• Novinky

      • Vážení rodičia a žiaci,

      • v zmysle usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 12.3.2020 je prerušené vyučovanie na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane.

       V zmysle tohto usmernenia riaditeľka školy spoločne s pedagogickými zamestnancami školy zabezpečí vzdelávací proces prostredníctvom elektronickej komunikácie (EduPage, mail,...)

       Žiadame žiakov, aby sledovali pokyny jednotlivých učiteľov a dôsledne plnili zadané úlohy a dodržiavali stanovené termíny.

       Upozorňujeme na fakt, že prerušenie vyučovania na školách si netreba zamieňať s prázdninami.

       vedenie BGMH    

      • Vyhlásenie voľby do Rady školy pre nové funkčné obdobie

      • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

       V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 3, že v stredných školách  radu školy tvoria

       a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

       b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

       c) traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,

       d) jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a

       e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

       Záujem kandidovať do rady školy je potrebné písomne  doručiť do kancelárie riaditeľky školy najneskôr v termíne do 20. 3. 2020.

       Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 26. 3. 2020. 

       Voľby členov rady školy za rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 27. 3. 2020. 

       Voľbu zástupcu žiakov zrealizuje žiacka školská rada dňa 11. 3. 2020.

        

                                                                           Ing. Martina Lojdová

                                                                          riaditeľka gymnázia

      • Hodžova esej -vyhlásenie súťaže

      • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

       vyhlasuje

       pod záštitou predsedu vlády SR

       16. ročník súťaže

       HODŽOVA ESEJ 2020

       na tému:

       "Súvislosť medzi minulosťou a medzi tým, čo je a bude, je v každom národe organická. Musíme si byť vedomí, že história národa a duchovná štruktúra nie je a nemôže byť dielom jedného pokolenia. Mravná bytosť národa je dielom mnohých, všetkých jeho pokolení."

       Milan Hodža, Úkoly budúcich slovenských generácií in: Slovenská politika roč. 13. č 57 z 9.3. 1932

       Uvažovanie mladej generácie o potrebe kritického poznania histórie národov a ich duchovného formovania pre súčasné aj budúce smerovanie spoločnosti.

       Podmienky súťaže:

       1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

       2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

       3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú  úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

       4. Porota vyhodnotí eseje do  10. júna 2020 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

       5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

       6. Odborná porota vyhlási eseje

       6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

       1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-€

       2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-€

       3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-€

       6.2 Odborná porota môže udeliť aj iné ceny

       7. Eseje je nutné doručiť do 17. mája 2020 a to

       a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

       b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

       Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

       Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

       17. mája  2020  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

       8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

       1. meno a priezvisko súťažiaceho
       2. adresa bydliska
       3. telefónne číslo
       4. e-mailová adresa
       5. názov a adresa navštevovanej školy

       Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

       Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

       9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 25. júna 2020 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

       10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

       11. Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Veronika Ondrlová, tel:043/4293474,  e-mail: esej@gbas.sk.

        

      • Okresné kolo SOČ

      • Dňa 9. 3. 2020 sa dve žiačky našej školy, Vanessa Drevenáková, V.B a Anna Jambrichová, IV.B zúčastnili okresného kola 42. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činností za okres Martin a Turčianske Teplice, ktoré sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej v Martine. V aktuálnom ročníku súťaže žiaci zo 7 škôl odprezentovali 52 súťažných prác v 16 súťažných kategóriách. Vanessa sa umiestnila na celkovo 1. mieste v odbore biológia, a Anička na 3. mieste v odbore zdravotníctvo za okres Martin, celkovo však na skvelom 4. mieste.Víťazkám blahoželáme. 

      • Postupové súťaže v basketbale stredných škôl

      • Basketbalistky našej školy po jednoznačných víťazstvách na okresných majstrovstvách a regionálnej kvalifikácii s postupom na krajské majstrovstvá stredných škôl v Ružomberku, basketbalisti po nádhernom finálovom zápase a nešťastnej jednobodovej prehre po dvojnásobnom predĺžení, druhí.

