• Novinky

      • Dôležitý oznam pre uchádzačov o štúdium

      •  

       Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

       vyplnením formulára získate identifikačný kód, pod ktorým nájdete po zverejnení výsledkov prijímacieho konania na BGMH Sučany Vaše umiestenie. V prípade problémov nás kontaktujte na gbas@gbas.sk  

       Ďakujeme za spoluprácu

       vedenie BGMH Sučany

      • Informácie k prijímaciemu konaniu

      •  

       Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

        

       podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161 k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa
       29. apríla 2020 určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

       V súlade s uvedeným rozhodnutím Bilingválne gymnázium Milana Hodžu upravilo kritériá prijímacieho konania, pozri  Prijímacie konanie na štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu (VRA_BG MH _01/2019_POR) s účinnosťou od 7. 5. 2020. (odkaz)

       V zmysle rozhodnutia ministra školstva a kritérií prijímacieho konania na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu s účinnosťou od 7. 5. 2020  budú uchádzačom o štúdium pridelené body v súlade s článkami 4 – 8 dokumentu Prijímacie konanie na štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu (VRA_BG MH _01/2019_POR) na základe zohľadnenia študijných výsledkov za posledné dve klasifikačné obdobia, za prospech v posledných troch rokoch štúdia a za nasledovné predmetové olympiády a súťaže, ktorých sa uchádzač zúčastnil od piateho ročníka štúdia na ZŠ:

        

       1. olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre
       2. olympiáda v  anglickom jazyku,
       3. olympiáda v nemeckom jazyku,
       4. olympiáda vo francúzskom jazyku,
       5. olympiáda v ruskom jazyku,
       6. olympiáda v španielskom jazyku,
       7. dejepisná olympiáda,
       8. matematická olympiáda,
       9. fyzikálna olympiáda,
       10. chemická olympiáda,
       11. biologická olympiáda,
       12. geografická olympiáda,
       13. technická olympiáda
       14. Pytagoriáda.

        

       Vzhľadom na úpravu kritérií prijímacieho konania v predmetových olympiádach a súťaže Pytagoriáda za umiestnenie na 1. – 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. a 9. ročníku základnej školy podľa článkov 4 - 6 a vlastné kritérium školy podľa článku 7 umiestnenie v období od 1. 9. 2015 budú v príjímacom konaní pridelené body na základe doručených dokladov/potvrdení o umiestnení najneskôr do 20. 5. 2020.

       Doklady môžu byť oskenované a poslané emailom alebo zaslané poštou. Rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky. Na dokladoch musí byť uvedený názov súťaže, kolo súťaže (okresné, krajské, celoštátne...), umiestnenie v súťaži (1. - 5. miesto a úspešný riešiteľ) a dátum  alebo školský rok, v ktorom sa súťaž konala.

       Odporúčanie: Potvrdenie o umiestnení na súťažiach vám môže vydať CVČ v príslušnom meste alebo výchovný poradca na vašej škole.   

       Veríme, že spoločne prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 úspešne zvládneme.

        

       Ďakujeme za spoluprácu

                                                                                    

       Prijímacia komisia BGMH

      • Gratulujeme: 3. Miesto v súťaži Generácia €uro pre GBAS

      •  

       Žiakom druhého ročníka Nine Tomaškinovej, Tereze Veselej, Petrovi Kasenčákovi, Martin Jancovi a Timotejovi Oršulovi sa podarilo obhájiť pre našu školu opäť umiestnenie v súťaži Generácii  Euro, keď v celoslovenskom kole získali 3. miesto. Tím mentoroval minuloročný víťaz Samuel Mihalčík a učiteľskou grantkou bola Mgr. Šárka Dobrotová. Obom sa chceme poďakovať za spoluprácu a žiakom prajeme veľa ďalších úspechov.

