• Novinky

      • ZAMUN 2017

      • V dňoch 30.3. – 1.4. sa traja študenti našej školy: Michaela Knošková, Adriána Repáňová a Michal Pati zúčastnili Modelového zasadnutia Organizácie spojených Národov v Žiline. Predstavovali delegátov Federálnej Somálskej republiky a pracovali v jednotlivých komisiách zameraných na bezpečnosť, kultúrne dedičstvo a ľudské práva a zároveň na valnom zhromaždení riešili problém náboženskej slobody v Tibete. Zlepšovali si svoju slovnú zásobu na diplomatickej úrovni, učili sa rôznym spôsobom argumentácie a zisťovali ako takéto medzinárodné spolky fungujú, celkovo to bola skvelá príležitosť naučiť sa ako pracujútí, ktorí za nás každý deň rozhodujú. 

         

      • Zápis do 1.ročníka v školskom roku 2017/2018

      • Termín zápisu    

                Zápis uchádzačov prijatých na štúdium do prvého ročníka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch v školskom roku 2017/2018 sa v zmysle §68 ods. 3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutoční v dňoch

                20. apríla 2017 (štvrtok) v čase 8:30 – 15:00 hod

                26. apríla 2017 (streda) v čase 13:00 – 17:00 hod.

       Miesto zápisu

                Zápis sa uskutoční na sekretariáte Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu na Komenského ulici č.215 v Sučanoch.

       Spôsob zápisu

                Zápis prijatých uchádzačov sa vykoná na základe zápisného lístka, ktorý vydá a potvrdí príslušná základná škola. Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše.

                Zákonný zástupca zapíše prijatého uchádzača na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu vykonaním aktu podpisu pred povereným zamestnancom školy v jednom z dní zápisu, preto osobná účasť zákonného zástupcu je nezastupiteľná. Pri zápise predloží rozhodnutie o prijatí svojho dieťaťa a kópiu rodného listu dieťaťa. Prítomnosť uchádzača na zápise nie je nutná.

       Platnosť rozhodnutia o prijatí

                Ak sa prijatý uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

        

     • IELTS Teacher training seminar
      • IELTS Teacher training seminar

      • Between March 30th and 31st, 2017 our English teachers took part in the IELTS Teacher training seminar, organised by the British Council in Bratislava. They returned with very positive experiences and are even more ready to help our students prepare for this important exam.

       We enclose a photo from the workshop.

        

       PaedDr. Katarína Stankovianska

      • Turnaj v kolkoch

      • Ďakujeme pánovi  starostovi a  ďalším  predstaviteľom obce za  pozvanie na  Ženský turnaj v kolkoch, ktorého sa zúčastnili učiteľky z materskej školy,  základnej školy a  bilngválneho gymnázia. Ďakujeme za   skvelú atmosféru a želáme veľa elánu pri organizovaní   podujatí.

          

        

      • Deň učiteľov

      • Naši študenti  pre nás   aj tento rok  pripravili   stretnutie pri kávičke a koláčiku.

       Tešíme sa a vopred  ďakujeme za veľmi milú pozornosť.

       Želám všetkým študentom  i učiteľom, aby aj naďalej  mali chuť vytvárať skvelú atmosféru školy, lebo bez spolupráce a pochopenia  na oboch stranách by to nešlo.

           

      • Modelového zasadnutie OSN vo Varšave

      •   

       Štyria študenti nášho gymnázia opäť raz prejavili svoj záujem o dianie vo svete a zúčastnili sa modelového zasadnutia OSN (MUN) vo Varšave. Každý z nich pracoval ako delegát v inom výbore, kde sa zaoberali témami týkajúcimi sa od zabíjania maloletých dievčat v ázijských krajinách, skrz hľadanie riešenia pandémie vírusu Zika, aktuálny brexit až po európsko-ruské vzťahy a kybernetickú obranu. Behom troch dní nabitých vášnivými diskusiami, rokovaniami a vyjednávaním preukázali svoju schopnosť argumentovať a analyzovať problémy do hĺbky. Táto skúsenosť bola, podľa ich slov, veľkým prínosom pre ich budúce kariérne smerovanie.

      • Deň vody

      •    

       Dňa 22.3. sa po celom svete slávil medzinárodný deň vody a enviromentálny krúžok Bakelita sa postaral o to, aby naše gymnázium nebolo výnimkou. Počas veľkej prestávky sa na treťom poschodí premietali tri krátke videá o spôsoboch šetrenia vody a ako míňanie vody vplýva na svetovú populáciu a ekológiu. Žiaci mali takisto možnosť ochutnať pramenité vody z rôznych kútov Slovenska. Bolo možné dozvedieť sa mnoho o vode, keďže Bakeliťáci diskutovali s veľa študentmi o dopadoch znečitenej vedy na svet, ako napríklad to, že ročne zomrie na choroby zo znečistenej vody vyše 800,000 ľudí alebo aj to, že v niektorých Afrických krajinách sa ženy nachodia dvanásť hodín len aby získali čistú vodu. Cielom dňa vody je pripomenúť si dôležitosť vody v našom svete a uvedomiť si ako ju ničíme a ako to vieme napraviť. Pevne verím, že sme tento cieľ našou akciou splnili.

