťaž pozostávajúca  z úloh z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov do 16 rokov. Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Na túto súťaž sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí dosiahnu úspechy v jednotlivých predmetových olympiádach a súťažiach z uvedených odborov. Následne na dvoch celoslovenských výberových kolách, ktoré sa konajú v máji a v septembri sú vybratí 6 najlepší žiaci zo Slovenska, ktorí našu krajinu reprezentujú  na medzinárodnom kole.

       15. ročník súťaže  IJSO sa tento rok konal 2. až 12. 12. 2108 v Gaborone (Botswana) za účasti 43 krajín z celého sveta. Náš študent Hugo Bartha (1.C) bol jedným z 264 účastníkov a vybojoval pre  Slovensko bronzovú medailu! Hugovi sa  podarilo obhájiť pozíciu z minulého roka. Dokázal tak sebe aj iným, že aj keď to na konci augusta po úraze vyzeralo s Botswanou zúfalo, za svojim cieľom si treba ísť a netreba sa vzdať!

        

       V prvý septembrový týždeň Hugo bojoval o postup aj napriek úrazu.

      • Návšteva Krakowa

      • Deň pred  Mikulášom sme  absolvovali  exkurziu do Krakowa. Doobedie bolo zamerané na historické udalosti 2. svetovej vojny. Navštívili sme  Schindlerovu fabriku, kde sme sa  obrazom i odborným  výkladom  dozvedeli o veľmi ťažkom živote v danom čase. Prehliadka bola  psychicky náročná, ale  poskytla nám  zamyslenie sa nad tým,  že  dôležití sú ľudia a nie veci, na  čo mnohí zabúdajú v predvianočnom zhone nákupov. Poobede sme sa presunuli na hrad Wawel, kde sme siahli do histórie ešte hlbšie – do obdobia kráľov. Podvečer sme si vychutnali vianočnú atmosféru centra  mesta. 

      • Sučany-Štrasburg-Paríž -Sučany

      • Študenti našej školy sa vo štvrtok 29. novembra 2019 zúčastnili na pracovnom dni v Európskom parlamente v Štrasburgu. Spoločne so študentami z celkovo 22 európskych krajín prediskutovali témy súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie, bezpečnosťou a ľudskými právami, európskym kultúrnym dedičstvom, budúcnosťou Európy, integráciou migrantov a o zlepšení zamestnanosti mladých ľudí v Európe. Nádherným zavŕšením finálnej realizácie programu Euroscola 2018 boli prehliadky vianočne vyzdobených miest Štrasburg a Paríž, ale najmä celodenný pobyt v Disneylande.

      • „Červené stužky“

      • Do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktoré sú symbolom

       boja proti AIDS a HIV, sa škola opäť rozhodla zapojiť viacerými aktivitami.
       Kampaň rozbehlo športové podujatie – florbalový turnaj. Záujem súťažiť prejavilo
       v neskorých poobedných hodinách až 38 žiakov, ktorí boli rozdelení do piatich tímov podľa
       jednotlivých ročníkov. Súťažiť chceli aj žiaci, ktorí s florbalom doteraz nemali žiadne
       skúsenosti. Veľkú bojovnosť prejavili najmä prváci, ktorí zvíťazili až v troch zo štyroch
       zápasov v základnom kole.
       V piatok 30. 11. sme si vyvrcholenie kampane pripomenuli pripínaním a nosením
       červenej stužky. Žiaci sa tiež zapojili do vedomostného kvízu, prostredníctvom ktorého si
       preverili znalosti o kampani a chorobe AIDS.
       Všetkým zainteresovaným ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšiu
       spoluprácu v budúcom školskom roku!

      • Stužková slávnosť

      • Štúdium na strednej škole je  spojené aj s  viacerými tradičnými   spoločenskými udalosťami.  Začiatkom  novembra   zvykneme   vítať  v cechu študentov našich  prvákov na  podujatí Imatrikulácie. Čas rýchlo letí a tak akoby lusknutím  prstov   sa žiaci  ocitnú v 5tom ročníku, kde   im na Stužkovej  slávnosti  želáme veľa úspechov   pri maturitných skúškach a ako symbol šťastia  odovzdávame  zelenú stužku nádeje.

      • Plavecký výcvik

      • Prváci majú tento týždeň obohatený nielen o výchovu  ducha, ale aj tela. Okrem pravidelnej TŠV  absolvujú   v tomto čase  aj plavecký výcvik pod dohľadom skúsených inštruktorov  na plavárni v Žiline.

      • Súťaž Náboj Junior

      • Dňa 23.11. 2018 sa, podobne ako po minulé roky, v našej jedálni stretli žiaci okolitých základných škôl, aby si v súťaži Náboj Junior zmerali svoje sily v matematike a fyzike. Ich cieľom bolo vyriešiť čo najviac úloh počas dvoch hodín. Túto súťaž pre nich zorganizovali naši študenti – členovia Fyzikálneho krúžku.

        

       Výhercovia:

       1. miesto: Evanjelická SŠ-EZŠ, M.R.Štefánika 17, Martin, A

       Matej Adam Bálint (8), Matúš Mišík (8), Ján Hanulík (8), Martin Klušák (8)

       2. miesto: Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin, A

       Zuzana Bodová (9), Alžbeta Papajová (9), Natália Slivková (9), Klára Vyletelová (9)

       3. miesto: Základná škola s MŠ, Hôrky 2, Hôrky, A

       Stela Černáková (8), Denisa Chabadová (8), Kristína Knappová (8), Jana Žiaková (8)

        

       Ďaľší účastníci:

       Základná škola s MŠ, M. R. Štefánika 1, Vrútky

       Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin

       Cirkevná ZŠ R. Zaymusa Romualda Zaymusa 3, Žilina

       Základná škola s MŠ, M. R. Štefánika 432, Varín

        

       Výhercom  gratulujeme a všetkým tímom ďakujeme za účasť a dúfame, že sa stretneme aj budúci rok.