      • Pomáhame...časť II.

      • Ako druhý dobrovoľnícky čin našej malej skupinky bola Valentínska pomoc v sociálnom zariadení Letokruhy. Dňa 19.2.2020 sme navštívili toto zariadenie, ktoré sa skladá zo štyroch budov a celkovo tu býva 290 rezidentov. Samozrejme sme neprišli s prázdnymi rukami. Na základe zoznamu vecí ( priamo od vedenia zariadenia), ktoré si rezidenti nemôžu dovoliť, sme sa snažili oslovovať sponzorov zo sekcie kvetinárstva, drogérie i papiernictva. Naša nekonečná vďaka patrí kvetinárstvu v Žiline za hrable, kvetináče, kvety a sadeničky. Papierníctvu v Žiline za antistresové omaľovánky a hlavnému sponzorovi drogérii za veľmi veľký sponzorský dar v podobe vreckoviek, utierok, sprejov, lakov a šampónov. Hlavne vďaka našim sponzorom sme mohli dopriať dôchodcom to, čo naozaj potrebovali. Táto návšteva bola veľmi príjemná a čakalo nás vrúcne privítanie zo strany pracovníčok a dôchodcov, s ktorými sme mali aj posedenie a voľnú diskusiu. Bolo to pre nás veľmi poučné a emotívne. Práve vďaka nim sme videli bližšie do dennodenného chodu zariadenia a ako s humorom povedala jedna rezidentka: „Oni nám tu nedajú pokoj, vždy tu máme pestrý program!“.

        Túto akciu hodnotíme veľmi pozitívne a dúfame, že nás mnoho podobných ešte čaká.

       M. Winklerová, S. Procházková, A. Jambrichová, M. Pavelka, V. Antálková

      • Open Days -Univerzity vo Veľkej Británii

      • Aj tento rok sa žiaci 3. ročníka zúčastnili poznávacej exkurzie s názvom Open Days in UK. Mali sme možnosť navštíviť tri prestížne univerzity, ktoré sa umiestňujú v prvej stovke v rebríčku najlepších univerzít na svete - v Liverpoole, Manchestri a Edinburghu. Život a štúdium na univerzitách nám priblížili absolventi nášho gymnázia, ktorí študujú na spomenutých univerzitách. Venovali nám svoj čas, odovzdali cenné informácie a odpovedali na naše otázky. Ďakujeme bývalému pánovi učiteľovi P.Paulíkovi a  pánovi učiteľovi S.Bartošovi za zorganizovanie exkurzie ako aj  sprevádzanie nás po  týchto  miestach. Poďakovanie patrí i jednotlivým univerzitám, ktoré nám otvorili svoje brány a taktiež našim absolventom za ich srdečné prijatie. Získané informácie nám určite pomôžu pri výbere vysokej školy, voľbe voliteľných predmetov v 4. a 5. ročníku a uchádzaní sa o štúdium na zahraničných univerzitách. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

      • Ruské slovo

      • Pridávame  gratuláciu k 3. miestu v celoslovenskom kole!

       Dňa 12.2. sa žiak 3. ročníka Juraj Šuňal zúčastnil krajského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo, kde vo svojej kategórii zvíťazil a postúpil do celoslovenského kola v Košiciach. Blahoželáme.

      • Rok slovenského divadla a naša škola


      • Rok 2020 sa nesie v znamení storočnice vzniku Slovenského národného divadla.


       Tento druh umenia je nám blízky, a tak s pravidelnosťou spoločne, ale aj individuálne vyhľadávame zaujímavé tituly nielen v martinskom Slovenskom komornom divadle, ale navštevujeme aj iné divadlá na Slovensku.