      • Darujeme krv

      • „Darujme sa spoločne!“

       Jednu z ústredných tém Valentínskej kvapky krvi sa nám podarilo opäť zrealizovať vďaka všetkým dobrodincom, ktorých celkový počet pozostáva z pekných symbolických čísel 3 a 7, teda v tomto ročníku sme mali spolu 37 darcov, z toho väčšinu prvodarcov. Aj to nás napĺňa nádejou, že ľudskosť  je ešte stále vlastná aj  výchovno-vzdelávaciemu procesu a že takéto akcie  vytvárajú živnú pôdu pre podobné humánne činy aj v budúcnosti (napr. najbližší cieľ je upovedomiť darcov krvi o možnosti začleniť sa neskôr do registra darcov kostnej drene a rozšíriť tak túto databázu, ktorá je na Slovensku pomerne malá).

       Všetkým zainteresovaným, nezabudnúc ani na NTS z Martina a učiteľov, akceptujúcich absencie darcov na vyučovaní, no predovšetkým odvážlivcom, dobrovoľne darujúcim kúsok seba, vyslovujem v mene školy veľké ĎAKUJEM za prejav ľudskosti!!! Bez Vás by sme podobné akcie nemohli uskutočniť. Bolo to opäť super!!!

       Daniela Mičáňová

           

        

      • Sučiansky debatný turnaj

      • V dňoch 22. a 23. februára sme počas 2. ročníka Sučianskeho debatného turnaja boli svedkami toho, že nadšenie pre akademickú výmenu názorov našich študentov neopúšťa. Z deväťhodinového maratónu vyšiel víťazný tím v zložení Lucia Vojteková, Martin Sušienka a Jakub Arbet.Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

           

      • Jarné prázdniny a exkurzia

      • Naši žiaci sa   tento rok tešia na koniec februára  hneď z dvoch dôvodov. Jedným  sú jarné prázniny v čase od 27.2-3.3. Prváci  ich však strávia netradične- na študijnom pobyte v Škótsku. Všetkým želáme príjemne a užitočne strávený čas, prvákom  bezpečný návrat domov.

      • Grantový program Stredoškoláci do sveta opäť otvorený!

      • Milí žiaci!

       Chystáte sa na štúdium na škole obdobného typu v zahraničí? Radi by ste sa zúčastniť letných jazykových kurzov alebo stáži? Radi by ste aj všeličo iné, ale všeličo aj čosi stojí? Tak skúste využiť príležitosť, ktorá vám možno splní vaše túžby a sny. Je tu grantový program "Stredoškoláci do sveta". Viac tu:

      • HODŽOVA ESEJ 2017

      • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

       vyhlasuje
       pre žiakov stredných škôl

       pod záštitou predsedu vlády SR
       13. ročník súťaže

       HODŽOVA ESEJ 2017

       na tému:

       „Demokracia musí mať svoju vnútornú kázeň a musí mať autoritu. Nie autoritu silných jedincov, ale autoritu zákonného kolektívu, autoritu morálnu, autoritu intelektuálnu.“

       Milan Hodža

                                                          Michal Múdry: Hodža v Amerike, Chicago 1949, s.224.

        

       Zamyslenia mladého človeka nad problematikou aplikácie demokracie v súčasnosti.

       Podmienky súťaže:

       1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

       2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

       3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z uznávaných slovenských odborníkov zo Slovenského národného literárneho múzea, Slovenskej akadémie vied, slovenských vysokých škôl a zástupcov médií. Porota bude hodnotiť odbornú (obsahovú) úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

       4. Porota vyhodnotí eseje do  15. júna 2017 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

       5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

       6. Odborná porota vyhlási eseje

       6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

             1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-€

       2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-€

       3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-€

       6.2. ďalšie ocenenia:

       Cena starostu obce Sučany

       Cena riaditeľa Ústavu politických vied SAV v Bratislave

       7. Eseje je nutné doručiť do  15. mája 2017 a to

       a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

       b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

       Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

        

       Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

       15. mája  2017  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

       8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

       1. meno a priezvisko súťažiaceho
       2. adresa bydliska
       3. telefónne číslo
       4. e-mailová adresa
       5. názov a adresa navštevovanej školy

       Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

       Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

       9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 22. júna 2017 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

       10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

       11.Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú PhDr. Beáta  Makovická a pani Katarína Ondrejkovičová, tel:043/4293474,  e-mail:  esej@gbas.sk.

