• Novinky

      • Lyžiarsky a snowboardový kurz

      • Roháče-Spálená  je už tradičné miesto nášho  pobytu  na týždeň pre žiakov 2. ročníka. Zdokonaľujú sa  vo svojich  lyžiarskych  a snowboardových schopnostiach, získavajú nové skúsenosti pod vedením certifikovaných inštruktorov. Gratulujeme aj žiakom, ktorí  stáli na lyžiach po prvý raz, k ich  odvahe a ochote naučiť sa niečo nové ako aj  ku skvelým výsledkom, ktoré dosiahli.

      • Ekonomická olympiáda

      • Školského kola, konaného 13.12.2018 sa zúčastnilo  na  školách na Slovensku celkovo 5300 študentov a do krajského kola postupuje celkovo 436 študentov. Medzi postupujúcimi sú aj naši žiaci, menovite : Miriam Sokoláková, Aneta Benedigová, Šimon Pekar, Dominika Cigániková, Barbora Peťková, Alexander Pupák, Martin Sušienka a Samuel Mihalčík. Krajské kolo sa uskutoční v priebehu mesiaca február 2019. 

       Gratulujeme a do ďalších kôl želáme veľa  šťastia.

      • HODŽOVA ESEJ 2019

      • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu


       vyhlasuje

        

        

       pod záštitou predsedu vlády SR
        

        

       15. ročník súťaže

       HODŽOVA ESEJ 2019

        

       na tému:

        

       „ Po svetovej vojne musí to byť nie človek, ale beštia, kto by nepovažoval mier za najdôležitejší cieľ ľudstva a každého národa." 

        

       Milan Hodža: Slovenský denník. 1934, roč. 17, č. 35, s. 2. 

        

       Reflexie mladého človeka o potrebe spolupráce a vzájomného porozumenia v spoločnosti ako prostriedku predchádzania konfliktov v minulosti a súčasnosti.

        

       Podmienky súťaže:

        

       1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

        

       2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

        

       3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z renomovaných slovenských odborníkov z oblasti politológie, histórie, literárnej vedy a publicistiky. Porota bude hodnotiť odbornú  úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

        

       4. Porota vyhodnotí eseje do  10. júna 2019 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

        

       5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

        

       6. Odborná porota vyhlási eseje

       6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

        

       1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-€

       2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-€

       3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-€

        

       6.2 Odborná porota môže udeliť aj iné ceny

        

       7. Eseje je nutné doručiť do  15. mája 2019 a to

        

       a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

        

       b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

       Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

        

       Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

       15. mája  2019  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

        

       8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

       1. meno a priezvisko súťažiaceho
       2. adresa bydliska
       3. telefónne číslo
       4. e-mailová adresa
       5. názov a adresa navštevovanej školy

        

       Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

       Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

        

       9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 20. júna 2019 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

        

       10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, zborníku Hodžova esej, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

        

       11.Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú Mgr. Michal Libič a pani Katarína Ondrejkovičová, tel: 043/4293474,  e-mail:  esej@gbas.sk.

        

        

        

        

        

        

        

        

      • Novoročné prianie

      • Všetko najlepšie v novom  roku 2019

       úprimne želajú

       všetkým návštevníkom našej webovej stránky,

       žiakom, rodičom a priaznivcom školy

        

       pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci               

       Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

      • Svetový úspech -bronzová medaila na medzinárodnej súťaži IJSO

      • Gratulujeme  žiakovi 1.r. Hugovi Barthovi a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

       IJSO (International Junior Science Olympiad) je olympiáda mladých vedcov. Je to súťaž pozostávajúca  z úloh z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov do 16 rokov. Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Na túto súťaž sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí dosiahnu úspechy v jednotlivých predmetových olympiádach a súťažiach z uvedených odborov. Následne na dvoch celoslovenských výberových kolách, ktoré sa konajú v máji a v septembri sú vybratí 6 najlepší žiaci zo Slovenska, ktorí našu krajinu reprezentujú  na medzinárodnom kole.

       15. ročník súťaže  IJSO sa tento rok konal 2. až 12. 12. 2108 v Gaborone (Botswana) za účasti 43 krajín z celého sveta. Náš študent Hugo Bartha (1.C) bol jedným z 264 účastníkov a vybojoval pre  Slovensko bronzovú medailu! Hugovi sa  podarilo obhájiť pozíciu z minulého roka. Dokázal tak sebe aj iným, že aj keď to na konci augusta po úraze vyzeralo s Botswanou zúfalo, za svojim cieľom si treba ísť a netreba sa vzdať!