       Tentoraz sme si my - štvrtáci a piataci vybrali predstavenie dramatizácie románu Georgea Orwella 1984. Režisér Rastislav Ballek pripravil s martinským súborom silné, náročné a stále aktuálne spracovanie tohto kultového románu anglického spisovateľa. V inscenácii rezonovali vážne myšlienky: manipulácia ľudí, totalitarizmus, vymývanie mozgov, dezinformácie, nenávisť... Čítať román, ale zároveň vidieť aj jeho inscenačnú podobu – to je cesta k silnému zážitku umocnenom v divadle výbornými hereckými výkonmi a inscenačnými nápadmi. To je spôsob, ako nezatvárať oči pred spoločenským dianím ani v demokratických systémoch.
       A tento mesiac sme neboli naposledy v divadle. Chystáme sa do Bratislavy na Sofoklovu Antigonu v Slovenskom národnom divadle.

      • Otvárali sme ples

      • Naši tanečníci mali znova možnosť otvárať každoročný sučiansky obecný ples. Na pôde Robotníckeho domu v Sučanoch sa 15.2.2020 predstavili  s choreografiou viedenského valčíka v dobových kostýmoch. Valčík bol krásnym otvorením veľmi vydareného plesu a po vystúpení mali tanečníci možnosť prehodiť aj zopár slov s moderátorom plesu, pánom Danielom Heribanom. Ďakujeme za pozvanie!

      • Gratulujeme

      • Nemeckýn jazyk, lyžovanie i filozofická olympiáda

       Rudolf Antálek sa stal víťazom celoslovenského kola filozofickej olympiády a postupuje do medzinárodného kola v Lisabone. Zároveň  Peter Banáš skončil na 3. mieste a je teda druhým náhradníkom medzinárodného kola. Gratulujeme a držíme palce. 

      • EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo

      • V piatok 7.2. sa na Žilinskej univerzite uskutočnilo krajské kolo Ekonomickej olympiády a naši študenti na ňom ani tento rok nechýbali. Okrem písania testov s otvorenými otázkami z ekonómie a financií bolo niekoľko našich žiakov ocenených za úspechy v školských kolách, menovite Miriama Sokoláková za 1. miesto, Samuel Mihalčík za 2. miesto a Dario Mikuš za 3. najvyššie skóre v teste školského kola. Popri individuálnych úspechoch bola naša škola ocenená tromi učebnicami Ekonómia v 31 hodinách za najlepší priemerný výsledok v kraji. Okrem súťažiacich nás zastupoval aj Šimon Pekar v organizačnom tíme. Výsledky a postupujúci do celoslovenského kola budú zverejnení v priebehu marca. Všetkým zúčastneným blahoželáme a držíme palce v ďalšom priebehu súťaže!

      • Lyžiarsky a snowboardingový kurz 2020

      • Aj napriek tomu, že tohtoročná zima je skúpa  na sneh, stredisko  Roháče-Spálená nám  doprialo luxus prašanu  a žiaci mohli  pod vedením inštruktorov  spoznávať a  zlepšovať svoje lyžiarske a snowboardové zručnosti na kilometroch zjazdoviek. Počas piatich dní  sme slniečko síce nevideli, ale  drsné horské podmienky v podobe  fujavice, sneženia i mrznúceho dažda sme statočne zvládli .

      • Pomáhame....


      • Dňa 23.12. 2019, len jeden deň pred štedrým večerom, sme obdarovali matky s deťmi v núdzi v sociálnom zariadení Lúč. Toto centrum je veľmi atypické od iných práve tým, že ponúka celoročnú dennú starostlivosť hendikepovaným a týraným matkám s deťmi, ktoré vyžadujú neustálu asistenciu pri každodennej starostlivosti a výchove detí. Vedie ich k zodpovednosti, poriadku a pripravuje ich na potenciálny život mimo sociálneho zariadenia.
       Osobne sme sa rozprávali s riaditeľkou centra Z. Žákovou. Veľmi pani Zuzanu obdivujeme, za prácu, ktorú pre týchto ľudí denno-denne s tímom spolupracovníkov vykonáva. Potvrdila nám, že Vianoce bývajú najsmutnejším obdobím v sociálnom zariadení, keďže deti si pod stromčekom často nič nenájdu, a to zhoršuje psychický stav matiek ešte viac. No vďaka koláčom od cukrárne Monarch a zbierke jej zamestnancov (oblečenie, knihy a hračky), hračkám, nálepkám, zápisníkom od hračkárstva Bubliboom a v neposlednom rade aj vďaka nádherným ružiam od kvetinárstva Victor boli tieto Vianoce pre matky s deťmi krajšie a radostnejšie.
       Do centra sme prišli nabalení, plní radosti z obdarovania a zobrali sme i svojich mladších súrodencov. Chceli sme im ukázať, aké životné situácie život prináša. Rozprávali sme sa o tom, že všetci si zaslúžime rovnaký prístup a príležitosť žiť dobrý život. O čom inom sú Vianoce, keď nie o pomoci si navzájom? Zážitky z poznania tohto zariadenia a ľudí v ňom sa naozaj vyplatili a zarezonovali v nás na veľmi dlhú dobu.