      • Hodžova esej - úprava termínov

      • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

       vyhlasuje

       pod záštitou predsedu vlády SR

       16. ročník súťaže

       HODŽOVA ESEJ 2020

       na tému:

       "Súvislosť medzi minulosťou a medzi tým, čo je a bude, je v každom národe organická. Musíme si byť vedomí, že história národa a duchovná štruktúra nie je a nemôže byť dielom jedného pokolenia. Mravná bytosť národa je dielom mnohých, všetkých jeho pokolení."

       Milan Hodža, Úkoly budúcich slovenských generácií in: Slovenská politika roč. 13. č 57 z 9.3. 1932

       Uvažovanie mladej generácie o potrebe kritického poznania histórie národov a ich duchovného formovania pre súčasné aj budúce smerovanie spoločnosti.

       Podmienky súťaže:

       1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

       2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

       3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú  úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

       4. Porota vyhodnotí eseje v mesiaci október 2020 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

       5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

       6. Odborná porota vyhlási eseje

       6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

       1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-€

       2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-€

       3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-€

       6.2 Odborná porota môže udeliť aj iné ceny

       7. Eseje je nutné doručiť do 28. septembra 2020 a to

       a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

       b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

       Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

       Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

       28. septembra 2020  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

       8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

       1. meno a priezvisko súťažiaceho
       2. adresa bydliska
       3. telefónne číslo
       4. e-mailová adresa
       5. názov a adresa navštevovanej školy

       Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

       Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

       9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v mesiaci november 2020 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

       10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

       11. Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Veronika Ondrlová, tel:043/4293474 alebo 0911 348 424,  e-mail: esej@gbas.sk.

      • Vážení rodičia a žiaci,

      • v zmysle opatrenia MŠVVaŠ zo dňa 24.3.2020 je prerušené vyučovanie na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu až do odvolania.

       Vo vyučovaní pokračujeme prostredníctvom elektorinckej komunikácie (EduPage, mail,...).

       Žiadame žiakov, aby sledovali pokyny jednotlivých učiteľov a dôsledne plnili zadané úlohy a dodržiavali stanovené termíny.

       Upozorňujeme na fakt, že prerušenie vyučovania na školách si netreba zamieňať s prázdninami.

       vedenie BGMH    

      • Prevádzka školy v čase prerušenia vyučovania

      • Prevádzka školy v čase prerušenia vyučovania bude na BGMH v obmedzenom režime. Žiadame návštevníkov, aby nás kontaktovali výhradne elektronicky- mailovou komunikáciou na gbas@gbas.sk alebo telefonicky (na čísla uvedené na web stránke v sekcii kontakty).

      • Vážení rodičia a žiaci,

      • v zmysle usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 12.3.2020 je prerušené vyučovanie na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane.

       V zmysle tohto usmernenia riaditeľka školy spoločne s pedagogickými zamestnancami školy zabezpečí vzdelávací proces prostredníctvom elektronickej komunikácie (EduPage, mail,...)

       Žiadame žiakov, aby sledovali pokyny jednotlivých učiteľov a dôsledne plnili zadané úlohy a dodržiavali stanovené termíny.

       Upozorňujeme na fakt, že prerušenie vyučovania na školách si netreba zamieňať s prázdninami.

       vedenie BGMH    

      • Vyhlásenie voľby do Rady školy pre nové funkčné obdobie

      • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

       V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 3, že v stredných školách  radu školy tvoria

       a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

       b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

       c) traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,

       d) jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a

       e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

       Záujem kandidovať do rady školy je potrebné písomne  doručiť do kancelárie riaditeľky školy najneskôr v termíne do 20. 3. 2020.

       Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 26. 3. 2020. 

       Voľby členov rady školy za rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 27. 3. 2020. 

       Voľbu zástupcu žiakov zrealizuje žiacka školská rada dňa 11. 3. 2020.