        

       V prvý septembrový týždeň Hugo bojoval o postup aj napriek úrazu.

      • Návšteva Krakowa

      • Deň pred  Mikulášom sme  absolvovali  exkurziu do Krakowa. Doobedie bolo zamerané na historické udalosti 2. svetovej vojny. Navštívili sme  Schindlerovu fabriku, kde sme sa  obrazom i odborným  výkladom  dozvedeli o veľmi ťažkom živote v danom čase. Prehliadka bola  psychicky náročná, ale  poskytla nám  zamyslenie sa nad tým,  že  dôležití sú ľudia a nie veci, na  čo mnohí zabúdajú v predvianočnom zhone nákupov. Poobede sme sa presunuli na hrad Wawel, kde sme siahli do histórie ešte hlbšie – do obdobia kráľov. Podvečer sme si vychutnali vianočnú atmosféru centra  mesta. 

      • Sučany-Štrasburg-Paríž -Sučany

      • Študenti našej školy sa vo štvrtok 29. novembra 2019 zúčastnili na pracovnom dni v Európskom parlamente v Štrasburgu. Spoločne so študentami z celkovo 22 európskych krajín prediskutovali témy súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie, bezpečnosťou a ľudskými právami, európskym kultúrnym dedičstvom, budúcnosťou Európy, integráciou migrantov a o zlepšení zamestnanosti mladých ľudí v Európe. Nádherným zavŕšením finálnej realizácie programu Euroscola 2018 boli prehliadky vianočne vyzdobených miest Štrasburg a Paríž, ale najmä celodenný pobyt v Disneylande.

      • „Červené stužky“

      • Do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktoré sú symbolom

       boja proti AIDS a HIV, sa škola opäť rozhodla zapojiť viacerými aktivitami.
       Kampaň rozbehlo športové podujatie – florbalový turnaj. Záujem súťažiť prejavilo
       v neskorých poobedných hodinách až 38 žiakov, ktorí boli rozdelení do piatich tímov podľa
       jednotlivých ročníkov. Súťažiť chceli aj žiaci, ktorí s florbalom doteraz nemali žiadne
       skúsenosti. Veľkú bojovnosť prejavili najmä prváci, ktorí zvíťazili až v troch zo štyroch
       zápasov v základnom kole.
       V piatok 30. 11. sme si vyvrcholenie kampane pripomenuli pripínaním a nosením
       červenej stužky. Žiaci sa tiež zapojili do vedomostného kvízu, prostredníctvom ktorého si
       preverili znalosti o kampani a chorobe AIDS.
       Všetkým zainteresovaným ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšiu
       spoluprácu v budúcom školskom roku!

      • Stužková slávnosť

      • Štúdium na strednej škole je  spojené aj s  viacerými tradičnými   spoločenskými udalosťami.  Začiatkom  novembra   zvykneme   vítať  v cechu študentov našich  prvákov na  podujatí Imatrikulácie. Čas rýchlo letí a tak akoby lusknutím  prstov   sa žiaci  ocitnú v 5tom ročníku, kde   im na Stužkovej  slávnosti  želáme veľa úspechov   pri maturitných skúškach a ako symbol šťastia  odovzdávame  zelenú stužku nádeje.

      • Plavecký výcvik

      • Prváci majú tento týždeň obohatený nielen o výchovu  ducha, ale aj tela. Okrem pravidelnej TŠV  absolvujú   v tomto čase  aj plavecký výcvik pod dohľadom skúsených inštruktorov  na plavárni v Žiline.

      • Súťaž Náboj Junior

      • Dňa 23.11. 2018 sa, podobne ako po minulé roky, v našej jedálni stretli žiaci okolitých základných škôl, aby si v súťaži Náboj Junior zmerali svoje sily v matematike a fyzike. Ich cieľom bolo vyriešiť čo najviac úloh počas dvoch hodín. Túto súťaž pre nich zorganizovali naši študenti – členovia Fyzikálneho krúžku.