      • Deň Európskej únie

      • Dňa 10.2. 2017 sa konal Deň Európskej únie organizovaný Dobrovoľníckou skupinou Pomáhame druhým. V rámci tohto dňa sa konala diskusia s pani profesorkou Ivetou Radičovou, bývalou Predsedkyňou vlády , profesorkou na BISLA-e a .autorkou knihy „Byť alebo nebyť Európska únia“, ktorej názov bol zároveň hlavnou témou diskusie. Počas celého dňa mali študenti možnosť sa zúčastniť aj kvízu o Európskej únií, kde študenti: Alexandra Surová, Rebecca Bottrill a Adela Švidroňová získali zaujímavé ceny s európskou tematikou.  Ohlasy účastníkov boli viac než pozitívne, pani Radičová priniesla do školy príjemnú atmosféru vďaka rôznorodosti tém a komplexným demokratickým názorom. Veríme, že vďaka tomuto podujatiu boli študenti obohatení o nové poznatky nie len z politického, ale aj sociologického a sociálneho smeru, a že tieto informácie ďalej využijú v praktickom živote.   

         

      • Učíme sa nielen v školských laviciach

      • N. V. Gogoľ: Hráči  7. 2. 2017

       V rámci predmetov umenie a kultúra a dejiny umenia sme opäť navštívili martinské Slovenské komorné divadlo. Výborná komédia ruského dramatika Gogoľa nás vtiahla do sveta hráčov, pre ktorých sa životným štýlom stal podvod. Tento tragikomický príbeh nás upútal svojou aktuálnosťou, čisto mužským hereckým obsadením s výbornými výkonmi, nevšednou scénou, ale aj prekvapujúcou originálne inscenovanou pointou.

       Odporúčame aj vám zažiť Gogoľov „smiech cez slzy“.

      • Gratulujeme

      • Všetkým študentom  blahoželáme k dosiahnutým študijným výsledkom  v prvom polroku školského roka 2016-2017 a želáme  veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

       Zároveň  gratululujeme  k skvelým úspechom aj žiakom, ktorí sa  umiestnili v Olympiáde v nemeckom jazyku  v okresnom kole nasledovne:

       kategória 2A - 2. miesto Sabína Gangurová, III.A

       kategória 2B

       1. miesto Silvia Krebesová, IV.C
       2. miesto Andrej Šimko, IV.D
      • Prvý Žilinský summit

      • Dve študentky našej školy, Michaela Knošková a Adriána Repáňová, zorganizovali túto sobotu pre svojich rovesníkov výnimočné podujatie s názvom “Prvý Žilinský summit” projektu Create & Control, do ktorého je zapojená i naša škola. Dievčatá založili túto celoročnú národnú súťaž, kde stredoškoláci riešia rôzne úlohy, vytvorili vlastný model štátu, v ktorom vládnu vlastnej krajine a musia reagovať na rôzne problémy ekonomického, či politického charakteru. Tohto stretnutia sa zúčastnili i predstavitelia Krajiny 8, teda BGMH, Sabína Kvasnicová a Michal Pati, ktorí reprezentovali celý sučiansky tím. Záštitu nad celou súťažou prevzal slovenský europoslanec Ivan Štefanec z KDH. 

            

      • Gbasáci na cestách za hranice... i všedných dní

      • Kto by nepoznal rozprávku Soľ nad zlato? V tej našej sme putovali my - gbasáci do zimného spánku ponorenou krajinou slovenskými a poľskými cestami – necestami a po zdolaní 800 schodov sme sa v hĺbke 135 metrov pod zemou ocitli v soľnom kráľovstve... Do kamennej soli vytesané komnaty, úchvatné podzemné soľné jazierka, jedinečné soľné sochy, soľný chrám so soľnými lustrami i soľná replika Poslednej večere nám vyrazili dych. 

       Výnimočná atmosféra bieleho zlata nám tak pridala síl, že poraziť wavelského draka a za tónov hejnalice dobyť jedným rozhodným útokom krakowské  adventné stánky na Rynku Glównom bola pre nás už len maličkosť.

         

      • Inovácie vo vyučovaní

      •   Projekt: "Prirodzenosťou človeka je tvoriť, inovovať a modernizovať" bol  spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.  Realizovali sme ho v období september 2015- november 2016. Počas tejto  doby, náročnej na čas,  hľadanie a výber toho najlepšieho v oblasti edukácie pribudli do vybavenia školy mnohé didaktické  pomôcky, učebné materiály, elektronické  zariadenia, vybavenia laboratória a počítačovej učebne. Umožňujú  študentom udržiavať kontakt so súčasným svetom a prinášať im to najnovšie zo sveta vedy a techniky.