       Winklerová M., Jambrichová A., Pavelka M.

       Ďakujeme menovaným žiakom za úžasný  čin a prejav empatie.

      • SCIENCE SLAM

      • Zaujímavá prednáška spojená s diskusiou o popularizácii vedy. Odborníci z rôznych oblastí  majú za cieľ nielen informovať,   ale najmä  ukázať vedu v inom svetle a  pobavit. 

       Ďakujeme  predstaviteľom Masarykovej univerzity  za túto  príležitosť rozšíriť si naše obzory a získať iný uhol pohľadu.

      • PF 2020

      • Milí  priatelia,

       aj  počas týchto Vianoc budú padať hviezdy.  Môžete si priať čo len chcete. Aj keby ste žiadnu hviezdu padať nevideli, je len na Vás aké ciele si stanovíte a čo pre ich dosiahnutie urobíte.

       My Vám želáme príjemné prežitie sviatkov a všetko najlepšie do nového roku 2020, veľa zdravia, šťastia, úspechov, správnu cestu   a každému aspoň jednu  hviezdičku.

       Toto všetko a omnoho viac Vám  praje rodina žiakov, zamestnancov a rodičov BGMH

      • Gbasácke nemčinárske potulky

      •  

       Ešte na jeseň nás naše túlavé nemčinárske kroky zaviedli do Bratislavy. Najskôr sme sa vybrali do Goetheho Inštitútu, kde sme si pozreli virtuálnu výstavu VR Bauhaus venovanú 100. výročiu architektonického slohu Bauhaus, ktorý sa pre svoj strohý dizajn, jednoduchosť a efektívnosť aj dnes teší veľkej obľube a uznaniu. Exkluzívne (pôvodne mal byť už v Prahe) sme ešte dostali možnosť pozrieť si k nemu aj krátky dokumentárny film v angličtine a nemčine, v ktorom sme sa viac dozvedeli o tomto medzinárodnom kultúrnom fenoméne, symbole funkcionalizmu v dizajne a architektúre a najvýznamnejšej umeleckej škole na svete.

       Potom sme navštívili výstavy Laca Terena a Arnolda Petra Weisza Kubínčana – Umelcova (ťažká) batožina v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Silný príbeh a neľahký osud Arnolda Petra Weisza Kubínčana v nás mimoriadne zarezonoval a prinútil nás zamyslieť sa nad jeho stále aktuálnym odkazom.

       Ďalším cieľom nášho nemčinárskeho putovania bola Banská Bystrica. Po prehliadke historického centra sme si v Galérii Dominika Skuteckého  popri obdivovaní malieb tohto umelca precvičili rôznymi formami zážitkového učenia aj svoje nemecké jazykové zručnosti.  Ako milovníkov funkcionalizmu nás zaujala aj výstava maliarovho syna, úspešného architekta prvej polovice 20. storočia, Alexandra Skuteckého, ktorý tragicky zahynul počas SNP. Pred budovou galérie, vily Dominika Skuteckého, sme si všimli takzvané „Stolpersteine“ - spomienkové kamene na pamiatku obetí nacizmu. Cestou domov sme mysleli na citát z Auschwitzu od Georga Santayanu: „The one who does not remember history is bound to live throuh it again“...