        

       Výhercovia:

       1. miesto: Evanjelická SŠ-EZŠ, M.R.Štefánika 17, Martin, A

       Matej Adam Bálint (8), Matúš Mišík (8), Ján Hanulík (8), Martin Klušák (8)

       2. miesto: Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin, A

       Zuzana Bodová (9), Alžbeta Papajová (9), Natália Slivková (9), Klára Vyletelová (9)

       3. miesto: Základná škola s MŠ, Hôrky 2, Hôrky, A

       Stela Černáková (8), Denisa Chabadová (8), Kristína Knappová (8), Jana Žiaková (8)

        

       Ďaľší účastníci:

       Základná škola s MŠ, M. R. Štefánika 1, Vrútky

       Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin

       Cirkevná ZŠ R. Zaymusa Romualda Zaymusa 3, Žilina

       Základná škola s MŠ, M. R. Štefánika 432, Varín

        

       Výhercom  gratulujeme a všetkým tímom ďakujeme za účasť a dúfame, že sa stretneme aj budúci rok.

      • DNES je u nás OPEN DAY - Deň otvorených dverí

      • Oznam  pre záujemcov:

       Milí záujemcovia, elektronická registrácia na Deň otvorených dverí  bola ukončená podľa plánu 18. 11. 2018. Ďakujeme všetkým za prejavený záujem navštíviť priestory našej školy a tešíme sa na stretnutie vo štvrtok 22.11.2018!

       Vážení rodičia a milí uchádzači o štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu!

                       Hovorí sa, že je lepšie „jedenkrát vidieť ako dvakrát počuť“. Aj to je dobrý dôvod pre návštevu BGMH 22. novembra 2018 (štvrtok). V tento deň sa dvere školy pre vás otvoria, aby ste mohli nazrieť do učební a ďalších priestorov nášho gymnázia.

                    

       V programe dňa otvorených dverí ponúkame:

       • otvorené hodiny v čase 11:00 – 12:25 hod
       • informačné popoludnie s riaditeľom školy v čase 13:20 – 14:30 hod
       • test – prijímacia skúška z marca 2018  v čase 13:20 – 14:30 hod
       • stretnutia so žiakmi a učiteľmi školy  v čase 14:30 – 16:00 hod

       Otvorené hodiny“ budú trvať 30 minút. Na vyučovacej hodine budete môcť nielen sledovať vyučovací proces, ale sa aj aktívne zúčastniť a položiť otázky vyučujúcemu alebo žiakom. Medzi vyučovacími hodinami bude 10-minútová prestávka.

       „Informačné popoludnie s riaditeľom školy“ je otvorené neformálne stretnutie návštevníkov
       s riaditeľom BGMH a jeho hosťami – zástupcami zainteresovaných strán, ktorí budú prezentovať nielen proces prijímacieho konania ale aj všetko, čo je spojené s 5-ročným štúdiom a životom v BGMH formou neformálnych rozhovorov a odpoveďami na vaše otázky.

       Stretnutie s riaditeľom sa uskutoční v Robotníckom dome v Sučanoch (adresa Námestie SNP 120, približne 10 minút pešo od budovy gymnázia do centra obce smerom na námestie). Pán riaditeľ rád odpovie na otázky už od 11:30 hod podľa záujmu. Pre návštevníkov bude pripravené malé občerstvenie (káva, čaj, minerálna voda, suché pečivo).

        

       „Test“  je určený uchádzačom o štúdium na BGMH a cieľom je získať konkrétnu predstavu o forme a obsahu a vyskúšať si náročnosť testu z  prijímacích skúšok 2018.

        

       „Stretnutia so

       • žiakmi školy“  sú o bežnom školskom dni žiaka BGMH, mimovyučovacích aktivitách, krúžkoch, skúsenostiach získaných počas štúdia v zahraničí.
       • učiteľmi jednotlivých predmetov“ sú o formách, metódach, obsahu predmetov.

       Cieľom týchto  stretnutí bude odpovedať na Vaše zvedavé otázky a podať Vám čo najviac informácií.

       Stretnutia budú prebiehať v budove školy.

        

                       Prihlasovanie bolo ukončené 18. 11. 2018.  

       Ďakujeme, že ste si pozorne prečítali informácie a svojím zodpovedným prístupom pri vyplnení prihlasovacieho formulára nám pomôžete pripraviť DEŇ, z ktorého si odnesiete čo najviac informácií potrebných pre vaše rozhodnutie podať si vo februári 2019 prihlášku na štúdium práve na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch.

       Tešíme sa na stretnutie

       organizačný tím

       Prihlasovací formulár 

       Milí záujemcovia, elektronická registrácia na Deň otvorených dverí  bola ukončená podľa plánu 18. 11. 2018. Ďakujeme všetkým za prejavený záujem navštíviť priestory našej školy a tešíme sa na stretnutie!