        

                                                                           Ing. Martina Lojdová

                                                                          riaditeľka gymnázia

      • Hodžova esej -vyhlásenie súťaže

      • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

       vyhlasuje

       pod záštitou predsedu vlády SR

       16. ročník súťaže

       HODŽOVA ESEJ 2020

       na tému:

       "Súvislosť medzi minulosťou a medzi tým, čo je a bude, je v každom národe organická. Musíme si byť vedomí, že história národa a duchovná štruktúra nie je a nemôže byť dielom jedného pokolenia. Mravná bytosť národa je dielom mnohých, všetkých jeho pokolení."

       Milan Hodža, Úkoly budúcich slovenských generácií in: Slovenská politika roč. 13. č 57 z 9.3. 1932

       Uvažovanie mladej generácie o potrebe kritického poznania histórie národov a ich duchovného formovania pre súčasné aj budúce smerovanie spoločnosti.

       Podmienky súťaže:

       1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

       2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

       3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú  úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

       4. Porota vyhodnotí eseje do  10. júna 2020 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

       5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

       6. Odborná porota vyhlási eseje

       6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

       1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-€

       2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-€

       3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-€

       6.2 Odborná porota môže udeliť aj iné ceny

       7. Eseje je nutné doručiť do 17. mája 2020 a to

       a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

       b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

       Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

       Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

       17. mája  2020  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

       8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

       1. meno a priezvisko súťažiaceho
       2. adresa bydliska
       3. telefónne číslo
       4. e-mailová adresa
       5. názov a adresa navštevovanej školy

       Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

       Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

       9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 25. júna 2020 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

       10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

       11. Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Veronika Ondrlová, tel:043/4293474,  e-mail: esej@gbas.sk.

        

      • Okresné kolo SOČ

      • Dňa 9. 3. 2020 sa dve žiačky našej školy, Vanessa Drevenáková, V.B a Anna Jambrichová, IV.B zúčastnili okresného kola 42. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činností za okres Martin a Turčianske Teplice, ktoré sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej v Martine. V aktuálnom ročníku súťaže žiaci zo 7 škôl odprezentovali 52 súťažných prác v 16 súťažných kategóriách. Vanessa sa umiestnila na celkovo 1. mieste v odbore biológia, a Anička na 3. mieste v odbore zdravotníctvo za okres Martin, celkovo však na skvelom 4. mieste.Víťazkám blahoželáme. 

      • Postupové súťaže v basketbale stredných škôl

      • Basketbalistky našej školy po jednoznačných víťazstvách na okresných majstrovstvách a regionálnej kvalifikácii s postupom na krajské majstrovstvá stredných škôl v Ružomberku, basketbalisti po nádhernom finálovom zápase a nešťastnej jednobodovej prehre po dvojnásobnom predĺžení, druhí.

      • Pomáhame...časť II.

      • Ako druhý dobrovoľnícky čin našej malej skupinky bola Valentínska pomoc v sociálnom zariadení Letokruhy. Dňa 19.2.2020 sme navštívili toto zariadenie, ktoré sa skladá zo štyroch budov a celkovo tu býva 290 rezidentov. Samozrejme sme neprišli s prázdnymi rukami. Na základe zoznamu vecí ( priamo od vedenia zariadenia), ktoré si rezidenti nemôžu dovoliť, sme sa snažili oslovovať sponzorov zo sekcie kvetinárstva, drogérie i papiernictva. Naša nekonečná vďaka patrí kvetinárstvu v Žiline za hrable, kvetináče, kvety a sadeničky. Papierníctvu v Žiline za antistresové omaľovánky a hlavnému sponzorovi drogérii za veľmi veľký sponzorský dar v podobe vreckoviek, utierok, sprejov, lakov a šampónov. Hlavne vďaka našim sponzorom sme mohli dopriať dôchodcom to, čo naozaj potrebovali. Táto návšteva bola veľmi príjemná a čakalo nás vrúcne privítanie zo strany pracovníčok a dôchodcov, s ktorými sme mali aj posedenie a voľnú diskusiu. Bolo to pre nás veľmi poučné a emotívne. Práve vďaka nim sme videli bližšie do dennodenného chodu zariadenia a ako s humorom povedala jedna rezidentka: „Oni nám tu nedajú pokoj, vždy tu máme pestrý program!“.