        

        

      • Stredoškoláci začínajú v reálnom svete podnikania

      •  

       Študenti sa učia ako podnikať. Už dve školenia manažmentu absolvovali naši študenti,zástupcovia študentskej spoločnosti, Lenka Panáková a Šimon Pekár v Banskej Bystrici, Alžbeta Belanská, Filip Chobor, Natália Denemarková a Zuzana Holubčíková v Košiciach. Školenia  boli realizované  praktickou a kreatívnou formou. Zamestnanci spoločnosti AT&T odovzdali študentom svoje skúsenosti z oblasti projektového a krízového riadenia, marketingu a financií. Nechýbali ani rady ako zvládať problémy v tíme. Príprava na reálne problémy v podnikateľskom prostredí prebehla metódou learning by doing, kde študenti riešili v tímoch problémy z rôznych oblastí, ktoré počas podnikania môžu nastať. Naša študentskej spoločnost JA Firma ,JAm - in jar,  je pripravená a tak môže naplno rozbehnúť svoje podnikateľské aktivity nelen v priestoroch školy, ale  aj  pri rôznych spoločenských a vzdelávacích podujatiach.

      • Deň študentstva a Imatrikulácie

      • Významný 17ty november  sme  oslávili v predstihu -už 9.11. Pripomenuli sme si  dôležitosť  protestov študentov v r. 1989  a udalosti spojené s Nežnou revolúciou. Toto obdobie už tradične spájame aj  s privítaním  našich prvákov do  rodiny Gbasákov formou Imatrikulácií.  Žiaci  1. a 3. r. pripravili pestrý kultúrny program za čo im ďakujeme a želáme im   pohodové a   úspešné štúdium na   našej a teraz už aj ich škole.

      • Slovensko ako demokratická krajina

      • Koncom októbra  sme na našej škole privítali ma besede pána Mikuláša Dzurindu. Diskutovali sme o minulom, ale i súčasnom spoločenskom dianí, pripomenuli sme si úspechy a  zároveň aj úskalia, ktoré sprevádzali vývoj Slovenska ako demokratickej krajiny. Žiaci sa mohli pýtať na  fakty  a názory na udalosti   prislúchajúce danej dobe, v ktorej oni boli iba malými deťmi.

        

      • Za československým umením

      • Je októbrové bratislavské ráno. Vyzujeme si topánky, obujeme špeciálne pantofle so senzormi, na ruky dostaneme velikánske rukavice, na hlavu slúchadlá a nechýbajú ani okuliare na virtuálnu realitu. Chvíľu čakáme, urobíme pár krôčkov a ocitneme sa v roku 1915.

       Maličká izbička s posteľou, starožitným stolíkom, z okna pohľad na upršanú Prahu, dvoje dverí a zrkadlo, pri pohľade do ktorého vám stuhne krv v žilách. Desivú a bezútešnú atmosféru zosilňujú hlasy rodiny ozývajúce sa spoza dverí. Ocitli sme sa v koži Gregora Samsu.

       Pri návšteve virtuálnej interaktívnej výstavy VRwandlung – Premena VR v Goethe Inštitúte nás zaujala aj prezentácia k životu a dielu Franza Kafku, pieseň inšpirovaná jeho dielom a nedali sme sa zahanbiť ani v kvíze.

       Poobede sme ešte navštívili výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave pripravenú v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu a Ľudovíta Fullu, ktorých výtvarné umenie nás doslova očarilo.

      • Halloween

      • Dnes -vo štvrtok 25.10.2018   chodby  našej školy osídlili  rôzne príšerky a strašidlá.

      • Návšteva divadla GUnaGU

      • Smiech je liek, to je známa pravda. Ale taký srdečný, úprimný a neutíchajúci sme zažili na predstavení Viliama Klimáčka: Socík, sladký socík. Už po poslednej návšteve tohto alternatívneho bratislavského divadla sme si povedali, že sa tam vrátime. Viliam Klimáček je nielen autorom, ale aj režisérom originálnej retrokomédie. Tento smiešno-smutný pohľad do našej nedávnej minulosti 80-tych rokov ponúka nielen zábavu, výborné herecké výkony, živú hudbu, bonus na záver, ale aj zamyslenie pre všetky vekové kategórie – teda aj pre tých, ktorí túto éru nezažili.