        Túto akciu hodnotíme veľmi pozitívne a dúfame, že nás mnoho podobných ešte čaká.

       M. Winklerová, S. Procházková, A. Jambrichová, M. Pavelka, V. Antálková

      • Open Days -Univerzity vo Veľkej Británii

      • Aj tento rok sa žiaci 3. ročníka zúčastnili poznávacej exkurzie s názvom Open Days in UK. Mali sme možnosť navštíviť tri prestížne univerzity, ktoré sa umiestňujú v prvej stovke v rebríčku najlepších univerzít na svete - v Liverpoole, Manchestri a Edinburghu. Život a štúdium na univerzitách nám priblížili absolventi nášho gymnázia, ktorí študujú na spomenutých univerzitách. Venovali nám svoj čas, odovzdali cenné informácie a odpovedali na naše otázky. Ďakujeme bývalému pánovi učiteľovi P.Paulíkovi a  pánovi učiteľovi S.Bartošovi za zorganizovanie exkurzie ako aj  sprevádzanie nás po  týchto  miestach. Poďakovanie patrí i jednotlivým univerzitám, ktoré nám otvorili svoje brány a taktiež našim absolventom za ich srdečné prijatie. Získané informácie nám určite pomôžu pri výbere vysokej školy, voľbe voliteľných predmetov v 4. a 5. ročníku a uchádzaní sa o štúdium na zahraničných univerzitách. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

      • Ruské slovo

      • Pridávame  gratuláciu k 3. miestu v celoslovenskom kole!

       Dňa 12.2. sa žiak 3. ročníka Juraj Šuňal zúčastnil krajského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo, kde vo svojej kategórii zvíťazil a postúpil do celoslovenského kola v Košiciach. Blahoželáme.

      • Rok slovenského divadla a naša škola


      • Rok 2020 sa nesie v znamení storočnice vzniku Slovenského národného divadla.


       Tento druh umenia je nám blízky, a tak s pravidelnosťou spoločne, ale aj individuálne vyhľadávame zaujímavé tituly nielen v martinskom Slovenskom komornom divadle, ale navštevujeme aj iné divadlá na Slovensku.

       Tentoraz sme si my - štvrtáci a piataci vybrali predstavenie dramatizácie románu Georgea Orwella 1984. Režisér Rastislav Ballek pripravil s martinským súborom silné, náročné a stále aktuálne spracovanie tohto kultového románu anglického spisovateľa. V inscenácii rezonovali vážne myšlienky: manipulácia ľudí, totalitarizmus, vymývanie mozgov, dezinformácie, nenávisť... Čítať román, ale zároveň vidieť aj jeho inscenačnú podobu – to je cesta k silnému zážitku umocnenom v divadle výbornými hereckými výkonmi a inscenačnými nápadmi. To je spôsob, ako nezatvárať oči pred spoločenským dianím ani v demokratických systémoch.
       A tento mesiac sme neboli naposledy v divadle. Chystáme sa do Bratislavy na Sofoklovu Antigonu v Slovenskom národnom divadle.

      • Otvárali sme ples

      • Naši tanečníci mali znova možnosť otvárať každoročný sučiansky obecný ples. Na pôde Robotníckeho domu v Sučanoch sa 15.2.2020 predstavili  s choreografiou viedenského valčíka v dobových kostýmoch. Valčík bol krásnym otvorením veľmi vydareného plesu a po vystúpení mali tanečníci možnosť prehodiť aj zopár slov s moderátorom plesu, pánom Danielom Heribanom. Ďakujeme za pozvanie!

      • Gratulujeme

      • Nemeckýn jazyk, lyžovanie i filozofická olympiáda

       Rudolf Antálek sa stal víťazom celoslovenského kola filozofickej olympiády a postupuje do medzinárodného kola v Lisabone. Zároveň  Peter Banáš skončil na 3. mieste a je teda druhým náhradníkom medzinárodného kola. Gratulujeme a držíme palce.